Splošni pogoji poslovanja skupine Webasto za prodajo (datum različice: avgust 2021)

Opomba:Uporaba moške oblike v naslednjem besedilu ni namenjena spolu, temveč lažji berljivosti besedila.

1. Obseg veljavnosti

​​​​​​1.1 Naslednji splošni pogoji poslovanja (»SPP Webasto«) veljajo za Webasto SE in vse odvisne družbe skupine (posamezno ali skupaj tudi »Webasto« ali »Skupina Webasto«). »Odvisna« v tem smislu pomeni, da ima Webasto SE neposreden ali posreden nadzorni vpliv na upravljanje zadevne družbe v skupini na podlagi bodisi večine glasovalnih pravic ali večine v upravi bodisi dogovora. Poleg tega veljajo opisani SPP Webasto za prodajo in dostavo katerihkoli premičnih izdelkov in programske opreme, zlasti blaga, nadomestnih delov, komponent, materialov, strojev in/ali prilagoditev izdelkov s strani družbe Webasto, ne glede na to, ali jih Webasto proizvaja ali jih kupi od tretjih oseb (skupaj imenovani »kupljeni izdelki«) kot tudi za zagotavljanje storitev ali dela, ki jih opravi Webasto (skupaj imenovani »storitve«), ki jih kupci (kot je opredeljeno spodaj) naročijo, pridobijo in/ali naročijo od družbe Webasto.

Če je naročena polnilna postaja z integriranim paketom povezljivosti, veljajo poleg tega tudi splošni pogoji za povezljivost (»SPP povezljivosti«), ki si jih lahko prenesete s webasto-charging.com/en_de/connectivity.

1.2 »Kupec« s smislu teh SPP Webasto vključuje tako potrošnike kot tudi podjetja. »Podjetje« vključuje vsako fizično ali pravno osebo ali partnerstvo, ki je sposobno imeti pravice in prevzemati obveznosti, vključno s pravnimi osebami javnega prava in posebnimi skladi javnega prava, ki ob sklenitvi pogodbe delujejo v svoji gospodarski ali neodvisni poklicni vlogi. »Potrošnik« vključuje vsako fizično osebo, ki sklene pogodbo za namene, ki jih večinoma ni mogoče pripisati niti njihovi komercialni niti neodvisni poklicni vlogi.

1.3 Pravna razmerja med družbo Webasto in kupci (Webasto in kupci se posamično imenujejo tudi »Pogodbenica«, skupaj pa »Pogodbenice«) v zvezi s prodajo in dostavo kupljenih izdelkov ter zagotavljanjem storitev s strani družbe Webasto temeljijo izključno na določbah teh SPP Webasto. To velja tudi za vsa bodoča poslovna razmerja glede prodaje in dostave kupljenih izdelkov ter opravljanja storitev, tudi če veljavnost teh SPP Webasto tedaj ni izrecno dogovorjena. Odstopajoča ali nasprotna določila na strani kupcev, zlasti kupčevi lastni nakupni ali prodajni pogoji, veljajo le, če je Webasto še pred sklenitvijo pogodbe izrecno in pisno potrdil njihovo veljavnost. Ločen, nadaljnji ugovor s strani družbe Webasto v posameznem primeru ni potreben.

1.4 Ti SPP so v vsakem trenutku na voljo za prenos s www.webasto-comfort.com/de-de/agb/.

2. Sklenitev pogodbe, ocena stroškov storitev nameščanja

2.1 Ponudbe s strani družbe Webasto, so pravno nezavezujoče, razen če Webasto izrecno ne izjavi, da so zavezujoče. Če kupec nato poda ponudbo z oddajo naročila, se pogodba sklene ob potrditvi naročila s strani družbe Webasto ali ob dostavi.

2.2 Če poda Webasto zavezujočo ponudbo, ki je kupec v veljavnem roku, določenem v naročilu, ne sprejme, ali če takšne specifikacije ni, ponudba v obdobju dveh (2) tednov po tem, ko je kupec prejel ponudbo, poteče. Šteje se, da so tako ponudba kot ti SPP Webasto s strani kupca v celoti in brez kakršnihkoli sprememb sprejeti, čim kupec z oddajo naročila in/ali naročila za odpoklic sprejme ponudbo, podano s strani družbe Webasto.

2.3 V primeru naročila blaga v spletni trgovini preko spletne strani www.webasto-charging.com velja naslednje:

Predstavitev kupljenih izdelkov in storitev na spletni strani ne predstavlja zavezujoče ponudbe. Kupec odda zavezujočo ponudbo za nakup artiklov in/ali storitev v košarici s klikom na gumb za naročilo. Po oddaji naročila je na elektronski naslov, ki ga navede kupec, samodejno posredovana potrditev naročila s podrobnostmi naročila. To e-poštno sporočilo je zgolj namenjeno potrditvi prejema naročila in še ne vodi do sklenitve pogodbe. Pogodba je sklenjena šele tedaj, ko Webasto sprejme naročilo in v ločenem e-poštnem sporočilu izjavi, da ga sprejema (»sprejem naročila« ali »potrdilo odpreme«). Če kupec v posameznem primeru ne prejme potrdila o odpremi, bo pogodba sklenjena najpozneje do dejanske dostave na dogovorjenem mestu dostave. (»dostava«) s strani družbe Webasto. Če kupljeni izdelki ali storitve ob oddaji naročila niso na voljo, si Webasto pridržuje pravico, da naročila ne sprejme, v tem primeru pa pogodba ni sklenjena. O tem bo kupec nemudoma obveščen. Vsa že opravljena plačila bodo kupcu brez odlašanja vrnjena.

