Algemene verkoopvoorwaarden
van de Webasto Group
(Versiedatum: augustus 2021)

Opmerking: Het gebruik van de mannelijke vorm in de volgende tekst is niet bedoeld om gender-specifiek te zijn, maar om de leesbaarheid van de tekst te vergroten.

1. Toepassingsbereik

1.1 De volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden van Webasto - AV Webasto") zijn van toepassing op Webasto SE en al zijn onafhankelijke groepsmaatschappijen (afzonderlijk of gezamenlijk ook: "Webasto" of "Webasto Group"). "Afhankelijk" betekent in deze zin dat Webasto SE een directe of indirecte zeggenschap heeft over het beheer van de betreffende groepsmaatschappij, op basis van een meerderheid van de stemrechten, een meerderheid in het bestuur, of een overeenkomst. Daarnaast zijn deze AV Webasto ook van toepassing op de verkoop en levering van roerende producten en software door Webasto, ongeacht of deze door Webasto worden vervaardigd of van derden worden gekocht, in het bijzonder goederen, vervangingsonderdelen, componenten, materialen, machines en/of de aanpassing van producten (gezamenlijk: “gekochte artikelen”), en het leveren van door Webasto uitgevoerde diensten of werken (gezamenlijk: “diensten”) die Kopers (zoals hieronder gedefinieerd) bestellen of verwerven van, of waartoe zij opdracht geven aan, Webasto.

Als een laadstation met een geïntegreerd Aansluitingspakket wordt besteld, zijn de Algemene voorwaarden voor aansluiting (“AV aansluiting”), die kunnen worden gedownload op webasto-charging.com/en_de/connectivity, ook van toepassing.

1.2 "Koper" in de zin van deze AV Webasto omvat zowel consumenten als bedrijven. "Bedrijf" omvat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een samenwerkingsverband dat rechten kan bezitten of verplichtingen kan aangaan, met inbegrip van publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen die bij het sluiten van de overeenkomst handelen uit hoofde van hun commerciële of onafhankelijke professionele hoedanigheid. "Consument" omvat elke natuurlijke persoon die de overeenkomst aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet kunnen worden toegeschreven aan de commerciële of professionele hoedanigheid van deze persoon.

1.3 De rechtsverhouding tussen Webasto en de Kopers (Webasto en de Kopers worden afzonderlijk ook aangeduid als de "Partij" en gezamenlijk als de "Partijen") in verband met de verkoop en levering van gekochte artikelen en de verlening van diensten door Webasto zijn uitsluitend gebaseerd op de bepalingen van deze AV Webasto. Dit is ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties voor de verkoop en levering van gekochte artikelen en de verlening van diensten, zelfs als de toepassing van de bepalingen van deze AV Webasto op dat moment niet uitdrukkelijk is overeengekomen. Afwijkende of conflicterende bepalingen van de Kopers, in het bijzonder de eigen algemene koop- of verkoopvoorwaarden van de Koper, zijn slechts van toepassing indien dit door Webasto uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd vóór het sluiten van de overeenkomst. Een afzonderlijk, nader bezwaar van Webasto in een individueel geval is niet nodig.

1.4 Deze AV kunnen online worden gedownload op www.webasto-comfort.com/de-de/agb/.

 

2. Sluiting van de overeenkomst, kostenraming voor installatiediensten

2.1 Door Webasto uitgebrachte offertes zijn niet juridisch bindend, tenzij deze door Webasto uitdrukkelijk als bindend worden verklaard. Als de Koper vervolgens een aanbod doet door een bestelling te plaatsen, wordt na bevestiging van de bestelling door Webasto of bij levering een overeenkomst gesloten.

2.2 Als Webasto een bindende offerte uitbrengt die niet binnen de in de offerte vermelde geldigheidstermijn door de Koper wordt bevestigd, of, bij het ontbreken van een dergelijke specificatie, binnen een periode van twee (2) weken na ontvangst van de offerte door de Koper wordt bevestigd, vervalt het aanbod. De offerte en deze AV Webasto worden beschouwd als in hun geheel en zonder enige wijziging door de Koper aanvaard indien de Koper een door Webasto uitgebrachte offerte aanvaardt door het plaatsen van een inkooporder en/of een afroeporder.

2.3 In het geval van een bestelling van handelswaar in de online-winkel op www.webasto-charging.com, is het volgende van toepassing:

De presentatie van de gekochte artikelen en diensten op de website vormt geen bindend aanbod. De Koper brengt een bindend bod uit om de gekochte artikelen en/of diensten in het winkelmandje te kopen door op de bestelknop te klikken. Nadat de bestelling is verzonden, wordt automatisch een bevestiging van de inkooporder met de details van de bestelling gestuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze e-mail dient alleen ter bevestiging dat een bestelling is ontvangen, en leidt nog niet tot het sluiten van een overeenkomst. Een overeenkomst wordt alleen gesloten als Webasto de bestelling accepteert en in een afzonderlijke e-mail (“acceptatie van de bestelling” of “verzendbevestiging”) deze acceptatie bevestigt. Als de Koper in een individueel geval geen verzendbevestiging ontvangt, wordt de overeenkomst uiterlijk gesloten op het moment van levering op de overeengekomen plaats van levering (“levering”) door Webasto. Indien de gekochte artikelen of diensten niet beschikbaar zijn wanneer de bestelling wordt geplaatst, behoudt Webasto zich het recht voor de bestelling niet te accepteren. In dit geval wordt geen overeenkomst gesloten. De Koper wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Alle reeds gedane betalingen worden onverwijld aan de Koper terugbetaald.

