Všeobecné obchodné podmienky skupiny Webasto
(Dátum verzie: august 2021)

Poznámka:Účelom používania mužského rodu v nasledujúcom texte nie je vymedzenie rodu, ale lepšia čitateľnosť textu.

1. Pôsobnosť

​​​​​​1.1 Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP Webasto“) sa vzťahujú na spoločnosť Webasto SE a všetky závislé spoločnosti skupiny (jednotlivo alebo spoločne ďalej len „Webasto“ alebo „skupina Webasto“). „Závislá spoločnosť“ v tomto význame znamená, že spoločnosť Webasto SE má priamy alebo nepriamy vplyv na správu príslušnej spoločnosti skupiny na základe väčšiny hlasovacích práv, väčšiny vo vedení spoločnosti alebo na základe zmluvy. Okrem toho sa tieto VOP Webasto vzťahujú na predaj a dodanie hnuteľných výrobkov a softvéru spoločnosťou Webasto, a to bez ohľadu na to, či ich vyrába spoločnosť Webasto, alebo či sú zakúpené od tretej strany, čo predovšetkým zahŕňa tovar, náhradné diely, komponenty, materiály, zariadenia a/alebo prispôsobenie výrobkov (spoločne ďalej len „zakúpené položky“) a tiež poskytovanie služieb alebo práce vykonaných spoločnosťou Webasto (spoločne ďalej len „služby“), ktoré si kupujúci (ako sú definovaní nižšie) objednávajú, nadobúdajú a/alebo objednávajú na zákazku od spoločnosti Webasto.

Pri objednávke nabíjacej stanice s integrovaným balíkom Connectivity sa na objednávku vzťahujú aj všeobecné obchodné podmienky pre balík Connectivity (ďalej len „VOP balíka Connectivity“), ktoré si môžete prevziať na adrese webasto-charging.com/en_de/connectivity.

1.2 „Kupujúci“ v zmysle týchto VOP Webasto zahŕňa spotrebiteľov aj podniky. „Podnik“ zahŕňa všetky fyzické a právnické osoby alebo partnerské spoločnosti, ktoré sú spôsobilé mať práva a nadobúdať záväzky, vrátane právnických osôb v zmysle verejného práva a špeciálnych fondov v zmysle verejného práva, ktoré pri uzatváraní zmlúv konajú v rámci svojej obchodnej alebo nezávislej profesionálnej spôsobilosti. „Spotrebiteľ“ zahŕňa všetky fyzické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu na účely, ktoré nesúvisia prevažne s ich obchodnou alebo nezávislou profesijnou spôsobilosťou.

1.3 Právne vzťahy medzi spoločnosťou Webasto a kupujúcimi (spoločnosť Webasto a kupujúci sa tiež jednotlivo označujú ako „strana“ a spoločne ako „strany“) v súvislosti s predajom a dodaním zakúpených položiek a poskytovaním služieb zo strany spoločnosti Webasto sa riadia výhradne ustanoveniami týchto VOP Webasto. Toto ustanovenie sa tiež vzťahuje aj na všetky budúce obchodné vzťahy súvisiace s predajom a dodaním zakúpených položiek a poskytovaním služieb, a to aj vtedy, ak sa strany výslovne nedohodnú na uplatňovaní ustanovení týchto VOP Webasto. Odlišné alebo protichodné ustanovenia na strane kupujúceho, a to predovšetkým vlastné obchodné podmienky kupujúceho, platia len v prípade, ak ich platnosť spoločnosť Webasto výslovne písomne potvrdí ešte pred uzavretím zmluvy. Ďalšia samostatná námietka zo strany spoločnosti Webasto sa v individuálnom prípade nevyžaduje.

1.4 Tieto VOP si môžete kedykoľvek prevziať on-line na adrese www.webasto-comfort.com/de-de/agb/.

 

2. Uzavretie zmluvy a cenový odhad za montážne služby

2.1 Ponuky spoločnosti Webasto nie sú právne záväzné, pokiaľ spoločnosť Webasto výslovne nevyhlási, že sú záväzné. Ak následne kupujúci predloží ponuku zadaním objednávky, k uzavretiu zmluvy dôjde po potvrdení objednávky spoločnosťou Webasto alebo po doručení.

2.2 Ak spoločnosť Webasto predloží záväznú ponuku, ktorú kupujúci neprijme do lehoty platnosti uvedenej v objednávke alebo, ak takáto lehota nie je v objednávke uvedená, do dvoch (2) týždňov po prijatí ponuky kupujúcim, platnosť ponuky sa skončí. Ponuka a tieto VOP Webasto sa budú považovať za prijaté v úplnom znení a bez akýchkoľvek zmien kupujúcim, ak kupujúci príjme ponuku spoločnosti Webasto zadaním objednávky a/alebo hromadnej objednávky.

2.3 V prípade objednávky tovaru v internetovom obchode prostredníctvom webovej lokality www.webasto-charging.com platia nasledujúce podmienky:

Uvedenie zakúpených položiek a služieb na webovej lokalite nepredstavuje záväznú ponuku. Kupujúci predkladá záväznú ponuku na nákup zakúpených položiek a/alebo služieb v košíku kliknutím na tlačidlo Objednať. Po potvrdení objednávky sa na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim automaticky odošle potvrdenie objednávky s podrobnosťami objednávky. Tento e-mail potvrdzuje, že objednávka bola prijatá, avšak nepredstavuje uzavretie zmluvy. Zmluva sa uzavrie, keď spoločnosť Webasto príjme objednávku a oznámi svoj súhlas v osobitnom e-maile (ďalej len „prijatie objednávky“ alebo „potvrdenie o odoslaní“). Ak kupujúci v určitom prípade nedostane potvrdenie o odoslaní, zmluva sa uzatvára najneskôr v momente skutočného dodania na dohodnuté miesto dodania (ďalej len „dodanie“) spoločnosťou Webasto. Ak zakúpené položky alebo služby nebudú v čase zadania objednávky dostupné, spoločnosť Webasto si vyhradzuje právo neprijať objednávku a v tom prípade nedochádza k uzatvoreniu zmluvy. Kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Všetky už uskutočnené platby budú bezodkladne vrátené kupujúcemu.

