Generelle vilkår og betingelser for Webasto Group for salg
(Versionsdato: August 2021)

Bemærk: Brugen af hankønsformen i den følgende tekst har ikke til hensigt at være kønsspecifik, men derimod at forbedre tekstens læsbarhed

1. Anvendelsesområde

1.1 Følgende generelle vilkår og betingelser ("Webasto GTC") gælder for Webasto SE og alle dets afhængige koncernselskaber (individuelt eller samlet også "Webasto" eller "Webasto Group"). "Afhængig" betyder i denne forstand, at Webasto SE har en direkte eller indirekte bestemmende indflydelse på ledelsen af det respektive koncernselskab baseret på et flertal af stemmerettigheder, et flertal i ledelsen eller en aftale. Derudover gælder disse Webasto GTC for salg og levering af alle bevægelige produkter og software fra Webasto, uanset om de er fremstillet af Webasto eller købt fra tredjeparter, især varer, reservedele, komponenter, materialer, maskiner og/eller tilpasning af produkter (samlet benævnt "købte varer") samt levering af tjenester eller arbejde udført af Webasto (samlet benævnt "tjenester"), som købere (som defineret nedenfor) bestiller, erhverver og/eller køber fra Webasto.

Hvis der bestilles en ladestation med en integreret Connectivity Package, gælder de generelle vilkår og betingelser for Connectivity ("Connectivity GTC"), som kan downloades under webasto-charging.com/en_de/connectivity.

1.2 "Køber" i betydningen af denne Webasto GTC omfatter både forbrugere såvel som virksomheder. "Virksomhed" omfatter enhver fysisk person eller juridisk enhed eller et interessentskab, der er i stand til at besidde rettigheder og pådrage sig forpligtelser, herunder offentligretlige juridiske enheder og særlige offentligretlige fonde, der handler i deres kommercielle eller uafhængige faglige egenskab, når de indgår kontrakten. "Forbruger" omfatter enhver fysisk person, der indgår kontrakten til formål, der overvejende ikke kan henføres til hverken deres kommercielle eller uafhængige professionelle kapacitet.

1.3 Retsforholdet mellem Webasto og køberne (Webasto og køberne omtales også henholdsvis individuelt som "parten" og tilsammen "parterne") i forbindelse med salg og levering af købte varer samt levering af ydelser hos Webasto er udelukkende baseret på bestemmelserne i disse Webasto GTC. Dette gælder også for alle fremtidige forretningsforhold til salg og levering af købte varer og levering af tjenester, også selvom anvendelsen af bestemmelserne i disse Webasto GTC ikke er udtrykkeligt aftalt på det tidspunkt. Afvigende eller modstridende bestemmelser fra købers side, især købers egne købs- eller salgsbetingelser, gælder kun, hvis deres ansøgning er blevet udtrykkeligt og skriftligt godkendt af Webasto forud for indgåelsen af kontrakten. En særskilt, yderligere indsigelse fra Webastos side i den enkelte sag er ikke nødvendig.

1.4 Disse GTC kan til enhver tid downloades online under www.webasto-comfort.com/de-de/agb/.

2. Kontraktdannelse, prisoverslag for installationsydelser

2.1 Tilbud afgivet af Webasto er juridisk ikke-bindende, medmindre de udtrykkeligt erklæres bindende af Webasto. Hvis køber derefter afgiver et tilbud ved at afgive en ordre, indgås en kontrakt ved bekræftelse af ordren fra Webasto eller ved levering.

2.2 Hvis Webasto afgiver et bindende tilbud, som ikke er accepteret af køber inden for den gyldighedsperiode, der er angivet i ordren eller, i mangel af en sådan specifikation, inden for en periode på to (2) uger efter, at tilbuddet er modtaget af køber, udløber tilbuddet. Tilbuddet og disse Webasto GTC skal betragtes som accepteret i deres helhed uden ændringer af køber, hvis køber accepterer et tilbud fra Webasto ved afgivelse af en indkøbsordre og/eller en afkaldsordre.

2.3 Ved bestilling af varer i onlineshoppen på hjemmesiden www.webasto-charging.com gælder følgende:

Præsentationen af de købte varer og tjenester på hjemmesiden udgør ikke et bindende tilbud. Køber afgiver et bindende tilbud på at købe de købte varer og/eller tjenester i indkøbskurven ved at klikke på bestillingsknappen. Når bestillingen er afgivet, sendes der automatisk en købsordrebekræftelse til den e-mailadresse, som køber har angivet med detaljerne for bestillingen. Denne e-mail tjener kun til at bekræfte, at en ordre er modtaget og fører endnu ikke til dannelsen af en kontrakt. En kontrakt indgås først, når Webasto accepterer ordren og erklærer dens accept i en separat e-mail ("accept af ordren" eller "forsendelsesbekræftelse"). Modtager køber ikke en forsendelsesbekræftelse i et enkelt tilfælde, indgås kontrakten senest ved selve leveringen på det aftalte leveringssted ("levering") af Webasto. Skulle de købte varer eller tjenester ikke være tilgængelige, når ordren afgives, forbeholder Webasto sig retten til ikke at acceptere ordren, i hvilket tilfælde der ikke indgås en kontrakt. Køber vil straks blive informeret herom. Eventuelle betalinger, der allerede er foretaget, vil blive refunderet til køber uden forsinkelse.

