Webasto Groups generelle salgsvilkår
(Versjon per august 2021)

Merk:Bruk av kjønn på substantiver i teksten er ikke ment å være kjønnsspesifikk, men er brukt for å gjøre teksten mer leservennlig.

1. Omfang

1.1 De følgende Generelle vilkårene («Webastos generelle vilkår») gjelder for Webasto SE og alle avhengige selskaper i gruppen (enkeltstående eller samlet også omtalt som «Webasto» eller «Webasto Group»). Med «avhengig» menes, i denne sammenheng, at Webasto SE har direkte eller indirekte kontrollerende innflytelse på ledelsen i det aktuelle selskapet i gruppen, på grunnlag av et flertall av stemmeretten, et flertall i ledelsen eller en avtale. I tillegg vil disse Webastos generelle vilkår gjelde for salg og leveranse av ethvert flyttbart produkt og programvare fra Webasto, uansett om de er produsert av Webasto eller anskaffet fra tredjeparter, komponenter, materialer, maskiner og/eller tilpasningen av produkter (samlet sett omtalt som «anskaffede gjenstander») samt leveransen av tjenester og arbeid som utføres av Webasto (samlet sett omtalt som «tjenester») som Anskaffere (som definert under) bestiller, anskaffer og/eller bestiller fra Webasto.

Dersom en ladestasjon med en integrert Connectivity-pakke bestilles, vil Connectivitys Generelle vilkår («Connectivity GTC»), som kan lastes ned på webasto-charging.com/en_de/connectivity, gjelde.

1.2 «Anskaffer» slik det menes i disse Webastos generelle vilkår, omfatter både forbrukere og virksomheter. «Forretningsvirksomhet» omfatter alle fysiske personer eller juridiske enheter eller partnerskap som er i stand til å eie rettigheter og påta seg forpliktelser, inkludert offentlige juridiske enheter og spesialfond som opptrer som næring eller som uavhengig profesjonell når de inngår en avtale. «Forbruker» omfatter alle fysiske personer som inngår avtalen med formål som i hovedsak ikke kan tilskrives næring eller som har uavhengig profesjonell aktivitet.

1.3 Det juridiske forholdet mellom Webasto og Kjøperne (Webasto og Kjøperne er også henholdsvis referert til som «Part» og samlet sett som «Partene») i forbindelse med salg og leveranse av de anskaffede gjenstander samt leveranse av tjenester fra Webasto, baserer seg utelukkende på bestemmelsene i disse Webastos generelle vilkår. Dette gjelder også for alle fremtidige forretningsforhold for salg og leveranse av anskaffede gjenstander og for leveransen av tjenester, selv om anvendelsen av bestemmelsene i Webastos generelle vilkår ikke blir uttrykkelig avtalt på det tidspunktet. Avvikende eller motsigende bestemmelser som kommer fra Kjøpere, i særdeleshet Anskafferens egne Vilkår for Anskaffelse eller Salg, skal bare gjelde dersom anvendelsen av disse er uttrykkelig og skriftlig erkjent av Webasto før inngåelsen av avtalen. En egen innvending fra Webastos side i det enkelte tilfelle, er ikke nødvendig.

1.4 Disse generelle vilkårene kan lastes ned på nettet til enhver tid på  https://www.webasto-comfort.com/de-de/agb/.

 

2. Inngåelse av avtale, kostnadsberegning for installasjonstjenester

2.1 Tilbud som gjøres av Webasto vil være juridisk ikke-bindende med mindre de, av Webasto, er uttrykkelig erklært å være bindende. Dersom Anskafferen gir et tilbud i form av å levere inn en bestilling, vil en avtale inngås ved bekreftelse av bestillingen fra Webastos side eller ved levering.

2.2 Dersom Webasto gir et bindende tilbud som ikke aksepteres av Anskafferen innen gyldighetsperioden som er spesifisert i bestillingen eller, dersom slik spesifisering mangler, innen en periode på to (2) uker etter at tilbudet ble mottatt av Anskafferen, vil tilbudet utløpe. Tilbudet og disse Webastos generelle vilkår skal anses som akseptert i sin helhet uten noen endringer av Anskafferen om Anskafferen aksepterer et tilbud som er gjort av Webasto ved å legge inn en kjøpsbestilling og/eller en rammebestilling.