3. Zmeny

Ak je kupujúci podnikom, všetky zmeny, ktoré kupujúci požaduje v súvislosti s dodaním položky, špecifikáciami a/alebo procesmi, predloží spoločnosti Webasto prostredníctvom vhodnej a obvykle vyžadovanej dokumentácie. Tieto vyžadované zmeny spoločnosť Webasto vykoná len vtedy, ak sa strany vzájomne dohodli na všetkých potrebných úpravách a zmenách dátumov dodania, cien a/alebo iných podmienok a postupov dodania. Ak spoločnosť po preskúmaní vyžadovaných zmien rozhodne, že nie sú vhodné na zamýšľaný účel a nie sú v súlade s požadovanými normami kvality položky dodania, oznámi to kupujúcemu. V takom prípade si spoločnosť Webasto vyhradzuje právo odmietnuť vykonať a uplatniť zmeny bez toho, aby kupujúci za to niesol zodpovednosť, a to dovtedy, kým sa strany vzájomne nedohodnú na úprave požadovaných zmien, ktoré budú v súlade s účelom a normami kvality.

4. Poverenie tretích strán

Ak je kupujúci podnikom, uplatňuje sa aj nasledujúce ustanovenia:

4.1 Spoločnosť Webasto má nárok zákazku ďalej zadať tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Poverenie tretích strán nebude mať vplyv na priamu právnu zodpovednosť spoločnosti Webasto voči kupujúcemu.

4.2 V prípade výroby zakúpených položiek spoločnosť Webasto informuje kupujúceho, ak je potrebné výrobnú činnosť a/alebo výrobný závod na výrobu zakúpených položiek alebo dielov k týmto položkám presunúť na inú lokalitu. V takom prípade sa strany vzájomne dohodnú na potrebných úpravách dátumov, cien a podobne.

 

5. Dátumy a lehoty dodania, prerušenie dodania, omeškanie dodania

5.1 Lehoty dodania nie sú výslovne uvedené ako záväzné a sú nezáväzné. Lehota dodania začína plynúť najskôr po splnení všetkých dohodnutých povinností na strane kupujúceho poskytnúť súčinnosť, a to predovšetkým po prijatí všetkých dokumentov, ustanovení a informácií potrebných na určenie obsahu objednávky, pokiaľ kupujúci s ich poskytnutím súhlasil. Ak tieto požiadavky nebudú včas alebo riadne splnené alebo ak dôjde k omeškaniu dodania z iných dôvodov, za ktoré nesie zodpovednosť kupujúci, alebo z iných dôvodov, za ktoré nenesie zodpovednosť spoločnosť Webasto, dohodnutá lehota dodania a dohodnutý dátum dodania budú zodpovedajúco predĺžia.  To isté platí, ak lehoty a dátumy dodania nemožno dodržať v dôsledku udalostí vyššej moci (pozrite časť 6.1).

5.2 Lehoty dodania sa predĺžia o trvanie prerušenia v prípade okolností, za ktoré nenesie zodpovednosť spoločnosť Webasto, ktoré majú výrazný vplyv na výrobu alebo dodanie položky, a to predovšetkým v prípade okolností uvedených v časti 6.1 a tiež okolností, ktoré majú vplyv na spoločnosť Webasto alebo jej subdodávateľov („prerušenia, za ktoré spoločnosť Webasto nenesie zodpovednosť“). Ak zmluvu nie je možné upraviť, ako sa vyžaduje, ani po vynaložení primeraného úsilia, z dôvodu prerušení, za ktoré spoločnosť Webasto nenesie zodpovednosť, spoločnosť Webasto má právo od zmluvy odstúpiť.

5.3 Ak sa lehota dodania predĺži v dôsledku okolností uvedených v časti 5.2 alebo je spoločnosť Webasto zbavená povinnosti dodania, kupujúci nemôže voči spoločnosti Webasto vzniesť žiadne nároky. Spoločnosť Webasto nenesie zodpovednosť za prerušenia, za ktoré nie je zodpovedná, a to vrátane omeškania. Spoločnosť Webasto je povinná kupujúceho informovať o akýchkoľvek vyššie uvedených okolnostiach.

5.4 Ak sa odoslanie alebo dodanie položky dodania omešká na žiadosť kupujúceho alebo v dôsledku okolností plynúcich z oblasti rizika a zodpovednosti kupujúceho, kupujúci je povinný nahradiť spoločnosti Webasto náklady vzniknuté uložením. Ak je kupujúci podnikom, nároková suma za uloženie sa rovná najmenej 0,5 % z neuhradenej fakturovanej sumy za každý mesiac neuhradenia počínajúc jeden mesiac po oznámení, že zásielka je pripravená, pričom stále má možnosť overiť si možnosť nižšej náhrady škody. Spoločnosť Webasto je však oprávnená s položkou dodania akokoľvek nakladať po stanovení primeranej lehoty a po márnom uplynutí tejto lehoty.

5.5 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zakúpené položky sa dodajú zo závodu (Incoterms 2020). Na prevod rizika sa uplatňuje časť 7.

5.6 Čiastočné dodania a zodpovedajúce fakturácie sú prípustné okrem prípadov, keď to kupujúcemu nevyhovuje. Ak kupujúci akceptuje skoršie dodanie alebo dodanie identifikovateľne vyššieho množstva bez námietky, povinnosť spoločnosti Webasto dodať tieto zakúpené položky sa bude považovať za splnenú. Toto ustanovenie platí aj v prípade bezpodmienečného prevzatia identifkovateľne vyššieho množstva.

6. Vyššia moc

6.1 V prípadoch udalostí vyššej moci, pracovných sporov, pandémií, demonštrácií, oficiálnych konaní alebo iných prerušení, za ktoré spoločnosť Webasto nenesie zodpovednosť, ako aj v prípade nepredvídateľných, neodvrátiteľných a závažných udalostí, v dôsledku ktorých spoločnosť Webasto nie je schopná splniť zmluvné povinnosti, je spoločnosť Webasto zbavená povinnosti plniť tieto povinnosti počas trvania prerušenia a v rozsahu ich vplyvu. To isté platí, ak k týmto udalostiam dôjde v čase omeškania plnenia zo strany spoločnosti Webasto. Spoločnosť Webasto sa zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať o vzniku prekážky a predpokladaného trvania prerušenia. Ak prekážka trvá viac ako tri (3) mesiace, každá zo zmluvných strán má nárok na odstúpenie od zmluvy. V takom prípade spoločnosť Webasto vráti kupujúcemu všetky už uskutočnené platby za neuskutočnené dodávky a služby. V prípade prekážky pri plnení povinností, za ktoré nesie zodpovednosť kupujúci, kupujúci nemá nárok na odstúpenie od zmluvy o dodaní.

