Satış için Webasto Grubunun Genel Şartlar ve Koşulları
(Sürüm tarihi: Ağustos 2021)

Not:Aşağıdaki metinde eril cins formun kullanılması cinsiyete özgü olmayıp metnin okunabilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

1. Uygulama kapsamı

1.1 Aşağıdaki Genel Şartlar ve Koşullar ("Webasto GŞK"), Webasto SE ve tüm bağlı grup şirketleri (ayrı ayrı veya toplu olarak ayrıca "Webasto" veya "Webasto Grubu") için geçerlidir. Bu anlamda "bağlı", Webasto SE'nin oy haklarının çoğunluğuna, yönetimde çoğunluğa veya bir anlaşmaya dayalı olarak ilgili grup şirketinin yönetimi üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrol etkisine sahip olduğu anlamına gelir. Ek olarak, bu Webasto GŞK, Webasto tarafından üretilip üretilmediğine veya üçüncü taraflardan satın alınıp alınmadığına bakılmaksızın, Webasto tarafından her türlü taşınabilir ürün ve yazılımın satışı ve teslimatı için geçerlidir, özellikle mallar, yedek parçalar, bileşenler, malzemeler, makineler ve/veya ürünlerin uyarlanması (topluca "satın alınan ürünler" olarak anılacaktır) ve ayrıca Alıcıların (aşağıda tanımlandığı gibi) Webasto'dan sipariş ettiği, satın aldığı ve/veya komisyon aldığı Webasto tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin veya çalışmaların (topluca “hizmetler" olarak anılacaktır) sağlanması.

Entegre Bağlantı Paketine sahip bir şarj istasyonu sipariş edilirse, webasto-charging.com/en_de/connectivity adresinden indirilebilen Bağlanabilirlik Genel Şartlar ve Koşulları (“Bağlanabilirlik GŞK") de geçerli olacaktır.

1.2 Bu Webasto GŞK anlamında “Alıcı", hem tüketicileri hem de işletmeleri kapsar. "İşletmeler", sözleşmeyi akdettikleri zaman ticari veya bağımsız mesleki sıfatıyla hareket eden kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler ve kamu hukuku kapsamındaki özel fonlar dahil olmak üzere, haklara sahip olan ve yükümlülükler doğurabilen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi veya ortaklığı kapsar. "Tüketici", ağırlıklı olarak ticari veya bağımsız mesleki kapasitelerine atfedilemeyecek amaçlarla sözleşmeye giren herhangi bir gerçek kişiyi kapsar.

1.3 Webasto tarafından satın alınan ürünlerin satışı ve teslimatı ile hizmetlerin sağlanması ile bağlantılı olarak, Webasto ve Alıcılar arasındaki yasal ilişkiler (Webasto ve Alıcılar ayrıca sırasıyla ayrı ayrı "Taraf" ve toplu olarak "Taraflar" olarak anılacaktır), yalnızca bu Webasto GŞK hükümlerine dayalıdır. Bu aynı zamanda, bu Webasto GŞK hükümlerinin uygulanması o zaman açıkça kabul edilmemiş olsa bile, satın alınan ürünlerin satışı ve teslimatı ve hizmetlerin sağlanması için gelecekteki tüm iş ilişkileri için de geçerlidir. Alıcılar tarafında, özellikle alıcının kendi Satın Alma veya Satış Şart ve Koşullarından sapan veya aykırı olan hükümler, yalnızca başvurularının Webasto tarafından sözleşmenin imzalanmasından önce açık ve yazılı olarak onaylanması halinde geçerli olacaktır. Münferit durumda Webasto tarafından ayrıca bir itiraz gerekli değildir.

1.4  Bu GŞK, her zaman www.webasto-comfort.com/de-de/agb/ adresinden çevrimiçi olarak indirilebilir.

2. Sözleşme oluşturma, kurulum hizmetleri için maliyet tahmini

2.1 Webasto tarafından yapılan teklifler, Webasto tarafından bağlayıcı oldukları açıkça beyan edilmedikçe yasal olarak bağlayıcı olmayacaktır. Alıcı daha sonra sipariş vererek bir teklifte bulunursa, siparişin Webasto tarafından onaylanması veya teslimat üzerine bir sözleşme kurulacaktır.

2.2 Webasto, siparişte belirtilen geçerlilik süresi içinde Alıcı tarafından kabul edilmeyen bağlayıcı bir teklifte bulunursa veya böyle bir şartnamenin olmaması durumunda, teklifin alıcı tarafından alınmasından sonraki iki (2) hafta içinde, teklifin süresi dolacaktır. Teklif ve bu Webasto GŞK alıcının Webasto tarafından bir satın alma siparişi ve/veya miktar odaklı bir değişken sipariş vererek yapılan bir teklifi kabul etmesi halinde, alıcı tarafından herhangi bir değişiklik yapılmadan tamamen kabul edilmiş sayılacaktır.

2.3 Aşağıdakiler, www.webasto-charging.com web sitesi üzerinden çevrimiçi mağazada bir ürün siparişi verilmesi durumunda geçerlidir:

Satın alınan ürün ve hizmetlerin web sitesinde sunulması bağlayıcı bir teklif teşkil etmez. Alıcı, sipariş butonunu tıklayarak sepetteki satın aldığı ürün ve/veya hizmetleri satın almak için bağlayıcı bir teklif sunar. Sipariş gönderildikten sonra, alıcı tarafından belirtilen e-posta adresine siparişin ayrıntılarını içeren bir satın alma sipariş onayı otomatik olarak gönderilir. Bu e-posta yalnızca bir siparişin alındığını doğrulamaya yarar ve henüz bir sözleşmenin kurulmasına yol açmaz. Bir sözleşme yalnızca Webasto siparişi kabul ettiğinde ve kabul edildiğini ayrı bir e-posta ile ("siparişin kabulü" veya "sevkıyat onayı") bildirmesiyle kurulacaktır. Alıcı, münferit bir durumda bir sevkıyat onayı almazsa, sözleşme, Webasto tarafından kararlaştırılan teslimat yerinde ("teslimat") fiili teslimattan daha geç olmayacak şekilde kurulacaktır. Satın alınan ürünler veya hizmetler sipariş verildiğinde mevcut değilse, Webasto siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar, bu durumda bir sözleşme kurulmaz. Alıcı bu hususta derhal bilgilendirilecektir. Halihazırda yapılmış olan ödemeler, alıcıya gecikmeksizin iade edilecektir

