A Webasto Csoport általános szerződési feltételei értékesítés esetén
(Verzió dátuma: 2021. augusztus)

1. Tárgyi hatály

​​​​​​1.1 Az alábbi Általános Szerződési Feltételek („Webasto ÁSZF”) kiterjednek a Webasto SE társaságra és minden függő kapcsolatban álló csoporttagjára (külön-külön vagy együttesen is „Webasto” vagy „Webasto Csoport”). Ennek alkalmazásában a „függő kapcsolatban álló” azt jelenti, hogy a Webasto SE közvetlen vagy közvetett irányítást biztosító befolyással rendelkezik az érintett csoporttag vezetésében a szavazati jogok többsége, a vezetőségi többség vagy megállapodás alapján. Továbbá, a jelen Webasto ÁSZF hatálya kiterjed bármilyen ingó termék és szoftver Webasto által történő értékesítésére és szállítására, függetlenül attól, hogy azokat a Webasto gyártotta vagy harmadik felektől vásárolta, különös tekintettel az árukra, cserealkatrészekre, komponensekre, anyagokra, gépekre és/vagy termékek adaptálására (a továbbiakban együttesen „vásárolt tételek”), valamint a Webasto által teljesített szolgáltatások vagy munka nyújtására (a továbbiakban együttesen „szolgáltatások”), amelyeket a Vevők (az alábbi definíció szerint) megrendelnek, megvásárolnak a Webastótól és/vagy azokra vonatkozóan annak megbízást adnak.

Töltőállomás integrált Connectivity Package csomaggal történő rendelése esetén, a Connectivity termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek („Connectivity ÁSZF”) is alkalmazandók, amelyek letölthetők innen: webasto-charging.com/en_de/connectivity.

1.2 „Vevő” a jelen Webasto ÁSZF alkalmazásában jelenti mind a fogyasztókat, mind a vállalkozásokat. A „vállalkozás” magába foglal bármely természetes személyt, jogi személyt vagy társulást, amely jogok megszerzésére és kötelezettségek vállalására képes, beleértve a közjogi jogi személyeket és közjogi különleges alapokat, amelyek kereskedelmi vagy független szakmai minőségben járnak el a szerződés megkötése során. A „fogyasztó” magába foglal bármilyen természetes személyt, aki a szerződést olyan célokkal köti meg, amelyek túlnyomóan nem tulajdoníthatók sem kereskedelmi, sem független szakmai minőségének.

1.3 A Webasto és a Vevők (Webasto és a Vevők a továbbiakban külön-külön „Fél” és együttesen „Felek”) között a vásárolt tételek értékesítésével és szállításával, valamint a Webasto szolgáltatásnyújtásával kapcsolatos jogviszony alapját kizárólag a jelen Webasto ÁSZF előírásai képezik. Ez vonatkozik a vásárolt tételek értékesítésére és szállítására, valamint a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó valamennyi jövőbeni üzleti kapcsolatra is, akkor is, ha abban az időpontban nem állapodnak meg kifejezetten a jelen Webasto ÁSZF előírásainak alkalmazásában. Eltérő vagy ellentétes előírások a Vevők részéről, különösen a Vevő saját Általános Értékesítési Szerződési Feltételei, kizárólag akkor alkalmazandók, ha azok alkalmazását a Webasto kifejezetten elismerte írásban a szerződés megkötése előtt. Nem szükséges a Webasto részéről külön további kifogás az egyes esetekben.

1.4 A jelen ÁSZF online letölthető bármikor a következő címről: https://www.webasto-comfort.com/hu-hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/.

2. A szerződés létrejötte, a telepítési szolgáltatások költségbecslése

2.1 A Webasto ajánlatai jogilag nem kötelező erejűek, kivéve ha azokat a Webasto kifejezetten kötelező erejűnek minősítette. Amennyiben a Vevő azt követően ajánlatot tesz a megrendelés benyújtásával, a szerződés a megrendelés Webasto által történő megerősítésekor vagy szállításkor jön létre.

2.2 Amennyiben a Webasto kötelező erejű ajánlatot tesz, amelyet a Vevő nem fogad el a megrendelésben megjelölt érvényességi határidőn belül vagy, ilyen jelölés híján, az ajánlat Vevő által történő kézhezvételét követő két (2) héten belül, az ajánlat érvényét veszti. Az ajánlat és a jelen Webasto ÁSZF teljes mértékben, a Vevő által tett bárminemű változtatás nélkül elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Vevő a Webasto ajánlatát elfogadja egyedi megrendelés és/vagy keretrendelés benyújtásával.

2.3 Az alábbiak alkalmazandók az áruk megrendelésére vonatkozóan, amelyet a www.webasto-charging.com honlapon levő online áruházban adtak le:

A vásárolt tételek és szolgáltatások honlapon található bemutatása nem minősül kötelező erejű ajánlatnak. A Vevő kötelező erejű ajánlatot nyújt be a kosárban elhelyezett vásárolt termékek és/vagy szolgáltatások vásárlására vonatkozóan a rendelési gomb megnyomásával. A rendelés benyújtását követően, az egyedi megrendelés megerősítését a rendszer automatikusan küldi a Vevő által a rendelés részleteivel együtt megadott e-mail-címre. Ez az e-mail kizárólag annak megerősítését szolgálja, hogy a rendelés megérkezett, és még nem eredményezi a szerződés létrejöttét. Szerződés kizárólag akkor jön létre, amikor a Webasto elfogadja az ajánlatot, és külön e-mailben („a rendelés elfogadása” vagy „szállítás megerősítése”) nyilatkozik az ajánlat elfogadásáról. Amennyiben a Vevő az egyes esetekben nem kap megerősítést a szállításról, a szerződés legkésőbb a Webasto által a megállapodott szállítási helyen történő tényleges szállításkor („szállítás”) jön létre. Amennyiben a vásárolt tételek vagy szolgáltatások nem állnak rendelkezésre a rendelés benyújtásakor, a Webasto fenntartja a jogot, hogy ne fogadja el a rendelést, és ebben az esetben nem jön létre szerződés. A Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatjuk. Bármilyen már teljesített fizetést haladéktalanul visszatérítünk a Vevő részére.