2.3 Følgende gjelder ved bestilling av varer fra nettbutikken på nettstedet www.webasto-charging.com:

Fremstillingen av de anskaffede gjenstander på nettstedet utgjør ikke et bindende tilbud. Anskafferen sender inn et bindende tilbud om å kjøpe de anskaffede gjenstander og/eller tjenester i handlekurven ved å klikke på bestille-knappen. Etter at bestillingen er sendt inn, vil en kjøpsbekreftelse automatisk sendes til e-postadressen som er oppgitt av Anskafferen med opplysninger om bestillingen. Denne e-posten utgjør bare en bekreftelse på at bestillingen er mottatt, og vil ennå ikke føre til inngåelsen av en avtale. En avtale vil kun inngås når Webasto aksepterer bestillingen og erklærer aksept i en egen e-post («aksept av bestilling» eller «bekreftelse av forsendelse»). Dersom Anskafferen ikke mottar en bekreftelse av forsendelse i et enkelttilfelle, vil avtalen inngås ikke senere enn ved Webastos levering på det avtalte leveringsstedet («levering»). Skulle de anskaffede gjenstander eller tjenestene ikke være tilgjengelige når bestillingen sendes inn, forbeholder Webasto seg retten til å ikke akseptere bestillingen, hvorpå en avtale ikke inngås. Anskafferen skal informeres om dette snarest mulig. Enhver betaling som er gjort, skal refunderes til Anskafferen uten forsinkelser.

3. Endringer

Dersom Anskafferen er en forretningsvirksomhet, skal alle ønskede endringer fra Anskafferen med hensyn til leveransen av gjenstand, spesifikasjoner og/eller prosesser fremlegges for Webasto med egnet og sedvanlig dokumentasjon. Disse ønskede endringene vil kun implementeres av Webasto etter at Partene har oppnådd enighet om nødvendige tilpasninger av leveringsdatoer, priser og/eller andre vilkår og leveringsprosesser. Webasto skal varsle Anskafferen dersom det avgjør, etter å ha undersøkt de ønskede endringene, at endringene ikke er egnet for det tiltenkte formålet og de nødvendige kvalitetsstandarder for leveransen av gjenstanden. I et slikt tilfelle forbeholder Webasto seg retten til å nekte å utføre og implementere endringene uten ansvar overfor Anskafferen, frem til partene enes om en tilpasning av de ønskede endringene som samsvarer med formål og kvalitetsstandarder.

4. Engasjering av tredjeparter

Hvis Anskafferen er en forretningsvirksomhet, vil følgende bestemmelser også gjelde:

4.1 Webasto skal ha rett til å engasjere tredjeparter uten Anskafferens foregående samtykke. Engasjeringen av tredjeparter skal ikke påvirke Webastos direkte juridiske ansvar overfor Anskafferen.

4.2 Dersom de anskaffede gjenstander blir produsert, skal Webasto opplyse Anskafferen dersom produksjonsaktiviteten eller produksjonsstedet for produksjonen av de anskaffede gjenstander eller deler av disse må relokaliseres til et annet sted. I et slikt tilfelle skal Partene sammen enes om mulige justeringer av datoer, priser osv.

5. Leveringsdatoer og perioder, brudd i levering, forsinkelser i levering

5.1 Leveringsperioder som ikke uttrykkelig er erklært å være bindende, er ikke bindende. Leveringsperioder skal begynne som tidligst når Anskafferen har oppfylt alle avtalte forpliktelser om samarbeid, i særdeleshet mottak av alle dokumenterer, tiltak og informasjon som er nødvendige for å fastsette innholdet i bestillingen, i den utstrekningen Anskafferen har samtykket i å skaffe det til veie. Dersom disse kravene ikke er møtt i tide eller ikke oppfylt på egnet sett eller om leveringen forsinkes grunnet andre omstendigheter som Anskafferen er ansvarlig for eller andre årsaker som Webasto ikke er ansvarlig for, skal den avtalte leveringsperioden forlenges eller leveringsdatoen utsettes tilsvarende.  Det samme gjelder hvis leveringsperiodene og -datoene ikke kan møtes grunnet force majeure (se punkt 6.1).

5.2 Leveringsperioder skal forlenges under varigheten av avbrytelsen dersom det er omstendigheter som Webasto ikke er ansvarlig for som har en betydelig innvirkning på produksjonen eller leveringen av gjenstanden, i særdeleshet slike omstendigheter som er nevnt i punkt 6.1 samt de omstendighetene som påvirker Webasto eller dens underleverandører («avbrytelser som Webasto ikke er ansvarlig for»). Dersom det ikke er mulig å endre avtalen som påkrevd grunnet avbrytelser som Webasto ikke er ansvarlig for, til tross for rimelige anstrengelser, skal Webasto ha rett til å oppheve avtalen.

5.3 Dersom leveringsperioden blir forlenger som følge av omstendighetene som er nevnt i punkt 5.2 eller hvis Webasto blir frigjort fra sine forpliktelser om å levere, skal ikke Anskafferen kunne kreve noe erstatning fra Webasto. Webasto skal ikke være ansvarlig for avbrudd som det ikke er ansvarlig for, også under forsinkelsen. Webasto er forpliktet til å informere Anskafferen dersom noen av omstendighetene nevnt over skulle oppstå.