3. Değişiklikler

Alıcı bir işletme ise, teslimat kalemi, özellikler ve/veya süreçlerle ilgili olarak alıcı tarafından istenen herhangi bir değişiklik, uygun ve alışılagelmiş belgeler aracılığıyla Webasto'ya sunulacaktır. Bu istenen değişiklikler, Webasto tarafından ancak taraflar teslimat tarihleri, fiyatlar ve/veya diğer teslimat şartları ve süreçlerinde gerekli ayarlama ve değişikliği karşılıklı olarak kabul ettikten sonra uygulanacaktır. Webasto, istenen değişiklikleri inceledikten sonra değişikliklerin amaçlanan amaca ve teslimat kaleminin gerekli kalite standartlarına uygun olmadığını belirlerse alıcıyı bilgilendirecektir. Böyle bir durumda, Webasto, taraflar istenen değişikliklerin amaca ve kalite standartlarına uygun olarak uyarlanması üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya varıncaya kadar, alıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, değişiklikleri gerçekleştirmeyi ve uygulamayı reddetme hakkını saklı tutar.

4. Üçüncü tarafların görevlendirilmesi

Alıcı bir işletme ise, aşağıdaki hükümler de uygulanacaktır:

4.1 Webasto, alıcının önceden onayı gerekmeksizin üçüncü taraflarla alt sözleşme yapma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü tarafların görevlendirilmesi, Webasto'nun alıcıya karşı doğrudan yasal sorumluluğunu etkilemeyecektir.

4.2 Satın alınan ürünlerin imalatı durumunda, Webasto satın alınan ürünün veya parçalarının üretimi için üretim faaliyeti ve/veya üretim sahasının başka bir yere taşınması gerekip gerekmediğini alıcıya bildirecektir. Bu durumda, taraflar tarihler, fiyatlar vb. ile ilgili gerekli ayarlamalar üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya varacaklardır.

5. Teslimat tarihleri ve süreleri, teslimat kesintileri, teslimat gecikmeleri

5.1 Açıkça bağlayıcı olduğu beyan edilmeyen teslimat süreleri bağlayıcı değildir. Teslimat süreleri, alıcı bunları sağlamayı kabul ettiği sürece ve özellikle siparişin içeriğini belirlemek için gerekli olan tüm belgelerin, hükümlerin ve bilgilerin alınması olmak üzere, alıcının işbirliği yapma konusunda mutabık kalınan tüm yükümlülüklerinin yerine getirildiği en erken tarihte başlayacaktır. Bu gereksinimlerin zamanında karşılanmaması veya gerektiği gibi yerine getirilmemesi veya alıcının sorumlu olduğu diğer durumlar veya Webasto'nun sorumlu olmadığı diğer nedenlerle teslimatın ertelenmesi durumunda, kararlaştırılan teslimat süresi veya kararlaştırılan teslimat tarihi buna göre uzatılacaktır.  Aynı durum, mücbir sebepler nedeniyle teslimat sürelerinin ve tarihlerinin karşılanamaması durumunda da geçerlidir (bkz. Bölüm 6.1).

5.2 Webasto'nun sorumlu olmadığı, özellikle Bölüm 6.1'de belirtilen koşulların yanı sıra Webasto veya alt yüklenicilerini etkileyen koşullar olmak üzere, ürünün üretimi veya teslimatı üzerinde önemli bir etkisi olan koşulların söz konusu olduğu durumlarda teslimat süreleri, kesinti süresi boyunca uzatılacaktır ("Webasto'nun sorumlu olmadığı kesintiler"). Tüm makul çabalara rağmen, Webasto'nun sorumlu olmadığı kesintiler nedeniyle sözleşmeyi gerektiği gibi değiştirmek mümkün değilse, Webasto sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

5.3 Teslimat süresi Bölüm 5.2'de belirtilen koşullar nedeniyle uzarsa veya Webasto teslimat yükümlülüğünden kurtulursa, alıcının Webasto'ya karşı herhangi bir sorumluluk iddiası olmayacaktır. Webasto, gecikme sırasında bile sorumlu olmadığı kesintilerden sorumlu olmayacaktır. Webasto, yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin meydana geldiğini alıcıya bildirmekle yükümlüdür.

5.4 Teslimat kaleminin nakliyesi veya teslimatı, alıcının talebi üzerine veya alıcının risk ve sorumluluk alanından kaynaklanan koşullar nedeniyle gecikirse, alıcı depolama sonucunda oluşan fiili masrafları Webasto'ya tazmin etmelidir. Alıcı bir işletme ise, depolama talebi, gönderinin hazır olduğunun bildirilmesinden bir ay sonra başlamak üzere, ödenmemiş her ay için ödenmemiş fatura tutarının en az % 0,5'i kadar olacaktır; daha az zararın doğrulanması mümkün olmaya devam edecektir. Bununla birlikte, Webasto, makul bir son tarih belirledikten ve bu süre sona erdikten sonra teslimat kalemini başka şekilde elden çıkarma hakkına sahiptir.

5.5 Aksi kararlaştırılmadıkça, satın alınan ürünler fabrikadan teslim edilecektir (Incoterms 2020). Bölüm 7, risk transferi için geçerlidir.

5.6  Alıcı için makul olduğu sürede, kısmi teslimatlara ve ilgili faturalara izin verilir. Alıcı erken teslimatları veya tanımlanabilir fazlalık teslimatları itirazsız kabul ederse, Webasto'nun bu satın alınan ürünlerle ilgili teslimat yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. Aynı şey, belirlenebilir fazlalıkların koşulsuz olarak kabul edilmesi durumunda da geçerli olacaktır.

6. Mücbir sebep

6.1 Webasto'nun sorumlu olmadığı mücbir sebepler, iş anlaşmazlıkları, pandemiler, isyanlar, resmi eylemler veya diğer kesintiler ile Webasto'nun sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifasını engelleyen öngörülemeyen, kaçınılmaz ve ciddi olaylar, Webasto'yu kesinti süresi ve etkilerinin boyutu anlamında, ifa görevinden muaf tutacaktır. Bu aynı zamanda, bu olaylar Webasto'nun temerrüde düştüğü bir zamanda meydana gelirse de geçerlidir. Webasto, alıcıyı engelin meydana geldiği ve beklenen süresi hakkında derhal bilgilendirmeyi taahhüt eder. Engelin üç (3) aydan uzun sürmesi halinde, taraflardan her biri sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır. Bu durumda Webasto, henüz yapılmamış teslimatlar ve hizmetler için halihazırda yapılmış tüm ödemeleri alıcıya geri ödeyecektir. Alıcının sorumlu olduğu bir ifa engeli, alıcıya teslimat sözleşmesinden cayma hakkı vermez.