3. Változások

Amennyiben a Vevő vállalkozásnak minősül, a Vevő által a szállítandó tételre, specifikációkra és/vagy folyamatokra vonatkozóan igényelt bárminemű módosítást megfelelő és szokásos dokumentáció útján kell a Webasto felé jelezni. Az igényelt módosításokat a Webasto kizárólag azt követően végzi el, hogy a Felek kölcsönösen megállapodtak a szállítási határidők, árak és/vagy a szállítás egyéb feltételeinek és folyamatainak szükség szerinti kiigazításában és módosításában. A Webasto értesíti a Vevőt, ha az igényelt változtatások megvizsgálását követően megállapítja, hogy a módosítások nem alkalmasak a szállítandó tétel rendeltetési céljára és nem felelnek meg a szükséges minőségi előírásainak. Ilyen esetben a Webasto fenntartja a jogot, hogy megtagadja a változtatások végrehajtását és alkalmazását a Vevő felé fennálló felelősség nélkül, mindaddig, amíg a Felek kölcsönösen megállapodnak az igényelt változtatások olyan kiigazításában, amely megfelel a célnak és minőségi előírásoknak.

4. Harmadik felek megbízása

Amennyiben a Vevő vállalkozásnak minősül, az alábbi rendelkezések is alkalmazandók:

4.1 A Webasto jogában áll harmadik fél alvállalkozókat megbízni a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül. A harmadik felek megbízása nem érinti a Webasto közvetlen jogi felelősségét a Vevővel szemben.

4.2 A vásárolt tételek gyártása esetén a Webasto tájékoztatja a Vevőt, amennyiben a vásárolt tételek vagy egy részük gyártását érintő gyártási tevékenységet és/vagy gyártóhelyet át kell helyezni egy másik helyszínre. Ebben az esetben a Felek kölcsönösen megállapodnak a dátumok, árak stb. esetlegesen szükséges módosításaiban.

 

5. Szállítási határidők és időtartamok, a szállítás akadályoztatása, szállítási késedelem

5.1 A nem kifejezetten kötelezőnek minősített szállítási időszakok nem kötelezőnek minősülnek. A szállítási időtartam leghamarabb akkor kezdődik, amikor a Vevő részéről minden vállalt együttműködési kötelezettség teljesült, különös tekintettel az összes dokumentum, előírás és információ kézhezvételére, amely a rendelés tartalmának megállapításához szükséges, amennyiben a Vevő beleegyezett azok megadásába. Amennyiben ezek a követelmények nem teljesülnek időben vagy megfelelően, vagy a szállítás a Vevő felelősségi körébe tartozó egyéb körülmény folytán vagy a Webasto felelősségi körén kívül eső egyéb okok miatt késik, a megállapodott szállítási időtartam vagy a megállapodott szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.  Ugyanez érvényes, ha a szállítási időtartamok vagy határidők vis major eredményeképpen nem teljesíthetők (lásd a 6.1. pontot).

5.2 A szállítási időtartamok meghosszabbodnak a Webasto felelősségi körén kívül eső olyan körülményekhez kapcsolódó megszakítás időtartamával, amelyek jelentős hatással vannak a tétel gyártására vagy szállítására, különös tekintettel a 6.1. pontban rögzített körülményekre, valamint a Webastót vagy alvállalkozóit érintő körülményekre („a Webasto felelősségi körén kívül eső megszakítások”). Amennyiben nem lehetséges a szerződés módosítása a Webasto felelősségi körén kívül eső megszakítások miatt szükséges módon, minden észszerű erőfeszítés ellenére, a Webasto jogában áll elállni a szerződéstől.

5.3 Amennyiben a szállítási időtartam meghosszabbodik az 5.2. pontban említett körülmények következtében vagy ha a Webasto mentesül a szállítási kötelezettsége alól, a Vevő semminemű felelősségi igényt nem érvényesíthet a Webastóval szemben. A Webasto nem tartozik felelősséggel a felelősségi körén kívül eső megszakításokért, még a késedelem alatt sem. A Webasto kötelessége a Vevőt tájékoztatni a fent említett körülmények bekövetkezése esetén.

5.4 Ha a szállítás vagy a szállítandó tétel kézbesítése a Vevő kérésére vagy a Vevő kockázati és felelősségi köréből eredő körülmény miatt késik, a Vevő köteles megtéríteni a Webasto részére a tárolás miatt felmerült tényleges költségeit. Ha a Vevő vállalkozásnak minősül, a tárolással kapcsolatos követelés legalább a kintlévő számlaösszeg 0,5%-a minden egyes kintlévőséggel érintett hónapra, a szállítmány készenlétére vonatkozó értesítést követő első hónaptól kezdődően; a kisebb károk ellenőrzése lehetséges. Ugyanakkor a Webasto jogában áll egyébként rendelkezni a szállítandó tétellel észszerű határidő kitűzése és eredménytelen eltelte után.

5.5  Eltérő megállapodás hiányában a vásárolt tételek szállítási feltétele „ex works” (Incoterms 2020). A kockázat átszállására a 7. pont vonatkozik.

5.6 Megengedhetők a részszállítások és ennek megfelelő számlák, kivéve, ha azok a Vevő számára észszerűtlenek. Ha a Vevő kifogás nélkül elfogadja a határidő előtti szállítást vagy beazonosítható többletmennyiségek szállítását, a Webasto szállítási kötelezettsége ezen vásárolt tételekre vonatkozóan teljesítettnek minősül. Ugyanez vonatkozik a beazonosítható többletmennyiségek feltétlen elfogadása esetére is.

6. Vis major

6.1 Vis major, munkaügyi jogviták, világjárványok, zavargások, hatósági intézkedések vagy egyéb megszakítások, amelyek nem tartoznak a Webasto felelősségi körébe, valamint az előreláthatatlan, elkerülhetetlen és komoly események, amelyek megakadályozzák a Webastót a szerződéses kötelezettségei teljesítésében, mentesítik a Webastót teljesítési kötelezettsége alól a zavar fennállása alatt és annak hatása mértékéig. Ez vonatkozik olyan esetekre is, amikor az események a Webasto késedelme alatt következnek be. A Webasto vállalja, hogy a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja az akadályoztatás bekövetkezéséről és várható időtartamáról. Amennyiben az akadályoztatás több mint három (3) hónapig fennáll, mindegyik Fél jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Webasto megtéríti a Vevőnek a még nem teljesített szállításokért és szolgáltatásokért teljesített fizetéseket. A teljesítés olyan akadályoztatása, amely a Vevő felelősségi körébe tartozik, nem jogosítja fel a Vevőt a szállítási szerződéstől való elállásra.