3. Ændringer

Hvis køber er en virksomhed, skal eventuelle ændringer, som køber ønsker med hensyn til leveringsgenstanden, specifikationer og/eller processer, fremlægges for Webasto ved hjælp af passende og sædvanlig dokumentation. Disse ønskede ændringer vil først blive implementeret af Webasto, efter at parterne gensidigt har aftalt enhver nødvendig justering og ændring af leveringsdatoer, priser og/eller andre leveringsbetingelser og -processer. Webasto skal underrette køber, hvis denne efter at have undersøgt de ønskede ændringer fastslår, at ændringerne ikke er egnede til det påtænkte formål og nødvendige kvalitetsstandarder for leveringen. Webasto forbeholder sig i et sådant tilfælde ret til at nægte at udføre og implementere ændringerne uden ansvar over for køber, indtil parterne gensidigt er enige om en tilpasning af de ønskede ændringer, der svarer til formålet og kvalitetsstandarderne.

4. Ibrugtagning af tredjepart

Hvis køber er en virksomhed, gælder følgende bestemmelser:

4.1 Webasto er berettiget til at hyre tredjeparter uden købers forudgående samtykke. Ibrugtagning af tredjeparter påvirker ikke Webastos direkte juridiske ansvar over for køber.

4.2 Ved fremstilling af købte varer skal Webasto informere køber, hvis produktionsaktiviteten og/eller produktionsstedet til fremstilling af den købte vare eller dele heraf skal flyttes til et andet sted. Parterne skal i så fald indbyrdes aftale enhver nødvendig justering af datoer, priser mv.

 

5. Leveringsdatoer og -perioder, leveringsforstyrrelser, leveringsforsinkelser

5.1 Leveringsperioder, der ikke udtrykkeligt erklæres bindende, er uforpligtende. Leveringsfrister begynder tidligst, når alle aftalte forpligtelser fra købers side til at medvirke er opfyldt, især modtagelse af alle dokumenter, hensættelser og oplysninger, der er nødvendige for at bestemme indholdet af ordren, i det omfang køber har indvilget i at give dem. Såfremt disse krav ikke er opfyldt rettidigt eller ikke er opfyldt korrekt, eller hvis leveringen forsinkes på grund af andre forhold, som køber er ansvarlig for, eller af andre årsager, som Webasto ikke er ansvarlig for, forlænges den aftalte leveringsperiode eller den aftalte leveringsdato tilsvarende. Det samme gælder, hvis leveringsfrister og -datoer ikke kan overholdes som følge af force majeure (se afsnit 6.1).

5.2 Leveringsfrister forlænges for afbrydelsens varighed i tilfælde af forhold, som Webasto ikke er ansvarlig for, der har væsentlig indflydelse på fremstillingen eller leveringen af varen, især sådanne omstændigheder som anført i afsnit 6.1 samt de omstændigheder, der påvirker Webasto eller deres underleverandører ("afbrydelser, som Webasto ikke er ansvarlig for"). Hvis det ikke er muligt at ændre kontrakten efter behov på grund af afbrydelser, som Webasto ikke er ansvarlig for, trods alle rimelige bestræbelser, er Webasto berettiget til at ophæve kontrakten.

5.3 Hvis leveringsperioden forlænges som følge af de omstændigheder, der er nævnt i afsnit 5.2, eller hvis Webasto frigøres fra sin leveringsforpligtelse, har køber ingen erstatningskrav af nogen art mod Webasto. Webasto er ikke ansvarlig for afbrydelser, som de ikke har kontrol over, heller ikke under forsinkelsen. Webasto er forpligtet til at informere køber om indtræden af nogen af de førnævnte omstændigheder.

5.4 Såfremt forsendelsen eller leveringen af varen forsinkes efter anmodning fra køber eller på grund af forhold, der udspringer af købers risiko- og ansvarsområde, skal køber godtgøre Webasto de

faktiske omkostninger, der er afholdt som følge af opbevaringen. Hvis køber er en virksomhed, skal kravet om opbevaring udgøre mindst 0,5 % af det udestående fakturabeløb for hver udestående måned, begyndende en måned efter meddelelse om, at forsendelsen er klar; verifikation af mindre skader er fortsat mulig. Webasto er dog berettiget til i øvrigt at disponere over leveringsgenstanden efter fastsættelse af en rimelig frist og efter en sådan frist er udløbet uden nytte.

5.5 Medmindre andet er aftalt, skal de købte varer leveres ab fabrik (Incoterms 2020). For risikooverførsel gælder afsnit 7.

5.6 Delleverancer og tilhørende fakturaer er tilladt, medmindre de er urimelige for køber. Accepterer køber tidlige leverancer eller leverancer af identificerbare overskydende mængder uden indsigelse, anses Webastos leveringsforpligtelse for disse købte varer for opfyldt. Det samme gælder i tilfælde af ubetinget accept af identificerbare overskydende mængder.

6. Force majeure

6.1 Force majeure, arbejdskonflikter, pandemier, optøjer, officielle handlinger eller andre afbrydelser, som Webasto ikke er ansvarlig for, samt uforudsigelige, uundgåelige og alvorlige begivenheder, der forhindrer Webasto i at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, fritager Webasto fra sin pligt til at arbejde for varigheden af forstyrrelsen og omfanget af deres påvirkning. Dette gælder også, hvis disse hændelser indtræffer på et tidspunkt, hvor Webasto ikke arbejder. Webasto forpligter sig til straks at informere køber om forekomsten af hindringen og dens forventede varighed. Hvis hindringen varer længere end tre (3) måneder, er hver af parterne berettiget til at trække sig fra kontrakten. I dette tilfælde skal Webasto refundere køberen for alle betalinger, der allerede er foretaget for leverancer og tjenester, der endnu ikke er leveret. En præstationshindring, som køber er ansvarlig for, berettiger ikke køber til at træde tilbage fra leveringsaftalen.