3. Wijzigingen

Indien de Koper een bedrijf is, dienen alle door de Koper gewenste wijzigingen met betrekking tot de levering, specificaties en/of processen aan Webasto te worden voorgelegd door middel van passende en gebruikelijke documentatie. Deze gewenste wijzigingen worden door Webasto pas doorgevoerd nadat partijen onderling overeenstemming hebben bereikt over eventueel noodzakelijke aanpassing en wijziging van leveringsdata, prijzen en/of andere leveringsvoorwaarden en -processen. Als Webasto na onderzoek van de gewenste wijzigingen vaststelt dat de wijzigingen niet geschikt zijn voor het beoogde doel en de noodzakelijke kwaliteitseisen van het geleverde artikel, stelt Webasto de Koper hiervan in kennis. In een dergelijk geval behoudt Webasto zich het recht voor de uitvoering en implementatie van de wijziging te weigeren zonder aansprakelijkheid jegens de Koper, totdat Partijen onderling overeenstemming bereiken over een doorvoering van de gewenste wijzigingen die overeenstemming is met het beoogde doel en de kwaliteitsnormen.

4. Opdrachtverlening aan derden

Als de Koper een bedrijf is, zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing:

4.1 Webasto heeft het recht om zonder voorafgaande toestemming van de Koper opdrachten te verlenen aan derden. Opdrachtverlening aan derden doet geen afbreuk aan de directe wettelijke aansprakelijkheid van Webasto jegens de Koper.

4.2 In het geval van de vervaardiging van gekochte artikelen stelt Webasto de Koper in kennis in het geval de productieactiviteit en/of productielocatie voor de vervaardiging van gekochte artikelen of onderdelen daarvan naar een andere locatie moeten worden verplaatst. In dit geval komen Partijen onderling overeen welke noodzakelijke aanpassing van data, prijzen, enz. vereist is.

 

5. Leveringsdata en -termijnen, verstoringen en vertragingen in de levering

5.1 Leveringstermijnen die niet uitdrukkelijk bindend zijn verklaard, zijn niet bindend. De leveringstermijnen gaan op zijn vroegst in wanneer aan alle overeengekomen verplichtingen van de Koper omtrent medewerking is voldaan, in het bijzonder de ontvangst van alle documenten, voorzieningen, en informatie die vereist is om de inhoud van de bestelling te bepalen voor zover de Koper ermee heeft ingestemd deze te verstrekken. Indien niet tijdig of naar behoren aan deze eisen wordt voldaan, of de levering wordt vertraagd als gevolg van andere omstandigheden dan waarvoor de Koper verantwoordelijk is, of om andere redenen waarvoor Webasto niet verantwoordelijk is, wordt de overeengekomen leveringstermijn of leveringsdatum dienovereenkomstig verlengd.  Hetzelfde geldt als niet aan de leveringstermijnen en -data kunnen worden voldaan als gevolg van overmacht (zie artikel 6.1).

5.2 Leveringstermijnen worden voor de duur van de verstoring verlengd in het geval van omstandigheden waarvoor Webasto niet verantwoordelijk is en die een aanzienlijke invloed hebben op de productie of levering van het artikel, in het bijzonder de omstandigheden die zijn omschreven in artikel 6.1, alsmede omstandigheden die gevolgen hebben voor Webasto of zijn onderaannemers ("verstoringen waarvoor Webasto niet aansprakelijk is"). Als het niet mogelijk is om de overeenkomst naar behoefte te wijzigen naar aanleiding van verstoringen waarvoor Webasto, ondanks alle geleverde redelijke inspanningen, niet verantwoordelijk is, heeft Webasto het recht om de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Als de leveringstermijn wordt verleng als gevolg van de in artikel 5.2 genoemde omstandigheden, of als Webasto wordt ontheven van zijn leveringsplicht, kan de Koper geen aansprakelijkheidsvordering tegen Webasto indienen. Webasto is niet aansprakelijk voor verstoringen waarvoor hij niet verantwoordelijk is, zelfs niet tijdens vertragingen. Webasto is verplicht de Koper op de hoogte te stellen van het optreden van een van de bovengenoemde omstandigheden.

5.4 Indien de verzending of de levering van het te leveren artikel is vertraagd op verzoek van de Koper of als gevolg van omstandigheden die voortvloeien uit de risico’s en verantwoordelijkheden van de Koper, dient de Koper Webasto de werkelijke kosten te vergoeden die voor opslag zijn gemaakt. Als de Koper een Bedrijf is, bedragen de kosten voor opslag ten minste 0,5% van het openstaande factuurbedrag voor elke openstaande maand, te rekenen vanaf één maand na de kennisgeving omtrent de gereedheid van de zending. Vaststelling van een kleinere schadevergoeding blijft mogelijk. Echter, Webasto heeft het recht om het te leveren artikel op een andere manier van de hand te doen nadat een redelijke termijn is bepaald, en nadat deze termijn zonder resultaat is verstreken.

5.5 Tenzij anders overeengekomen, worden de gekochte artikelen af fabriek geleverd (Incoterms 2020). Voor de risico-overdracht is artikel 7 van toepassing.

5.6  Deelleveringen en daarmee overeenkomend facturen zijn toegestaan, tenzij deze voor de Koper onredelijk zijn. Indien de Koper zonder bezwaar vroegtijdige leveringen of leveringen van duidelijk overtollige hoeveelheden accepteert, wordt de verplichting van Webasto om deze gekochte artikelen te leveren geacht te zijn nagekomen. Hetzelfde geldt in het geval van onvoorwaardelijke aanvaarding van duidelijk overtollige hoeveelheden.