3. Spremembe

Če je kupec podjetje, je treba vse spremembe, ki jih želi kupec v zvezi z dobavnim izdelkom, specifikacijami in/ali postopki, družbi Webasto predstaviti s pomočjo ustrezne in običajne dokumentacije. Te želene spremembe bo Webasto opravil šele po tem, ko se pogodbenici vzajemno dogovorita o vseh potrebnih prilagoditvah in spremembah rokov dostave, cen in/ali drugih pogojev in postopkov dostave. Webasto obvesti kupca, če po pregledu želenih sprememb ugotovi, da spremembe niso primerne za predvideni namen in potrebne standarde kakovosti dobavljenega izdelka. V tem primeru si Webasto pridržuje pravico, da zavrne izvedbo in udejanjanje sprememb brez odgovornosti do kupca, dokler se pogodbenici ne dogovorita o prilagoditvi želenih sprememb, ki ustreza namenu in standardom kakovosti.

4. Angažiranje tretjih oseb

Če je kupec podjetje, veljajo tudi naslednje določbe:

4.1 Webasto sme brez predhodnega soglasja kupca sklepati pogodbe s tretjimi osebami kot podizvajalci. Angažiranje tretjih oseb ne vpliva na neposredno pravno odgovornost Webasto do kupca.

4.2 V primeru izdelave kupljenih izdelkov mora Webasto obvestiti kupca, če je treba proizvodno dejavnost in/ali proizvodni obrat za izdelavo kupljenega izdelka ali njegovih delov preseliti v drug kraj. V tem primeru se pogodbenici medsebojno dogovorita o vseh potrebnih prilagoditvah datumov, cen itd.

 

5. Datumi in roki dostave, motnje ter zamude pri dostavi

5.1 Dobavni roki, ki niso izrecno deklarirani kot zavezujoči, so nezavezujoči. Dobavni roki pričnejo teči najprej tedaj, ko so s strani kupca izpolnjene vse dogovorjene obveznosti glede sodelovanja, zlasti posredovanje vseh dokumentov, določil in podatkov, potrebnih za določitev vsebine naročila, v kolikor se kupec strinja, da jih zagotovi. Če te zahteve niso pravočasno ali pravilno izpolnjene ali zamuja dostava zaradi drugih okoliščin, za katere je odgovoren kupec, ali iz drugih razlogov, za katere družba Webasto ni odgovorna, se dogovorjeni dobavni rok ali dogovorjeni dobavni rok ustrezno podaljša.  Enako velja, če zaradi višje sile ni mogoče izpolniti dovavnih rokov in datumov dostave (glejte razdelek 6.1).

5.2 Dobavni roki se podaljšajo za čas prekinitve v primeru okoliščin, za katere Webasto ni odgovoren, ki pomembno vplivajo na izdelavo ali dostavo izdelka, zlasti v okoliščinah, opisanih v razdelku 6.1, kot tudi tistih okoliščin, ki vplivajo na Webasto ali njegove podizvajalce (»prekinitve, za katere Webasto ni odgovoren«). Če zaradi prekinitev, za katere Webasto ni odgovoren, kljub vsem razumnim prizadevanjem ni mogoče ustrezno spremeniti pogodbe, ima Webasto pravico do razveljavitve pogodbe.

5.3 Če se dobavni rok podaljša zaradi okoliščin, navedenih v razdelku 5.2, ali če je Webasto oproščen obveznosti dostave, kupec ni upravičen do nikakršnih zahtevkov družbi Webasto glede odgovornosti. Webasto niti med zamudo ne odgovarja za prekinitve, za katere ni odgovoren. Webasto je dolžan kupca obvestiti o nastanku katerekoli od zgoraj opisanih okoliščin.

5.4 Če je odprema ali dostava pošiljke odložena na zahtevo kupca ali zaradi okoliščin, ki izvirajo iz kupčevega območja tveganja in odgovornosti, mora kupec družbi Webasto povrniti dejansko nastale stroške iz naslova skladiščenja. Če je kupec podjetje, znaša zahtevek za skladiščenje najmanj 0,5 % neplačanega zneska računa za vsak neporavnani mesec z začetkom mesec dni po obvestilu, da je pošiljka pripravljena; preverjanje manjše škode ostaja možno. Potem, ko je bil razumen rok določen in je ta rok potekel, ima Webasto pravico do siceršnjega razpolaganja s predmetom dobave.

5.5 Če ni drugače dogovorjeno, se kupljeni izdelki dostavijo ex-works (Incoterms 2020). Razdelek 7 se nanaša na prenos tveganja.

5.6 Delne dobave in pripadajoči računi so dovoljeni, razen če se za kupca izkažejo nerazumni. Če kupec brez ugovora sprejme predčasne dobave ali dobave razpoznavnih presežnih količin, se šteje, da je obveznost družbe Webasto v zvezi z dostavo teh kupljenih izdelkov izpolnjena. Enako velja v primeru brezpogojnega prevzema opredeljivih presežnih količin.

6. Višja sila

6.1 Višja sila, delovni spori, pandemije, nemiri, uradna dejanja ali druge prekinitve, za katere Webasto ni odgovoren, ter nepredvidljivi, neizogibni in resni dogodki, ki družbi Webasto preprečujejo izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, družbo Webasto za trajanje motnje in obseg njenega vpliva razbremenijo obveznosti izvajanja. To prav tako velja, če tovrstni dogodki nastopijo tedaj, ko je Webasto v zamudi. Webasto se zavezuje, da bo o nastanku ovire in njenem pričakovanem trajanju nemudoma obvestil kupca. Če traja motnja dlje kot tri (3) mesece, ima vsaka od pogodbenic pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru Webasto kupcu povrne vsa že opravljena plačila za dobave in storitve, ki še niso bile opravljene. Motnja pri izvedbi, za katero je odgovoren kupec, slednjemu ne daje pravice do odstopa od pogodbe o dobavi.