6.2 Parterne er forpligtet til at gøre enhver rimelig indsats for at afbøde virkningerne af afbrydelsen. Parterne skal endvidere søge efter alternative måder og midler til fortsat at muliggøre opfyldelse af forpligtelserne og om nødvendigt tilpasse deres forpligtelser i god tro i den periode, hvor det ændrede forhold afbrydes. Så snart afbrydelsen er ophørt, skal parternes oprindelige opfyldelsesforpligtelser – med forbehold af annulleringsbestemmelsen i afsnit 5.1 – opfyldes igen.

7. Overførsel af risiko

Hvis køber er en virksomhed, overføres risikoen for hændeligt tab eller hændelig forringelse til køber senest ved levering fra Webasto til fragtfører eller anden afsender (benævnt "afsender"). Hvis køber er en forbruger, overgår risikoen kun ved levering til en afsender, såfremt køber har ladet afsenderen udføre leveringen, og Webasto ikke tidligere har nævnt navnet på afsenderen til køber. Medmindre andet er aftalt, overgår risikoen til køber senest ved levering. Den lovbestemte risikoovergang i tilfælde af, at accepten forsinkes, forbliver upåvirket. Medmindre andet er aftalt, overgår risikoen ligeledes udelukkende til køber i det omfang, købte varer opbevares i Webastos lokaler efter ønske fra køber. Webasto skal udelukkende udvise den omhu, der kræves i kommerciel handel, men tager ikke yderligere sikkerhedsforanstaltninger for køber.

 

8. Kvalitet, kontrol af indgående varer, reklamationer som følge af mangler

8.1 Med hensyn til de købte varer og tjenester skal Webasto overholde den aktuelle videnskab og teknologi, de aftalte specifikationer og kvalitets-, miljø-, immissions-, sikkerheds- og prøvningsbestemmelser samt de aftalte tekniske data. Webasto skal informere køber skriftligt om eventuelle kvalitetsproblemer med hensyn til de købte varer eller tjenester. Såfremt køber er en virksomhed, skal parterne endvidere oplyse hinanden om muligheder for at forbedre kvaliteten.

8.2 I tilfælde af en defekt ved de købte varer er køber berettiget til de lovbestemte garantirettigheder – med forbehold af de bestemmelser, der gælder for virksomheder i afsnit 8.3 – med det forbehold, at erstatningskrav kun eksisterer i det omfang, der er angivet i afsnit 9. Overdragelse af krav mod Webasto som følge af mangler er forbudt, medmindre køber er en forbruger.

8.3 Følgende bestemmelser gælder ligeledes, medmindre andet er aftalt, og køber er en virksomhed:

a) Køber skal straks efter levering inspicere de købte varer for identificerbare materialefejl. Køber skal meddele sådanne væsentlige fejl til Webasto skriftligt uden forsinkelse, dog senest ti (10) dage efter levering af de købte varer. Kartonetiketter, indholdsetiketter og følgesedler, der følger med forsendelsen, skal indsendes sammen med reklamationen. Andre væsentlige mangler skal meddeles Webasto skriftligt umiddelbart efter, at de er opdaget, såfremt de opstår inden for forældelsesfristen. Datoen for modtagelsen af klagen fra Webasto er afgørende i hvert enkelt tilfælde. Hvis materialefejlen ikke indberettes rettidigt, er krav opstået fra sådanne materialefejl forbudt med undtagelse af svigagtigt skjulte mangler.

b) Køber kan ikke nægte at modtage købte varer på grund af uvæsentlige mangler.

c) Hvis en reklamation er uberettiget, er Webasto berettiget til at kræve godtgørelse af Webastos afholdte udgifter fra køber, medmindre køber bekræfter, at han var uvidende om, at der ikke var nogen mangel på trods af at have udvist fornøden omhu.

d) Garantiperioden skal være fireogtyve (24) måneder fra levering af varen. I modsætning til ovenstående gælder den lovpligtige garantiperiode for erstatningskrav opstået på grund af kriminel forsæt eller grov uagtsomhed samt på grund af strafbar skade på liv, lemmer eller helbred. De lovbestemte forældelsesbestemmelser forbliver ligeledes upåvirkede i tilfælde af leverandørens klage.

e) Hvis varen beviseligt udviser en væsentlig defekt inden for garantiperioden i henhold til afsnit 8.3.d), hvis årsag allerede eksisterede, da risikoen blev overført, skal Webasto efter eget skøn enten fjerne defekten eller levere en vare fri fra mangler som udbedring. Krav fra købers side som følge af de udgifter, der er nødvendige for at udbedre manglen, især transport-, arbejds- og materialeomkostninger, skal som udgangspunkt baseres på lovens bestemmelser. Dette gælder ikke i det omfang, udgifterne stiger, fordi varen efterfølgende er bragt til et andet sted end købers oprindelige leveringssted, medmindre overdragelsen svarer til varens påtænkte anvendelse.

f) I det omfang det er muligt, skal delene leveres til Webasto til inspektion. I det omfang de købte varer, der skal erstattes, ikke indgår i diagnosticeringen af fejlen eller ikke stilles til rådighed for Webasto til teknisk analyse eller eftersyn, skal de kasseres af køber, og parterne aftaler særskilt overtagelsen af bortskaffelsesomkostningerne.