6. Overmacht

6.1 Overmacht, arbeidsgeschillen, pandemieën, rellen, ambtshandelingen of andere verstoringen waarvoor Webasto niet verantwoordelijk is, alsmede onvoorzienbare, onvermijdelijke en ernstige gebeurtenissen die Webasto beletten om zijn contractuele verplichtingen na te komen, ontheffen Webasto van zijn nakomingsplicht voor de duur van de verstoring en voor de omvang van de gevolgen daarvan. Dit geldt ook als deze gebeurtenissen plaatsvinden op een moment waarop Webasto in gebreke is. Webasto verbindt zich ertoe de Koper onverwijld in kennis te stellen van het optreden van een belemmering en de verwachte duur daarvan. Indien de belemmering langer duurt dan drie (3) maanden, heeft elk van beide partijen het recht de overeenkomst op te zeggen. In dat geval vergoed Webasto de Koper voor alle betalingen die reeds zijn gedaan voor leveringen en diensten die nog niet zijn uitgevoerd. Een belemmering tot nakoming waarvoor de Koper verantwoordelijk is, geeft de Koper niet het recht de leveringsovereenkomst op te zeggen.

6.2 Partijen zijn verplicht om zich alle redelijke inspanningen te getroosten om de gevolgen van de verstoring zoveel mogelijk te beperken. Partijen moeten ook zoeken naar alternatieve manieren en middelen om te blijven voldoen aan de nakomingsverplichtingen en, indien nodig, hun verplichtingen te goeder trouw aan te passen gedurende de periode van de gewijzigde verhouding. Zodra de verstoring is beëindigd, moet weer worden voldaan aan de oorspronkelijke nakomingsverplichtingen van Partijen (behoudens de annuleringsbepaling op grond van artikel 5.1).

7. Risico-overdracht

Indien de Koper een bedrijf is, wordt het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering uiterlijk bij levering door Webasto overgedragen aan de vervoerder of een andere verlader (eensluidend aangeduid als “verlader”.) Indien de Koper een consument is, wordt het risico alleen bij levering aan een verlader overgedragen als de Koper de verlader opdracht heeft gegeven om de levering uit te voeren, en Webasto de naam van de verlader niet eerder aan de Koper heeft doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen wordt het risico uiterlijk bij levering aan de Koper overgedragen. De wettelijke risico-overdracht blijft ongewijzigd in het geval dat de acceptatie is vertraagd. Tenzij anders overeengekomen wordt het risico ook uitsluitend aan de Koper overgedragen voor zover gekochte artikelen op verzoek van de Koper op het terrein van Webasto worden opgeslagen. Webasto houdt zich aan de zorgvuldigheidseisen voor commerciële transacties, maar neemt geen nadere veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de Koper.

 

8. Kwaliteit, inspectie van inkomende goederen, vorderingen die voortvloeien uit gebreken

8.1 Met betrekking tot de gekochte artikelen en diensten conformeert Webasto zich aan de huidige stand van de wetenschap en technologie, de overeengekomen specificaties en kwaliteit, voorschriften in verband met milieu, emissies, veiligheid en testen en de overeengekomen technische gegevens. Webasto stelt de Koper schriftelijk op de hoogte van eventuele kwaliteitsproblemen met betrekking tot de gekochte artikelen of diensten. Als de Koper een bedrijf is, informeren Partijen elkaar ook over de mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

8.2 Indien de gekochte artikelen een gebrek vertonen, kan de Koper gebruik maken van zijn wettelijke garantierechten (behoudens de bepalingen die gelden voor bedrijven zoals omschreven in artikel 8.3), onder voorbehoud van de bepaling dat schadeclaims alleen kunnen worden ingediend voor zover dit in artikel 9 is bepaald. Het is verboden om tegen Webasto ingediende schadeclaims die voortvloeien uit gebreken over te dragen, tenzij de Koper een consument is.

8.3 De volgende bepalingen zijn eveneens van toepassing, tenzij anders overeengekomen en de Koper een bedrijf is:

a) De Koper moet de gekochte artikelen bij levering onverwijld inspecteren op identificeerbare materiële gebreken. De Koper dient dergelijke materiële gebreken onverwijld, maar uiterlijk tien (10) dagen na levering van de gekochte artikelen schriftelijk aan Webasto te melden. Bij indiening van de klacht moeten labels van dozen, labels van de inhoud en pakbonnen die bij de zending worden geleverd, worden bijgevoegd. Andere materiële gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Webasto te worden gemeld, op voorwaarde dat deze gebreken zich voordoen binnen de verjaringstermijn. De datum waarop Webasto de klacht ontvangt, is in elk geval bepalend. Als het materiële gebrek niet tijdig wordt gemeld, zijn claims die voortvloeien uit dergelijke materiële gebreken verboden, met uitzondering van bedrieglijk verborgen gebreken.

b) De Koper mag gekochte artikelen niet weigeren op grond van onbeduidende gebreken.

c) Indien een klacht ongegrond is, heeft Webasto het recht van de Koper vergoeding van de door Webasto gemaakte kosten te eisen, tenzij de Koper bevestigt dat hij niet op de hoogte was van het feit dat er geen gebrek bestond, ondanks het feit dat hij zorgvuldig was geweest.

d) De garantietermijn is vierentwintig (24) maanden vanaf de levering van het te leveren artikel. In tegenstelling tot het bovenstaande geldt de wettelijke garantietermijn voor schadeclaims die voortvloeien uit criminele opzet of grove nalatigheid, en uit lichamelijk letsel (levensbedreigend). De wettelijke verjaringsbepalingen blijven eveneens onverminderd van kracht in geval van een verhaalsprocedure van de leverancier.