6.2 Pogodbenici se zavezujeta, da se po svojih najboljših močeh trudita ublažiti posledice motnje. Pogodbenici morata poiskati alternativne načine in sredstva, da bosta še naprej omogočali izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, in bosta svoje obveznosti iz spremenjenega razmerja za čas motnje po potrebi ustrezno prilagodili. Takoj po odpravi motnje je treba ponovno izpolnjevati prvotne obveznosti izpolnitve pogodbenic – ob upoštevanju določbe o preklicu iz oddelka 5.1.

 

7. Prenos tveganj

Če je kupec podjetje, se tveganje nenamerne izgube ali nenamernega poslabšanja prenese na kupca najpozneje ob dostavi s strani družbe Webasto prevozniku ali drugemu špediterju (enotno imenovan »špediter«). Če je kupec potrošnik, se ob dostavi tveganje prenese na špediterja le, če je špediterju izvedbo dostave naročil kupec, Webasto pa kupcu predhodno ni omenil imena špediterja. Če ni drugače dogovorjeno, se tveganje na kupca prenese najpozneje ob dostavi. Zakonski prenos tveganja v primeru zamude pri prevzemu ostane nespremenjen. Če ni drugače dogovorjeno, se tveganje prenese izključno na kupca v obsegu, v katerem so kupljeni izdelki na zahtevo kupca shranjeni v prostorih družbe Webasto. Webasto izključno izvaja potrebno skrbnost pri komercialnih poslih, vendar za kupca ne sprejema nobenih nadaljnjih varnostnih ukrepov.

 

 

8. Kakovost, pregled dohodnega blaga, reklamacije zaradi napak

8.1 V zvezi z kupljenimi izdelki in storitvami se Webasto drži trenutnega stanja znanosti in tehnologije, dogovorjenih specifikacij in kakovosti, okoljskih predpisov, določil o izpustih, varnosti in testiranju ter dogovorjenih tehničnih podatkov. Webasto pisno obvesti kupca o kakršnihkoli težavah s kakovostjo kupljenih izdelkov ali storitev. Če je kupec podjetje, se pogodbenici medsebojno obveščata tudi o možnostih za izboljšanje kakovosti.

8.2 V primeru napake na kupljenih izdelkih je kupec do zakonskih garancijskih pravic – skladno z določili razdelka 8.3, ki veljajo za podjetja – upravičen pod pogojem, da odškodninski zahtevki obstajajo samo v obsegu, določenem v razdelku 9. Odstop terjatev do družbe Webasto iz naslova napak je prepovedan, razen če je kupec potrošnik.

8.3 Če ni drugače dogovorjeno in je kupec podjetje, veljajo tudi naslednje določbe:

a) Kupec mora kupljene izdelke ob dostavi nemudoma pregledati glede morebitnih materialnih napak. Tovrstne materialne napake kupec brez odlašanja, oz. najpozneje v desetih (10) dneh po dostavi kupljenih artiklov, pisno prijavi družbi Webasto. K reklamaciji je treba priložiti pošiljki priložene kartonske etikete, nalepke o vsebini in embalažo. Druge stvarne napake je treba pisno prijaviti družbi Webasto takoj po odkritju, če se pojavijo v roku zastaranja. V vsakem primeru je odločilen datum, ko Webasto prejme pritožbo. Če stvarna napaka ni pravočasno prijavljena, so kakršnekoli reklamacije, ki izhajajo iz teh stvarnih napak, razen če gre za lažno prikrite napake, prepovedane.

b) Kupec ne sme zavrniti prevzema kupljenih izdelkov zaradi zgolj nepomembnih napak.

c) Če je reklamacija neupravičena, ima Webasto pravico od kupca zahtevati povračilo stroškov, ki jih je Webasto v zvezi s tem utrpel, razen če kupec dokaže, da kljub ravnanju z ustrezno skrbnostjo ni vedel, da ni prišlo do napake.

d) Garancijski rok je štiriindvajset (24) mesecev od dobave izdelka. V nasprotju z navedenim velja zakonsko določen garancijski rok za odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi kaznivega naklepa ali hude malomarnosti ter zaradi krivde ogrožanja zdravja ali življenja, oz. povzročitve telesne poškodbe. Zastaralne določbe ostanejo nespremenjene tudi v primeru dobaviteljeve odškodnine.

e) Če dobavni predmet v garancijskem roku skladno z razdelkom 8.3.d) kaže na preverljivo materialno napako, katere vzrok je obstajal že ob prenosu tveganja, Webasto kot popravek po lastni presoji napako odpravi ali zagotovi dobavni predmet brez napak. Zahtevki na strani kupca zaradi stroškov, potrebnih za odpravo napake, zlasti transportnih stroškov, prevoza, dela in materiala, praviloma temeljijo na zakonskih določilih. To ne velja, če se stroški povečajo zato, ker je bil predmet dobave naknadno odpeljan na kraj, ki ni prvotni kraj dostave kupcu, razen če prenos ustreza predvideni uporabi predmeta.

f) Če je to mogoče, se deli prepustijo v pregled družbi Webasto. Če kupljeni izdelki, ki jih je treba zamenjati, niso vključeni v diagnozo okvare ali družbi Webasto niso na voljo za tehnično analizo oz. remont, jih kupec uniči, pogodbenici pa se ločeno dogovorita o prevzemu stroškov uničenja.

8.4 Kupec nima nikakršnih zahtevkov za materialne napake, če je odstopanje od dogovorjene kakovosti le nepomembno ali če je uporabnost zgolj neznatno oslabljena.