5.4 Dersom forsendelse eller levering av gjenstandene som skal leveres er forsinket etter anmodning fra Anskafferen eller grunnet omstendigheter som har sin opprinnelse i Anskafferens ansvars- og risikoområde, må Anskafferen betale Webasto for de faktiske kostnadene som er påløpt grunnet lagring. Dersom Anskafferen er en forretningsvirksomhet, skal kravet grunnet lagring beløpe seg til minst 0,5 % av det utestående fakturabeløpet for hver utestående måned, med begynnelse én måned etter varsling om at forsendelsen er klar, bekreftelse på mindre tap er fortsatt mulig. Imidlertid har Webasto rett til å på andre måter avhende leveringsgjenstanden etter å ha satt en rimelig tidsfrist og etter at en slik tidsfrist har utløpt uten nytte.

5.5 Med mindre noe annet er avtalt skal de anskaffede gjenstander leveres direkte fra fabrikken (Incoterms 2020). Del 7 gjelder for risikooverføringen.

5.6 Delvise leveranser og tilhørende fakturaer er tillatt, med mindre de er urimelige for Anskafferen. Dersom Anskafferen, uten innsigelser, aksepterer tidligere leveranser eller leveranser av mengder som er overflødige og som lar seg identifisere som sådan, skal Webastos forpliktelse til å levere med hensyn til disse anskaffede gjenstander, anses som oppfylt. Det samme gjelder ved betingelsesløs aksept av mengder som er overflødige og som lar seg identifisere som sådan

6.1 Force majeure, arbeidstvister, pandemier, opprør, myndighetshandlinger, eller andre avbrudd som Webasto ikke er ansvarlig for og som er uforutsigbare, uunngåelige og alvorlige hendelser som hindrer Webasto fra å oppfylle sine avtalefestede forpliktelser, skal frita Webasto fra plikten til å oppfylle så lenge avbruddet varer og i den grad det er en virkning. Dette gjelder også dersom disse hendelsene skjer på et tidspunkt hvor Webasto misligholder. Webasto påtar seg å snarest mulig varsle Anskafferen dersom det oppstår et hinder og om varigheten på denne. Dersom hindringen varer i mer enn tre (3) måneder, har hver av partene rett til å trekke seg fra avtalen. I et slikt tilfelle skal Webasto tilbakebetale Anskafferen de betalinger som er gjort for leveringer og tjenester som ennå ikke er utført. Et hinder for oppfyllelse som Anskafferen er ansvarlig for, vil ikke gi Anskafferen rett til å trekke seg fra leveringsavtalen.

6.2 Partene er pliktige til å gjøre alle rimelige anstrengelser for å begrense virkningen av avbruddet. Partene må også se etter alternative måter og midler for å fortsette å gjøre det mulig med oppfyllelse av forpliktelsene og, om nødvendig, tilpasse sine forpliktelser i god tro for perioden med avbrudd i det endrede forholdet. Så snart avbruddet er avsluttet, skal de opprinnelige forpliktelsene for Partene, underlagt bestemmelsene som opphevelse i punkt 5.1, igjen oppfylles.

7. Overføring av risiko

Hvis Anskafferen er en forretningsvirksomhet, vil risikoen for utilsiktet tap eller utilsiktet forringelse overføres til Anskafferen ikke senere enn ved levering fra Webasto til budet eller en annen transportør (sammen omtalt som «transportør»). Hvis Anskafferen er en forbruker, vil risikoen først overføres ved overlevering til en transportør hvis Anskafferen har engasjert transportøren til å utføre leveransen og Webasto ikke tidligere har nevnt navnet til transportøren til Anskafferen. Med mindre noe annet er avtalt, vil ikke risikoen overføres senere enn ved levering til Anskafferen. Den lovbestemte overføringen av risiko dersom aksept er forsinket, forblir uforandret. Men mindre noe annen uttrykkelig er avtalt, skal risikoen også eksklusivt overføres til Anskafferen i den grad de anskaffede gjenstander er lagret på Webastos anlegg på Anskafferens anmodning. Webasto skal utelukkende utføre den omsorg som kreves i forretningsforhold, men skal ikke ta andre sikkerhetsforanstaltninger for Anskafferen

 

8. Kvalitet, inspeksjoner av innkommende varer, krav som oppstår fra mangler

8.1 Med hensyn til anskaffede gjenstander og tjenester, skal Webasto holde seg til den nåværende nivå på forskning og teknologi, de avtalte spesifikasjoner og kvalitet, miljø, utslipp, sikkerhet og testing, regulering samt avtalte tekniske data. Webasto skal opplyse kunden skriftlig om kvalitetsproblemer med hensyn til de anskaffede gjenstander eller tjenester. Hvis Anskafferen er en forretningsvirksomhet, skal Partene også opplyse hverandre om andre muligheter for å bedre kvaliteten.