6.2 Taraflar, kesintinin etkilerini azaltmak için her türlü makul çabayı göstermekle yükümlüdür. Taraflar ayrıca, ifa yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamaya devam etmek ve gerekirse, değişen ilişkinin kesintiye uğradığı süre boyunca yükümlülüklerini iyi niyetle uyarlamak için alternatif yollar ve araçlar aramalıdır. Kesinti sona erer ermez, Bölüm 5.1'deki iptal hükmüne tabi olarak, tarafların orijinal ifa yükümlülükleri yeniden yerine getirilecektir.

7. Risk transferi

Alıcı bir işletme ise, kazara kayıp veya kazara bozulma riski, en geç Webasto tarafından taşıyıcıya veya başka bir göndericiye (tek tip olarak "gönderici" olarak anılacaktır) teslim edildikten sonra alıcıya devredilir. Alıcı bir tüketici ise ve alıcı teslimatı gerçekleştirmek için göndericiyi görevlendirmişse ve Webasto göndericinin adını daha önce alıcıya bildirmemişse, risk yalnızca göndericiye teslim edildiğinde devredilecektir  Aksi kararlaştırılmadıkça, risk en geç alıcıya teslim edildikten sonra devredilecektir. Kabulün gecikmesi durumunda yasal risk transferi etkilenmez. Aksi kararlaştırılmadıkça, satın alınan ürünlerin alıcının talebi üzerine Webasto'nun tesislerinde depolanması durumunda, risk de münhasıran alıcıya devredilecektir. Webasto münhasıran ticari işlemlerde gereken özeni gösterecek, ancak alıcı için başka herhangi bir güvenlik önlemi almayacaktır.

8. Kalite, gelen malların incelenmesi, kusurlardan kaynaklanan iddialar

8.1 Satın alınan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak, Webasto, bilim ve teknolojinin mevcut durumuna, üzerinde anlaşmaya varılan spesifikasyonlara ve kalite, çevre, emisyon, güvenlik ve test düzenlemelerinin yanı sıra üzerinde anlaşmaya varılan teknik verilere bağlı kalacaktır. Webasto, satın alınan ürün veya hizmetlerle ilgili her türlü kalite sorununu alıcıya yazılı olarak bildirecektir. Alıcı bir işletme ise, taraflar ayrıca kaliteyi iyileştirme olanakları hakkında birbirlerini bilgilendireceklerdir.

8.2 Satın alınan ürünlerde bir kusur olması durumunda, alıcı, yalnızca Bölüm 8.3'te belirtilen işletmeler için geçerli hükümlere tabi olarak, tazminat taleplerinin yalnızca Bölüm 9 da belirtilen ölçüde geçerli olması koşuluna bağlı olarak, yasal garanti haklarına sahip olacaktır. Alıcı bir tüketici olmadığı sürece, kusurlardan kaynaklanan Webasto'ya karşı iddiaların devri yasaktır.

8.3 Aşağıdaki hükümler, aksi kararlaştırılmadıkça ve alıcı bir işletme olmadığı durumunda da geçerli olacaktır:

a) Alıcı gecikmeden teslimatta satın alınan ürünleri tanımlanabilir malzeme kusurları açısından incelemelidir. Alıcı bu tür maddi kusurları gecikmeden, ancak satın alınan ürünlerin tesliminden sonra en geç on (10) gün içinde yazılı olarak Webasto'ya bildirecektir. Gönderiye dahil olan karton etiketler, içerik etiketleri ve sevk irsaliyeleri şikayet ile birlikte ibraz edilmelidir. Diğer maddi kusurlar, sınırlama süresi içinde ortaya çıkmaları koşuluyla, keşfedildikten hemen sonra yazılı olarak Webasto'ya bildirilecektir. Şikayetin Webasto tarafından alındığı tarih her durumda belirleyici olacaktır. Maddi kusur zamanında bildirilmezse, hileli olarak gizlenmiş kusurlar hariç olmak üzere, bu tür maddi kusurlardan kaynaklanan iddialar yasaklanacaktır.

b) Alıcı önemsiz kusurlar nedeniyle satın alınan ürünleri kabul etmeyi reddedemez.

c) Bir şikayetin gerekçesiz olması halinde, alıcı gerekli özeni göstermesine rağmen herhangi bir kusur olmadığının farkında olmadığını doğrulamadığı sürece, Webasto kendisi tarafından yapılan masrafların alıcıdan geri ödenmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

d) Garanti süresi, teslimat kaleminin tesliminden itibaren yirmi dört (24) aydır. Yukarıdakilerin aksine, kanuni garanti süresi, suç kastından veya ağır ihmalden kaynaklanan tazminat talepleri ile hayati, uzuv veya sağlığın kusurlu yaralanması nedeniyle geçerli olacaktır. Tedarikçinin tazmin etmesi durumunda yasal sınırlama hükümleri de aynı şekilde etkilenmeyecektir.

e) Teslimat kalemi, Bölüm 8.3.d) uyarınca garanti süresi içinde doğrulanabilir bir şekilde maddi bir kusur sergiliyorsa, nedeni risk devredildiğinde zaten mevcutsa, Webasto düzeltme doğrultusunda, kendi takdirine bağlı olarak kusuru ortadan kaldıracak veya kusursuz bir teslimat ürünü sağlayacaktır. Alıcının, özellikle taşıma masrafları, nakliye, işçilik ve malzeme masrafları olmak üzere kusuru gidermek için gereken masraflardan kaynaklanan talepleri genellikle yasal hükümlere dayanacaktır. Bu, transfer kalemin kullanım amacına tekabül etmedikçe, teslimat kalemi sonradan alıcının orijinal teslimat yerinden başka bir yere götürüldüğü için masraflar arttığı sürece geçerli olmayacaktır.

f) Parçalar, mümkün olduğu ölçüde, inceleme için Webasto'ya sağlanacaktır. Değiştirilecek satın alınan öğeler kusurun teşhisine dahil edilmediği veya teknik analiz veya revizyon için Webasto'ya sunulmadığı takdirde, bunlar alıcı tarafından hurdaya çıkarılacak ve taraflar hurdaya çıkarma maliyetlerinin üstlenilmesi konusunda ayrı ayrı anlaşmaya varacaklardır.