Poleg tega materialna napaka ne obstaja, če gre za:

a) naravno obrabo; to velja med drugim zlasti za gorilne enote in žareče vžigalnike v grelnikih, pasove in napenjalnike v klimatskih enotah ter za varovalke, ogljikove ščetke ali filtre. To pa ne velja, če je kupec potrošnik.

b) okvare, ki kot posledica neustrezne ali nepravilne uporabe, ravnanja, uporabe neprimernih delovnih materialov, neustreznega skladiščenja ali namestitve, neupoštevanja navodil za namestitev ali rokovanje, prekomernega stresa ali uporabe ali zaradi podnebja ali drugih učinkov nastanejo po prenosu tveganja;

c) napake, ki nastanejo kot posledica višje sile, zlasti zunanjih vplivov, ki niso predvideni v pogodbi ali kadar se blago uporablja na način, ki odstopa od uporabe, predvidene v pogodbi, oziroma običajne uporabe; 

d) neponovljive programske napake.

e) Poleg tega kupec ni upravičen do uveljavljanja zahtevkov za stvarne napake, če blago spremenijo tretje osebe ali so vanj vgrajeni deli tretjega izvora, razen če vzrok napake ni povezan s spremembo. Webasto za kakovost blaga na podlagi dizajna ali izbire materiala ne odgovarja, če je zasnovo oz. material določil kupec.

8.5 Če popravek ne uspe, je nemogoč ali nerazumen ali če bi ga bilo treba zavrniti, lahko kupec – ne glede na kakršnekoli odškodninske zahtevke v skladu z razdelkom 8 – uveljavi svojo pravico do odstopa od pogodbe ali pravico do znižanja kupnine.

8.6 Za uveljavljanje garancijskega zahtevka zoper Webasto je treba v vsakem primeru preveriti in predložiti račun, ki ga je ob nakupu izdal Webasto, v vsakem primeru pa tudi dokazilo ustreznega strokovnjaka o pravilni namestitvi.

Naslednje določbe veljajo tudi, če je kupec podjetje:

a)Zavrnjene dele je treba poslati družbi Webasto.

b) Webasto je v okviru delovnega časa svoje delavnice brez poseganja v te določbe o garanciji in brez priznavanja kakršnihkoli zakonskih obveznosti pripravljen prevzeti stroške namestitve in odstranitve po lastni presoji. To delo mora kot predpogoj za prevzem stroškov odstranitve in namestitve opraviti Webasto sam in/ali s strani družbe Webasto pooblaščena servisna delavnica.

c) Kupec lahko kakršnekoli pravice zoper Webasto uveljavlja le in do obsega, v katerem s svojo stranko ni sklenil nobenih dogovorov, ki bi presegali zakonske zahtevke za napake, npr. dogovore o dobrem imenu.

8.7 Nadaljnji zahtevki ali kupčevi zahtevki zaradi materialnih napak, ki niso zajeti v določila tega razdelka 8, so izključeni, če potrošniku ne pripadajo obvezne zakonske pravice. Za pravne napake veljajo določbe tega razdelka 8; vendar pa obveljajo v primeru kršitev lastninskih pravic tretjih oseb tudi določila razdelka 11.

8.8 Garancija s strani družbe Webasto obstaja le, če jo Webasto izrecno objavi.

8.9 V primeru naročila polnilne postaje prek spletne trgovine ima kupec možnost uveljavljanja svojih zahtevkov do družbe Webasto na podlagi napak na blagu na naslednji način: preko telefonske številke družbe Webasto za stranke +800 CHARGING (00 800 24274464). Več o tem najdete na spletnem mestu www.webasto-charging.com.

 

9. Odgovornost

9.1 Odškodninski zahtevki s strani kupca so izključeni, razen če ni navedeno drugače:

Webasto je v skladu z zakonskimi pogoji odgovoren za škodo v primeru krivde ogrožanja življenja ali zdravja oz. povzročitve telesnih poškodb ter za škodo kot posledico kršitve dolžnosti iz hude malomarnosti ali goljufivih namenov s strani družbe Webasto, njenega pravnega zastopnika, namestnika ali posrednika. Poleg tega je Webasto odgovoren za krivdno kršitev bistvenih, tj. tistih pogodbenih obveznosti, katerih izpolnjevanje je potrebno za pravilno izvajanje pogodbe, in tistih, na katerih spoštovanje se lahko kupec običajno zanese. V primeru kršitve materialnih pogodbenih obveznosti iz rahle malomarnosti Webasto odgovarja le za predvidljivo škodo, značilno za pogodbo, razen v primeru kupčevih zahtevkov za odškodnino zaradi telesnih poškodb ali ogrožanja življenja, oz. zdravja.

9.2 Poleg tega je odškodnina s strani družbe Webasto v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, omejena na neposredno, predvidljivo škodo, značilno za pogodbo, in na največjo vrednost kupljenega izdelka. Kupec je dolžan pobotati vse nastale stroške ter vse zakonske in pogodbene regresne pravice do tretjih oseb s svojim odškodninskim zahtevkom do družbe Webasto.

9.3 Webasto izrecno ne odgovarja, če in do mere, do katere kupec utrpi škodo zaradi neizpolnitve ali nezadostno izpolnjene obveznosti sodelovanja, zlasti če namestitev iz pravnih razlogov ni dovoljena na predvidenem mestu, ali če je kupec delno odgovoren, tj. (delno) kriv za škodo zaradi naklepnega ali malomarnega ravnanja.

9.4 Če se zahtevki uveljavljajo neposredno proti pravnim zastopnikom oz. posrednikom družbe Webasto, velja razdelek 9.1 tudi v njihovo korist.