8.2 Dersom det er en mangel på de anskaffede gjenstandene, har Anskafferen rett på den lovbestemte garantien – underlagt bestemmelsene som gjelder for forretningsvirksomheter i punkt 8.3 – underlagt bestemmelsen om at krav for tap som bare skal være gjeldende i den grad det er spesifisert i Del 9. Overdragelse av krav som stammer fra mangler mot Webasto er forbudt, med mindre Anskafferen er en forbruker.

8.3 Følgende bestemmelser skal også være gjeldende, med mindre noe annet er avtalt og Anskafferen er en forretningsvirksomhet:

a) Anskafferen må inspisere de anskaffede gjenstander etter identifiserbare vesentlige mangler uten forsinkelse, ved levering. Anskafferen skal melde ifra om slike vesentlige mangler til Webasto skriftlig uten forsinkelse, og ikke senere enn ti (10) dager etter levering av de anskaffede gjenstandene. Merking på papp, innholdsetiketter og pakkesedler som inngår i forsendelser, skal sendes inn sammen med klagen. Andre vesentlige mangler skal meldes til Webasto skriftlig umiddelbart etter at de er oppdaget, gitt at de har oppstått innenfor det begrensede tidsrommet. Datoen for mottaket av klagen hos Webasto skal være avgjørende i alle tilfeller. Dersom de vesentlige manglene ikke er varslet i tide, skal krav som stammer fra slike vesentlige mangler være forbudt med unntak av mangler som er blitt svikefullt tildekket.

b) Anskafferen kan ikke nekte å akseptere anskaffede gjenstander grunnet uvesentlige mangler.

c) Hvis en klage er uberettiget, skal Webasto ha rett til å kreve en tilbakebetaling fra Anskafferen av utgifter som er pådratt av Webasto, med mindre Anskafferen bekrefter at vedkommende ikke var klar over at det ikke var en mangel, selv etter å ha utvist rimelig forsiktighet.

d) Garantiperioden skal være på tjuefire (24) måneder fra leveransen av den leverte gjenstanden. I motsetning til det over skal den lovbestemte garantiperioden gjelde for krav for tap grunnet kriminell hensikt eller grov uaktsomhet samt grunnet straffbar skade på liv, kropp eller helse. Lovbestemte begrensende bestemmelser skal på samme måte forbli upåvirket ved leverandørs erstatning.

e) Dersom gjenstanden som leveres er bekreftet å ha en vesentlig mangel innenfor garantiperioden i henhold til punkt 8.3 d), hvis årsak allerede var til stede ved overføringen av risiko, skal Webasto etter eget skjønn enten fjerne mangelen eller gi en gjenstand som leveres uten mangler som utbedring. Krav fra Anskafferen som følger av utgifter som er påløpt for å rette mangelen, i særdeleshet befordring, fraktkostnader, arbeid og materialkostnader, skal generelt sett baseres i lovbestemmelser. Dette skal ikke gjelde så lenge utgiftene øker fordi den leverte gjenstanden har blitt forflyttet til et annet sted enn Anskafferens opprinnelige leveringssted, med mindre forflytningen har sammenheng med den tiltenkte bruk av gjenstanden.

f) I størst mulig grad skal delene overleveres til Webasto for inspeksjon. I den grad de anskaffede gjenstandene som skal erstattes ikke er inkludert i diagnosen for mangler og ikke stilles til rådighet for Webasto for teknisk analyse eller overhaling, skal de skrotes av Anskafferen og Partene skal oppnå en separat enighet om belastning av skrotekostnadene.

8.4 Det skal ikke fremmes krav fra Anskafferens side for vesentlige mangler når avviket fra kvaliteten man har enes om kun er ubetydelig eller når bruken bare en ubetydelig forringet.

Videre vil det ikke være en vesentlig mangel dersom:

a) det er naturlig slitasje, noe som gjelder i særdeleshet, men ikke utelukkende, for brennerenheter og tennere i varmeapparater, og strammere i luftkondisjoneringsenheter samt for sikringer, karbonbørster og filtre. Dette gjelder ikke hvis Anskafferen er en forbruker.

b) mangler som oppstår etter overføringen av risiko som en konsekvens av upassende eller uriktig bruk, håndtering, bruk av uegnede driftsmaterialer, upassende oppbevaring eller installasjon, manglende etterlevelse av installasjons- eller bruksinstruksjoner, overdrevet belastning eller bruk eller grunnet klimarelaterte eller andre effekter,

c) mangler som oppstår grunnet force majeure, spesielt ekstern påvirkning som ikke er forventet i avtalen eller når varene brukes på et sett som avviker fra den bruken som forventes i avtalen eller som er vanlig bruk, 

d) programvarefeil som ikke lar seg gjenskape.

e) Videre skal ikke Anskafferen ha rett til å fremme krav grunnet vesentlige mangler dersom varene er modifisert av tredjeparter eller ved installasjon av deler som har opprinnelse hos tredjeparter, med mindre årsaken til mangelen ikke er forbundet med modifiseringen. Webasto skal ikke være ansvarlig for kvaliteten på varene med grunnlag i design eller materialvalg dersom Anskafferen har bestemt design eller materiale.