6.2 A Felek kötelessége megtenni minden észszerű erőfeszítést a zavar hatásainak enyhítése érdekében. A Feleknek továbbá alternatív módokat és eszközöket is kell keresniük annak érdekében, hogy továbbra is lehetővé tegyék a teljesítési kötelezettségek teljesítését, és szükség esetén kötelezettségeiket jóhiszeműen módosítják a megváltozott jogviszonyban bekövetkezett zavar fennállása alatt. Amint a zavar megszűnik, a Felek eredeti teljesítési kötelezettségei – az 5.1. pontban rögzített meghiúsulási kikötés fenntartásával – ismét teljesítendőknek minősülnek.

7. A kockázat átszállása

Ha a Vevő vállalkozásnak minősül, a véletlenszerű veszteség vagy véletlenszerű romlás kockázata legkésőbb akkor száll át a Vevőre, amikor a Webasto a fuvarozó vagy egyéb szállító részére leszállította a szállítmányt (együttesen a továbbiakban „szállító”). Ha a Vevő fogyasztónak minősül, a kockázat csak akkor száll át a szállító részére történő leszállításkor, ha a Vevő bízta meg a szállítót a szállítás elvégzésével, és a Webasto korábban nem említette a szállító nevét a Vevő előtt. Eltérő megállapodás hiányában a kockázat legkésőbb szállításkor átszáll a Vevőre. Ez nem érinti a kockázat jogszabályban rögzített átszállását a késedelmes átvétel esetén. Eltérő megállapodás hiányában a kockázat továbbá kizárólag a Vevőre száll át, amennyiben a vásárolt tételeket a Vevő kérésére a Webasto telephelyén tárolják. A Webasto kizárólag a kereskedelmi kapcsolatokban elvárható gondossággal jár el, azonban nem tesz semmilyen további biztonsági óvintézkedést a Vevő érdekében.

8. Minőség, a beérkező áru ellenőrzése, a hibákból eredő igények

8.1 A vásárolt tételekre és szolgáltatásokra vonatkozóan a Webasto megfelel a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megállapodott specifikációknak és minőségnek, a minőségügyi, környezetvédelmi, imisszió- és vizsgálati szabályozásoknak, valamint a megállapodott műszaki adatoknak. A Webasto írásban tájékoztatja a Vevőt a vásárolt tételekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos bárminemű minőségi problémáról. Amennyiben a Vevő vállalkozásnak minősül, a Feleknek a minőségfejlesztési lehetőségekről is tájékoztatniuk kell egymást.

8.2 A vásárolt tételek meghibásodása esetén a Vevőt megilletik a törvényes szavatossági jogok – a vállalkozások esetén alkalmazandó előírások fenntartásával a 8.3. pont szerint –, azzal a feltétellel, hogy a kárigények kizárólag a 9. pontban rögzített mértékben érvényesíthetők. Tilos a Webastóval szemben fennálló, hibákból eredő igények átruházása, kivéve ha a Vevő fogyasztónak minősül.

8.3 A következő előírások szintén alkalmazandók, kivéve az eltérő megállapodást és ha a Vevő vállalkozásnak minősül:

a) A Vevőnek a vásárolt tételeket ellenőriznie kell a beazonosítható anyaghibák beazonosítása végett haladéktalanul a szállítást követően. A Vevőnek az anyaghibákat a Webasto részére írásban kell jeleznie haladéktalanul, azonban legkésőbb a vásárolt tételek szállítását követő tíz (10) napon belül. A panaszhoz mellékelni kell a csomagolási címkéket, a tartalmat jelző címkéket és csomagolási jegyzéket. Az egyéb anyaghibákat a Webasto részére felfedezésüket követően haladéktalanul jelezni kell írásban, feltéve, hogy azok az elévülési időn belül merülnek fel. Minden esetben a panasz Webasto általi kézhezvételének napja irányadó. Amennyiben az anyaghibát nem jelentették időben, tilosak az adott anyaghibából eredő igények, a csalárd módon elrejtett hibák kivételével.

b) A Vevő nem jogosult a vásárolt tételek elfogadásának megtagadására jelentéktelen hibák okán.

c) Amennyiben a panasz megalapozatlan, a Webasto jogában áll a Vevőtől a Webastónál felmerült költségek megtérítését követelni, kivéve, ha a Vevő igazolja, hogy a gondos eljárása ellenére nem volt tudomása a hibamentességről.

d) A szavatossági idő a szállított tétel szállításától számított huszonnégy (24) hónap. A fentiek ellenére, a törvényes szavatossági idő fennáll olyan károkért való igények esetén, amelyek bűnös szándékból vagy súlyos gondatlanságból vagy élet, testi épség vagy egészség felróható sérelméből származnak. Ugyanígy, az elévülési időre vonatkozó előírásokat nem érinti a szállító jogorvoslata.

e) Ha a szállított tételben igazolhatóan anyaghiba mutatkozik a 8.3. pont d) bekezdése szerinti szavatossági időn belül, amelynek oka már fennállt a kockázat átszállásakor, a Webasto orvoslás gyanánt saját belátása szerint elhárítja a hibát vagy hibamentes szállítandó tételt biztosít. A Vevő részéről felmerült igények, amelyek a hiba orvoslásához szükséges költségekből származnak, különös tekintettel a mozgatási költségekre, szállításra, munkaerő- és anyagköltségekre, általános jelleggel a jogszabályi előírásokon alapulnak. Ez nem alkalmazandó a költségek olyan növekedése esetén, amelynek oka az, hogy a szállítandó tételt utólag a Vevő eredeti szállítási címétől eltérő helyre vitték, kivéve, ha az átszállítás megfelel a tétel rendeltetésszerű használatának.

f) Amennyiben lehetséges, az alkatrészeket át kell adni a Webasto részére ellenőrzés végett. Amennyiben a cserélendő vásárolt tételekre nem terjed ki a hiba diagnosztizálása vagy azokat nem bocsátják a Webasto rendelkezésére műszaki elemzés vagy felújítás végett, azokat a Vevő selejtezi, és a Felek külön megállapodnak a selejtezési költségek vállalásáról.