9.5 Določbe Zakona o odgovornosti za izdelke ostajajo nespremenjene.

9.6 Določbe tega razdelka veljajo tudi tedaj, ko kupec vztraja pri odškodnini za nesmiselne izdatke namesto pri odškodninskem zahtevku kot nadomestilu za izpolnitev.

 

10. Cene, fakturiranje, plačilo

10.1 Naročilo bo kupec oddal po cenah, navedenih v veljavnih cenikih Webasto, ki jim je dodan DDV. DDV ni obračunan le v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila davkov na izvozne dobave. Webasto potrošnikom navaja cene, ki že vključujejo veljavni zakonsko določen davek na dodano vrednost. Vse cene na spletni strani www.webasto-charging.com so navedene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost.

10.2 Webasto si pridržuje pravico do prilagajanja cen za podjetja, če se posamezne stroškovne postavke po sklenitvi pogodbe spremenijo zaradi razlogov, za katere Webasto ni odgovoren, npr. ob zvišanih cenah surovin. Webasto je zato tedaj, ko sprememba stroškovne postavk(e) povzroči povečanje skupnih stroškov za izpolnitev pogodbe, upravičen do zvišanja cen. V tem primeru Webasto nemudoma obvesti kupca o prilagoditvi cene in razlogu zanjo.

10.3 Če ni drugače dogovorjeno, zapadejo računi v plačilo najpozneje v tridesetih (30) dneh po dostavi kupljenega izdelka in/ali računa. Če je plačilni rok prekoračen, se brez nadaljnjih opominov šteje, da je kupec v zamudi, s čimer je dolžan plačati obresti po zakonsko določeni meri.

10.4 V primeru naročila v spletni trgovini preko spletne strani www.webasto-charging.com, lahko kupec ob zaključku postopka naročanja izbira med načini plačila, navedenimi na spletni strani. Blago, za katerega nastanejo stroški pošiljanja, kot tudi znesek, bosta prikazana kupcu, preden odda svoje naročilo. Dodatne informacije o načinih plačila, zlasti pri zunanjih izvajalcih plačil, najdete na www.webasto-charging.com.

10.5 Če se Webasto seznani z okoliščinami, zaradi katerih bi se utegnile kupčeve finančne okoliščine po sklenitvi pogodbe znatno poslabšati, zlasti če kupec družbi Webasto ne poravnava zapadlih plačil in se zato zdi, da so zahtevki družbe Webasto ogroženi, ima Webasto pravico izvajati dobave le proti celotnemu ali delnemu plačilu oz. zavarovanju. Če kupec v tem primeru ne izpolni zahteve družbe Webasto za predplačilo ali za zagotovitev zavarovanja v razumnem roku, ima Webasto pravico do odstopa od pogodbe.

10.6 Kupec je upravičen do pobota le, če je nasprotna terjatev nesporna ali pravno utemeljena. Ta omejitev ne velja za nasprotne zahtevke, ki temeljijo na napakah ali (delnem) neizpolnjevanju pogodbe, če izhajajo ti nasprotni zahtevki s strani kupca iz iste pogodbe kot zahtevek družbe Webasto. Poleg tega ta določba ne vpliva na morebitne zahtevke za plačilo s strani kupca, če ta svojo pravico do preklica uveljavlja kot potrošnik.

11. Lastninske pravice, pravice tretjih oseb

11.1 Webasto ves čas ostaja lastnik lastninskih pravic, avtorskih pravic in drugih pravic zunaj obsega pogodbe ali pravic, ki jih je imel Webasto že pred sklenitvijo pogodbe, kar med drugim zlasti zajema poročila o strokovnem znanju, preskusih in razvoju, predloge, ideje, osnutke, načrte, risbe, predloge, vzorce, modele, programsko opremo, vključno z izvorno kodo, podatkovne nize, CAD, vključno z zgodovino itd. (skupaj »obstoječe lastninske pravice«). Kupec za te obstoječe lastninske pravice ne pridobi nikakršnih pravic uporabe in/ali licenc, razen če Webasto v posameznem primeru izrecno privoli in skleneta pogodbenici ustrezen ločen dogovor, ki ureja takšne pravice, ta pa zlasti vključuje podelitev morebitnih pravic do uporabe pod pogoji, ki običajno veljajo na trgu.

11.2 Če je kupec podjetje, veljajo tudi naslednje določbe:

a) Webasto odškodninsko ne odgovarja za škodo, ki izhaja iz kršitve pravic industrijske lastnine ali avtorskih pravic (»lastninskih pravic«), če Webasto dokaže, da za kršitev ni odgovoren. Webasto zlasti ne odgovarja za kršitev tedaj, ko niti ena lastninska pravica iz družine lastninskih pravic ni bila objavljena pri Evropskem patentnem uradu ali v eni od naslednjih držav: Zvezni republiki Nemčiji, Franciji, Združenem kraljestvu, Avstriji ali ZDA, Webasto pa ni bil seznanjen z obstojem lastninskih pravic iz drugih razlogov. V nasprotnem primeru ureja odškodninsko odgovornost družbe Webasto v primeru kršitev lastninskih pravic razdelek 9 teh SPP Webasto.

b) Pogodbenici se zavezujeta, da se bosta brez odlašanja obveščali o kakršnihkoli tveganjih kršitve ali domnevnih primerih kršitev, s katerimi bi se utegnili seznaniti, in da se bosta na vse razumne načine, npr. pri analizi in ocenjevanju dokumentacije, brezplačno podpirali pri obrambi pred morebitnimi zahtevki. Zlasti mora kupec obvestiti Webasto o prepoznavnih tveganjih kršitve lastninskih pravic kupca in/ali subjekta, v katerem ima kupec neposredno ali posredno večino kapitala ali glasovalnih pravic; če te obveznosti ne izpolni, se terjatve iz naslova takšne kršitve lastninske pravice izločijo.

c) Zahtevki na strani kupca so izključeni, če je ta odgovoren za kršitev lastninskih pravic ali če družbi Webasto ni zagotovil razumne podpore pri obrambi zahtevkov tretjih oseb. Poleg tega so zahtevki s strani kupca izključeni tedaj, ko so izdelki proizvedeni po specifikacijah ali navodilih kupca ali kadar izhaja (domnevna) kršitev lastninskih pravic iz uporabe v kombinaciji z drugim izdelkom ali delom izdelka, ki ga ni proizvedel Webasto, ali se izdelki uporabljajo na način, ki ni del dogovora med pogodbenicama in ga Webasto ni mogel predvideti.