8.5 Dersom utbedring ikke lykkes, er umulig eller urimelig, eller dersom det avvises, kan Anskafferen, uavhengig av krav for tap ifølge del 8, utøve sin rett til å oppheve kontrakten eller sin rett til en reduksjon i kjøpsprisen.

8.6 Fremming av et garantikrav mot Webasto krever bekreftelse og fremvisning av kjøpsfaktura fra Webasto i hvert enkelt tilfelle samt ytterligere bevis på riktig installasjon av en fagperson i hvert enkelt tilfelle.     

Følgende bestemmelser skal også være gjeldende hvis Anskafferen er en forretningsvirksomhet:

a) De avviste delene skal sendes til Webasto.

b) Webasto skal være forberedt på å bære kostnadene ved installasjon og fjerning etter eget skjønn i sitt verksteds åpningstid, uten at dette svekker disse garantibestemmelsene og uten å erkjenne noe juridisk ansvar. Som et krav for at Webasto påtar seg kostnadene ved fjerning og installasjon hvis arbeidet utføres av Webasto selv og/eller av kundens verksted som er godkjent av Webasto.

c) Anskafferen kan bare fremme noen rettigheter om regress mot Webasto hvis og i den utstrekning vedkommende ikke har inngått noen avtale med sin kunde som går utover lovbestemte krav for mangler, som ordninger grunnet goodwill.

8.7 Ytterligere krav eller krav på vegne av Anskafferen grunnet andre vesentlige mangler enn de som styres av denne Del 8, er utelukket i så stor utstrekning som lovbestemte rettigheter ikke lenger gjelder for forbrukere. Bestemmelsene i Del 8 skal gjelde på tilsvarende måte for juridiske mangler, imidlertid skal Del 11 også gjelde ved krenkelse av tredjeparts eiendomsrett.

8.8 En garanti fra Webastos side skal bare eksistere dersom den er uttrykkelig erklært av Webasto.

8.9 Ved bestilling på nettbutikken av en ladestasjon, har Anskafferen mulighet til å fremme krav mot Webasto å grunnlag av mangler på varene slik som følger: Webastos kundelinje på +800 CHARGING (00 800 24274464). Mer informasjon er tilgjengelig på nettstedet www.webasto-charging.com.

 

9. Ansvar

9.1 Krav som fremmes av Anskafferen for tap er utelukket, med mindre noe annet er spesifisert under:

Webasto vil være ansvarlig i henhold til lovbestemte forhold for tap ved skyldig skade på liv, kropp eller helse, samt for tap med grunnlag i et svikefullt eller grovt uaktsomt tjenestebrudd hos Webasto, dets juridiske representanter eller stedfortredere. Videre skal Webasto være ansvarlig for skyldige brudd på vesentlige avtaleforpliktelser, slike forpliktelser hvis oppfyllelse er nødvendig for den riktige fullførelse av avtalen og de som Anskafferen regelmessig kan være avhengig av eller fastholde ved. I tilfelle et lettere uaktsomt brudd av avtaleforpliktelsene skal Webasto bare være ansvarlig for overskuelige tap som er vanlige for avtalen, unntatt i tilfeller der kravene for tap fra Anskafferen skyldes tap av liv, kropp eller helse.   

9.2 I tillegg skal Webastos erstatning begrenses, i den grad som er tillatt i lov, til direkte, overskuelige tap som er vanlige for avtalen og maksimalt for verdien på den anskaffede gjenstanden. Anskafferen må avregne eventuelle utgifter som er påløpt og alle lovbestemte og avtalemessige rettigheter om regress overfor tredjeparter, mot dets krav på Webasto om erstatning.

9.3 Webasto skal uttrykkelig ikke være ansvarlig hvis og i den grad Anskafferen lider tap som følge av hans manglende oppfyllelse av forpliktelsen om å samarbeide eller om en slik forpliktelse er utilstrekkelig oppfylt, i særdeleshet dersom en installasjon ikke er tillatt på det tiltenkte installeringssted av juridiske årsaker, eller hvis Anskafferen er delvis ansvarlig, det vil si at Anskafferen har (delvis) skyld for tapet grunnet bevisste eller uaktsomme handlinger.

9.4 Punkt 9.1 gjelder også til fordel for Webastos juridiske representanter og stedfortredere i de tilfeller hvis krav fremmes direkte mot disse.