e) Als het te leveren artikel binnen de garantieperiode overeenkomstig artikel 8.3, lid d, een materieel gebrek vertoont waarvan de oorzaak reeds bestond toen het risico werd overgedragen, zorgt Webasto er naar eigen goeddunken voor dat het gebrek wordt verholpen, of dat als genoegdoening een te leveren artikel vrij van gebreken wordt aangeboden. Claims van de Koper als gevolg van kosten die nodig zijn om een gebrek te verhelpen, in het bijzonder de kosten voor verplaatsing, transport, arbeid en materiaal, moeten in het algemeen gebaseerd zijn op de toepasselijke wettelijke bepalingen. Dit geldt niet voor zover de kosten stijgen doordat het te leveren artikel naar een andere plaats dan de oorspronkelijke plaats van levering van de Koper is gebracht, tenzij de verplaatsing overeenstemt met het beoogde gebruik van het artikel.

f) Voor zover mogelijk moeten de onderdelen ter inspectie aan Webasto worden verstrekt. Voor zover de gekochte artikelen die vervangen moeten worden niet zijn opgenomen in de diagnose van het gebrek door Webasto, of niet beschikbaar worden gesteld aan Webasto ten behoeve van technische analyse of revisie, moeten de artikelen door de Koper worden vernietigd; Partijen komen in dat geval afzonderlijk de kosten voor vernietiging overeen.

8.4 De Koper kan geen claims indienen voor materiële gebreken wanneer deze slechts in onbeduidende mate afwijken van de overeengekomen kwaliteit, of wanneer de bruikbaarheid slechts op onbeduidende wijze wordt belemmerd.

Bovendien is er geen sprake van een materieel gebrek in het geval van:

a) natuurlijke slijtage; dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor branders en gloeibougies in verwarmingen, bandenspanners in airconditioners, en voor zekeringen, koolborstels en filters. Dit geldt niet als de Koper een consument is.

b) gebreken na de risico-overdracht ontstaan als gevolg van ongepast of onjuist gebruik of hantering, het gebruik van ongeschikte werkmaterialen, onjuiste opslag of installatie, niet-naleving van installatie- of gebruiksvoorschriften, overmatige belasting of gebruik, of vanwege omgevingsgerelateerde of andere effecten;

c) gebreken die voortvloeien uit overmacht, in het bijzonder externe invloeden die in de overeenkomst niet zijn voorzien, of wanneer de goederen worden gebruikt op een wijze die afwijkt van het in de overeenkomst voorziene gebruik of het typische gebruik; 

d) niet-reproduceerbare softwarefouten.

e) Bovendien heeft de Koper geen recht om claims in te dienen voor materiële gebreken indien de goederen worden gewijzigd door derden, of door middel van de installatie van onderdelen die afkomstig zijn van derden, tenzij de oorzaak van het gebrek geen verband houdt met die wijziging. Als de Koper het ontwerp of het materiaal heeft bepaald, is Webasto niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de goederen op grond van het ontwerp of de materiaalkeuze.

8.5 Indien een gebrek niet kan worden verholpen, of als het onmogelijk of onredelijk is om het gebrek te verhelpen, kan de Koper, ongeacht een eventuele schadeclaim op grond van artikel 8, zijn recht uitoefenen om de overeenkomst te ontbinden, of om een verlaging van de koopprijs te verkrijgen.

8.6 Voor het indienen van een garantieclaim tegen Webasto is in elk geval verificatie en overlegging van de inkoopfactuur van Webasto vereist, en aanvullend bewijs van een juiste installatie, dat in elk geval door een professional moet worden verstrekt.

De volgende bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de Koper een bedrijf is:

a) Afgekeurde onderdelen moeten worden teruggestuurd naar Webasto.

b) Webasto is bereid de kosten van installatie en verwijdering naar eigen goeddunken voor zijn rekening te nemen, binnen de grenzen van de werktijden van de werkplaats, onverminderd deze garantiebepalingen en zonder erkenning van enige wettelijke verplichting. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door Webasto zelf en/of een door Webasto erkende klantenservice-werkplaats, als voorwaarde voor het door Webasto voor zijn rekening nemen van de kosten voor verwijdering en installatie.

c) De Koper kan alleen een verhaalsvordering tegen Webasto indienen wanneer en voor zover hij met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke aanspraken in geval van gebreken, zoals coulance-afspraken.

8.7 Nadere claims of claims van de Koper op grond van materiële gebreken anders dan welke in dit artikel 8 zijn geregeld, zijn uitgesloten voor zover er voor de consument geen dwingende wettelijke rechten blijven bestaan. De bepalingen van dit artikel 8 zijn navenant van toepassing op juridische gebreken; artikel 11 is echter ook van toepassing op de inbreuk op eigendomsrechten van derden.

8.8 Er is enkel sprake van een garantie van Webasto indien Webasto uitdrukkelijk verklaart dat er sprake is van een dergelijke garantie.

8.9 In het geval van een bestelling voor een laadstation via de online winkel, heeft de Koper de optie om zijn claims op grond van gebreken van de goederen tegen Webasto als volgt in te dienen: via het gratis telefoonnummer voor klanten van Webasto +800 CHARGING (00 800 24274464). Meer informatie vindt u op de website www.webasto-charging.com.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Schadeclaims van de Koper zijn uitgesloten, uitgezonderd zoals hieronder aangegeven :

Webasto is wettelijk aansprakelijk voor schade in het geval van verwijtbaar (levensgevaarlijk) lichamelijk letsel, of voor schade als gevolg van schending op grond van bedrog of grove nalatigheid bij de nakoming van verplichtingen door Webasto, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Voorts is Webasto aansprakelijk voor de verwijtbare schending van materiële contractuele verplichtingen, dat wil zeggen de verplichtingen waarvoor nakoming vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, en die waarop de Koper normaal gesproken kan vertrouwen dat ze worden nageleefd. In het geval van een enigszins nalatige schending van materiële contractuele verplichtingen, is Webasto enkel aansprakelijk voor voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst, behalve in het geval van claims van de Koper voor schade vanwege (levensgevaarlijk) lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid.