11.3 Če je kupljeni izdelek kupljen skupaj s programsko opremo, Webasto kupcu podeli neprenosljivo, ne-izključno pravico do uporabe povezane programske opreme, ki je časovno in prostorsko omejena. To daje stranki izključno pravico do specifične uporabe v elektronski opremi kupljenega izdelka. Zlasti pa stranka nima pravice distribuirati, reproducirati ali urejati programske opreme. Izjemoma se lahko programska oprema prenese tedaj, ko izkaže stranka upravičen interes za prenos na tretjo osebo, medtem ko preneha z lastno uporabo, zlasti če je kupljeni izdelek predmet ponovne prodaje. V tem primeru je stranka dolžna novemu kupcu pogodbeno naročiti, da spoštuje pravice, ki pripadajo družbi Webasto. Za delovanje dostavljenega izdelka potrebni besedila in programi so običajno predmet avtorskih in lastninskih pravic ter ostanejo last družbe Webasto.

12. Pridržanje lastnine

12.1 Vse dokler jih kupec ne plača v celoti, ostanejo kupljeni izdelki v lasti družbe Webasto. Če tretje osebe pridobijo dostop do rezerviranega blaga, jih kupec seznani z lastništvom Webasto in slednjega o tem nemudoma obvesti.

12.2 Po razglasitvi odpovedi pravice do uporabe mora družbi Webasto kupec nemudoma odobriti dostop do izdelkov, za katere velja pridržanje, in se jim odpovedati.

12.3 Če je kupec podjetje, veljajo tudi naslednja določila:

a) Če so kupljeni izdelki predelani, mešani ali kombinirani z drugimi izdelki, mora kupec svoje lastniške in solastniške pravice na novo izdelanih artiklih na Webasto prenesti glede na fakturne vrednosti predelanega, mešanega ali kombiniranega blaga in jih na način skrbnega gospodarja za Webasto ustrezno zaščititi.

b) Kupec rezerviranega blaga ne sme zastaviti tretjim osebam ali ga dati v zavarovanje. Vendar ima med rednim poslovanjem pravico do nadaljnje prodaje rezerviranega blaga, če v okviru preprodaje obenem uredi tudi pridržek lastninske pravice. V ta namen odstopi družbi Webasto vse terjatve, ki izhajajo iz preprodaje ali katerekoli druge pravne podlage v tem kontekstu, kot zavarovanje v višini bruto zneska računa, ki ga je izdal Webasto. Vendar pa je preklicno pooblaščen, da v svojem imenu za račun družbe Webasto prevzame odstopljeno terjatev, pri čemer bo Webasto to pooblastilo preklical tedaj, ko kupec svojih plačilnih obveznosti ne izpolni.

c) V primeru kakršnekoli kršitve pogodbe s strani kupca, zlasti če preneha s plačili ali če je njegovo premoženje v postopku zaradi insolventnosti, ima Webasto pravico, da kupca rezerviranega blaga obvesti o prenosu terjatev in zapadle zneske ustrezno izterjati. Pravica kupca do izterjave ustreznih zahtevkov samodejno preneha, čim je kupec rezerviranega blaga obveščen o odstopu terjatev. Kupec je v tem primeru dolžan družbi Webasto posredovati vse dokumente in informacije, potrebne za izterjavo zahtevkov.

d) Če vrednost družbi Webasto dane varščine presega terjatve slednje za skupno več kot 20%, Webasto sprosti presežek varščine na zahtevo kupca in po lastni presoji.

e) Če pridržanje lastninske pravice ali odstopanje v skladu z zakonom države, na ozemlju katere se blago nahaja, ne bi bilo učinkovito, se šteje, da je varščina, ki ustreza pridržku lastninske pravice ali odstopu, dogovorjena. Če bi bilo za ustvarjanje takšnih pravic potrebno sodelovanje kupca, je ta dolžan na lastne stroške sprejeti vse razumne ukrepe (kakršni so npr. zahteve glede registracije ali objave), potrebne za vzpostavitev in ohranitev takšnih pravic.

 

13. Odpoved, prenehanje pogodbe

13.1 V primeru kršitve pogodbe s strani kupca, zlasti če gre za zamudo pri plačilu, ima Webasto po izteku razumnega odloga pravico odpovedati pogodbo – pod pogojem, da takega roka skladno z zakonskimi določili ni mogoče opustiti – brez poseganja v njegove druge pogodbene in zakonske pravice.