9.5 Bestemmelsene i Product Liability Act (Produktgarantiloven) forblir uendret.

9.6 Bestemmelsene i denne Delen skal også gjelde dersom Anskafferen fremmer et krav om tilbakebetaling for nytteløse utgifter i stedet for et krav for tap i stedet for ytelse.

10. Priser, fakturering, betaling

10.1 Bestillingen skal gjøres av Anskafferen til de priser som er oppgitt på Webastos gjeldende prisliste pluss merverdiavgift. Merverdiavgiften vil ikke beregnes kun i tilfeller der kravene for unntak av avgifter på eksportleveranser er oppfylt. Webasto vil oppgi pris til forbrukere inklusive den lovbestemte merverdiavgiften. Alle priser på nettstedet www.webasto-charging.com er oppgitt i euro og inkluderer merverdiavgift.

10.2 Webasto forbeholder seg retten til å tilpasse prisene for forretningsvirksomheter dersom enkeltstående kostnadposter endres etter at avtalen er inngått av årsaker som Webasto ikke ansvarlig for, som ved økning av priser på råmaterialer. Webasto skal dermed ha rett til å øke sine priser dersom endringene i kostnadspostene fører til en økning i de samlede kostnadene ved å oppfylle kontakten. I et slikt tilfelle skal Webasto snarest opplyse Anskafferen om pristilpasningen og årsaken til denne.

10.3 Med mindre annet er avtalt, skal fakturaer betales ikke senere enn tretti (30) dager etter levering av den anskaffede gjenstanden og/eller fakturaen. Hvis betalingsfristen overskrides, skal Anskafferen anses å være i mislighold uten videre påminnelser, og den lovbestemte morarente skal være betalbar som følge av dette.

10.4 Ved bestilling i nettbutikken på nettstedet www.webasto-charging.com kan Anskafferen bruke de betalingsmetoder som er oppgitt på nettstedet under avslutningen av kjøpsprosessen. Varer hvor det påløper fraktkostnader samt beløpet, vil vises til Anskafferen før bestillingen sendes inn. Mer informasjon vedrørende betalingsmetoder, i særdeleshet med eksterne betalingsformidlere, kan finnes på www.webasto-charging.com.

10.5 Hvis Webasto blir klar over omstendigheter som gir opphav til forventninger om at Anskafferens økonomiske omstendigheter har forverret seg vesentlig etter at avtalen ble inngått, i særdeleshet dersom Anskafferen ikke gjør opp forfalte betalinger til Webasto og Webastos fordring av den grunn ser ut til å være i fare, har Webasto rett til å gjennomføre leveranser utelukkende mot full eller delvis betaling eller mot pant i sikkerhet. Dersom Anskafferen i et slikt tilfelle ikke er i stand til å oppfylle anmodningen fra Webasto om forskuddsbetaling eller å stille sikkerhet i pant innen rimelig tid, skal Webasto ha rett til å oppheve avtalen.

10.6  Anskafferen har bare rett til å avregne hvis motkrav ikke bestrides eller den har blitt rettslig bekreftet. Denne begrensingen skal ikke gjelde for motkrav som bygger på mangler eller (delvis) manglende oppfyllelse av avtalen, i den grad disse motkravene fra Anskafferens side har opphav i samme avtale som Webastos krav. I tillegg skal ethvert krav om betaling som er reist av Anskafferen dersom vedkommende utøver sin angrerett som en forbruker, forbli upåvirket av denne bestemmelsen.

11. Eiendomsrett, tredjeparts rettigheter

11.1 Webasto skal til enhver tid være innehaveren av eiendomsretten, åndverksretten eller andre rettigheter som allerede holdes av Webasto før inngåelse av avtalen eller utenfor avtalens omfang, i særdeleshet, men ikke begrenset til, kompetanse, test- og utviklingsrapporter, forslag, ideer, utkast, design, tegninger, mønstre, modeller, programvare inkludert kildekode, datasett, CAD inkludert historikk osv. (til sammen «eksisterende eiendomsrett»). Anskafferen vil ikke få noen rettigheter til bruk av og/eller lisenser for disse eiendomsrettene, med mindre Webasto uttrykkelig har samtykket i det enkeltstående tilfellet og Partene har inngått en egen avtale som styrer slike rettigheter som i særdeleshet omfatter innvielsen av slike rettigheter om bruk, til vilkår som er vanlige i markedet.

