A Webasto általános értékesítési és szállítási feltételei

1. Hatálya

1) Jelen Általános Értékesítési, Szállítási és Jótállási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) külön kikötés nélkül is elválaszthatatlan részét képezik a Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft. (továbbiakban: Webasto) és a Megrendelő/Vevő között létrejött és a jövőben létrejövő adásvételi, szállítási és egyéb szerződéseknek.

2) Jelen ÁSZF-től való eltérés, ide értve a Megrendelő beszerzési feltételeit is, csak akkor érvényes, ha azokat a Webasto előzetesen, írásban elfogadja.

 

2. Árajánlat és szerződés

1) Az ajánlat nem kötelező érvényű. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha azt Webasto írásban visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megrendeléstől eltérő tartalmú és az ellen a Megrendelő 14 napon belül kifogással nem él, a szerződés ezen módosított tartalommal jön létre. Ugyanez irányadó a rendelések módosításaira, illetve kiegészítéseire is.

2) A rajzok, illusztrációk, műszaki paraméterek tájékoztató jellegűek.

3) A Webasto fenntartja a műszaki fejlesztést célzó változtatás jogát.

3. Árak

1) Ellenkező megállapodás hiányában az árak a Webasto telephelyéről történő elszállítással értendők (EXW paritás, INCOTERMS 2010).

2) Webasto az árváltoztatás jogát fenntartja.

3) Deviza-alapú árajánlat esetén az ajánlati ár a kiszámlázott HUF ártól a devizaárfolyam-változásnak megfelelően eltérhet.

4. Fizetési feltételek

1) A megrendelés az áru ellenértékének 10%-át kitevő előleg megfizetésével lesz érvényes, mely a vételárba beszámít. 4.2. Indokolt esetben a Webasto jogosult a szerződés megkötésekor fizetési biztosítékot vagy előre fizetést kérni.

2) Átutalással történő fizetés esetén a Webasto számláját 8 napos határidővel kell teljesíteni.

3) Késedelmes fizetés esetén Megrendelő évi 12%-os késedelmi kamatot tartozik fizetni. Amennyiben a törlesztés a teljes tartozást nem fedezi, az összeget a költségekre, kamatokra és végül a tőketartozásra kell betudni.

4) Megrendelő nem jogosult követeléseit a Webasto követeléseivel szemben beszámítani, kivéve, ha erről a felek előzetesen, írásban megegyeztek.

 

5. A szerződés teljesítése

1) Az áru átadásának előfeltétele a vételár megfizetése.

2) Nem raktári áru esetében a szállítási határidő a gyártó cég visszaigazolásától függ.

3) A termék beérkezéséről és az átvétel időpontjáról a Webasto értesíteni tartozik a Megrendelőt.

4) 30 napot meghaladó szállítási késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a megfizetett előleget visszakövetelni.

5) A szállítási határidő teljesítettnek minősül, ha Megrendelő az áru beérkezéséről szóló értesítéstől számított 10. napon belül nem teljesíti átvételi kötelezettségét. Ettől az időponttól fogva a kárveszély is a Megrendelőre száll. Az átvételi késedelem 15. napjától a Megrendelő az áru nettó értékének 0,5%-át/nap tartozik tárolási díjként megfizetni.

6) Mentesülnek a felek a késedelem jogkövetkezményei alól, amennyiben azt
vis major okozta. Ilyen esetben mindkét fél viseli a nála felmerült károkat.

7) Valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítése szempontjából a teljesítés helye a Webasto székhelye.

8) Az áru átvételét a Megrendelő vagy képviselője a szállítólevélen igazolja. Megrendelő köteles az árut az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni, esetleges mennyiségi kifogásait 3, a minőségieket pedig 8 napon belül írásban jelezni Webasto felé.

6. Tulajdonjog fenntartása

1) A termék mindaddig a Webasto tulajdonában marad, amíg a Webasto-nak a Megrendelővel szembeni valamennyi követelése kiegyenlítésre nem kerül. 

2) Amennyiben a terméket Megrendelő tulajdonában lévő más tárggyal összeszerelik vagy beépítik, Megrendelő a saját tulajdonjogáról, a kiadás iránti igényéről és az újonnan előállított termék tulajdon-, ill. társtulajdonjogáról a szállítási szerződés megkötésével külön nyilatkozat nélkül is lemond a Webasto javára, a fizetési határidő elmulasztásának esetére.