13.2 V primeru kršitve pogodbe s strani družbe Webasto ima kupec pravico do odstopa od pogodbe pod zakonskimi pogoji.

13.3 Če gre pri pogodbi, sklenjeni med pogodbenicama, za dolgoročno pogodbo (neprekinjena ponavljajoča se obveznost), ima vsaka od pogodbenic v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbenice pravico odpovedati pogodbo brez odpovednega roka iz utemeljenega razloga, ki – v primeru kršitev obveznosti, ki jih je mogoče odpraviti – kljub pisnemu opozorilu ni odpravljen v razumnem roku. V primeru, da je pogodba v celoti ali delno odpovedana z obvestilom o odpovedi, se pogodbenici dogovorita o poravnavi neporavnanih obveznosti, ki izhajajo iz odpoklicanih že danih naročil, zlasti o poravnavi neporavnanih terjatev, dostavi že izdelanih kupljenih artiklov in vračilu kakršnihkoli morda že predloženih dokumentov, evidenc, materialov ali drugih informacij, ki so v lasti druge pogodbenice

14. Klavzula o nadzoru izvoza

Izpolnjevanje obveznosti družbe Webasto po zadevni pogodbi je pogojeno s tem, da za tovrstno izpolnjevanje ni nikakršnih ovir, ki bi skladno z veljavno zakonodajo izhajale iz veljavnih določb o nadzoru izvoza, zlasti embargov ali drugih sankcij. Kupec se zavezuje, da bo zagotovil vse informacije in dokumente, ki so potrebni za izvoz ali pošiljko. Zamude zaradi izvoznih inšpekcijskih pregledov ali postopkov odobritve ne pomenijo neplačila s strani družbe Webasto. Morebitni roki ali dobavni roki se ustrezno podaljšajo. Če potrebne odobritve niso podeljene ali dobav oz. izvedbe storitev, ki jih dolguje Webasto, ni mogoče odobriti, se šteje, da pogodba za kupljene izdelke, na katere to vpliva, ni bila sklenjena. Kupec mora pri posredovanju kupljenih izdelkov, ki jih Webasto dobavi ali zagotovi tretjim osebam v Nemčiji ali tujini, upoštevati ustrezne določbe veljavne nacionalne ali mednarodne zakonodaje o nadzoru (ponovnega) izvoza.

 

 

15. Zagotavljanje skladnosti

15.1 Če je kupec podjetje, se pogodbenici v zvezi s pogodbo zavežeta k ravnanju skladno z veljavno zakonodajo in opustitvi kakršnihkoli dejavnosti, ki bi lahko zlasti zaradi goljufije ali zlorabe zaupanja, insolventnosti privedle do kaznivega dejanja, kaznivih dejanj, kaznivih dejanj v smislu proste konkurence, vključno z nadzorom uvoza in izvoza, dajanjem ali sprejemanjem prednosti, izsiljevanjem, korupcijo ali drugimi kaznivimi dejanji, ki vključujejo korupcijo ali primerljiva kazniva dejanja tako s strani pogodbenic ali oseb, zaposlenih pri pogodbenicah, kot tudi drugih tretjih oseb.  V primeru kršitve te določbe ima druga pogodbenica pravico odpovedati ali preklicati pogodbo brez predhodnega obvestila, kot tudi prekiniti vsa pogajanja. Ne glede na navedeno je vsaka pogodbenica dolžna v celoti spoštovati vse ustrezne zakone in predpise, zlasti tiste, ki se nanašajo na varstvo podatkov.

15.2 Webasto je izdal Kodeks ravnanja znotraj skupine Webasto, ki se ga morajo za zagotavljanje skladnosti s ključnimi zakonskimi zahtevami držati vsi zaposleni v skupini Webasto. Poleg tega Webasto ne sprejema nikakršnih kodeksov ravnanja, trajnosti, skladnosti ali drugih primerljivih dokumentov, pogojev in/ali zapisov kupca. Kupec ne sme izvajati revizije skladnosti na spletnih mestih družbe Webasto, razen če je Webasto v posameznem primeru v to izrecno privolil in sta se pogodbenici dogovorili o obsegu in vsebini takšne revizije s sklenitvijo ločenega pisnega dogovora.

 

16. Veljavna zakonodaja

16.1 Če v pogodbi ni drugače dogovorjeno, za pogodbo, vključno s temi SPP Webasto, velja zakonodaja države, v kateri je registriran sedež pooblaščenega podjetja Webasto. Določbe Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) so izrecno izključene.

16.2 Če je kupec potrošnik, katerega običajno prebivališče je zunaj države, v kateri je registriran sedež podjetja Webasto, prej omenjena izbira zakonodaje ne vpliva na obvezne zakonske določbe države, v kateri potrošnik običajno prebiva.

17. Reševanje potrošniških sporov

17.1 Webasto želi poudariti, da zagotavlja Evropska komisija spletno platformo za izvensodno reševanje potrošniških sporov na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 Webasto je pripravljen sodelovati v postopkih reševanja sporov pred potrošniško arbitražo v primeru spora s potrošnikom. Potrošniki se lahko v ta namen obrnejo na naslednji potrošniški arbitražni odbor (»Generalni spravni organ«): Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, DE – 77694 Kehl, Nemčija, www.verbraucher-schlichter.de

18. Varstvo podatkov

Vsi osebni podatki, ki jih posreduje kupec, se zbirajo in obdelujejo izključno za zagotavljanje in obdelavo storitev in obveznosti v zvezi z nakupom blaga in storitev iz ponudbe v spletni trgovini Webasto, v vsakem primeru v skladu z veljavnimi podatki. določbe o varstvu, zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in ustrezne spremljajoče nacionalne zakonodaje. Podrobnosti glede zbiranja in obdelave podatkov ter varstva podatkov so urejene v Izjavi o varstvu podatkov Webasto, ki je dostopna v nemščini pod www.webasto.com/de/datenschutz in v angleščini pod charging.webasto.com/int/data-privacy/.

 

19. Spremembe pogodbe, kraj pristojnosti, delna neveljavnost

19.1 Spremembe pogodbe morajo biti vedno v pisni obliki. To velja tudi za klavzulo o pisni obliki v razdelku 19.1 stavka 1.