11.2 Hvis Anskafferen er en virksomhet, vil følgende bestemmelser også gjelde:

a) Webasto skal ikke være ansvarlig for å kompensere for tap som oppstår fra krenkelse av industrielle rettigheter eller åndsverksrettigheter («eiendomsretter») hvis Webasto påviser at det ikke var ansvarlig for krenkelsen. Webasto skal i særdeleshet ikke holdes ansvarlig for krenkelsen hvis ikke engang én eiendomsrett innenfor gruppen av eiendomsretter har blitt kunngjort enten av det europeiske patentkontoret eller i en av statene i Folkerepublikken Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Østerrike eller USA og Webasto ikke var klar over eksistensen av eiendomretten av andre grunner. Ellers skal Webastos ansvar for tap ved eventuelle brudd på eiendomsrettigheter styres av Del 9 i disse Webastos generelle vilkår.

b) Partene påtar seg å opplyse hverandre uten forsinkelse om all risiko for krenkelse og antatte krenkelser de måtte bli oppmerksomme på og å bistå hverandre kostnadsfritt mot mulige krav, f.eks. med analyse og vurdering av dokumentasjon. I særdeleshet skal Anskafferen varsle Webasto om identifiserbare risikoer for Anskafferens krenkelse av en eiendomrett og/eller krenkelsen til en enhet hvor Anskafferen holder en direkte eller indirekte majoritet av kapitalen eller stemmerettene. Hvis vedkommende ikke lykkes å oppfylle denne forpliktelsen, skal krav som skyldes en slik krenkelse av eiendomsretten unntas.

c) Krav fra Anskafferen er unntatt i den utstrekning at vedkommende er ansvarlig for krenkelsen på eiendomsretten eller at vedkommende ikke har lykkes i å gi en rimelig bistand til Webasto i forsvar mot krav fra tredjeparter. Videre vil krav fra Anskafferen være utelukket dersom produktene er produsert i henhold til spesifikasjonene eller instruksjonene fra Anskafferen, eller de (angivelige) krenkelsene av eiendomsretten følger fra bruk i kombinasjon med et annet produkt eller del av et produkt som ikke har sin opprinnelse hos Webasto eller produktene benyttes på et slik sett som ikke er en del av Partenes avtale og som Webasto ikke kan forutse.

11.3 Dersom den anskaffede gjenstanden er kjøpt sammen med programvare, skal Webasto gi Anskafferen en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv rett til å bruke den tilknyttede programvaren som er avgrenset i tid og sted. Dette gir kunden kun rett til en spesifisert bruk i det elektroniske utstyret på den anskaffede gjenstanden. I særdeleshet skal kunden ikke ha rett til å distribuere, reprodusere eller endre programvaren. Som unntakstilfelle kan programvaren overføres hvis kunden viser at det har berettiget interesse i overføringen til en tredjepart, mens eget bruk opphører, i særdeleshet om den anskaffede gjenstanden blir solgt igjen. I et slikt tilfelle er kunden nødt til å instruere den nye Anskafferen i form av en avtale om å overholde Webastos rettigheter. Tekstene og programmene som kreves for å drive den leverte gjenstand skal vanligvis være underlagt åndsverk og forbli Webastos eiendom.

12. Tilbakeholdelse av eierskap

12.1 De anskaffede gjenstander skal forbli Webastos eiendom inntil full betaling er foretatt av Anskafferen. Hvis tredjeparter skulle få tilgang til de avholdte varene, skal Anskafferen gjøre dem oppmerksomme på Webastos eierskap og snarest varsle Webasto.

12.2 Etter å ha frasagt seg sin bruksrett må Brukeren snarest gi Webasto tilgang til gjenstanden hvor eierskapet skal bevares og overrekke den.

12.3 Hvis Anskafferen er en forretningsvirksomhet, vil følgende regulering også gjelde:

a) Hvis den anskaffede gjenstanden er prosessert, blandet eller kombinert med andre gjenstander, skal Anskafferen overføre, til Webasto, all eierskap og sameierskap til de nyproduserte gjenstandene tilsvarende faktureringsbeløpene til de prosesserte, blandede eller kombinerte varene og skal holde dem sikre for Webasto med den omsorg som er vanlig for en forretningsmann.

b) Anskafferen kan ikke pantsette de avholdte varene til tredjeparter eller stille disse som sikkerhet. Imidlertid skal vedkommende ha rett til å selge de avholdte varene som en del av den ordinære næringsdriften hvis vedkommende også ordner bevaringen av eierskapet som en del av gjensalget. Til dette formålet skal vedkommende overdra til Webasto alle fordringer som stammer gjensalget eller fra ethvert annet juridisk hjemmel i denne konteksten, som sikkerhet for brutto fakturabeløp fra Webasto. Vedkommende skal likevel være gjenkallelig autorisert til å ta imot den overdratte fordringen i sitt eget navn på Webastos vegne, hvorpå Webasto kun skal gjenkalle denne autoriseringen dersom Anskafferen ikke behørig oppfyller sine betalingsforpliktelser.