8.4 Mutabık kalınan kaliteden sapma sadece önemsiz olduğunda veya kullanılabilirlik yalnızca önemsiz ölçüde bozulduğunda, alıcının malzeme kusurları için herhangi bir talebi olmayacaktır.

Ayrıca, aşağıdaki durumlarda maddi bir kusur mevcut olmayacaktır:

a) doğal aşınma ve yıpranma; bu, özellikle, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, klima ünitelerindeki ısıtıcılar, kayışlar ve gergilerdeki brülör üniteleri ve kızdırma ateşleyicileri ile sigortalar, karbon fırçalar ve filtreler için geçerlidir. Bu, alıcının bir tüketici olması durumunda geçerli değildir.

b) uygun olmayan veya yanlış kullanım, işleme, uygun olmayan işletim malzemelerinin kullanımı, uygun olmayan depolama veya kurulum, kurulum veya kullanım talimatlarına uyulmaması, aşırı stres veya kullanım veya iklim veya diğer etkiler ile ilgili risklerin transferinden sonra ortaya çıkan kusurlar;

c) mücbir sebeplerden, özellikle sözleşmede öngörülmeyen dış etkilerden veya malların sözleşmede öngörülen kullanımdan veya tipik kullanımdan sapan bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan kusurlar; 

d) yeniden üretilemeyen yazılım hataları.

e) Ayrıca, mallar üçüncü şahıslar tarafından veya üçüncü taraf menşeli parçaların montajı yoluyla modifiye edilirse, alıcı, kusurun nedeni modifikasyonla ilgili olmadığı sürece, maddi kusurlar için talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır. Alıcı tasarım veya malzemeyi şart koşmuşsa, Webasto tasarım veya malzeme seçimine dayalı olarak malların kalitesinden sorumlu olmayacaktır.

8.5 Düzeltmenin başarısız olması, imkansız veya mantıksız olması veya reddedilmesi gerekiyorsa, alıcı - Bölüm 8 uyarınca herhangi bir tazminat talebine bakılmaksızın - sözleşmeyi feshetme veya satın alma fiyatında indirim yapma hakkını kullanabilir.

8.6 Webasto'ya karşı bir garanti talebinde bulunulması, her durumda Webasto satın alma faturasının doğrulanmasını ve sunulmasını ve ayrıca her durumda bir profesyonel tarafından doğru kurulumun ek kanıtını gerektirir.

Aşağıdaki hükümler, alıcının bir işletme olması halinde de geçerli olacaktır:

a) Reddedilen parçalar Webasto'ya gönderilmelidir.

b) Webasto, bu garanti hükümlerine halel getirmeksizin ve herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmeksizin atölye çalışma saatleri kapsamında kendi takdirine bağlı olarak kurulum ve sökme masraflarını karşılamaya hazır olacaktır. Bu çalışma, Webasto'nun kendisi ve/veya Webasto tarafından sökme ve kurulum maliyetlerinin üstlenilmesi için bir ön koşul olarak kabul edilen bir müşteri hizmetleri atölyesi tarafından gerçekleştirilmelidir.

c) Alıcı, Webasto'ya karşı herhangi bir rücu hakkını ancak müşterisi ile yasal kusur taleplerinin ötesine geçen herhangi bir anlaşma yapmamışsa ve bu kapsamda ileri sürebilir, örn. iyi niyet düzenlemeleri.

8.7 Bu Bölüm 8'de belirtilenler dışındaki malzeme kusurlarına bağlı olarak Alıcının diğer talepleri veya talepleri, tüketiciler için zorunlu yasal haklar devam etmediği sürece hariç tutulmuştur. Bu Bölüm 8'in hükümleri, yasal kusurlar için uygun şekilde uygulanacaktır; ancak, Bölüm 11, üçüncü taraf mülkiyet haklarının ihlali için de geçerli olacaktır.

8.8 Webasto adına bir garanti, yalnızca Webasto tarafından açıkça beyan edildiğinde geçerli olacaktır.

8.9 Çevrimiçi mağaza üzerinden bir şarj istasyonu siparişi vermesi durumunda, alıcı, Webasto'ya karşı mal kusurlarına dayalı olarak iddialarını şu şekilde ileri sürme seçeneğine sahiptir: Webasto'nun müşteri yardım hattı üzerinden +800 CHARGING (00 800 24274464). Daha fazla bilgi www.webasto-charging.com web sitesinde mevcuttur.

9. Yükümlülük

9.1 Aşağıda aksi belirtilmedikçe, alıcının tazminat talepleri hariç tutulmuştur:

Webasto, yasal koşullar altında, hayati, uzuv veya sağlığa yönelik kusurlu bir yaralanma durumundaki zararlardan ve ayrıca Webasto, yasal temsilcileri veya vekil temsilcileri tarafından hileli veya ağır ihmalkar bir görev ihlaline dayalı zararlardan sorumlu olacaktır. Ayrıca, Webasto, önemli sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu ihlalinden, yani yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan ve alıcının düzenli olarak bağlı kalabileceği yükümlülüklerden sorumlu olacaktır. Maddi sözleşme yükümlülüklerinin hafif ihmalkar bir ihlali durumunda, Webasto yalnızca sözleşmeye özgü öngörülebilir hasarlardan sorumlu olacaktır, ancak alıcının yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan tazminat talepleri hariçtir.

9.2 Ek olarak, Webasto'nun zararları, yasaların izin verdiği ölçüde, sözleşmeye özgü doğrudan, öngörülebilir hasarla ve satın alınan ürünün maksimum değeriyle sınırlı olacaktır. Alıcı, Webasto'ya karşı tazminat talebiyle ilgili olarak yapılan tüm masrafları ve üçüncü taraflara karşı yasal ve sözleşmeye dayalı rücu haklarını mahsup etmelidir.