8.4 Fra købers side kan der ikke gøres krav på materialefejl, når afvigelsen fra den aftalte kvalitet blot er ubetydelig, eller når brugbarheden kun er ubetydelig forringet.

Endvidere vil der ikke eksistere en væsentlig defekt i tilfælde af:

a) naturligt slid; dette gælder især, men ikke udelukkende, for brænderenheder og glødetændere i varmeapparater, remme og strammere i klimaanlæg samt for sikringer, kulbørster og filtre. Dette gælder ikke, hvis køber er forbruger.

b) mangler, der opstår efter risikooverførsel som følge af uhensigtsmæssig eller ukorrekt brug, håndtering, brug af uegnede driftsmaterialer, uhensigtsmæssig opbevaring eller installation, manglende overholdelse af installations- eller håndteringsanvisninger, overdreven belastning eller brug, eller på grund af klimarelaterede eller andre effekter;

c) mangler, der opstår som følge af force majeure, især ydre påvirkninger, der ikke er forudset i kontrakten, eller når varerne anvendes på en måde, der afviger fra den i kontrakten forudsatte brug eller den typiske brug;

d) ikke-reproducerbare softwarefejl.

e) Køber er endvidere ikke berettiget til at gøre krav på væsentlige fejl, hvis varen er ændret af tredjepart eller ved montering af dele af tredjeparts oprindelse, medmindre årsagen til manglen ikke er relateret til ændringen. Webasto er ikke ansvarlig for varens kvalitet baseret på design eller materialevalg, såfremt køber har forudsat design eller materiale.

8.5 Såfremt berigtigelsen mislykkes, er umulig eller urimelig, eller hvis den måtte nægtes, kan køber – uanset eventuelle erstatningskrav efter afsnit 8 – udøve sin ret til at ophæve aftalen eller sin ret til afslag i købesummen.

8.6 Fremsætningen af et garantikrav mod Webasto kræver verifikation og fremvisning af Webasto-købsfakturaen i hvert enkelt tilfælde samt yderligere bevis for korrekt installation af en fagmand i hvert enkelt tilfælde.

Følgende bestemmelser gælder også, hvis køber er en virksomhed:

a) De afviste dele skal sendes til Webasto.

b) Webasto er rede til at afholde omkostningerne til installation og fjernelse efter eget skøn inden for rammerne af værkstedets åbningstid, uden at dette berører disse garantibestemmelser og uden at anerkende nogen juridisk forpligtelse. Dette arbejde skal udføres af Webasto selv og/eller af et af Webasto anerkendt kundeserviceværksted som en forudsætning for påtagelse af fjernelses- og monteringsomkostninger.

c) Køber kan kun gøre nogen krav gældende over for Webasto, hvis og i det omfang han ikke har indgået aftaler med sin kunde, der går ud over de lovbestemte mangelkrav, f.eks. goodwill-ordninger.

8.7 Yderligere krav fra købers side på grund af andre materielle fejl end dem, der er omfattet af dette afsnit 8, er udelukket, såfremt ufravigelige lovbestemte rettigheder ikke fortsat eksisterer for forbrugerne. Bestemmelserne i dette afsnit 8 finder tilsvarende anvendelse på juridiske mangler; afsnit 11 gælder dog også for krænkelse af tredjeparts ejendomsrettigheder.

8.8 En garanti fra Webastos side eksisterer kun, hvis den udtrykkeligt erklæres af Webasto.

8.9 Køber har i tilfælde af bestilling af en ladestation over netbutikken mulighed for at gøre sine krav gældende mod Webasto på grund af mangler ved varen som følger: over Webastos kundehotline på +800 CHARGING (00 800 24274464). Yderligere information er tilgængelig på hjemmesiden www.webasto-charging.com.

 

9. Erstatningsansvar

9.1 Erstatningskrav fra købers side er udelukket, medmindre andet er angivet nedenfor:

Webasto er under de lovbestemte betingelser ansvarlig for erstatning i tilfælde af strafbar skade på liv, lemmer eller helbred samt for skader baseret på en svigagtig eller groft uagtsom overtrædelse af pligten fra Webasto, dets juridiske repræsentanters eller stedfortræderes agenter. Webasto er endvidere ansvarlig for krænkelsen af væsentlige kontraktlige forpligtelser, det vil sige sådanne forpligtelser, hvis opfyldelse er påkrævet for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og dem, som køber regelmæssigt kan stole på bliver overholdt. I tilfælde af en lettere uagtsom overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er Webasto kun ansvarlig for forudsigelige skader, der er typiske for kontrakten, undtagen i tilfælde af krav fra købers side om skader på grund af skade på liv, lemmer eller helbred.

9.2 Derudover skal Webastos skader begrænses, i det omfang loven tillader det, til den direkte, forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten og til maksimalt værdien af den købte vare. Køber skal modregne eventuelle afholdte udgifter og eventuelle lovbestemte og kontraktlige udgifter over for tredjepart i sit erstatningskrav mod Webasto.