6.2 Strany sú povinné vynaložiť všetko primerané úsilie na zmiernenie dôsledkov prerušenia. Strany sú tiež povinné vyhľadávať alternatívne spôsoby a možnosti pokračovania v záujme plnenia povinností a v prípade potreby v dobrej viere prispôsobiť svoje povinnosti na obdobie trvania prerušenia zmeneného vzťahu. Hneď po skončení prerušenia musia strany opäť plniť pôvodné povinnosti s výhradou ustanovenia o zrušení v časti 5.1.

7. Prenos rizika

Ak je kupujúci podnikom, riziko náhodných strát alebo náhodného poškodenia sa prenáša na kupujúceho najneskôr v čase odovzdania položky spoločnosťou Webasto kuriérskej spoločnosti alebo inému zasielateľovi (ďalej spoločne len „zasielateľ“). Ak je kupujúci spotrebiteľom, riziko prechádza po odovzdaní zasielateľovi len v prípade, ak kupujúci poveril zasielateľa vykonaním dodania a spoločnosť Webasto predtým nezmienila názov zasielateľa kupujúcemu. Pokiaľ nie je uvedené inak, riziko prechádza na kupujúceho najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu. Vyššie uvedené však nemá vplyv na zákonom stanovený prechod rizika v prípade oneskoreného prevzatia tovaru. Pokiaľ nie je uvedené inak, riziko sa prechádza výhradne na kupujúceho v prípade, keď sú zakúpené položky na žiadosť kupujúceho uložené v priestoroch spoločnosti Webasto. Spoločnosť Webasto vynaloží výlučne starostlivosť požadovanú v obchodnom styku, neprijme však žiadne dodatočné bezpečnostné opatrenia v záujme kupujúceho.

 

8. Kvalita, obhliadka prichádzajúceho tovaru, nároky z vád

8.1 V súvislosti so zakúpenými položkami a službami sa spoločnosť Webasto zaväzuje dodržiavať súčasný stav vedy a techniky, dohodnuté špecifikácie a právne predpisy týkajúce sa kvality, životného prostredia, emisií a bezpečnosti, ako aj dohodnuté technické parametre. Spoločnosť Webasto sa zaväzuje písomne informovať kupujúceho o prípadných problémoch s kvalitou súvisiacich so zakúpenými položkami alebo službami. Ak je kupujúci podnikom, strany sa zaväzujú navzájom informovať o iných možnostiach zlepšenia kvality.

8.2 V prípade vady zakúpených položiek kupujúcemu vzniká nárok na zákonom stanovené záručné práva – podľa ustanovení pre podniky v časti 8.3 – s výhradou, že nároky na náhradu škody môžu vzniknúť len v prípadoch uvedených v časti 9. Postupovanie nárokov vyplývajúcich z vád tovaru voči spoločnosti Webasto je zakázané, pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľom.

8.3 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ kupujúci nie je podnikom, platia aj nasledujúce ustanovenia:

a) Kupujúci je povinný ihneď po dodaní skontrolovať, či sa na zakúpených položkách nenachádzajú identifikovateľné vady. Kupujúci je povinný takéto závažné vady bez omeškania písomne oznámiť spoločnosti Webasto, najneskôr však do desiatich (10) dní po dodaní zakúpených predmetov. Označenia balenia, štítky s obsahom a sprievodné listy priložené v zásielke je potrebné poslať spolu so sťažnosťou. Iné závažné vady je potrebné bezodkladne písomne nahlásiť spoločnosti Webasto po ich zistení, pod podmienkou, že k ním dôjde v rámci lehoty premlčania. V každom prípade bude rozhodujúci dátum prijatia sťažnosti spoločnosťou Webasto. Ak závažná vada nie je nahlásená včas, nároky vyplývajúce z tejto závažnej vady sú zakázané s výnimkou podvodne zamlčaných vád.

b) Kupujúci nemôže odmietnuť prevziať zakúpené položky z dôvodu nepodstatných vád.

c) Ak je sťažnosť neodôvodnená, spoločnosť Webasto je oprávnená požadovať úhradu výdavkov, ktoré spoločnosti Webasto v súvislosti s kupujúcim vznikli, okrem prípadov, keď kupujúci dokáže potvrdiť, že si nebol vedomý toho, že položky nemali vady, napriek vynaloženiu primeraného úsilia.

d) Záručná lehota je dvadsaťštyri (24) mesiacov od dodania položky dodania. Napriek vyššie uvedeným ustanoveniam sa na nároky na náhradu škody v súvislosti s trestnou činnosťou alebo hrubou nedbanlivosťou alebo zavineným úmrtím, fyzickou alebo zdravotnou ujmou uplatňuje zákonom stanovená záručná lehota. Rovnako nie sú dotknuté ani zákonom ustanovené obmedzenia v prípade nápravných opatrení zo strany dodávateľa.

e) Ak je preukázateľné, že položka dodania vykazuje závažnú vadu v rámci záručnej lehoty podľa časti 8.3, písm. d), ktorej príčina existovala už v čase prechodu rizika, spoločnosť Webasto sa zaväzuje podľa vlastného uváženia buď vadu odstrániť, alebo ako odškodnenie poskytnúť položku dodania bez vád. Nároky na strane kupujúceho v dôsledku výdavkov potrebných na odstránenie vady, a to najmä nákladov za prenos, prepravu, výkon práce a materiály, sú vo všeobecnosti založené na zákonných ustanoveniach. Toto ustanovenie však neplatí, ak sa výška výdavkov zvýši z dôvodu následného premiestnenia položky dodania na iné miesto, ako bolo pôvodné miesto dodania kupujúceho, pokiaľ toto premiestnenie nezodpovedá zamýšľanému používaniu položky.

f) V prípade, ak je to možné , budú diely poskytnuté spoločnosti Webasto na preskúmanie. Pokiaľ zakúpené položky na výmenu nie sú zahrnuté v diagnostike vady alebo nie sú spoločnosti Webasto dané k dispozícii na technickú analýzu alebo generálnu opravu, kupujúci ich zlikviduje a strany sa osobitne dohodnú na tom, kto bude znášať náklady na likvidáciu.