9.2 Bovendien is de schadevergoeding van Webasto beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, tot de directe, voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst, en tot het maximumbedrag van de waarde van het artikel. De Koper moet alle gemaakte kosten en eventuele wettelijke en contractuele verhaalsrechten jegens derden verrekenen met zijn schadeclaim jegens Webasto.

9.3     Webasto is uitdrukkelijk niet aansprakelijk wanneer en voor zover de Koper schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van zijn verplichting tot samenwerking, of als onvoldoende wordt voldaan aan deze verplichting, in het bijzonder als een installatie om wettelijke redenen niet is toegestaan op de beoogde installatieplaats, of als de Koper (gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor de schade, dat wil zeggen dat de Koper vanwege zijn opzettelijke of nalatige handelingen (gedeeltelijk) schuldig is aan de schade.

9.4 Artikel 9.1 is tevens van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van Webasto indien tegen hen een claim wordt ingediend.

9.5 De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven van kracht.

9.6 De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing als de Koper een claim indient voor vergoeding van nutteloze uitgaven in plaats van een claim tot nakoming.

10. Prijzen, facturering, betaling

10.1 De bestelling wordt door de Koper geplaatst tegen de prijzen die zijn vermeld in de actuele prijslijsten van Webasto, plus belasting toegevoegde waarde (btw). De btw wordt uitsluitend niet geheven in gevallen waarin aan de eisen voor vrijstelling van belastingen op uitvoerleveringen wordt voldaan. Webasto vermeld de prijzen voor consumenten inclusief de toepasselijke wettelijke btw. Alle prijzen op de website www.webasto.charging.com zijn vermeld in euro, en zijn inclusief btw.

10.2 Webasto behoudt zich het recht voor om zijn prijzen voor bedrijven aan te passen als de afzonderlijke kostenposten veranderen nadat de overeenkomst is gesloten als gevolg van redenen waarvoor Webasto niet verantwoordelijk is, bijvoorbeeld in het geval van een prijsstijging van grondstoffen. Webasto is dienovereenkomstig gerechtigd zijn prijzen te verhogen indien de wijzigingen van de kostenpost(en) leiden tot een stijging van de totale kosten voor de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval stelt Webasto de Koper onverwijld in kennis van de prijsaanpassing en de reden daarvoor.

10.3 Tenzij anders overeengekomen is betaling van facturen verschuldigd uiterlijk dertig (30) dagen na levering van het gekochte artikel en/of ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Koper zonder aanmaning geacht in verzuim te zijn, met als gevolg dat de wettelijke rente verschuldigd is.

10.4 In het geval van een bestelling in de online winkel via de website www.webasto-charging.com kan de Koper aan het einde van het bestelproces gebruik maken van de betaalmethoden die op de website zijn aangegeven. Wanneer voor een artikel verzendkosten moeten worden betaald, wordt het bedrag hiervan en de betreffende kosten aan de Koper getoond voordat deze een bestelling plaatst. Meer informatie over betaalmethoden, in het bijzonder in verband met externe betalingsverwerkers, vindt u op www.webasto-charging.com.

10.5 Indien Webasto zich bewust wordt van de omstandigheden die aanleiding geven te verwachten dat de financiële omstandigheden van de Koper na het sluiten van de overeenkomst aanzienlijk zijn verslechterd, in het bijzonder wanneer de Koper de vorderingen van Webasto niet heeft voldaan, en de betalingsverzoeken van Webasto daarom risico lijken te lopen, heeft Webasto het recht om leveringen alleen uit te voeren bij volledige of gedeeltelijke betaling of bij het verstrekken van een onderpand. Als de Koper in dit geval niet binnen een redelijke termijn een verzoek indient bij Webasto om vooruitbetaling of het verstrekken van onderpand, heeft Webasto het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.6 De Koper heeft alleen recht op verrekening indien de tegenvordering onbetwist of wettelijk bepaald is. Deze beperking geldt niet voor tegenvorderingen op grond van gebreken of de (gedeeltelijke) niet-nakoming van de overeenkomst, voor zover deze tegenvorderingen van de Koper voortvloeien uit dezelfde overeenkomst als de vordering van Webasto. Daarnaast blijven vorderingen tot betaling door de Koper ongewijzigd als hij zijn herroepingsrecht als consument uitoefent.

11. Eigendomsrechten, rechten van derden

11.1 Webasto blijft te allen tijde eigenaar van de eigendomsrechten, auteursrechten en andere rechten die reeds aan Webasto toebehoorden voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, of buiten het toepassingsbereik van de overeenkomst, maar in het bijzonder niet beperkt tot de expertise, test- en ontwikkelingsrapporten, suggesties, ideeën, concepten, ontwerpen, tekeningen, voorstellen, prototypen, modellen, software inclusief broncode, datasets, CAD inclusief de geschiedenis, enz. (gezamenlijk: "bestaande eigendomsrechten"). De Koper verkrijgt geen gebruiksrechten en/of licentierechten, tenzij Webasto in het individuele geval hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, en Partijen een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten waarin deze rechten worden geregeld, waarin met name het verlenen van gebruiksrechten tegen de op de markt gebruikelijke voorwaarden is opgenomen.