9.3 Webasto er udtrykkeligt ikke ansvarlig, hvis og i det omfang køber lider skade som følge af manglende opfyldelse af sin forpligtelse til at samarbejde, eller hvis en sådan forpligtelse ikke opfyldes i tilstrækkelig grad, især hvis en installation ikke er tilladt på det påtænkte installationssted af juridiske årsager, eller hvis køber er delvist ansvarlig, dvs. køber er (delvist) skyld i skaden på grund af sine forsætlige eller uagtsomme handlinger.

9.4 Afsnit 9.1 gælder også til fordel for Webastos juridiske repræsentanter og stedfortrædere, når krav indgives direkte mod dem.

9.5 Bestemmelserne i produktansvarsloven forbliver upåvirkede.

9.6 Bestemmelserne i dette afsnit finder også anvendelse, hvis køber fremsætter krav om refusion af udgifter i stedet for et erstatningskrav.

10. Priser, fakturering, betaling

10.1 Ordren skal afgives af køber til de priser, der er angivet i Webastos til enhver tid gældende prislister plus moms. Der beregnes ikke kun moms i de tilfælde, hvor betingelserne for fritagelse for afgifter ved eksportleverancer er opfyldt. Webasto skal oplyse prisen til forbrugerne inklusive den gældende lovpligtige moms. Alle priser på hjemmesiden www.webasto-charging.com er angivet i euro og inkluderer moms.

10.2 Webasto forbeholder sig ret til at justere sine priser for virksomheder, såfremt de enkelte omkostningsposter ændrer sig efter kontraktens indgåelse på grund af årsager, som Webasto ikke er ansvarlig for, fx i tilfælde af prisstigninger på råvarer. Webasto er derfor berettiget til at forhøje sine priser, såfremt ændringen i omkostningsposten(-erne) fører til en stigning i de samlede omkostninger til opfyldelse af kontrakten. I dette tilfælde skal Webasto straks informere køber om prisjusteringen og årsagen hertil.

10.3 Medmindre andet er aftalt, forfalder fakturaer til betaling senest tredive (30) dage efter levering af den købte vare og/eller fakturaen. Overskrides betalingsfristen, anses køber for misligholdt uden yderligere rykker, med den følge, at den lovpligtige rente skal betales.

10.4 I tilfælde af en ordre i onlineshoppen over hjemmesiden www.webasto-charging.com, kan køber bruge de betalingsmetoder, der er angivet på hjemmesiden ved afslutningen af bestillingsprocessen. De varer, der medfører forsendelsesomkostninger, samt beløbet vil blive vist for køber, før han afgiver sin ordre. Yderligere information om betalingsmetoder, især med eksterne betalingsbehandlere, kan findes på www.webasto-charging.com.

10.5 Såfremt Webasto får kendskab til forhold, der giver anledning til forventning om, at købers økonomiske forhold er væsentligt forværret efter kontraktens indgåelse, især såfremt køber undlader at indfri Webastos forfaldne krav, og Webastos krav på betaling derfor synes at være i fare, er Webasto kun berettiget til at udføre leverancer mod hel eller delvis betaling eller mod sikkerhedsstillelse. Hvis køber i dette tilfælde undlader at opfylde en anmodning fra Webasto om forudbetaling eller om sikkerhedsstillelse inden for en rimelig frist, er Webasto berettiget til at ophæve kontrakten.

10.6 Køber er kun berettiget til modregning, såfremt modkravet er ubestridt eller lovligt fastslået. Denne begrænsning gælder ikke for modkrav baseret på mangler eller (delvis) manglende opfyldelse af kontrakten i det omfang, disse modkrav fra købers side udspringer af samme kontrakt som Webastos krav. Derudover forbliver ethvert krav om betaling fra købers side, hvis denne gør brug af sin fortrydelsesret som forbruger, upåvirket af denne bestemmelse.

11. Ejendomsrettigheder, tredjeparters rettigheder

11.1 Webasto forbliver til enhver tid ejer af ejendomsrettighederne, ophavsrettighederne og andre rettigheder, som Webasto allerede besidder før indgåelsen af en kontrakt eller uden for kontraktens omfang, især men ikke begrænset til ekspertise, test og udvikling rapporter, forslag, ideer, udkast, designs, tegninger, mønstre, modeller, software inklusive kildekode, datasæt, CAD inklusive historik osv. (sammen "eksisterende ejendomsrettigheder"). Køber skal ikke opnå brugsrettigheder og/eller licenser til disse eksisterende ejendomsrettigheder, medmindre Webasto har givet udtrykkeligt samtykke i det enkelte tilfælde, og parterne har indgået en tilsvarende særskilt aftale om sådanne rettigheder, som især omfatter tildeling af rettigheder til brug på vilkår, der er sædvanlige på markedet.