8.4 Kupujúci nie je oprávnená vzniesť žiadne nároky v súvislosti so závažnými vadami, ak je odchýlka od dohodnutej kvality minimálna alebo ak je použiteľnosť narušená len minimálne.

Okrem toho o závažnú vadu nejde v prípade:

a) bežného opotrebovania; to platí najmä, avšak nie výlučne, v prípade horákov a zapaľovacích častí v ohrievačoch, pásov a napínačov v klimatizačných jednotkách a poistiek, uhlíkových kief a filtrov. Toto neplatí ak je kupujúci spotrebiteľom.

b) vád, ktoré vznikli po prechode rizika, v dôsledku neprimeraného alebo nevhodného používania, zaobchádzania, v dôsledku použitia nevhodných prevádzkových materiálov, neprimeraného skladovania alebo montáže, nedodržania montážnych alebo manipulačných pokynov, nadmerného zaťaženia alebo používania alebo z dôvodu klimatických alebo iných vplyvov;

c) vád, ktoré vznikli v dôsledku udalostí vyššej moci, najmä v dôsledku externých vplyvov, ktoré nie sú predpokladané v zmluve, alebo keď sa tovar používa iným spôsobom, ako sa predpokladá v zmluve alebo ako sa tovar bežne používa;

d) nereprodukovateľných chýb softvéru.

e) Okrem toho kupujúci nie je oprávnený vzniesť nárok v súvislosti so závažnými vadami, ak tovar upravili tretie strany alebo ak je tovar upravený montážou dielov od tretej strany, pokiaľ sa nezistí, že príčina vady nesúvisí s touto úpravou. Spoločnosť Webasto nie je zodpovedná za kvalitu tovaru na základe návrhu alebo výberu materiálu, ak návrh alebo materiál určil kupujúci.

8.5 Ak náprava zlyhá, nie je možná alebo je neprimeraná, alebo ak bude odmietnutá, kupujúci môže – bez ohľadu na akékoľvek nároky na náhradu škody v zmysle časti 8 – uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy alebo právo na zníženie kúpnej ceny.

8.6 V prípade uplatnenia nároku v rámci záruky voči spoločnosti Webasto si v každom prípade vyžaduje overenie a predloženie faktúry spoločnosti Webasto, ako aj ďalší doklad o riadnej montáži odborným pracovníkom.

Ak je kupujúci podnikom, platia aj nasledujúce ustanovenia:

a) Zamietnuté diely sa musia zaslať spoločnosti Webasto.

b) Spoločnosť Webasto je pripravená znášať náklady za montáž a odstránenie podľa vlastného uváženia v rámci pracovného času svojej dielne bez ohľadu na tieto ustanovenia záruky a bez uznania akýchkoľvek právnych povinností. Aby bolo možné uznať náklady za odstránenie a montáž, tento úkon musí vykonať priamo spoločnosť Webasto a/alebo pracovisko zákazníckeho servisu schválené spoločnosťou Webasto.

c) Kupujúci si môže uplatniť práva na vymáhanie náhrady voči spoločnosti Webasto len v prípade a len v takom rozsahu, ak neuzavrel žiadne zmluvy so svojím zákazníkom, ktoré presahujú zákonom ustanovené nároky za chyby, napr. urovnania v dobrej vôli.

8.7 Ďalšie nároky alebo nároky na strane kupujúceho z dôvodu závažných vád, ktoré nie sú uvedené v tejto časti 8, sú vylúčené, pokiaľ sa na zákazníka aj naďalej nevzťahujú povinné zo zákona vyplývajúce práva. Ustanovenia časti 8 sa zodpovedajúco uplatňujú aj na právne vady; časť 11 sa však uplatňuje aj na porušenie vlastníckych práv tretích strán.

8.8 Záruka spoločnosti Webasto existuje len vtedy, ak to spoločnosť Webasto výslovne vyhlási.

8.9 V prípade objednávky na nabíjaciu stanicu prostredníctvom internetového obchodu má kupujúci možnosť vzniesť nároky z vád tovaru voči spoločnosti Webasto nasledovne: prostredníctvom zákazníckej linky na čísle +800 CHARGING (00 800 24274464). Ďalšie informácie sú dostupné na webovej lokalite www.webasto-charging.com.

9. Zodpovednosť

9.1 Nároky na náhradu škody na strane kupujúceho sú vylúčené, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak:

V zmysle zákonom ustanovených podmienok nesie spoločnosť Webasto zodpovednosť za náhradu škody v prípade zavineného úmrtia, fyzickej alebo zdravotnej ujmy, ako aj za náhradu škody z dôvodu podvodného porušenia povinnosti alebo hrubej nedbanlivosti na strane spoločnosti Webasto, jej právnych zástupcov alebo výkonných zástupcov. Okrem toho spoločnosť Webasto nesie zodpovednosť za zavinené porušenie dôležitých zmluvných povinností, t. j. povinností, ktorých splnenie sa vyžaduje na riadne plnenie zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa môže kupujúci pravidelne spoliehať. V prípade porušenia dôležitej zmluvnej povinnosti z dôvodu miernej nedbanlivosti je spoločnosť Webasto zodpovedná len za predvídateľné škody, ktoré sa dajú v zmysle zmluvy očakávať, s výnimkou nárokov na náhradu škody zo strany kupujúceho z dôvodu úmrtia, fyzickej alebo zdravotnej ujmy.

9.2 Okrem toho náhrada škody od spoločnosti Webasto je obmedzená v rozsahu umožnenom zákonom, obmedzená na priame a predvídateľné škody obvyklé pre takúto zmluvu a maximálne do hodnoty zakúpenej položky. Kupujúci je povinný započítať akékoľvek vzniknuté výdavky a akékoľvek zákonné a zmluvné práva na nápravu, ktoré mu vzniknú voči tretím stranám, voči nárokom na náhradu škody od spoločnosti Webasto.