3) A Megrendelő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett terméket harmadik fél részére értékesíteni, azt bérbe, zálogba vagy használatba adni. Kivételt képez ez alól, ha a tulajdonjog-fenntartással érintett árut harmadik személynek úgy értékesíti, hogy Webasto tulajdonjog-fenntartását saját vevőjével szemben is fenntartja és a megfelelő ellenértékről Webasto javára lemond. Erről a Webasto-val előzetesen, írásban meg kell állapodni.

4) Ha a tulajdonjog fenntartással szállított árut lefoglalják, a Megrendelő köteles erről a Webasto-t értesíteni és a jogosult figyelmét felhívni arra, hogy az áru a Webasto tulajdonát képezi. Ezen kötelezettség elmulasztásából származó költségeket és károkat Megrendelő köteles Webasto-nak megtéríteni.

5) Ha a Megrendelő nem teljesíti szerződéses fizetési kötelezettségét, vagy ellene csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, Webasto jogosult a szerződéstől a részben vagy egészben elállni és az árut visszakövetelni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Webasto a fenti esetben jogosult előzetes bejelentés és külön engedély nélkül a Megrendelő helyiségeibe belépni és az árut megjelölni, illetve elszállítani. A Felek megállapodnak, hogy az áru fentiek szerint visszakövetelése esetén a Megrendelő a saját vevőjével szemben a visszakövetelt árura vonatkozó követelését a Webasto-ra engedményezi és erről a vevőjét értesíti. Az értesítés elmaradása esetén a Webasto is jogosult az értesítést megtenni.

7. Szállító felelőssége, szavatosság és jótállás

1) A Webasto a magyar jogszabályok előírásai és a gyártó jótállása alapján fűtőkészülékeire és klímaberendezéseire 12 hónap jótállást vállal, mely a berendezés beépítésének napjától, illetve az új berendezéssel szerelt jármű forgalomba helyezésének napjától indul. Amennyiben a berendezést a Megrendelő helyezi üzembe, a jótállás a szállítástól számított legfeljebb 18 hónap, amelyik feltétel előbb bekövetkezik.

2) A jótállási vagy szavatossági körbe tartozó igényeket a Webasto saját választása szerint javítással vagy a hibás (alkat)rész cseréjével díjmentesen orvosolja.

3) A hibás termék megvizsgálása és javítása érdekében Megrendelő köteles azt a Webasto szervizébe saját költségére beszállítani.

4) A jótállási igény érvényesítésének feltétele a hiánytalanul kitöltött, a Webasto online garanciális rendszerében regisztrált jótállási jegy bemutatása.

5) Nem terjed ki Webasto felelőssége az alábbi okból bekövetkező hibákra (kivéve, ha a hiba bekövetkezte neki felróható): 
- természetes elhasználódás (biztosítékok, izzítógyertyák, égőkosarak, izzók, szénkefék, ékszíjak, súrlódó betétek, tengelykapcsolók stb.);
- baleset, mechanikai sérülés, környezeti hatás; 
- nem rendeltetésszerű használat, a beépítési-, kezelési és karbantartási utasítás megszegése;
- helytelen tárolás, hibás vagy gondatlan kezelés; 
- nem a Webasto által forgalmazott alkatrészek és karbantartási anyagok, hűtőközegek használata.
Webasto nem vállal felelősséget továbbá olyan hibákért, melyek a Megrendelő által szolgáltatott hibás tervre, általa biztosított alkatrészekre vagy az általa végzett beépítésre vezethetők vissza. 
Elveszti a Megrendelő jótállási jogát, amennyiben a terméket nem a Webasto szakszervizében építették be vagy javították, bontották meg.
Nem terjed ki Webasto felelőssége azon hibákra, melyek a Megrendelő által biztosított másik  cserealkatrész miatt következtek be. 
Webasto nem tartozik felelősséggel azon hibákért, amelyek oka a Megrendelő által szolgáltatott vagy általa azzal összekapcsolt másik alkatrész meghibásodása.

8. A felelősség korlátozása

1) A Megrendelőnél bekövetkező kárért csak akkor tartozik felelősséggel Webasto, ha azt szerződéses kötelezettségének lényeges és szándékos megszegésével maga okozta.

2) A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételekben rögzítetteken túl a Webasto-val szemben támasztott bármely kártérítési igény vagy követelés kifejezetten kizárt.