11.2 Hvis køber er en virksomhed, gælder følgende bestemmelser også:

a) Webasto er ikke ansvarlig for erstatning for skader opstået som følge af krænkelse af industrielle ejendomsrettigheder eller ophavsrettigheder ("ejendomsrettigheder"), hvis Webasto beviser, at de ikke er ansvarlige for krænkelsen. Webasto kan ikke holdes

ansvarlig for krænkelsen, især hvis ikke en eneste ejendomsret fra familien af ejendomsrettigheder er blevet offentliggjort af enten Den Europæiske Patentmyndighed eller i en af staterne i Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Østrig eller USA, og Webasto af andre årsager ikke var bekendt med ejendomsrettens eksistens. I modsat fald er Webastos erstatningsansvar i tilfælde af krænkelser af ejendomsretten reguleret af afsnit 9 i disse Webasto GTC.

b) Parterne forpligter sig til uden forsinkelse at informere hinanden om eventuelle krænkelsesrisici eller påståede krænkelsessager, de måtte blive bekendt med, og at støtte hinanden gratis på enhver rimelig måde for at forsvare sig mod potentielle krav, f.eks. i analyse og evaluering af dokumentation. Især skal køber underrette Webasto om identificerbare risici for en krænkelse af købers ejendomsrettigheder og/eller en enhed, hvori køber har et direkte eller indirekte flertal af kapitalen eller stemmerettighederne. Hvis han ikke opfylder denne forpligtelse, er krav baseret på en sådan krænkelse af ejendomsretten udelukket.

c) Krav fra købers side er udelukket i det omfang, han er ansvarlig for krænkelsen af ejendomsretten, eller at han har undladt at yde rimelig støtte til Webasto til forsvar af krav fra tredjeparts side. Endvidere er krav fra købers side udelukket, såfremt produkterne er fremstillet i henhold til købers specifikationer eller instruktioner, eller den (påståede) krænkelse af ejendomsrettigheder følger af brugen i kombination med et andet produkt eller en del af et produkt, der ikke har oprindelsesstatus fra Webasto, eller produkterne anvendes på en måde, der ikke er en del af parternes aftale, og som Webasto ikke kunne have forudset.

11.3 Såfremt den købte vare købes sammen med software, skal Webasto give køber en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv ret til at bruge den tilknyttede software, der er begrænset i tid og sted. Dette berettiger udelukkende kunden til den specificerede brug inden for den købte vares elektroniske udstyr. Især skal kunden ikke have ret til at distribuere, reproducere eller redigere softwaren. Softwaren kan undtagelsesvis overdrages, hvis kunden påviser en berettiget interesse i overdragelsen til tredjepart, samtidig med at dens eget brug ophører, især hvis den købte vare videresælges. I dette tilfælde er kunden forpligtet til at instruere den nye køber kontraktligt om at overholde de rettigheder, som Webasto er berettiget til. De tekster og programmer, der kræves for at betjene varen, skal normalt være genstand for copyright og ejendomsrettigheder og forbliver Webastos ejendom.

12. Ejendomsforbehold

12.1 De købte varer forbliver Webastos ejendom, indtil den fulde betaling er foretaget af køber. Hvis tredjepart skulle få adgang til de reserverede varer, skal køber gøre dem opmærksomme på Webastos ejerskab og straks underrette Webasto.

12.2 Efter at have erklæret frafaldet af sin brugsret, skal køber omgående give Webasto adgang til de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og afgive dem.

12.3 Hvis køber er en virksomhed, gælder følgende regler også:

a) Hvis de købte varer forarbejdes, blandes eller kombineres med andre varer, skal køber overdrage til Webasto sin ejendoms- og medejerskabsret til de nyfremstillede varer i forhold til fakturaværdierne for de forarbejdede, blandede eller kombinerede varer og skal holde dem sikre for Webasto.

b) Køber må ikke pantsætte de forbeholdte varer til tredjepart eller overdrage dem som sikkerhedsstillelse. Han er dog berettiget til at videresælge varen i den sædvanlige drift, såfremt han også sørger for ejendomsforbeholdet som led i videresalget. Til dette formål overdrager han hermed Webasto ethvert krav, der opstår som følge af videresalget eller af andre juridiske grunde i denne sammenhæng, til sikkerhed for Webastos bruttofakturabeløb. Han skal dog være tilbagekaldeligt bemyndiget til at inddrive det overdragne krav i eget navn for Webastos regning, hvorved Webasto kun tilbagekalder denne bemyndigelse, såfremt køber ikke behørigt opfylder sine betalingsforpligtelser.

c) I tilfælde af misligholdelse fra købers side, især hvis han ophører med at foretage betalinger, eller hvis hans aktiver har været underkastet insolvensbehandling, er Webasto berettiget til at informere køber af de forbeholdte varer om overdragelsen af krav og inddrivelse af de tilsvarende krav. Købers ret til at inddrive de tilsvarende krav bortfalder automatisk, når køber af de reserverede varer er informeret om overdragelsen af krav. I dette tilfælde er køber forpligtet til at give Webasto alle nødvendige dokumenter og oplysninger til inddrivelse af krav.

d) Hvis værdien af den sikkerhed, der er stillet til Webasto, skulle overstige Webastos krav med i alt mere end 20 %, frigiver Webasto den overskydende sikkerhed efter købers anmodning og efter eget skøn.

e) Såfremt ejendomsforbeholdet eller overdragelsen ikke skulle have virkning efter den lov, på hvis område varerne befinder sig, anses den sikkerhed, der svarer til ejendomsforbeholdet eller overdragelsen, for aftalt. Hvis købers samarbejde skulle være påkrævet for at skabe sådanne rettigheder, er han forpligtet til at træffe alle rimelige foranstaltninger (såsom registrerings- eller offentliggørelseskrav), der er nødvendige for at etablere og opretholde sådanne rettigheder for egen regning.