9.3 Spoločnosť Webasto výslovne nenesie zodpovednosť v takom prípade a rozsahu, ak kupujúci utrpí škodu v dôsledku svojho neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinnosti poskytnúť súčinnosť, a to najmä, ak montáž nie je prípustná na zamýšľanom mieste montáže z právnych dôvodov alebo ak je kupujúci čiastočne zodpovedný, t. j. ak je kupujúci (čiastočne) vinný za škody z dôvodu svojho úmyselného alebo nedbanlivého konania.

9.4 Časť 9.1 sa uplatňuje aj na právnych zástupcov a výkonných zástupcov spoločnosti Webasto, keď sú nároky vznesené priamo voči nim.

9.5 Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobky ostávajú nedotknuté.

9.6 Ustanovenia tejto časti platia aj v prípade, ak kupujúci vznesie nárok na úhradu márne vynaložených výdavkov namiesto nárokov na náhradu škody namiesto plnenia, ktoré nebolo poskytnuté.

10. Ceny, fakturácia, platba

10.1 Kupujúci zadá objednávku na základe cien stanovených spoločnosťou Webasto v aktuálnom cenníku navýšených o daň z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa nezaráta len v prípadoch, keď sú splnené podmienky pre oslobodenie od daní pri dodávkach na vývoz. Spoločnosť Webasto sa zaväzuje uvádzať zákazníkom ceny vrátane platnej zákonnej dani z pridanej hodnoty. Všetky ceny na webovej lokalite www.webasto-charging.com sú uvedené v eurách a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.

10.2 Spoločnosť Webasto si vyhradzuje právo upraviť ceny pre podniky, pokiaľ sa jednotlivé položky ceny zmenia po uzavretí zmluvy z dôvodov, za ktoré spoločnosť Webasto nie je zodpovedná, napríklad v prípade zvýšenia cien za suroviny. Spoločnosť Webasto je zároveň oprávnená zvýšiť svoje ceny, pokiaľ zmena v nákladových položkách bude mať za následok zvýšenie celkových nákladov na plnenie zmluvy. V takom prípade spoločnosť Webasto kupujúcemu bezodkladne oznámi úpravu ceny a dôvod jej úpravy.

10.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, faktúry budú splatné najneskôr do tridsiatich (30) dní po dodaní zakúpenej položky a/alebo po doručení faktúry. V prípade nedodržania dátumu splatnosti sa bude považovať, že kupujúci je v omeškaní bez ďalšieho upozornenia, v dôsledku čoho sa mu začne účtovať zákonom stanovená úroková sadzba.

10.4 V prípade objednávky prostredníctvom internetového obchodu na webovej lokalite www.webasto-charging.com môže kupujúci použiť spôsoby platby uvedené na webovej lokalite v záverečnom kroku postupu objednávania. Pred odoslaním objednávky sa kupujúcemu zobrazí tovar, za ktorý vznikajú náklady na prepravu, a tiež suma. Ďalšie informácie o spôsoboch platby najmä o externých spracovateľoch platieb nájdete na webovej lokalite www.webasto-charging.com.

10.5 Ak sa spoločnosť Webasto dozvie o okolnostiach, v dôsledku ktorých možno očakávať, že sa finančná situácia kupujúceho po uzavretí zmluvy výrazne zhoršila, najmä ak kupujúci neuhradí splatné nároky spoločnosti Webasto, v dôsledku čoho dôjde k ohrozeniu platobných nárokov spoločnosti Webasto, spoločnosť Webasto je oprávnená dodať tovar len pod podmienkou úplnej alebo čiastočnej úhrady alebo poskytnutia záruky. Ak v tomto prípade kupujúci nesplní žiadosť spoločnosti Webasto o zálohovú platbu alebo o poskytnutie záruky do primeranej lehoty, spoločnosť Webasto je oprávnená od zmluvy odstúpiť.

10.6 Kupujúci je oprávnený na započítanie protinároku len v prípade, ak je tento protinárok nesporný a právne podložený. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na protinároky založené na vadách alebo (čiastočnom) neplnení zmluvy v prípade, že tieto protinároky na strane kupujúceho vyplývajú z rovnakej zmluvy ako nárok spoločnosti Webasto. Okrem toho každý nárok na platbu na strane kupujúceho nebude týmto ustanovením dotknutý, ak si kupujúci uplatní právo na odstúpenie ako spotrebiteľ.

11. Vlastnícke práva a práva tretích strán

11.1 Spoločnosť Webasto ostáva za každých okolností vlastníkom vlastníckych práv, autorských práv a iných práv, ktorými spoločnosť Webasto disponuje pred uzavretím zmluvy alebo mimo pôsobnosti zmluvy, a to predovšetkým odborných poznatkov, skúšobných protokolov a správ o vývoji, odporúčaní, nápadov, projektov, dizajnov, výkresov, návrhov, vzorov, modelov, softvérov vrátane zdrojového kódu, súborov údajov, počítačových návrhov vrátane histórie a pod. (spoločne ďalej len „existujúce vlastnícke práva“). Kupujúci nezíska žiadne práva na používanie a/alebo licencie na tieto vlastnícke, pokiaľ spoločnosť Webasto neudelí v konkrétnom prípade výslovný súhlas a strany uzavrú náležitú samostatnú zmluvu upravujúcu tieto práva, predmetom ktorej bude najmä udelenie akýchkoľvek prípadných práv na používanie za podmienok obvyklých na trhu.