9.3 Webasto, alıcının işbirliği yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya bu yükümlülüğün yeterince yerine getirilmemesi nedeniyle zarara uğraması halinde veya ölçüde zarara uğraması halinde açıkça sorumlu olmayacaktır, özellikle, yasal nedenlerle öngörülen kurulum sahasında bir kuruluma izin verilmiyorsa veya alıcı kısmen sorumluysa, yani, kasıtlı veya ihmalkar eylemleri nedeniyle meydana gelen hasardan alıcı (kısmen) sorumludur.

9.4 Bölüm 9.1, doğrudan kendilerine karşı iddialarda bulunulduğunda Webasto'nun yasal temsilcileri ve vekil temsilcileri lehine de geçerlidir.

9.5 Ürün Sorumluluğu Yasası hükümleri etkilenmeden kalır.

9.6 Bu Bölümün hükümleri, alıcının performans yerine tazminat talebi üzerine, boşuna yapılan masrafların geri ödenmesi için bir talepte bulunması halinde de geçerli olacaktır.

10. Fiyatlar, faturalandırma, ödeme

10.1 Sipariş, alıcı tarafından Webasto'nun güncel fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar artı katma değer vergisi üzerinden verilecektir. Katma değer vergisi, sadece ihracat teslimlerinde vergi muafiyeti şartlarının yerine getirildiği durumlarda hesaplanmaz. Webasto, geçerli yasal katma değer vergisi dahil olmak üzere tüketicilere fiyat teklifinde bulunacaktır. www.webasto-charging.com web sitesindeki tüm fiyatlar avro olarak belirtilmiştir ve katma değer vergisi dahildir.

10.2 Webasto, örneğin hammadde fiyatlarında bir artış olması durumunda, Webasto'nun sorumlu olmadığı nedenlerle sözleşme oluşturulduktan sonra münferit maliyet kalemlerinin değişmesi durumunda, işletmeler için fiyatlarını ayarlama hakkını saklı tutar. Buna göre Webasto, maliyet kalem(ler)indeki değişikliğin sözleşmeyi yerine getirmek için toplam maliyetlerde bir artışa yol açması durumunda fiyatlarını artırma hakkına sahip olacaktır. Bu durumda Webasto, fiyat ayarlamasını ve nedenini alıcıya derhal bildirecektir.

10.3 Aksi kararlaştırılmadıkça, faturalar, satın alınan ürünün ve/veya faturanın teslim edilmesinden sonra en geç otuz (30) gün içinde ödenecektir. Ödeme süresinin aşılması durumunda, alıcı herhangi bir hatırlatma yapılmaksızın temerrüde düşmüş sayılacak ve bunun sonucunda yasal faiz oranı ödenecektir.

10.4 www.webasto-charging.com web sitesi üzerinden çevrimiçi mağazada sipariş verilmesi durumunda, alıcı sipariş sürecinin sonunda web sitesinde belirtilen ödeme yöntemlerini kullanabilir. Nakliye masraflarının yanı sıra tutarı da alıcıya siparişini göndermeden önce gösterilecektir. Ödeme yöntemleriyle, özellikle de harici ödeme işlemcileriyle ilgili daha fazla bilgiyi www.webasto-charging.com adresinde bulabilirsiniz.

10.5 Webasto, sözleşme kurulduktan sonra alıcının mali durumunun önemli ölçüde kötüleştiği beklentisine yol açan koşulların farkına varması durumunda, özellikle, alıcı Webasto'nun vadesi gelen taleplerini yerine getiremezse ve bu nedenle Webasto'nun ödeme talepleri risk altında görünüyorsa, Webasto teslimatları yalnızca tam veya kısmi ödeme karşılığında veya teminat hükmüne karşı yapma hakkına sahip olacaktır. Alıcı bu durumda Webasto'nun avans ödemesi veya teminat sağlanması talebini makul bir süre içinde yerine getiremezse, Webasto sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

10.6 Alıcı, yalnızca karşı davanın tartışmasız olması veya yasal olarak tesis edilmiş olması durumunda mahsup etme hakkına sahip olacaktır. Bu kısıtlama, kusurlara veya sözleşmenin (kısmi) yerine getirilmemesine dayalı karşı talepler için, alıcının bu karşı taleplerinin Webasto'nun iddiasıyla aynı sözleşmeden kaynaklandığı ölçüde geçerli olmayacaktır. Buna ek olarak, alıcının tüketici olarak cayma hakkını kullanması halinde ödeme talepleri bu hükümden etkilenmeyecektir.

11. Mülkiyet hakları, üçüncü tarafların hakları

11.1 Webasto her zaman bir sözleşmenin kurulmasından önce veya bir sözleşmenin kapsamı dışında kalan mülkiyet haklarının, telif haklarının ve Webasto'nun sahip olduğu diğer hakların sahibi olarak kalacaktır, özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uzmanlık, test ve geliştirme raporları, öneriler, fikirler, taslaklar, tasarımlar, çizimler, teklifler, şablonlar, modeller, kaynak kodu dahil yazılımlar, veri setleri, geçmiş dahil CAD vb. (birlikte "mevcut mülkiyet hakları"). Webasto münferit durumda açıkça rıza göstermedikçe ve taraflar, özellikle piyasada alışılagelmiş koşullarda herhangi bir kullanım hakkının verilmesini içeren bu tür hakları düzenleyen ilgili ayrı bir anlaşmaya varmadıkça, alıcı bu mevcut mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir kullanım hakkı ve/veya lisans almayacaktır.

11.2 Alıcı bir işletme ise, aşağıdaki hükümler de uygulanacaktır:

a) Webasto, sınai mülkiyet haklarının veya telif haklarının ("mülkiyet hakları") ihlalinden kaynaklanan zararlardan dolayı tazminattan sorumlu olmayacaktır, eğer Webasto ihlalden sorumlu olmadığını kanıtlarsa. Webasto, özellikle mülkiyet hakları ailesinden bir mülkiyet hakkı bile Avrupa Patent Ofisi tarafından veya Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya veya ABD eyaletlerinden birinde yayınlanmamışsa ve Webasto başka nedenlerle mülkiyet haklarının varlığından haberdar olmamışsa, ihlalden sorumlu tutulamaz. Aksi takdirde, mülkiyet hakkı ihlalleri durumunda Webasto'nun tazminat sorumluluğu bu Webasto GŞK'nın 9. Bölümüne tabi olacaktır.