13. Opsigelse af kontrakten

13.1 I tilfælde af misligholdelse fra købers side, især forsinket betaling, er Webasto berettiget til at hæve kontrakten efter udløbet af en rimelig henstandsperiode – forudsat at en sådan frist ikke kan dispenseres i henhold til lovbestemmelserne – uden at det berører dets øvrige kontraktlige og lovbestemte rettigheder.

13.2 I tilfælde af misligholdelse fra Webastos side er køber berettiget til at hæve kontrakten under de lovbestemte betingelser.

13.3 Hvis kontrakten indgået mellem parterne er en langsigtet kontrakt (kontinuerlig tilbagevendende forpligtelse), er hver part berettiget til at opsige kontrakten uden varsel af gode grunde i tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser fra den anden part, som – ved misligholdelse af forpligtelser, der kan afhjælpes – ikke afhjælpes inden for rimelig tid, trods skriftlig advarsel. I tilfælde af, at kontrakten opsiges helt eller delvist ved opsigelse, skal parterne nå til enighed om afviklingen af de udestående forpligtelser, der hidrører fra allerede afgivne ordrer, især afvikling af udestående krav, levering af købte varer, der allerede er fremstillet, og returnering af eventuelle dokumenter, optegnelser, materialer eller andre oplysninger, der måtte være givet, og som er i den anden parts besiddelse.

14. Eksportkontrolklausul

Opfyldelsen af Webastos forpligtelser i henhold til den respektive kontrakt er underlagt det forbehold, at en sådan opfyldelse ikke forhindres af nogen forhindringer, der opstår fra gældende eksportkontrolbestemmelser, især embargoer eller andre sanktioner i henhold til gældende lovgivning. Køber forpligter sig til at levere alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for eksporten eller forsendelsen. Forsinkelser som følge af eksportinspektioner eller godkendelsesprocedurer udgør ikke en misligholdelse fra Webastos side. Eventuelle frister eller leveringstider forlænges tilsvarende. Hvis de nødvendige godkendelser ikke gives, eller hvis levering af varer eller tjenester, som Webasto skylder, ikke kan godkendes, anses kontrakten for ikke at være indgået med hensyn til de berørte købte varer. Køber skal overholde de respektive gældende bestemmelser i national eller international (gen)eksportkontrollovgivning ved videresendelse af de købte varer leveret af Webasto til tredjepart i Tyskland eller i udlandet.

 

15. Compliance

15.1 Hvis køber er en virksomhed, forpligter parterne sig til at overholde gældende love i forbindelse med kontrakten og til ikke at foretage eller undlade handlinger, der kan føre til en kriminel handling, især på grund af bedrageri eller tillidsbrud, insolvensovertrædelser, konkurrencebegrænsende kriminelle handlinger, herunder import- og eksportkontrol, tildeling af fordele eller accept af fordele, afpresning, korruption eller andre strafbare handlinger, der involverer korruption eller lignende forbrydelser fra parternes side, personer ansat af parterne, eller andre tredjeparter. I tilfælde af overtrædelse af denne bestemmelse er den anden part berettiget til at opsige eller ophæve

kontrakten uden varsel samt retten til at standse enhver forhandling. Uanset ovenstående er hver part forpligtet til fuldt ud at overholde alle relevante love og regler, især dem, der vedrører databeskyttelse.

15.2 Webasto har udstedt et adfærdskodeks inden for Webasto-koncernen, som skal overholdes af alle Webastos-medarbejdere for at sikre overholdelse af centrale lovkrav. Derudover accepterer Webasto ikke nogen adfærdskodeks, bæredygtigheds-, compliance- eller andre sammenlignelige dokumenter, betingelser og/eller optegnelser fra køber. Køber har ikke tilladelse til at gennemføre en compliance-revision i Webastos lokaler, medmindre Webasto har givet udtrykkeligt samtykke i det enkelte tilfælde, og parterne er blevet enige om omfanget og indholdet af en sådan revision ved indgåelse af en særskilt skriftlig aftale.

16. Gældende lov

16.1 Medmindre andet er aftalt i kontrakten, er kontrakten, herunder disse Webasto GTC, underlagt loven i det land, hvor Webasto-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende. Bestemmelserne i FN's CISG-konventionen (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) gælder ikke for denne aftale.

16.2 Hvis køber er en forbruger, hvis sædvanlige opholdssted er uden for det land, hvor Webastos vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, påvirkes de ufravigelige lovbestemmelser i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke af det førnævnte lovvalg.

17. Løsning af forbrugertvister

17.1 Webasto vil gerne påpege, at Europa-Kommissionen tilbyder en online-platform til udenretslig bilæggelse af forbrugertvister under følgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 Webasto er parat til at deltage i tvistbilæggelsessager for et forbrugervoldgiftsnævn i tilfælde af en tvist med en forbruger. Forbrugere kan kontakte følgende forbrugervoldgiftsnævn ("det generelle forligsorgan") til dette formål: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de

18. Databeskyttelse

Alle personoplysninger afgivet af køber skal udelukkende indsamles og behandles med henblik på levering og behandling af ydelserne og forpligtelser i forbindelse med køb af varer og ydelser fra det udvalg, der tilbydes i Webastos onlinebutik, i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med de gældende data beskyttelsesbestemmelser, især den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og tilsvarende ledsagende nationale love. Detaljer vedrørende indsamling og behandling af data samt databeskyttelse er reguleret i Webastos databeskyttelseserklæring, der kan tilgås på tysk under www.webasto.com/de/datenschutz eller på engelsk under charging.webasto.com/int/data-privacy/.