11.2 Ak je kupujúci podnikom, uplatňujú sa aj nasledujúce ustanovenia:

a) Spoločnosť Webasto nie je zodpovedná za náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia práv priemyselného vlastníctva alebo autorských práv (ďalej len „vlastnícke práva“), ak spoločnosť Webasto dokáže, že nie je zodpovedná za ich porušenie. Spoločnosť Webasto nenesie zodpovednosť v prípade, ak ani jedno vlastnícke právo z celej skupiny vlastníckych práv nebolo zverejnené buď Európskym patentovým úradom, alebo v Spolkovej republike Nemecko, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Rakúsku alebo USA, a ak si spoločnosť Webasto nebola vedomá existencie vlastníckych práv z iných dôvodov. V ostatných prípadoch sa na zodpovednosť spoločnosti Webasto za náhradu škody v prípade porušení vlastnícky práv vzťahuje časť 9 týchto VOP Webasto.

b) Strany sa zaväzujú bezodkladne sa navzájom informovať o rizikách porušenia alebo údajných prípadoch porušenia, o ktorých sa mohli dozvedieť, a navzájom sa bezplatne podporovať primeraným spôsobom pri ochrane voči potenciálnym nárokom, napr. v súvislosti s analýzou a vyhodnotením dokumentácie. Kupujúci je povinný informovať spoločnosť Webasto najmä o identifikovateľných rizikách porušenia vlastníckych práv kupujúceho a/alebo subjektu, v ktorom kupujúci vlastní priamu alebo nepriamu väčšinu kapitálu alebo hlasovacích práv. Ak túto zmluvnú povinnosť nesplní, nároky vyplývajúce z takého porušenia vlastníckych práv nebudú platné.

c) Nároky na strane kupujúceho sa vylučujú v prípade, ak je zodpovedný za porušenie vlastníckych práv alebo ak neposkytol dostatočnú podporu spoločnosti Webasto v súvislosti s ochranou voči nárokom tretích strán. Okrem toho sa nároky na strane kupujúceho vylučujú, ak sú výrobky vyrobené podľa špecifikácií alebo pokynov kupujúceho alebo ak (údajné) porušenie vlastníckych práv vyplýva z používania v kombinácií s iným produktom alebo časťou produktu, ktorý nepochádza od spoločnosti Webasto, alebo sa produkty používajú takým spôsobom, ktorý nepredstavuje súčasť zmluvy strán a ktorý spoločnosť Webasto nemohla predvídať.

11.3 Ak sa zakúpená položka zakúpi spolu so softvérom, spoločnosť Webasto kupujúcemu udelí neprevoditeľné, nevýhradné právo na používanie súvisiaceho softvéru s časovým a priestorovým obmedzením. Zákazník tak získa právo výhradne na špecifické použitie v rámci elektronického vybavenia zakúpenej položky. Zákazník nebude mať najmä právo na šírenie, reprodukciu alebo úpravu softvéru. Vo výnimočných prípadoch možno softvér previesť, ak zákazník preukáže oprávnený záujem previesť ho tretej strane a pozastaví vlastné používanie, najmä v prípade ďalšieho predaja zakúpenej položky. V takom prípade je zákazník povinný zmluvne udeliť novému kupujúcemu pokyny na dodržanie práv, na ktoré má spoločnosť Webasto nárok. Na texty a programy potrebné na používanie položky dodania sa za bežných okolností vzťahujú autorské a vlastnícke práva a ostávajú vlastníctvom spoločnosti Webasto.

12. Zachovanie vlastníctva

12.1 Zakúpené položky ostávajú vlastníctvom spoločnosti Webasto, až kým kupujúci za nich nezaplatí plnú sumu. Ak by mala tretia strana získať prístup k rezervovanému tovaru, kupujúci je povinný tretiu stranu informovať o tom, že tovar vlastní spoločnosť Webasto, a bezodkladne o tom informovať spoločnosť Webasto.

12.2 Po vyhlásení vzdania sa práva na používanie je kupujúci povinný spoločnosti Webasto bezodkladne udeliť prístup k položkám, na ktoré sa vzťahuje zachovanie vlastníckeho práva, a odovzdať ich.

12.3 Ak je kupujúci podnikom, platia aj nasledujúce podmienky:

a) Ak je zakúpená položka spracovaná, spojená alebo kombinovaná s inými položkami, kupujúci je povinný previesť na spoločnosť Webasto svoje vlastnícke a spoluvlastnícke práva na novovyrobené položky v súvislosti s fakturovanými hodnotami spracovaného, spojeného alebo kombinovaného tovaru a dovtedy ich uchová v bezpečí s náležitou obchodnou starostlivosťou.

b) Kupujúci sa nemôže zriadiť záložné právo na rezervovaný tovar tretím stranám ani im ho postúpiť ako záruku. Je však oprávnený rezervovaný tovar ďalej predať v rámci bežnej obchodnej činnosti pod podmienkou, že v rámci ďalšieho predaja zaistí aj zachovanie vlastníckeho práva. Na tento účel týmto postúpi na spoločnosť Webasto všetky nároky vyplývajúce z ďalšieho predaja alebo z akýchkoľvek iných právnych dôvodov ako zábezpeku vo výške hrubej fakturovanej sumy spoločnosti Webasto. Bude však odvolateľne oprávnený vymáhať postúpené pohľadávky vo vlastnom mene na účet spoločnosti Webasto, pričom spoločnosť Webasto toto oprávnenie odvolá len v prípade, ak si kupujúci nebude riadne plniť svoje platobné povinnosti.

c) V prípade porušenia zmluvy na strane kupujúceho, a najmä ak nevykoná platby alebo ak bude na jeho majetok vyhlásené konkurzné konanie, spoločnosť Webasto bude oprávnená informovať kupujúceho rezervovaného tovaru o postúpení nárokov a vymáhať príslušné nároky. Právo kupujúceho na vymáhanie príslušných pohľadávok automaticky zaniká, keď bude kupujúci rezervovaného tovaru informovaný o postúpení nárokov. V takom prípade je kupujúci povinný poskytnúť spoločnosti Webasto všetky dokumenty a informácie potrebné na vymáhanie pohľadávok.

d) Ak hodnota zábezpeky poskytnutá spoločnosti Webasto presiahne nároky spoločnosti Webasto o viac ako 20 %, spoločnosť Webasto na žiadosť kupujúceho a na základe vlastného uváženia uvoľní nadbytočnú zábezpeku.

e) Ak zachovanie vlastníckeho práva alebo postúpenie nebude účinné v súlade s právnymi predpismi krajiny, na území ktorej sa tovar nachádza, zábezpeka zodpovedajúca zachovaniu vlastníckeho práva alebo postúpenia sa bude považovať za dohodnutú. Ak sa na vytvorenie takýchto práv bude vyžadovať súčinnosť kupujúceho, kupujúci je povinný podniknúť primerané kroky (napr. požiadavky na registráciu alebo zverejnenie) potrebné na vytvorenie a udržiavanie takýchto práv na vlastné náklady.

13. Odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy

13.1 V prípade porušenia zmluvy na strane kupujúceho, najmä v prípade oneskorenej platby, je spoločnosť Webasto oprávnená po uplynutí primeranej lehoty na zaplatenie (ak od tejto lehoty nemožno odstúpiť v zmysle ustanovení právnych predpisov) od zmluvy odstúpiť bez toho, aby sa to dotklo ostatných jej zmluvných a zákonných práv.

13.2 V prípade porušenia zmluvy na strane spoločnosti Webasto má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení právnych predpisov.

13.3 Ak zmluva uzavretá medzi stranami predstavuje dlhodobú zmluvu (s nepretržite sa opakujúcimi sa povinnosťami), každá zo strán je oprávnená zmluvu vypovedať bez predchádzajúceho oznámenia z primeraných dôvodov v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností druhou stranou, ktoré – ak ide o porušenia povinností, ktoré možno napraviť – nebudú napravené do primeranej lehoty napriek písomnému upozorneniu. V prípade ukončenia celej zmluvy alebo jej časti zaslaním výpovede sa strany dohodnú na urovnaní nevysporiadaných povinností vyplývajúcich z už zadaných hromadných objednávok, najmä na urovnaní nevysporiadaných nárokov, dodania už vyrobených zakúpených položiek, vrátenia akýchkoľvek dokumentov, záznamov, materiálov alebo iných poskytnutých informácií, ktoré sú v držbe druhej strany.

14. Doložka o kontrole vývozu

 

Na plnenie povinností spoločnosti Webasto na základe príslušnej zmluvy sa vzťahuje výhrada, že takémuto plneniu nesmú brániť žiadne prekážky plynúce z príslušných predpisov súvisiacich s kontrolou vývozu, a to najmä embargá alebo iné sankcie podľa platných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť všetky informácie a dokumenty potrebné na vývoz alebo prepravu. Omeškania z dôvodu vývozných kontrol a schvaľovacích postupov nebudú predstavovať omeškanie na strane spoločnosti Webasto. Všetky termíny a lehoty dodania budú zodpovedajúco predĺžené. Ak potrebné schválenia nebudú udelené alebo ak nie je možné schváliť dodanie alebo poskytnutie služby spoločnosťou Webasto, zmluva sa bude považovať za neuzavretú v súvislosti s dotknutými zakúpenými položkami. Kupujúci je povinný pri preposielaní zakúpených položiek dodaných alebo poskytnutých spoločnosťou Webasto tretím stranám dodržiavať príslušné platné ustanovenia vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov o kontrole vývozu.

 

15. Súlad

15.1 Ak je kupujúci podnikom, strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať príslušné právne predpisy v súvislosti so zmluvou a nebudú konať ani sa nedopustia opomenutí, ktoré môžu viesť k trestnému činu, a to najmä z dôvodu podvodu alebo porušenia dôvery, konkurzných trestných činov, trestných činov súvisiacich s porušením pravidiel hospodárskej súťaže vrátane kontrol dovozu a vývozu, udeľovania výhod alebo prijímania výhod, vydierania, korupcie alebo iných trestných činov zahŕňajúcich korupciu alebo porovnateľné trestné činy strán, osôb zamestnaných stranami alebo iných tretích strán.  V prípade porušenia tohto ustanovenia bude mať druhá strana nárok na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie zmluvy bez predchádzajúceho oznámenia a tiež právo ukončiť všetky prípadné rokovania. Bez ohľadu na vyššie uvedené je každá zo strán povinná dodržiavať všetky príslušné zákony a právne predpisy, najmä v súvislosti s ochranou údajov.

15.2 Spoločnosť Webasto vydala kódex správania platný pre skupinu Webasto, ktorý musia dodržiavať všetci zamestnanci spoločnosti Webasto v záujme zaistenia súladu s kľúčovými právnymi požiadavkami. Okrem toho spoločnosť Webasto neakceptuje žiadne kódexy správania, udržateľnosti, súladu alebo iné porovnateľné dokumenty, podmienky a/alebo záznamy kupujúceho. Kupujúci nemá povolenie vykonať audit súladu na pracoviskách spoločnosti Webasto, okrem individuálnych prípadov, keď spoločnosť Webasto na to udelí výslovný súhlas a strany sa dohodnú na rozsahu a obsahu takého auditu uzavretím samostatnej písomnej zmluvy.

16. Rozhodné právo

16.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, táto zmluva vrátane VOP Webasto sa riadia právom krajiny, v ktorej sa nachádza oficiálne sídlo poverenej spoločnosti Webasto. Ustanovenia dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sú výslovne vylúčené.

16.2 Ak je kupujúci spotrebiteľom, ktorého krajina obvyklého pobytu sa nachádza mimo krajiny, v ktorej sa nachádza sídlo spoločnosti Webasto, povinné zákonné ustanovenia krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa nebudú vyššie uvedeným rozhodným právom ovplyvnené.

17. Riešenie sporov so spotrebiteľmi

17.1 Spoločnosť Webasto upozorňuje, že Európska komisia poskytuje on-line platformu na mimosúdne riešenie sporov so spotrebiteľmi na nasledujúcej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 V prípade sporov so spotrebiteľmi je spoločnosť Webasto pripravená zúčastniť sa konaní riešenia sporov pred rozhodcovským výborom pre spotrebiteľov. Spotrebitelia môžu na tento účel kontaktovať nasledujúci rozhodcovský výbor pre spotrebiteľov („Všeobecný zmierovací orgán“): Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de

18. Ochrana údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim budú zhromažďované a spracúvané výhradne na účely poskytnutia a spracovania služieb a povinností súvisiacich s nákupom tovaru a služieb z ponuky internetového obchodu spoločnosti Webasto a v každom prípade v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov, najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a príslušnými doplňujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Podrobné informácie o zhromažďovaní a spracúvaní údajov, ako aj o ochrane údajov, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Webasto o ochrane údajov, ktoré je dostupné v nemeckom jazyku na adrese www.webasto.com/de/datenschutz alebo v angličtine na adrese charging.webasto.com/int/data-privacy/.