b) Taraflar, farkına varabilecekleri herhangi bir ihlal riski veya iddia edilen ihlal vakası hakkında birbirlerini gecikmeden bilgilendirmeyi ve olası taleplere karşı savunma yapmak için her makul şekilde ücretsiz olarak birbirlerini desteklemeyi taahhüt ederler, örn. belgelerin analizi ve değerlendirilmesinde. Alıcı, özellikle, alıcının ve/veya alıcının sermayenin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı çoğunluğuna sahip olduğu bir kuruluşun mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin tanımlanabilir riskleri Webasto'ya bildirmelidir; bu yükümlülüğü yerine getiremezse, bu tür bir mülkiyet hakkı ihlaline dayanan iddialar hariç tutulacaktır.

c) Alıcının mülkiyet haklarının ihlalinden sorumlu olduğu veya üçüncü tarafların iddialarını savunmak için Webasto'ya makul desteği sağlayamadığı ölçüde, alıcının talepleri hariç tutulmuştur. Ayrıca, ürünler Alıcının spesifikasyonlarına veya talimatlarına göre üretilmişse veya (iddia edilen) mülkiyet haklarının ihlali, başka bir ürünle veya bir ürünün Webasto'dan menşeli olmayan bir parçasıyla birlikte kullanılmasından veya ürünler, tarafların anlaşmasının bir parçası olmayan ve Webasto'nun öngöremeyeceği şekilde kullanılmasından kaynaklanıyorsa, alıcının iddiaları hariç tutulur, 

11.3 Satın alınan ürün yazılımla birlikte satın alınırsa, Webasto alıcıya, zaman ve yer açısından sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan ilişkili yazılımı kullanma hakkı verecektir. Bu, müşteriye yalnızca satın alınan ürünün elektronik ekipmanı içinde belirtilen kullanım hakkını verir. Özellikle, müşteri yazılımı dağıtma, çoğaltma veya düzenleme hakkına sahip olmayacaktır. İstisnai olarak, müşteri kendi kullanımını durdururken üçüncü bir tarafa devirde haklı bir menfaat gösterirse, özellikle satın alınan ürün yeniden satılırsa, yazılım devredilebilir. Bu durumda müşteri, sözleşmeye dayalı olarak yeni alıcıya Webasto'nun sahip olduğu haklara uyması talimatını vermekle yükümlüdür. Teslimat kalemini çalıştırmak için gereken metinler ve programlar normal olarak telif haklarına ve mülkiyet haklarına tabi olacak ve Webasto'nun mülkiyetinde kalacaktır.

12. Unvanın korunması

12.1 Satın alınan ürünler, ödemenin tamamı alıcı tarafından yapılana kadar Webasto'nun mülkiyetinde kalacaktır. Üçüncü tarafların ayrılmış mallara erişmesi durumunda, alıcı onları Webasto'nun mülkiyetinden haberdar edecek ve Webasto'yu derhal bilgilendirecektir.

12.2 Kullanım hakkından feragat ettiğini beyan ettikten sonra, alıcı derhal Webasto'ya mülkiyetin korunmasına tabi öğelere erişim izni vermeli ve bunları teslim etmelidir.

12.3 Alıcı bir işletme ise, aşağıdaki düzenlemeler de uygulanacaktır:

a) Satın alınan ürünler işlenir, karıştırılır veya başka öğelerle birleştirilirse, alıcı, işlenmiş, karıştırılmış veya birleştirilmiş ürünlerin fatura değerleriyle ilgili olarak yeni üretilen ürünler üzerindeki mülkiyet ve ortak mülkiyet haklarını Webasto'ya devredecektir ve ihtiyatlı bir iş adamının özeniyle onları Webasto için güvende tutacaktır.

b) Alıcı, saklı tutulan malları üçüncü kişilere rehin veya teminat olarak devredemez. Bununla birlikte, yeniden satışın bir parçası olarak mülkiyetin saklı tutulmasını da düzenlerse, olağan iş akışı içinde ayrılmış malları yeniden satma hakkına sahip olacaktır. Bu amaçla, yeniden satıştan veya bu bağlamdaki diğer yasal gerekçelerden doğan tüm talepleri, Webasto'nun brüt fatura tutarı tutarında teminat olarak Webasto'ya devredecektir. Ancak, kendisine devredilen talebi Webasto'nun hesabına kendi adına tahsil etme yetkisi geri alınabilir ve Webasto bu yetkiyi yalnızca alıcının ödeme yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirememesi durumunda iptal eder.

c) Alıcı tarafından herhangi bir sözleşme ihlali durumunda, özellikle ödeme yapmayı bırakırsa veya mal varlığı iflas davasına konu olmuşsa, Webasto, saklı tutulan mallar hakkında alıcıyı taleplerin devri konusunda bilgilendirme ve ilgili talepleri tahsil etme hakkına sahip olacaktır. Alıcının ilgili talepleri tahsil etme hakkı, saklı tutulan malların alıcısına taleplerin devri hakkında bilgi verildiğinde otomatik olarak sona erer. Bu durumda alıcı, Webasto'ya taleplerin tahsili için gerekli tüm belge ve bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

d) Webasto'ya sağlanan teminatın değerinin Webasto'nun taleplerini toplamda %20'den fazla aşması halinde, Webasto fazla teminatı alıcının talebi üzerine ve kendi takdirine bağlı olarak serbest bırakacaktır.

e) Mülkiyetin muhafazası veya devri, malların bulunduğu bölgenin kanuna göre geçerli değilse, mülkiyetin veya devrin muhafazasına tekabül eden teminat, mutabık kalınmış sayılır. Bu hakların yaratılması için alıcının işbirliğinin gerekli olması halinde, masrafları kendisine ait olmak üzere bu hakları tesis etmek ve sürdürmek için gerekli tüm makul önlemleri (kayıt veya yayın gereklilikleri gibi) almakla yükümlü olacaktır.

13. Sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi

13.1 Alıcı tarafından sözleşmenin ihlali, özellikle geç ödeme olması durumunda, Webasto, yasal hükümler uyarınca böyle bir süreden vazgeçilememesi koşuluyla, makul bir ek sürenin sona ermesinden sonra sözleşmeyi feshetme hakkına, diğer sözleşmesel ve yasal haklarına halel getirmeksizin sahip olacaktır.