8.4  Nem érvényesíthető a Vevő részéről igény anyaghibát illetően, ha a megállapodott minőségtől való eltérés csupán jelentéktelen vagy a használhatóság csupán jelentéktelen mértékben sérült.

Továbbá, nem áll fenn anyaghiba az alábbi esetekben:

a) természetes kopás; ez érvényes különösen, de nem kizárólag az égőegységekre és izzó gyújtóegységekre a fűtőtestekben, hevederekre és feszítőkre a légkondicionáló berendezésekben, biztosítókra, szénkefékre és szűrőkre. Ez nem érvényes, ha a Vevő fogyasztónak minősül.

b) a kockázat átszállását követően felmerülő hibák, amelyek nem megfelelő vagy rendeltetésellenes használat, kezelés, alkalmatlan üzemeltetési anyagok használatának, nem megfelelő tárolás vagy telepítés, a telepítési vagy kezelési utasítások be nem tartásának, túlzott igénybevétel vagy időjárással kapcsolatos vagy egyéb hatások következményei;

c) vis major eredményeképpen felmerülő hibák, különös tekintettel a külső behatásokra, amelyek nem várhatóak a szerződésben vagy amikor a termékeket a szerződésben várható használattól vagy a szokásos használattól eltérő módon használják; 

d) nem reprodukálható szoftverhibák.

e) Továbbá a Vevő nem jogosult anyaghiba okán igényt érvényesíteni, ha a termékeket harmadik felek módosították vagy harmadik féltől származó alkatrészekkel telepítették, kivéve ha a hiba oka nem kapcsolódik a módosításhoz. A Webasto nem tartozik felelősséggel a termékek minőségéért a kialakítás vagy anyagválasztás alapján, ha a Vevő kötötte ki a kialakítást vagy anyagot.

8.5 A korrekció meghiúsulása, lehetetlensége vagy észszerűtlensége vagy annak elutasítása esetén, a Vevő – függetlenül a 8. pont szerinti kárigényektől – gyakorolhatja a szerződés felbontására vonatkozó jogát vagy a vételár csökkentésére vonatkozó jogát.

8.6 A Webastóval szemben támasztott garanciális igények érvényesítéséhez szükséges minden esetben a Webasto vásárlási számla ellenőrzése és bemutatása, valamint további bizonyíték arról, hogy a szakszerű telepítést szakember végezte minden esetben.

Az alábbi rendelkezések is alkalmazandók, amennyiben a Vevő vállalkozásnak minősül:

a) Az elutasított részeket el kell küldeni a Webasto részére.

b) A Webasto készen áll a saját műhelye üzemideje alatt végzett telepítés és eltávolítás költségeinek viselésére saját belátása szerint, a jelen garanciális előírások fenntartásával és bárminemű jogi kötelezettség elismerése nélkül. Ezt a munkát magának a Webastónak és/vagy a Webasto által elismert ügyfélszolgálati műhelynek kell elvégeznie az eltávolítási és telepítési költségek vállalásának előfeltételeként.

c) A Vevő Webastóval szemben kizárólag akkor és abban a mértékben érvényesíthet jogorvoslati jogot, ha nem kötött olyan megállapodást ügyfelével, amely meghaladja a hibákra vonatkozó törvényes igényeket, például goodwill megállapodásokat.

8.7 A további igények vagy a Vevő anyaghibára vonatkozó igényei, amelyek eltérnek a jelen 8. pontban szabályozottaktól, kizártak, amennyiben a kötelező törvényes jogok nem állnak fenn a továbbiakban a fogyasztók esetén. A jelen 8. pont előírásai megfelelően alkalmazandók a jogi hibákra; ugyanakkor, a 11. pont alkalmazandó a harmadik felek tulajdonjogának megsértésére.

8.8 A Webasto részéről szavatosság kizárólag akkor áll fenn, ha arról a Webasto kifejezetten nyilatkozott.

8.9 Töltőállomás online áruházban történő rendelése esetén a Vevő a termékhibára vonatkozó igényeit a Webastóval szemben az alábbi módokon érvényesítheti: a Webasto telefonos ügyfélszolgálatánál, amelynek száma +800 CHARGING (00 800 24274464). Bővebb információk a www.webasto-charging.com oldalon érhetők el.

 

9. Felelősség

9.1 Kizártak a Vevő kárigényei, kivéve, ha eltérően került rögzítésre az alábbiakban:

A Webasto a törvényes feltételek szerint felel a károkért élet, testi épség vagy egészség felróható sérelme esetén, valamint a Webasto, jogi képviselői vagy megbízottai részéről felmerült csalárd vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésén alapuló károkért. Továbbá a Webasto felel a lényeges szerződéses kötelezettségek felróható megszegéséért, azaz olyan kötelezettségekéért, amelyek teljesítése szükséges a szerződés megfelelő teljesítéséhez és amelyek betartására a Vevő a szokásos módon számíthat. A lényeges szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megszegése esetén a Webasto kizárólag a szerződésre jellemző előrelátható kárért felel, kivéve a Vevő által élet, testi épség vagy egészség sérelme okán támasztott kárigények esetét.   

9.2 Továbbá a Webasto kártérítése, a jogszabályban megengedett mértékben, a szerződésre jellemző közvetlen, előrelátható károkra és a vásárolt tétel értékének maximumára korlátozódik. A Vevőnek a felmerült költségeket és bármilyen törvényes és szerződéses jogorvoslati jogokat, amelyeket harmadik felekkel szemben állnak fenn, be kell számítania a Webastóval szembeni kárigényével szemben.

9.3 A Webasto kifejezetten nem tartozik felelősséggel, ha és amennyiben a Vevő együttműködési kötelezettsége nemteljesítése vagy hiányos teljesítése következtében szenved el kárt, különösen, ha a telepítés a szándékolt telepítési helyen nem megengedhető jogi okoknál fogva, vagy ha a Vevő részben felelős, azaz a Vevőnek (részben) róható fel a kár szándékos vagy gondatlan cselekedetei okán.