19.2 Webasto in kupec se strinjata, da kraj pristojnosti za vse spore v zvezi s pogodbo sovpada s sedežem pooblaščene družbe Webasto, če je kupec podjetje, trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava. ali je kupec po sklenitvi pogodbe premaknil svoje prebivališče ali običajno prebivališče zunaj Nemčije ali pa njegovo prebivališče ali običajno prebivališče ob vložitvi pritožbe ni znano. Ta dogovor o kraju jurisdikcije velja izključno za kupca pod zgoraj navedenimi pogoji. Poleg tega ima Webasto pravico vložiti tožbo zoper kupca pri sodišču, pristojnem za sedež kupca.

19.3 Če je ali postane katerakoli določba teh SPP Webasto ali sklenjenih dodatnih dogovorov neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh SPP Webasto ali sklenjenih dodatnih dogovorov. Namesto neveljavne določbe se uporabljajo ustrezne zakonske določbe.

 

20. Pravica do preklica za potrošnike v primeru spletnih naročil

Če kupec sklene pogodbo kot potrošnik, mu skladno z naslednjimi navodili za preklic pripada zakonska pravica do preklica:

20.1 Pravica do preklica nakupa blaga za prodajne kontakte:

To pogodbo imate pravico brez navedbe razlogov preklicati v štirinajstih (14) dneh. Rok za preklic prodajne pogodbe je štirinajst (14) dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli in ni prevoznik, prevzeli blago.

V primeru pogodbe za različno blago, ki ste ga naročili kot del enega naročila in ki ga je treba dostaviti ločeno, znaša rok za preklic štirinajst (14) dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in ni prevoznik, prevzeli zadnji izdelek.

V primeru pogodbe za dostavo izdelka v več delnih pošiljkah ali kosih znaša rok za preklic štirinajst (14) dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in ni prevoznik, prevzeli v posest zadnjo delno pošiljko ali zadnjega kosa.

V primeru pogodbe za periodično dostavo blaga v določenem obdobju znaša rok za preklic štirinajst (14) dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli in ni prevoznik, prevzeli v posest prvi izdelek.

Če želite uveljaviti svojo pravico do preklica, morate obvestiti

Webasto Thermo & Comfort SE,

Friedrichshafener Str. 9

DE – 82205 Gilching

Nemčija

E-pošta: info.de@webasto-charging.com

Tel.: +49 (89) 8 57 94-0
Faks: +49 (89) 8 57 94-4 48

z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, faksu ali elektronski pošti) o svoji odločitvi, da prekličete to pogodbo. V ta namen lahko uporabite vzorec obrazca za preklic, ki je priložen tem SPP; vendar obrazec ni obvezen.

Za spoštovanje roka zadostuje, da pred iztekom roka za odvzem pošljete obvestilo o uveljavljanju vaše pravice do preklica.

Če to pogodbo prekličete, vam moramo nemudoma, oz. v največ štirinajst (14) dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem preklicu te pogodbe, povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki nastanejo, ker ste izbrali drugo vrsto dostave, kot bi to bila najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo). Za to vračilo uporabljamo enako plačilno sredstvo, kot ste ga sami uporabili v prvotni transakciji, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru vam tega vračila ne bomo zaračunali. Vračilo lahko zavrnemo, dokler nam blago ni vrnjeno ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, odvisno od tega, kaj se zgodi prej.

Blago morate nemudoma vrniti na Webasto Neubrandenburg GmbH, Werner-Baier-Straße 1, DE – 17033 Neubrandenburg, Nemčija, in v nobenem primeru pozneje kot v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o preklicu. Rok je izpolnjen, če blago pošljete ali predate pred iztekom štirinajstih (14) dni. Stroške vračila blaga nosimo sami.

Morebitno izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je izgubo vrednosti mogoče pripisati temu, da ste z blagom ravnali na način, ki ni potreben za preizkušanje kakovosti, lastnosti ali delovanja blaga.

Pravica do preklica je izključena v naslednjih primerih:

a) Pri pogodbah o dobavi blaga, ki ni montažno in pri izdelavi katerega je odločilen dejavnik individualna izbira ali odločitev potrošnika ali ki je očitno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika, in

b) Pri pogodbah o dobavi blaga, če je bilo zaradi svoje narave pomešano z drugim blagom, od katerega ga ni mogoče ločiti.

V primeru preklica celotnega naročila se stranki v celoti povrnejo pavšalni stroški pošiljanja. V primeru, da je del naročila preklican, se pavšalni stroški pošiljanja povrnejo le, če so dejansko nastali stroški pošiljanja za preklicano blago. Stroški pošiljanja se ne povrnejo v obsegu, v katerem so nastali pri stranki, ker se je odločila za drugo vrsto dostave kot za najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponuja Webasto.

20.2 Za preklic lahko uporabite spodnjo predlogo.

Če želite pogodbo preklicati, izpolnite spodnji obrazec in nam ga pošljite na naslov:

Webasto Thermo & Comfort SE (»Webasto«)

Friedrichshafener Str. 9

DE – 82205 Gilching

Nemčija

PO Box 1410, DE – 82199 Gilching

Tel.: +49 (89) 8 57 94-0

Faks: +49 (89) 8 57 94-4 48

E-pošta: info.de@webasto-charging.com

Preklic

Podpisani (*) s tem preklicujem/o pogodbo, ki sem/smo jo sklenil/i (*)

o nakupu naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednje storitve (*)

Naročeno dne (*)/prejeto dne (*): _______________________________________________

Ime potrošnika(ov): _________________________________________________

Naslov potrošnika(ov): _______________________________________________

________________________________________________

Podpis potrošnika(ov)

((le za obvestila na papirju)

Datum: __________________________________

(*) Po potrebi prečrtajte.

Predlogo lahko prenesete z naše domače strani webasto-charging.com/default/agb.