13.2 Webasto tarafından sözleşmenin ihlali durumunda, alıcı yasal koşullar altında sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

13.3 Taraflar arasında kurulan sözleşme uzun süreli bir sözleşme ise (sürekli mükerrer yükümlülük), taraflardan her biri, diğer tarafın sözleşmeden doğan esaslı yükümlülüklerini ihlal etmesi – giderilebilecek yükümlülüklerin ihlali durumunda – ve bunun yazılı bir uyarıya rağmen makul bir süre içinde giderilmemesi durumunda, sözleşmeyi haklı nedenle ihbarsız feshetme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin fesih bildirimi ile kısmen veya tamamen feshedilmesi halinde, Taraflar, önceden verilmiş olan miktar odaklı bir değişken siparişlerden doğan borçların ödenmesi konusunda anlaşmaya varacaklardır, özellikle, muallak tazminat taleplerinin ödenmesi, satın alınmış ve halihazırda üretilmiş ürünlerin teslimi ve sağlanmış olabilecek ve diğer tarafın mülkiyetinde olan herhangi bir belge, kayıt, malzeme veya diğer bilgilerin iadesi.

14. İhracat kontrol maddesi

Webasto'nun ilgili sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bu tür bir yerine getirmenin yürürlükteki ihracat kontrol hükümlerinden, özellikle ambargolar veya yürürlükteki kanun kapsamındaki diğer yaptırımlardan kaynaklanan herhangi bir engelle engellenmemesi şartına tabi olacaktır. Alıcı, ihracat veya sevkıyat için gerekli tüm bilgi ve belgeleri sağlamayı taahhüt eder. İhracat denetimleri veya onay prosedürlerinden kaynaklanan gecikmeler, Webasto açısından bir temerrüt teşkil etmeyecektir. Herhangi bir son tarih veya teslimat süresi buna göre uzatılacaktır. Gerekli onaylar verilmezse veya Webasto'nun borçlu olduğu hizmetin teslimi veya sağlanması onaylanamazsa, satın alınan ürünlerle ilgili olarak sözleşme kurulmamış sayılır. Alıcı, Webasto tarafından teslim edilen veya sağlanan satın alınan ürünleri Almanya'daki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara gönderirken ulusal veya uluslararası (yeniden) ihracat kontrol yasasının sırasıyla geçerli hükümlerine uymalıdır.

 

15. Uyumluluk

15.1 Alıcının bir işletme olması halinde, taraflar, sözleşme ile bağlantılı olarak yürürlükteki yasalara uymayı ve suç teşkil edebilecek herhangi bir eylemde bulunmamayı veya ihmal etmemeyi taahhüt ederler, özellikle dolandırıcılık veya güven ihlali, iflas suçları, ithalat ve ihracat kontrolleri dahil olmak üzere rekabete aykırı suç eylemleri, avantajların verilmesi veya avantajların kabul edilmesi, şantaj, yolsuzluk veya taraflar, taraflarca istihdam edilen kişiler veya diğer üçüncü taraflar adına yolsuzluk veya benzer suçları içeren diğer cezai suçlar nedeniyle.  Bu hükmün ihlali durumunda, diğer taraf, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi ilga etme veya feshetme ve herhangi bir müzakereyi durdurma hakkına sahip olacaktır. Yukarıdakilerden bağımsız olarak, her bir taraf, özellikle veri korumayla ilgili olanlar olmak üzere, ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere tam olarak uymakla yükümlüdür.

15.2 Webasto, kilit yasal gerekliliklere uyumu sağlamak için Webasto'nun tüm çalışanlarının uyması gereken Webasto Grubu içinde bir Davranış Kuralları yayınlamıştır. Ayrıca Webasto, alıcının Davranış Kuralları, sürdürülebilirlik, uyumluluk veya diğer karşılaştırılabilir belgeleri, koşulları ve/veya kayıtlarını kabul etmeyecektir. Webasto münferit durumda açıkça muvafakat etmedikçe ve taraflar ayrı bir yazılı anlaşma yaparak böyle bir denetimin kapsamı ve içeriği üzerinde anlaşmadıkça, alıcının Webasto'nun sitelerinde bir uygunluk denetimi yapmasına izin verilmeyecektir.

16. Uygulanabilir yasa

16.1 Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, bu Webasto GŞK dahil olmak üzere sözleşme, görevlendirilen Webasto şirketinin kayıtlı ofisinin bulunduğu ülkenin yasalarına tabi olacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine (CISG) ilişkin sözleşme hükümleri açıkça hariç tutulmuştur.

16.2 Alıcı, mutat meskeni Webasto'nun kayıtlı ofisinin bulunduğu ülke dışında olan bir tüketici ise, tüketicinin mutad olarak ikamet ettiği ülkenin zorunlu yasal hükümleri yukarıda belirtilen hukuk seçiminden etkilenmeyecektir.

17. Tüketici anlaşmazlıklarının çözülmesi

17.1 Webasto, Avrupa Komisyonu'nun aşağıdaki link altında tüketici anlaşmazlıklarının mahkeme dışı çözümü için çevrimiçi bir platform sağladığını belirtmek isteriz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 Webasto, bir tüketici ile bir anlaşmazlık olması durumunda, bir tüketici tahkim kurulu nezdindeki anlaşmazlık çözüm süreçlerine katılmaya hazırdır. Tüketiciler, bu amaçla aşağıdaki tüketici tahkim kurulu ("Genel Uzlaşma Organı") ile iletişime geçebilirler: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de

18. Veri koruması

Alıcı tarafından sağlanan tüm kişisel veriler, yalnızca Webasto'nun çevrimiçi mağazasında sunulan ürün ve hizmetlerin satın alınmasıyla bağlantılı hizmetlerin ve yükümlülüklerin sağlanması ve işlenmesi için toplanacak ve işlenecektir, her durumda geçerli veri koruma hükümlerine, özellikle Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve ilgili ulusal yasalara uygun olarak. Verilerin toplanması ve işlenmesi ile veri koruma ile ilgili ayrıntılar, Almanca olarak www.webasto.com/de/datenschutz veya İngilizce olarak charging.webasto.com/int/data-privacy/ altında erişilebilen Webasto Veri Koruma Beyanı'nda düzenlenmiştir.

19. Sözleşme değişiklikleri, yargı yeri, kısmi geçersizlik

19.1 Sözleşmede yapılacak değişiklikler her zaman yazılı olarak yapılmalıdır. Bu aynı zamanda Bölüm 19.1 cümle 1'deki yazılı biçim maddesi için de geçerlidir.