9.4 A 9.1. pont a Webasto jogi képviselői és megbízottai javára is alkalmazandó, amikor az igényeket közvetlenül velük szemben érvényesítik.

9.5 Ez nem érinti a termékfelelősségről szóló törvény előírásait.

9.6 A jelen pont előírásai alkalmazandók akkor is, ha a Vevő kárba veszett költségek megtérítésére vonatkozó igényt érvényesít a teljesítés helyetti kártérítési igény helyett.

10. Árak, számlázás, fizetés

10.1 A rendelést a Vevő a Webasto aktuális árlistáján szereplő árak mellett teszi meg, amelyekhez hozzáadódik az általános forgalmi adó. Az általános forgalmi adó kizárólag azokban az esetekben nem kerül felszámításra, amelyekben teljesülnek az exportszállításra vonatkozó adómentességhez kapcsolódó követelmények. A Webasto fogyasztók részére szóló ajánlata az alkalmazandó törvényes általános forgalmi adót tartalmazó árakat tartalmaz. A www.webasto-charging.com honlapon közölt minden ár euróban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót.

10.2 A Webasto fenntartja a jogot arra, hogy a vállalkozásoknak szóló árait módosítsa, amennyiben az egyes költségtételek változnak a szerződés létrejöttét követően a Webasto felelősségi körén kívül eső okokból, például a nyersanyagok áremelkedése esetén. A Webasto ennek megfelelően jogosult az árai megemelésére, amennyiben a költségtétel(ek) változása a szerződés teljesítése összköltségének emelkedéséhez vezet. Ebben az esetben a Webasto haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt az ármódosításról és annak okáról.

10.3 Eltérő megállapodás hiányában a számlák teljesítésének határideje legkésőbb a vásárolt tétel szállítását és/vagy a számlát követő harminc (30) nap. A fizetési határidő túllépése esetén a Vevő késedelme további felszólítás nélkül beáll, amelynek következményeképpen a törvényes kamatláb fizetendő.

10.4 A www.webasto-charging.com honlapon levő online áruházban leadott rendelés esetén a Vevő a honlapon a rendelési folyamat végén feltüntetett fizetési módokat alkalmazhatja. A szállítási költséggel járó árukat, valamint annak összegét megjeleníti a rendszer a Vevőnek a rendelése leadása előtt. Bővebb információk a fizetési módokról, különösen a külső fizetéslebonyolítókról a www.webasto-charging.com honlapon találhatók.

10.5 Amennyiben a Webasto olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek alapján feltételezhető, hogy a Vevő pénzügyi körülményei a szerződés létrejöttét követően jelentősen romlottak, különösen ha a Vevő nem teljesíti a Webasto esedékes követeléseit, ami láthatóan kockázatot jelent a Webasto fizetésre vonatkozó követeléseire nézve, a Webasto jogában áll a szállításokat kizárólag teljes vagy részleges pénzügyi teljesítés ellenében vagy biztosíték nyújtása ellenében végezni. Ha ebben az esetben a Vevő nem teljesíti a Webasto előlegfizetésre vagy biztosítéknyújtásra vonatkozó kérését észszerű időn belül, a Webasto jogában áll felbontani a szerződést.

10.6 A Vevő kizárólag akkor élhet a beszámítással, ha az ellenkövetelés nem vitatott vagy törvényesen került megállapításra. Ez a korlátozás nem vonatkozik a hibák vagy a szerződés (részleges) nemteljesítése okán támasztott ellenkövetelésekre, amennyiben a Vevő részéről felmerült ellenkövetelések alapját ugyanaz a szerződés képezi, mint a Webasto követelése alapját. Továbbá a jelen előírás nem érinti a Vevő részéről felmerülő fizetésre vonatkozó követeléseket, amennyiben fogyasztóként él az elállási jogával.

11. Tulajdonjogok, harmadik felek jogai

11.1 Mindenkor a Webasto tulajdonában maradnak a tulajdonjogok, szerzői jogok és egyéb jogok, amelyekkel a Webasto már a szerződés létrejötte előtt vagy a szerződés tárgyán kívül rendelkezett, korlátozás nélkül különös tekintettel a szakértelemre, vizsgálati és fejlesztési jelentésekre, javaslatokra, ötletekre, tervezetekre, tervekre, rajzokra, ajánlatokra, mintákra, modellekre, szoftverre, beleértve a forráskódot, adathalmazokat, CAD-ot, beleértve az előzményeket stb. (együttesen „meglévő tulajdonjogok”). A Vevő nem szerez semmilyen használati jogot és/vagy licencet e meglévő tulajdonjogokat illetően, kivéve, ha a Webasto kifejezetten beleegyezett az egyes esetekben, és a Felek megfelelő külön megállapodást kötöttek, amely az érintett jogokat szabályozza és különösen magába foglalja a szokásos piaci feltételek szerinti használati jogok biztosítását.

11.2 Amennyiben a Vevő vállalkozásnak minősül, az alábbi rendelkezések is alkalmazandók:

a) A Webasto nem tartozik felelősséggel az ipari tulajdonjogok vagy szerzői jogok („tulajdonjogok”) megsértéséből származó károk megtérítéséért, ha a Webasto bizonyítja, hogy nem felelős a jogsértésért. A Webasto nem vonható felelősségre a jogsértésért különösen, ha a tulajdonjogcsaládból egyetlen tulajdonjogot sem tett közzé az Európai Szabadalmi Hivatal vagy nem tették közzé a Német Szövetségi Köztársaság, Franciaország, az Egyesült Királyság, Ausztria vagy az Amerikai Egyesült Államok valamely államában, és a Webastónak egyéb okokból nem volt tudomása a tulajdonjogról. Egyébként a Webasto tulajdonjogsértés esetén fennálló kártérítési felelősségére nézve a jelen Webasto ÁSZF 9. pontja irányadó.