11.2 Als de Koper een bedrijf is, zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing:

a) Webasto is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade die voortvloeit uit de inbreuk op industriële eigendomsrechten of auteursrechten ("eigendomsrechten") als Webasto aantoont dat hij niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. Webasto kan in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schending indien geen enkel eigendomsrecht uit de familie van eigendomsrechten is gepubliceerd door het Europees Octrooibureau of in een van de staten van de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk of de V.S., en Webasto om andere redenen niet op de hoogte was van het bestaan van de eigendomsrechten. Anders valt de aansprakelijkheid voor schade van Webasto in het geval van inbreuk op eigendomsrechten onder artikel 9 van deze AV Webasto.

b) Partijen verbinden zich ertoe elkaar onverwijld in kennis te stellen van eventuele risico’s op inbreuk of vermeende gevallen van inbreuk waarvan zij zich bewust worden, en om elkaar op alle redelijke manieren kosteloos te ondersteunen om zich te verdedigen tegen potentiële claims, bijvoorbeeld bij de analyse en evaluatie van documenten. In het bijzonder dient de Koper Webasto in kennis stellen van identificeerbare risico’s van een schending van de eigendomsrechten van de Koper en/of een rechtspersoon waarin de Koper een directe of indirecte meerderheid van het kapitaal of de stemrechten bezit; indien hij deze verplichting niet nakomt, worden claims op grond van een dergelijke schending van eigendomsrechten uitgesloten.

c) Claims van de Koper worden uitgesloten voor zover hij verantwoordelijk is voor de schending van eigendomsrechten of dat hij geen redelijke steun aan Webasto heeft geboden bij de verdediging van claims van derden. Daarnaast zijn claims van de Koper uitgesloten als de producten worden vervaardigd in overeenstemming met de specificaties of instructies van de Koper of de (vermeende) schending van de eigendomsrechten voortvloeit uit het gebruik in combinatie met een ander product dat niet van Webasto afkomstig is, of als de producten worden gebruikt op een wijze die geen deel uitmaakt van de overeenkomst tussen Partijen, en die Webasto niet had kunnen voorzien.

11.3   Als het gekochte artikel samen met software wordt aangeschaft, verleent Webasto de Koper een niet overdraagbaar, niet-exclusief recht om de bijbehorende software te gebruiken, dat qua tijd en plaats beperkt is. Dit geeft de klant uitsluitend recht op het gespecificeerde gebruik in de elektronische apparatuur van het gekochte artikel. In het bijzonder heeft de klant niet het recht om de software te verspreiden, reproduceren of bewerken. Bij wijze van uitzondering kan de software worden overgedragen als de klant aantoont dat hij een gerechtvaardigd belang heeft bij de overdracht aan een derde, terwijl hij zijn eigen gebruik staakt, in het bijzonder als het aangeschafte artikel wordt doorverkocht. In dit geval is de klant contractueel verplicht om de nieuwe Koper te instrueren zich te houden aan de rechten van Webasto. Op de teksten en programma's die nodig zijn om het te leveren artikel te bedienen, zijn normaal gesproken auteursrechten en eigendomsrechten van toepassing, en deze blijven eigendom van Webasto.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De gekochte artikelen blijven eigendom van Webasto totdat de Koper deze volledig heeft betaald. Indien derden toegang moeten krijgen tot de goederen waarvoor het voorbehoud geldt, stelt de Koper hen op de hoogte van het eigendom van Webasto, en stelt hij Webasto onverwijld op de hoogte.

12.2 Nadat de Koper afstand heeft gedaan van zijn gebruiksrecht, moet hij Webasto onverwijld toegang verlenen tot de artikelen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen en deze overdragen.

12.3 Als de Koper een bedrijf is, zijn tevens de volgende voorschriften van toepassing:

a) Als de gekochte artikelen worden verwerkt, gemengd of gecombineerd met andere artikelen, draagt Koper de eigendomsrechten en mede-eigendomsrechten op de nieuw vervaardigde artikelen over in overeenstemming met de factuurwaarden van de verwerkte, gemengde of gecombineerde artikelen, en houdt deze veilig voor Webasto in de zin van de zorg van een voorzichtige zakenman

b) De Koper mag de goederen met eigendomsvoorbehoud niet aan derden verpanden of als onderpand overdragen. Echter, hij heeft het recht om de goederen met eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten te verkopen, mits hij als onderdeel van de overdacht het eigendomsvoorbehoud regelt. Hiertoe draagt de Koper aan Webasto alle vorderingen over die voortvloeien uit de wederverkoop of uit andere rechtsgronden in deze context, als zekerheid voor het brutofactuurbedrag van Webasto. Echter, hij is onherroepelijk gemachtigd om in eigen naam voor rekening van Webasto aanspraak te maken op de overgedragen vordering, waarbij Webasto deze machtiging alleen intrekt indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt.

c) In het geval van contractbreuk door de Verkoper, in het bijzonder als de Koper ophoudt betalingen te verrichten, of als zijn vermogen onderworpen is aan een insolventieprocedure, is Webasto gerechtigd de koper van de goederen met eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen van de overdracht van de vorderingen en de betreffende vorderingen te innen. Het recht van de Koper om de bijbehorende vorderingen te innen, vervalt automatisch wanneer de koper van de goederen met eigendomsvoorbehoud wordt geïnformeerd over de overdracht van vorderingen. In dit geval is de Koper verplicht om aan Webasto alle documenten en informatie te verstrekken die nodig zijn voor het innen van de vorderingen.

d) Als de waarde van de aan Webasto verstrekte zekerheid de vorderingen van Webasto overschrijdt met meer dan 20%, geeft Webasto de overtollige zekerheid op verzoek van de Koper en naar eigen goeddunken vrij.

e) Indien het eigendomsvoorbehoud op grond van de wet die van kracht is op het grondgebied waar de goederen zich bevinden niet geldig is, wordt de bij het eigendomsvoorbehoud horende zekerheid of overdracht geacht te zijn overeengekomen. Als voor de totstandkoming van deze rechten medewerking van de Koper vereist is, is hij verplicht om op eigen kosten alle redelijke maatregelen te nemen (zoals registratie- of publicatievereisten) die nodig zijn om dergelijke rechten vast te stellen en te handhaven.