19.2 Alıcı bir işletme, tüccar, kamu hukuku tüzel kişiliği veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon ise veya Alıcı, sözleşmenin kurulmasından veya ikamet yerinden sonra ikamet ettiği yeri veya mutad meskenini Almanya dışına taşıdıysa veya şikayette bulunulduğunda mutad meskeni bilinmiyor ise, Webasto ve alıcı, bir sözleşmeyle bağlantılı tüm anlaşmazlıklar için yargı yerinin, görevlendirilen Webasto şirketinin kayıtlı ofisi ile aynı olacağını kabul eder. Yargı yeri ile ilgili bu anlaşma, yukarıda belirtilen koşullar altında münhasıran alıcı için geçerli olacaktır. Ayrıca Webasto, alıcı'nın kayıtlı ofisinin bulunduğu yetkili mahkemeye Alıcı aleyhine şikayette bulunma hakkına da sahip olacaktır.

19.3 Bu Webasto GŞK'nın herhangi bir hükmünün veya yapılan ek anlaşmaların geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, bu Webasto GŞK'nın kalan hükümlerinin veya yapılan ek anlaşmaların geçerliliği sonuç olarak etkilenmeyecektir. Geçersiz hüküm yerine ilgili yasal hükümler uygulanır.

20. Çevrimiçi siparişlerde tüketiciler için cayma hakkı

Alıcı, sözleşmeyi tüketici olarak oluşturduğu takdirde, aşağıdaki iptal talimatlarına uygun olarak yasal bir cayma hakkına sahip olacaktır:

20.1 Mal alımı için satış irtibatları için cayma hakkı:

Bu sözleşmeyi on dört (14) gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkına sahipsiniz. Bir satış sözleşmesinin iptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan, taşıyıcı olmayan üçüncü bir kişinin malları teslim aldığı günden itibaren on dört (14) gündür.

Tek bir sipariş kapsamında sipariş ettiğiniz ve ayrı ayrı teslim edilmesi gereken birden fazla mal için sözleşme yapılması durumunda, iptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan, taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son öğeyi teslim aldığı günden itibaren on dört (14) gün olacaktır.

Bir öğenin birden fazla kısmi sevkiyat veya parça halinde teslimine ilişkin bir sözleşme olması durumunda, iptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan, taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son kısmi gönderiyi veya son parçayı teslim aldığı günden itibaren on dört (14) gündür.

Malların belirli bir süre içinde periyodik teslimatı için bir sözleşme olması durumunda, iptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan, taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın ilk öğeyi teslim aldığı günden itibaren on dört (14) gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için,

Webasto Thermo & Comfort SE,

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Almanya

e-posta: info.de@webasto-charging.com

Tel.: +49 (89) 8 57 94-0
Faks: +49 (89) 8 57 94-4 48

bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin postane, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bildirmelisiniz. Bu amaçla, bu GŞK'na eklenmiş örnek iptal formunu kullanabilirsiniz; ancak, form zorunlu değildir.

Son tarihe uymak için, iptal hakkınızın kullanıldığını bildiren bildirimi, iptal süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterlidir.

Bu sözleşmeyi feshederseniz, bu sözleşmeyi iptal ettiğinize ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren en fazla on dört (14) gün içinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri derhal iade etmeliyiz (bizim tarafımızdan sunulan en ucuz standart teslimattan başka bir teslimat türünü seçmeniz nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar hariç). Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, orijinal işlemde kullandığınız bu geri ödeme için aynı ödeme yöntemini kullanıyoruz; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır. Hangisinin daha önce gerçekleştiğine bağlı olarak, mallar bize iade edilene veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sağlayana kadar geri ödemeyi reddedebiliriz.

Malları gecikmeden Webasto Neubrandenburg GmbH, Werner-Baier-Straße 1, 17033 Neubrandenburg, Almanya'ya ve her halükarda bize iptali bildirdiğiniz günden itibaren on dört gün içinde iade etmelisiniz. Malları on dört (14) günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz veya teslim ederseniz, son tarih karşılanacaktır. Malları iade etmenin masraflarını üstleneceğiz.

Malların herhangi bir değer kaybı için, değer kaybının malları, malların kalitesini, özelliklerini veya işleyişini test etmek için gerekli olmayan bir şekilde kullanımdan kaynaklanması durumunda ödemeniz gerekir.

Aşağıdaki durumlarda iptal hakkı hariç tutulur:

a) Prefabrik olmayan ve tüketicinin bireysel seçiminin veya kararının belirleyici faktör olduğu veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde ve

b) Malların teslimine ilişkin sözleşmelerde, doğası gereği, ayrılamayacakları başka mallarla karıştırılmışsa.

Tüm siparişin iptal edilmesi durumunda, müşteriye sabit nakliye masrafları tamamen geri ödenecektir. Bir siparişin bir kısmının iptal edilmesi durumunda, sabit nakliye masrafları yalnızca, iptal edilen mallar için gerçekten nakliye masrafları yapılmışsa geri ödenecektir. Müşterinin Webasto tarafından sunulan en ucuz standart teslimattan başka bir teslimat türünü seçmesi nedeniyle, müşteri tarafından üstlenilen nakliye masrafları karşılanmayacaktır.

20.2   İptal için aşağıdaki şablonu kullanabilirsiniz.

Sözleşmeyi iptal etmek isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurun ve bize şu adresten gönderin:

Webasto Thermo & Comfort SE ("Webasto")

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Almanya

Posta kutusu 1410, 82199 Gilching

Tel.: +49 (89) 8 57 94-0

Faks: +49 (89) 8 57 94-4 48

e-posta: info.de@webasto-charging.com

Feshetme

Ben/Biz (*) işbu sözleşme ile tarafımca/tarafımızca (*) satın alınan

aşağıdaki mallar (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) hakkında kurulan sözleşmeyi feshederiz.

(*) tarihinde sipariş verildi/(*) tarihinde alındı: _______________________________________________

Tüketicinin/tüketicilerin adı: _________________________________________________

Tüketicinin/tüketicilerin adresi: ______________________________________________

________________________________________________

Tüketicinin/tüketicilerin imzası:

((yalnızca kağıt üzerindeki bildirimler için)

Tarih: __________________________________

(*) Uygun şekilde üzerini çizin.

Şablonu ana sayfamızdan webasto-charging.com/default/agb adresinden indirebilirsiniz