b) A Felek vállalják, hogy egymást haladéktalanul tájékoztatják a jogsértés bármely kockázatáról vagy állítólagos jogsértési esetekről, amely tudomásukra jutott, és egymást díjmentesen támogatják minden észszerű módon a potenciális igényekkel szembeni védelemben, például a dokumentáció elemzésében és értékelésében. Különösen, a Vevőnek értesítenie kell a Webastót a Vevő és/vagy olyan jogalany tulajdonjogai megsértésének azonosítható kockázatairól, amelyben a Vevő a tőke vagy szavazati jogok közvetlen vagy közvetett többségével rendelkezik; e kötelezettség elmulasztása esetén kizártak az ezen tulajdonjogsértésekre alapított igények.

c) Kizártak a Vevő részéről felmerülő igények, amennyiben ő felelős a tulajdonjog megsértéséért vagy elmulasztotta megadni a Webasto részére az észszerű támogatást a harmadik felek igényeivel szembeni védelemben. Továbbá kizártak a Vevő részéről felmerülő igények, ha a termékeket a Vevő specifikációi vagy utasításai szerint gyártották vagy az (állítólagos) tulajdonjogsértés nem a Webastótól származó más termékkel vagy termékalkatrésszel kombinált felhasználásból következik, vagy a termékek felhasználásának módjára nem terjed ki a Felek megállapodása, és azt a Webasto nem láthatta előre.

11.3 Amennyiben a vásárolt tételt szoftverrel együtt vásárolják meg, a Webasto a Vevő részére nem átruházható, nem kizárólagos használati jogot biztosít a kapcsolódó szoftverre vonatkozóan, amely időben és területileg korlátozott. A vásárlót ez kizárólag a vásárolt tétel elektronikai berendezésében történő meghatározott felhasználásra jogosítja fel. Különösen, a vásárló nem jogosult a szoftver terjesztésére, másolására vagy szerkesztésére. Kivételesen, a szoftver átadható, ha a vásárló bizonyítja a harmadik fél felé történő átadáshoz fűződő indokolt érdeket a saját használatának megszűnése mellett, különösen ha a vásárolt tételt továbbértékesítik. Ebben az esetben a vásárló köteles az új Vevőt szerződésben utasítani a Webastót megillető jogok betartására. A szállított tétel üzemeltetéséhez szükséges szövegek és programok rendesen szerzői jogok és tulajdonjogok tárgyát képezik, és a Webasto tulajdonában maradnak.

12. Tulajdonjog fenntartásab

12.1 A vásárolt tételek mindaddig a Webasto tulajdonában maradnak, amíg a Vevő maradéktalanul teljesíti a fizetést. Amennyiben harmadik felek férnek hozzá a fenntartott árukhoz, a Vevő tudomásukra hozza a Webasto tulajdonjogát és haladéktalanul értesíti a Webastót.

12.2 A használati jogáról való lemondására vonatkozó nyilatkozatát követően a Vevőnek a Webasto részére haladéktalanul hozzáférést kell biztosítania a tulajdonjog-fenntartással érintett tételekhez, és azokat át kell adnia.

12.3 Amennyiben a Vevő vállalkozásnak minősül, az alábbi rendelkezések is alkalmazandók:

a) Ha a vásárolt tételt más tételekkel együtt dolgozzák fel, keverik vagy kombinálják, a Vevő a Webasto részére átruházza az újonnan gyártott tételekhez fűződő tulajdonjogát és társtulajdonjogát a feldolgozott, kevert vagy kombinált áruk számlaértékére vonatkozóan, és azokat az üzleti elővigyázatosság szerinti gondossággal biztonságban őrzi meg a Webasto részére.

b) A Vevő nem biztosíthat zálogjogot a fenntartott áruk fölött harmadik felek részére, és azokat nem nyújthatja biztosítékként. Ugyanakkor jogában áll a fenntartott árut továbbértékesíteni a szokásos üzletmenet során, ha a továbbértékesítés során gondoskodik a tulajdonjog-fenntartásról. Ennek érdekében, ezennel a Webasto részére ruház minden, a továbbértékesítésből vagy egyéb jogalapból származó követelést ennek keretében, biztosítékként a Webasto bruttó számlaösszegének megfelelő összegben. Ugyanakkor visszavonható meghatalmazást kap az átruházott követelés saját nevében a Webasto számlájára történő beszedésére, amely kapcsán a Webasto kizárólag akkor vonja vissza a meghatalmazást, ha a Vevő nem teljesíti szabályszerűen a fizetési kötelezettségeit.

c) A Vevő bármely szerződésszegése esetén, különösen, ha megszűnik a kifizetéseit teljesíteni, vagy ha vagyona fizetésképtelenségi eljárás tárgyává vált, a Webasto jogában áll a fenntartott áru vásárlóját tájékoztatni a követelés-átruházásról és az érintett követeléseket beszedni. A Vevő joga a kapcsolódó követelések beszedésére automatikusan megszűnik, amikor a fenntartott áru vásárlóját tájékoztatták a követelés átruházásáról. Ebben az esetben a Vevő kötelessége átadni a Webasto részére a követelés behajtásához szükséges valamennyi dokumentumot és információt.

d) Amennyiben a Webasto részére nyújtott biztosíték értéke összesen több mint 20%-kal meghaladja a Webasto követeléseit, a Webasto a többletbiztosítékot kiadja a Vevő kérésére és saját belátása szerint.

e) Ha a tulajdonjog fenntartása vagy az engedményezés nem lenne érvényes azon joghatóságban, amelynek területén az áru található, a tulajdonjog fenntartásának vagy az engedményezésnek megfelelő biztosíték megállapodás szerintinek minősül. Ha a Vevő együttműködése lenne szükséges az ilyen jogok létrejöttéhez, kötelessége megtenni minden észszerű intézkedést (mint például a regisztrációs vagy közzétételi követelményeknek való megfelelést), amely szükséges az ilyen jogok érvényesítéséhez és fenntartásához, a saját költségére.

13. A szerződés felbontása és megszűnése

13.1 A Vevő szerződésszegése esetén, különösen késedelmes fizetés esetén, a Webasto jogában áll felbontani a szerződést az észszerű türelmi idő lejártát követően – feltéve, hogy ez az időtartam nem mellőzhető a jogszabályi előírások szerint – az egyéb szerződéses és jogszabályban biztosított jogai sérelme nélkül.