 

19. Kontraktændringer, værneting, delvis ugyldighed

19.1 Ændringer i kontrakten skal altid ske skriftligt. Dette gælder også for den skriftlige formklausil i afsnit 19.1, punkt 1.

19.2 Webasto og køber er enige om, at værnetinget for alle tvister i forbindelse med en kontrakt skal falde sammen med Webasto-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted, hvis køber er en virksomhed, købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig fond i henhold til offentligret, eller køber har flyttet sin bopæl eller sædvanlige bopæl uden for Tyskland efter indgåelsen af kontrakten eller hans bopæl eller sædvanlige opholdssted er ukendt, når klagen indgives. Denne aftale om værneting gælder udelukkende for køber under de førnævnte betingelser. Derudover er Webasto også berettiget til at indgive en klage over køber til den kompetente domstol for købers hjemsted.

19.3 Skulle en bestemmelse i disse Webasto GTC eller de yderligere indgåede aftaler være eller blive ugyldige, vil gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse Webasto GTC eller de yderligere indgåede aftaler ikke blive påvirket som følge heraf. De tilsvarende lovbestemmelser finder anvendelse i stedet for den ugyldige bestemmelse.

20. Fortrydelsesret for forbrugere ved onlineordrer

Hvis køber indgår aftalen som forbruger, er han berettiget til en lovbestemt fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende fortrydelsesinstruks:

20.1   Fortrydelsesret for salgskontakter ved køb af varer:

Du har ret til at tilbagekalde denne kontrakt inden for fjorten (14) dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen for en salgskontrakt er fjorten (14) dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

I tilfælde af en kontrakt på flere varer, som du har bestilt som en del af en enkelt ordre, og som skal leveres separat, er fortrydelsesfristen fjorten (14) dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er angivet af dig, som ikke er transportøren, har taget den sidste vare i besiddelse.

I tilfælde af en kontrakt om levering af en vare i flere delforsendelser eller stykker, er fortrydelsesfristen fjorten (14) dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har navngivet, og som ikke er transportøren, har taget besiddelse af den sidste delforsendelse eller det sidste stykke.

I tilfælde af en kontrakt om periodisk levering af varer over en nærmere defineret periode, er fortrydelsesfristen fjorten (14) dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varen i besiddelse.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du informere

Webasto Thermo & Comfort SE,

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching
Tyskland

Tyskland

E-mail: info.de@webasto-charging.com

Tlf.: +49 (89) 8 57 94-0
Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48

i form af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt via posthuset, fax eller e-mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. Til dette formål kan du bruge prøvefortrydelsesformularen, der er knyttet til disse GTC. Formularen er dog ikke obligatorisk.

For at overholde fristen er det tilstrækkeligt, at du inden fortrydelsesfristens udløb sender meddelelsen med oplysning om udøvelsen af ​​din fortrydelsesret.

Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, skal vi omgående refundere alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der opstår, fordi du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), inden for højst fjorten (14) dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt. Vi bruger det samme betalingsmiddel til denne refusion, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. I intet tilfælde vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil varerne er returneret til os, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der sker først.

Du skal returnere varerne uden forsinkelse til Webasto Neubrandenburg GmbH, Werner-Baier-Straße 1, 17033 Neubrandenburg, Tyskland, og under alle omstændigheder senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os tilbagekaldelsen. Fristen skal overholdes, hvis du sender eller afleverer varerne inden udløbet af fristen på fjorten (14) dage. Vi afholder omkostningerne ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varen, hvis værditabet kan henføres til, at du har håndteret varen på en måde, der ikke er nødvendig for at teste varens kvalitet, egenskaber eller funktion.

Fortrydelsesretten er udelukket i følgende tilfælde:

a) I tilfælde af aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller beslutning fra forbrugerens side er den afgørende faktor, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov, og

b) Ved aftaler om levering af varer, hvis de på grund af deres art er blevet blandet med andre varer, som de ikke kan adskilles fra.

I tilfælde af en tilbagekaldelse af hele ordren, skal kunden få fuldt ud refunderet de faste forsendelsesomkostninger. I tilfælde af at en del af en ordre tilbagekaldes, refunderes de faste forsendelsesomkostninger kun, hvis der faktisk er afholdt forsendelsesomkostninger for de tilbagekaldte varer. Forsendelsesomkostninger refunderes ikke i det omfang, de er afholdt af kunden, fordi denne har valgt en anden form for levering end den billigste standardlevering, som Webasto tilbyder.

20.2   Du kan bruge nedenstående skabelon til tilbagekaldelsen.

Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde følgende formular og sende den til os på:

Webasto Thermo & Comfort SE ("Webasto")

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching
Tyskland

Tyskland

PO Box 1410, 82199 Gilching

Tlf.: +49 (89) 8 57 94-0

Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48

E-mail: info.de@webasto-charging.com

Tilbagekaldelse

Jeg/vi (*) ophæver hermed den af mig/os(*) indgåede kontrakt om købet af

følgende varer (*)/levering af følgende tjeneste (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*): _______________________________________________

Navn på forbruger(e): _________________________________________________

Adresse på forbruger(e): _______________________________________________

________________________________________________

Underskrift på forbruger(e)

((kun for underretninger på papir)

Dato: __________________________________

(*) Overstreges efter behov.

Du kan downloade skabelonen fra vores hjemmeside under webasto-charging.com/default/agb.