13. Ontbinding, beëindiging van de overeenkomst

13.1 In geval van contractbreuk door de Koper, in het bijzonder laattijdige betaling, is Webasto gerechtigd de overeenkomst te ontbinden na het verstrijken van een redelijke wachtperiode - op voorwaarde dat deze periode niet op grond van wettelijke bepalingen terzijde kan worden geschoven - onverminderd zijn andere contractuele en wettelijke rechten.

13.2 In geval van contractbreuk door Webasto heeft de Koper het recht om de overeenkomst op grond van de wettelijke voorwaarden te ontbinden.

13.3 Als de tussen partijen gesloten overeenkomsten een langlopende overeenkomst is (voortdurend terugkerende verplichting), heeft elke Partij het recht om de overeenkomst zonder kennisgeving om een gegronde reden te beëindigen in geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door de andere partij die - in geval van een schending van verplichtingen die kunnen worden verholpen - ondanks een schriftelijke waarschuwing niet binnen een redelijke termijn wordt verholpen. In geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd door middel van opzegging, bereiken Partijen overeenstemming over de afwikkeling van uitstaande verplichtingen die voortvloeien uit reeds geplaatste afroeporders, in het bijzonder de afwikkeling van uitstaande vorderingen, de levering van reeds vervaardigde gekochte artikelen, en het retourneren van eventuele documenten, bescheiden, materialen of andere informatie die mogelijk in het bezit is van de andere Partij.

14. Uitvoercontrole-clausule

De nakoming van de verplichtingen van Webasto uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst is behoudens de voorwaarde dat deze nakoming niet wordt verhinderd door belemmeringen die voortvloeien uit de toepasselijke uitvoerbepalingen, in het bijzonder embargo's of andere sancties uit hoofde van het toepasselijk recht. De Koper verbindt zich ertoe alle informatie en documenten te verstrekken die voor de uitvoer of verzending nodig zijn. Vertragingen als gevolg van controles bij uitvoer of goedkeuringsprocedures brengen Webasto niet in verzuim. Alle deadlines of levertijden worden dienovereenkomstig verlengd. Indien de noodzakelijke goedkeuringen niet worden verleend, of indien de levering van de dienst die Webasto verschuldigd is niet kan worden goedgekeurd, wordt de overeenkomst beschouwd als niet gesloten met betrekking tot de gekochte artikelen waarvoor het probleem bestaat. De Koper moet zich bij het doorzenden in Duitsland of daarbuiten van gekochte artikelen die door Webasto geleverd of aangeboden zijn, houden aan de respectievelijk toepasselijke bepalingen van de nationale of internationale wetgeving inzake (her-)uitvoer.

 

15. Naleving

15.1 Als de Koper een bedrijf is, verbinden Partijen zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in verband met de overeenkomst na te leven, en om niets te doen of na te laten dat kan leiden tot een strafbare handeling, in het bijzonder vanwege fraude of een vertrouwensbreuk, insolventiedelicten, anticoncurrentiële strafbare feiten, met inbegrip van strafbare feiten in verband met invoer- en uitvoercontrole, het verlenen van gunsten of het aannemen van gunsten, chantage, corruptie of andere strafbare feiten die corruptie of vergelijkbare misdrijven betreffen van Partijen, personen die in dienst zijn bij Partijen of derden.  In geval van schending van deze bepaling, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst zonder kennisgeving te ontbinden of te beëindigen, en het recht om eventuele onderhandelingen te beëindigen. Ongeacht het bovenstaande is elk van beide Partijen verplicht om alle relevante wet- en regelgeving volledig na te leven, in het bijzonder die met betrekking tot gegevensbescherming.

15.2 Webasto heeft binnen de Webasto Group een Gedragscode opgesteld waaraan alle werknemers van Webasto zich moeten houden om te garanderen dat aan belangrijke wettelijke eisen wordt voldaan. Daarnaast aanvaardt Webasto geen codes met betrekking tot gedrag, duurzaamheid, naleving of andere vergelijkbare documenten, voorwaarden en/of stukken van de Koper. Het is de Koper niet toegestaan op de bedrijfsterreinen van Webasto een nalevingscontrole uit te voeren, tenzij Webasto in een afzonderlijk geval hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, en Partijen door het aangaan van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst de omvang en inhoud en de omvang en de inhoud van een dergelijke controle zijn overeengekomen.

16. Toepasselijk recht

16.1 Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, is op de overeenkomst, met inbegrip van deze AV Webasto, het recht van het land waar het gemachtigde bedrijf van Webasto is gevestigd van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Als de Koper een consument is wiens gewoonlijke verblijfplaats buiten het land ligt van de statutaire zetel van Webasto, worden de dwingende wettelijke bepalingen van het land waar het consument gewoonlijk verblijft niet beïnvloed door de bovengenoemde rechtskeuze.