13.2 A Webasto szerződésszegése esetén a Vevő jogában áll felbontani a szerződést a jogszabályi előírások szerint.

13.3 Amennyiben a Felek között létrejött szerződés hosszú távú szerződés (folyamatos ismétlődő jellegű kötelezettségekkel), mindegyik Fél jogában áll a szerződést alapos indokkal, előzetes értesítés nélkül felmondani a másik Fél lényeges szerződéses kötelezettségei megszegése esetén – az orvosolható kötelezettségszegés esetén –, amelyet nem orvosoltak észszerű időn belül írásos felszólítás ellenére. A szerződés egészének vagy részének értesítéssel történő felmondása esetén a Felek megállapodnak a már leadott keretrendelésekből származó kintlévő kötelezettségek elszámolására vonatkozóan, különös tekintettel a kintlévő követelések elszámolására, a már legyártott vásárolt tételek szállítására, valamint az esetlegesen átadott, a másik Fél birtokában lévő dokumentumok, nyilvántartások, anyagok vagy egyéb információk visszajuttatására

14. Exportellenőrzésre vonatkozó kikötés

A Webastónak az érintett szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése azzal a feltétellel történik, hogy a teljesítést nem gátolják az exportellenőrzési előírásokból származó akadályok, különös tekintettel az alkalmazandó jog szerinti embargókra vagy egyéb szankciókra. A Vevő vállalja, hogy megad az exporthoz vagy szállításhoz szükséges minden információt és dokumentumot. A kiviteli ellenőrzésekből vagy jóváhagyási eljárásokból származó késések nem minősülnek a Webasto késedelmének. A határidők vagy szállítási idők ennek megfelelően meghosszabbodnak. Ha a szükséges jóváhagyásokat nem adják meg vagy a Webasto kötelezettségét képező szállítás vagy szolgáltatás nyújtása nem hagyható jóvá, a szerződés az érintett vásárolt tételek vonatkozásában létre nem jöttnek minősül. A Vevőnek be kell tartania az egyes nemzeti vagy nemzetközi (re)export-ellenőrzési jogszabályok vonatkozó előírásait a Webasto által szállított vagy átadott vásárolt tételek Németországban vagy külföldön harmadik felek részére történő továbbítása során.

 

15. Megfelelés-ellenőrzés

15.1 Amennyiben a Vevő vállalkozásnak minősül, a Felek vállalják, hogy megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak a szerződéshez kapcsolódóan, és nem követnek el olyan cselekményt vagy mulasztást, amely bűncselekményt eredményezhet, különösen csalás vagy bizalommal való visszaélés okán, fizetésképtelenségi szabálysértést, a versenytilalommal kapcsolatos bűncselekményt, beleértve az import- és exportellenőrzést, előnyök biztosítását vagy elfogadását, zsarolást, korrupciót vagy más korrupciós vagy hasonló bűncselekménnyel kapcsolatos bűncselekményt a Felek, alkalmazottaik vagy harmadik felek részéről.  A jelen előírás megszegése esetén a másik Fél jogában áll a szerződést felbontani vagy felmondani előzetes értesítés nélkül, és minden tárgyalást abbahagyni. A fentiektől függetlenül minden Fél kötelessége maradéktalanul megfelelni minden vonatkozó jogszabálynak és szabályozásnak, különösen az adatvédelemre vonatkozóknak.

15.2 A Webasto Magatartási kódexet adott ki a Webasto Csoporton belül, amelyet a Webasto minden alkalmazottjának be kell tartania az alapvető jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében. Továbbá a Webasto nem fogadja el a Vevő Magatartási kódexét, fenntarthatóságra, megfelelésre vonatkozó vagy más hasonló dokumentumát, feltételeit és/vagy nyilvántartását. A Vevő nem végezhet megfelelés-ellenőrzést a Webasto telephelyein, kivéve ha a Webasto kifejezetten hozzájárult az egyes esetekben, és a Felek külön írásos megállapodás megkötésével megállapodtak az ellenőrzés terjedelmében és tartalmában.

16. Alkalmazandó jog

16.1 A szerződésben rögzített eltérő megállapodás hiányában, a szerződésre nézve, beleértve a jelen Webasto ÁSZF-et is, a megbízott Webasto társaság székhelye szerinti ország joga irányadó. Kifejezetten kizártak az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének előírásai.

16.2 Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül és szokásos tartózkodási helye a Webasto székhelye szerinti országon kívül található, az irányadó jogra vonatkozó fenti választás nem érinti a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország kötelező törvényes előírásait.

17. Fogyasztói ügyek rendezése

17.1 A Webasto ki szeretné emelni, hogy az Európai Bizottság online platformot biztosít a fogyasztói viták nemperes úton való rendezésére, amely az alábbi linken található: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 A Webasto készen áll arra, hogy fogyasztóval felmerült vita esetén fogyasztói vitarendezési eljárásban vegyen részt fogyasztói döntőbizottság előtt. A fogyasztók ennek érdekében az alábbi békéltető testületekhezfordulhatnak: bekeltetes.hu/tartalom/22/menu/9

18. Adatvédelem

A Vevő által megadott minden személyes adat gyűjtése és kezelése kizárólag a Webasto online áruház választékában szereplő termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek nyújtása és kezelése érdekében történik, minden esetben az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak megfelelően, különös tekintettel az általános adatvédelmi rendeletre (GDPR) és az azt alkalmazó megfelelő nemzeti jogszabályokra. Az adatok gyűjtése és kezelése, valamint az adatvédelem részleteire nézve a Webasto Adatvédelmi Nyilatkozata irányadó, amely megtekinthető német nyelven az alábbi címen www.webasto.com/de/datenschutz vagy angol nyelven az alábbi címen charging.webasto.com/int/data-privacy/

 

19. Szerződésmódosítás, joghatóság, részleges érvénytelenség

19.1 A szerződés módosításait minden esetben írásban kell megtenni. Ez vonatkozik a 19.1. pont 1. mondatában rögzített írásbeliségi kikötésre is.