 

19. Zmeny a doplnenia zmluvy, jurisdikcia, čiastočná neplatnosť

19.1 Zmeny a doplnenia zmluvy sa musia vždy vykonať písomne. To sa vzťahuje aj na doložku o písomnej podobe v prvej vete v časti 19.1.

19.2 Spoločnosť Webasto a kupujúci súhlasia, že miestom jurisdikcie pre všetky spory súvisiace so zmluvou bude miesto sídla poverenej spoločnosti Webasto, ak je kupujúci podnik, obchodník, právnická osoba v zmysle verejného práva alebo špeciálny fond v zmysle verejného práva, alebo ak kupujúci presunul svoje miesto trvalého alebo obvyklého bydliska mimo Nemecka po uzavretí zmluvy alebo jeho miesto trvalého alebo obvyklého bydliska je pri podaní sťažnosti neznáme. Táto dohoda o mieste jurisdikcie sa bude vzťahovať výhradne na kupujúceho v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Okrem toho bude spoločnosť Webasto tiež oprávnená podať sťažnosť voči kupujúcemu na príslušnom súde, pod ktorý spadá sídlo kupujúceho.

19.3 Ak ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP alebo dodatočných dohôd je alebo sa stane neplatným, platnosť ostatných ustanovení týchto VOP alebo ďalších uzavretých dohôd tým nebude dotknutá. V prípade neplatného ustanovenia sa budú uplatňovať príslušné zákonné ustanovenia.

20. Právo na odstúpenie spotrebiteľov v prípade on-line objednávok

Ak kupujúci uzavrie zmluvu ako spotrebiteľ, zo zákona má právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s nasledujúcimi pokynmi na odstúpenie:

20.1   Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy na nákup tovaru:

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich (14) dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je štrnásť (14) odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je kuriérskou spoločnosťou, prevzali tovar.

V prípade zmluvy na niekoľko kusov tovaru, ktoré ste si objednali v rámci jednej objednávky a ktoré sa musia dodať samostatne, je lehota na odstúpenie štrnásť (14) dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je kuriérskou spoločnosťou, prevzali poslednú položku.

V prípade zmluvy na niekoľkých čiastočných zásielok alebo kusov je lehota na odstúpenie štrnásť (14) dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je kuriérskou spoločnosťou, prevzali poslednú zásielku alebo posledný kus.

V prípade zmluvy na pravidelné dodávanie tovaru počas stanoveného obdobia je lehota na odstúpenie štrnásť (14) dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je kuriérskou spoločnosťou, prevzali prvú položku.

Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie, musíte informovať spoločnosť

Webasto Thermo & Comfort SE,

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Nemecko

E-mail: info.de@webasto-charging.com

Tel. č.: +49 (89) 8 57 94-0
Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48

prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listu poslaného poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tieto účely môžete použiť vzorový formulár odstúpenia, ktorý tvorí prílohu k týmto VOP, avšak tento formulár nie je povinný.

V záujme dodržania termínu postačí, keď pošlete oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

V prípade odstúpenia od zmluvy vám musíme bezodkladne vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás už prijali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho rozhodnutia zvoliť si iný typ dodania, ako je najlacnejšie štandardné dodanie, ktoré ponúkame), a to najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď sme prijali vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, na účel vrátenia používame rovnaký spôsobom platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcií. Za žiadnych okolností vám za toto vrátenie platby nebudeme účtovať poplatky. Môžeme odmietnuť vrátiť vám peniaze dovtedy, kým nám nevrátite tovar alebo kým nám neposkytnete doklad o vrátení tovaru, podľa toho, ku čo nastane skôr.

Tovar musíte bezodkladne vrátiť spoločnosti Webasto Neubrandenburg GmbH, Werner-Baier-Straße 1, 17033 Neubrandenburg, Nemecko, v každom prípade však najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení. Tento termín splníte, keď tovar odošlete alebo odovzdáte pred uplynutím lehoty štrnástich (14) dní. Náklady na vrátenie tovaru znášame my.

Za straty hodnoty tovaru ste povinný zaplatiť len vtedy, ak možno stratu hodnoty pripísať vášmu zaobchádzaniu s tovarom spôsobom, ktorý nebol potrebný na testovanie kvality, charakteristík alebo funkčnosti tovaru.

Právo na odstúpenie zaniká v nasledujúcich prípadoch:

a) v prípade zmlúv o dodaní tovaru, ktorý nebol vopred vyrobený a pri výrobe ktorého bolo rozhodujúcim faktorom individuálne rozhodnutie alebo individuálny výber zákazníka alebo ktorý bol preukázateľne prispôsobený na mieru osobným potrebám spotrebiteľa; a

b) v prípade zmlúv o dodaní tovaru, ak bol tovar z dôvodu jeho charakteru zmiešaný s iným tovarom, od ktorého ho nemožno oddeliť.

V prípade odstúpenia od celej objednávky budú zákazníkovi uhradené paušálne náklady na dopravu v plnej výške. V prípade odstúpenia od časti objednávky budú paušálne náklady na dopravu vrátené len vtedy, ak skutočne vznikli náklady na dopravu zrušeného tovaru. Náklady na dopravu nebudú vrátené v prípade, ak zákazníkovi vznikli z dôvodu voľby iného typu dodania, ako je najlacnejšie štandardné dodanie ponúkané spoločnosťou Webasto.

20.2   Na odstúpenie môžete využiť vzor uvedený nižšie.

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte nižšie uvedený formulár a pošlite nám ho na adresu:

Webasto Thermo & Comfort SE („Webasto“)

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Nemecko

PO Box 1410, 82199 Gilching

Tel. č.: +49 (89) 8 57 94-0

Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48

E-mail: info.de@webasto-charging.com

Odstúpenie

Ja/My (*) týmto odstupujem/-e (*) od zmluvy uzavretej na nákup

nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

Objednané (*)/Prijaté (*) dňa: _______________________________________________

Meno spotrebiteľa/-ov: _________________________________________________

Adresa spotrebiteľa/-ov: _______________________________________________

________________________________________________

Podpis spotrebiteľa/-ov

((len v prípade tlačených oznámení)

Dátum: __________________________________

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Vzor si môžete stiahnuť na našej domovskej stránke na adrese webasto-charging.com/default/agb