17. Oplossen van consumentengeschillen

17.1 Webasto wijst erop dat de Europese Commissie op de volgende link een platform biedt voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 Webasto is bereid in geval van een geschil met een consument deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. Consumenten kunnen hiervoor contact opnemen met de volgende consumentenarbitragecommissie (“Algemeen bemiddelingsorgaan”): Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de

18. Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens die door de Koper worden verstrekt, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de levering en verwerking van de diensten en verplichtingen in verband met de aanschaf van goederen en diensten uit het assortiment dat wordt aangeboden in de webwinkel van Webasto, in elk geval in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende nationale wetgeving. Meer informatie met betrekking tot de verzameling en verwerking van gegevens en gegevensbescherming zijn opgenomen in de Webasto Verklaring inzake gegevensbescherming die in het Duits kan worden ingezien op www.webasto.com/de/datenschutz, of in het Engels op charging.webasto.com/int/data-privacy/.

 

19. Contractwijzigingen, bevoegde rechter

19.1 Wijzigingen in de overeenkomst geschieden altijd op schriftelijke wijze. Dit is ook van toepassing op de bepaling inzake schriftelijke vorm in artikel 19.1, eerste zin.

19.2 Webasto en de Koper komen overeen dat de bevoegde rechter voor alle geschillen in verband met een overeenkomst de rechter is in de plaats van de statutaire zetel van het gemachtigde Webasto-bedrijf als de Koper een bedrijf, handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, of als de Koper zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats naar buiten Duitsland heeft verplaatst, of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats bij indiening van de klacht onbekend is. Deze afspraak met betrekking tot de bevoegde rechter is uitsluitend onder de bovengenoemde voorwaarden van toepassing voor de Koper. Daarnaast is Webasto ook gerechtigd een klacht tegen de Koper in te dienen bij de bevoegde rechter voor de plaats van de statutaire zetel van de Koper.

19.3 In het geval een bepaling van deze AV Webasto of de aanvullende overeenkomsten die zijn aangegaan ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV Webasto of de aanvullende overeenkomst daardoor niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling zijn de overeenkomstige wettelijke bepalingen van toepassing.

20. Herroepingsrecht voor consumenten in het geval van online-bestellingen

Als de Koper de overeenkomst sluit als een consument, heeft hij een wettelijk herroepingsrecht overeenkomstig de volgende voorschriften voor herroeping:

20.1 Herroepingsrecht voor verkoopovereenkomsten voor de koop van goederen:

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn voor een verkoopovereenkomst is veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, bezit heeft genomen van de goederen.

In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die u hebt besteld als onderdeel van één bestelling, en die afzonderlijk moet worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste artikel in bezit heeft genomen.

In het geval van een overeenkomst voor de levering van een artikel in meerdere deelzendingen of delen bedraagt de herroepingstermijn veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen partij die niet de vervoerd is het laatste deel van de zending of het laatste deel in bezit heeft genomen.

In het geval van een overeenkomst voor de periodieke levering van goederen tijdens een bepaalde periode, bedraagt de herroepingstermijn veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is het eerste artikel in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u dit te melden aan

Webasto Thermo & Comfort SE,

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Duitsland

E-mail: info.de@webasto-charging.com

Tel.: +49 (89) 8 57 94-0
Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die via de post is verstuurd, een fax of een e-mail) van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Hiertoe kunt u het voorbeeldformulier voor herroeping invullen dat bij deze AV is gevoegd. Het is echter niet verplicht dit formulier te gebruiken.

Om aan de termijn te voldoen is het voldoende dat u de kennisgeving stuurt waarin wordt gemeld dat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onverwijld terugbetalen, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling dezelfde betaalmethode als u voor de oorspronkelijke transactie heb gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geen geval worden voor de terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat de goederen aan ons zijn geretourneerd, of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat er eerder plaatsvindt.

U moet de goederen onverwijld retourneren aan Webasto Neubrandenburg GmbH, Werner-Baier-Straße 1, 17033 Neubrandenburg, Duitsland, en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons van de herroeping in kennis stelt. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt of overdraagt vóór het verstrijken van de periode van veertien (14) dagen. Wij vergoeden de kosten voor het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies kan worden toegeschreven aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een manier die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken of werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen:

a) In het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen die niet pasklaar zijn en voor de vervaardiging waarvan een afzonderlijke selectie of beslissing van de consument de beslissende factor is, of die duidelijk zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de consument.

b) In het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen indien deze door hun aard zijn vermengd met andere goederen waarvan zij niet kunnen worden gescheiden.

In geval van herroeping van de volledige bestelling krijgt de klant de vaste verzendkosten volledig vergoed. In het geval dat een deel van een bestelling wordt herroepen, worden de vaste verzendkosten alleen vergoed als daadwerkelijk verzendkosten zijn gemaakt voor de herroepen goederen. De verzendkosten worden niet vergoed voor zover deze door de klant zijn gemaakt omdat hij heeft gekozen voor een ander soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die Webasto aanbiedt.

20.2   Voor herroeping kunt u het onderstaande sjabloon gebruiken.

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan het volgende formulier in en stuur het naar ons op gericht aan:

Webasto Thermo & Comfort SE ("Webasto")

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Duitsland

PO Box 1410, 82199 Gilching

Tel.: +49 (89) 8 57 94-0

Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48

E-mail: info.de@webasto-charging.com

Herroeping

Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de koop van

de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*): _______________________________________________

Naam van de consument(en): _________________________________________________

Adres van de consument(en): _______________________________________________

________________________________________________

Handtekening van de consument(en)

((alleen voor papieren kennisgevingen)

Datum: __________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

U kunt de sjabloon downloaden op onze homepage op webasto-charging.com/default/agb