19.2 A Webasto és a Vevő megállapodnak, hogy minden szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén a joghatóság helye a megbízott Webasto társaság székhelye, amennyiben a Vevő vállalkozásnak, kereskedőnek, közjogi jogi személynek vagy közjogi különleges alapnak minősül, vagy ha a Vevő lakhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét Németországon kívülre helyezte át a szerződés létrejöttét követően vagy ha a panasz benyújtásakor lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem ismert. A joghatóságra vonatkozó jelen megállapodás a Vevőre kizárólag a fenti feltételek mellett vonatkozik. Továbbá a Webasto jogában áll a Vevővel szemben panaszt benyújtani a Vevő székhelye szerint illetékes bíróságon.

19.3 Amennyiben a jelen Webasto ÁSZF vagy a további megkötött megállapodások érvénytelenek vagy azzá válnak, ez nem érinti a jelen Webasto ÁSZF vagy a további megkötött megállapodások többi rendelkezése érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyett a megfelelő jogszabályi előírások alkalmazandók.

20. A fogyasztók elállási joga online rendelések esetén

Amennyiben a Vevő a szerződést fogyasztóként köti meg, megilleti a jogszabályban előírt elállási jog a következő elállásra vonatkozó utasításoknak megfelelően:

20.1 Elállási jog termékvásárlásra vonatkozó értékesítési szerződések esetén:

Önnek jogában áll a jelen szerződéstől indoklás nélkül elállni tizennégy (14) napon belül. Az értékesítési szerződésre vonatkozó elállási idő tizennégy (14) nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt és a szállítótól eltérő harmadik fél birtokba vette a termékeket.

Több árura vonatkozó szerződés esetén, amelyeket egyetlen rendelés keretében rendelt meg és külön szállítandók, az elállási idő tizennégy (14) nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt és a szállítótól eltérő harmadik fél birtokba vette az utolsó tételt.

Több részszállítás keretében vagy darabban szállítandó tételre vonatkozó szerződés esetén, az elállási idő tizennégy (14) nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt és a szállítótól eltérő harmadik fél birtokba vette az utolsó részszállítást vagy az utolsó darabot.

Határozott időre szóló időszakos áruszállításra vonatkozó szerződés esetén, az elállási idő tizennégy (14) nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt és a szállítótól eltérő harmadik fél birtokba vette az első tételt.

Elállási joga gyakorlása érdekében értesítenie kell az alábbit:

Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H. Magyarországi Fióktelepe

H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 49.

Email: info.hu@webasto.com

Tel.: +36 1 3502338

egyértelmű nyilatkozat útján (például postai úton küldött levélben, faxon vagy e-mailben) a jelen szerződéstől való elállására vonatkozó döntéséről. Ennek érdekében használhatja a jelen ÁSZF-hez csatolt elállási formanyomtatványt; azonban a nyomtatvány nem kötelező jellegű.

A határidő betartása érdekében, elegendő, ha az elállási joga gyakorlásáról szóló értesítését az elállási idő lejárta előtt megküldi.

Amennyiben eláll a jelen szerződéstől, haladéktalanul vissza kell térítenünk Ön részére minden Öntől kapott kifizetést, beleértve a szállítási költségeket (kivéve a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, mert az általunk ajánlott legolcsóbb sztenderd szállítási módtól eltérő szállítási módot választott), legfeljebb tizennégy (14) napon belül attól a naptól számítva, amelyen kézhez vettük a jelen szerződéstől való elállására vonatkozó értesítését. A visszatérítés során ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, amelyet Ön az eredeti ügyletben használt, kivéve, ha kifejezetten eltérően állapodtunk meg; semmi esetre sem terheli fizetési kötelezettség e visszatérítés kapcsán. A visszatérítést megtagadhatjuk mindaddig, amíg az áruk visszakerülnek hozzánk vagy amíg Ön igazolta, hogy az árukat visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Az árukat haladéktalanul vissza kell küldenie ide:Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H. Magyarországi Fióktelepe (H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 49.) semmi esetre sem később, mint az elállásáról szóló értesítése napjától számított tizennégy napon belül. A határidő akkor teljesül, ha Ön az árukat a tizennégy (14) napos idő lejárta előtt elküldi vagy átadja. Az áruk visszajuttatásának költségeit mi viseljük.

Az áruk értékvesztéséért csak akkor kell fizetnie, ha az értékvesztés annak tudható be, hogy az árut olyan módon kezelte, amely az áru minőségének, tulajdonságainak vagy működésének vizsgálatához nem szükséges.

Kizárt az elállási jog az alábbi esetekben:

a) Olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések esetében, amelyek nem előre gyártottak, és amelyek gyártása során a fogyasztó egyéni választása vagy döntése a döntő tényező, vagy amelyeket egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez szabtak, és

b) Áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén, ha azok jellegüknél fogva olyan egyéb termékekkel keveredtek, amelyektől nem választhatók el.

A teljes megrendeléstől való elállás esetén a vásárló részére maradéktalanul megtérítjük a szállítási átalány-költséget. A megrendelés egy részétől való elállás esetén a szállítási átalány-költséget csak abban az esetben térítjük meg, ha az elállással érintett árukkal kapcsolatban tényleges szállítási költség merült fel. Nem térítjük meg a szállítási költségeket, amennyiben azok a vásárlónál azért merültek fel, mert az a Webasto által kínált legolcsóbb sztenderd szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

20.2 Az elállás gyakorlásához az alábbi mintát használhatja.

Ha el szeretne állni a szerződéstől, kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, és küldje el részünkre az alábbi címen:

Webasto Thermo & Comfort SE („Webasto”)

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Németország

PO Box 1410, 82199 Gilching

Tel.: +49 (89) 8 57 94-0

Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48

Email: info.de@webasto-charging.com

Elállás

Alulírott/ak (*) ezennel elállok/elállunk az általam/általunk (*) megkötött szerződéstől az

alábbi áruk (*) vásárlására/az alábbi szolgáltatás nyújtására (*) vonatkozóan

Rendelés dátuma (*)/Átvétel dátuma (*): _______________________________________________

Fogyasztó(k) neve: _________________________________________________

Fogyasztó(k) címe: _______________________________________________

________________________________________________

Fogyasztó(k) aláírása

((kizárólag a papíralapú értesítések esetén)

Dátum: __________________________________

(*) A nem megfelelő áthúzandó.

A mintát letöltheti honlapunkról, amelynek címe webasto-charging.com/default/agb