c) Dersom det oppstår et brudd på avtalen fra Anskafferens side, i særdeleshet om vedkommende opphører å foreta betalinger eller om hans aktiva er underlagt konkursbehandling, skal Webasto ha rett til å opplyse kjøperen av de avholdte varer om overdragelsen av fordringene og å ta imot de tilhørende fordringene. Anskafferens rett til å ta imot de tilhørende fordringene vil automatisk utløpe når kjøperen av de avholdte varer blir opplyst om overdragelsen av fordringen. I et slikt tilfelle er Anskafferen forpliktet til å levere Webasto alle dokumenter og informasjon som er nødvendig for inndrivelse av fordringen.

d) Dersom verdien på sikkerheten som er stilt til Webasto skulle overstige Webastos krav med mer enn 20 %, skal Webasto frigi den overstigende sikkerheten etter Anskafferens anmodning og etter eget skjønn.

e) Dersom tilbakeholdelsen av eierskapet eller overdragelsen ikke er gyldig i henhold til loven i det området hvor varene befinner seg, skal man bli enige om en sikkerhet tilsvarende tilbakeholdelse av eierskapet eller overdragelsen. Hvis samarbeid med Anskafferens er nødvendig for opprettelsen av en slik rett, skal vedkommende være nødt til å iverksette alle rimelige tiltak (som krav om registrering eller tinglysning) som er nødvendige for å sikre slike rettigheter, for egen regning.

13. Heving, opphør av avtalen

13.1 Ved brudd på avtalen fra Anskafferens side, i særdeleshet ved sen eller manglende betaling, skal Webasto ha rett til å kunne heve avtalen etter utløpet av en rimelig betalingsutsettelse, gitt at en slik periode ikke kan unnværes under lovbestemmelsene, uten at dette svekker de andre avtalemessige eller lovbestemte rettighetene til Webasto.

13.2 Ved brudd på avtalen fra Webastos side, skal Anskafferen ha rett til å kunne heve avtalen gitt lovbestemmelsene.

13.3 Dersom avtalen som er inngått mellom Partene er en langsiktig avtale (løpende gjentakende forpliktelse), skal hver av Partene ha rett til å heve avtalen uten grunngitt varsel ved et vesentlig brudd på avtaleforpliktelsene fra den andre Parts side som, ved brudd på forpliktelser som kan rettes opp, ikke er rettet opp innen rimelig tid, til tross for skriftlig varsel. Dersom en avtale er hevet helt eller delvis av en Part ved varsel om oppsigelse, skal Parten komme til enighet om oppgjør av de utestående forpliktelsene fra bestillinger i rammeavtaler som allerede er gjort, i særdeleshet om oppgjør av utestående fordringer, levering av anskaffede gjenstander som allerede er produsert og tilbakelevering av eventuell dokumentasjon, protokoller, materiale eller annen informasjon som kan ha blitt gitt og som er i den annen Parts besittelse

14. Klausul om eksportkontroll

Oppfyllelsen av Webastos forpliktelser i den respektive avtalen skal være underlagt en betingelse om at en slik oppfyllelse ikke vil hindres av gjeldende bestemmelser om eksportkontroll, i særdeleshet embargo eller andre sanksjoner i gjeldende lov. Anskafferen påtar seg å overrekke alle nødvendige opplysninger og dokumenter for eksport eller befordring. Utsettelser som skyldes eksportinspeksjoner eller godkjenningsprosedyrer skal ikke utgjøre et mislighold fra Webastos side. Alle tidsfrister eller leveringstider skal forlenges tilsvarende. Om alle nødvendige godkjennelser ikke innvilges eller om leveransen eller tjenesteleveransen fra Webastos ikke kan godkjennes, av avtalen anses å ikke være inngått med hensyn til de anskaffede gjenstander. Anskafferen må overholde alle aktuelle gjeldende bestemmelser om nasjonal og internasjonal kontroll av (gjen-) eksport når de anskaffede gjenstander som er levert av Webasto videresendes til tredjeparter i Tyskland eller i utlandet.

 

15. Samsvar

15.1 Hvis Anskafferen er en forretningsvirksomhet skal Partene påta seg å oppfylle gjeldende lover i forbindelse med avtalen og skal ikke foreta eller unngå å foreta handlinger som kan føre til en straffbar handling, i særdeleshet grunnet svindel eller tillitsbrudd, konkurslovbrudd, straffbare brudd på konkurranselovgivning, inkludert kontroller av import og eksport, ytelse av fordeler eller innvilgelse av fordeler, utpressing, korrupsjon eller andre kriminelle handlinger som innebærer korrupsjon eller tilsvarende forbrytelser fra Partene, personer som er ansatt av Partene eller andre tredjeparter.  Ved brudd på denne bestemmelsen, skal den andre Parten være berettiget til å oppheve eller avslutte avtalen uten varsel, samt ha retten til å stanse alle forhandlinger. Uavhengig av det over er hver Part forpliktet til å fullt ut overholde alle aktuelle lover og forskrifter, i særdeleshet de som knytter seg til databeskyttelse.

15.2 Webasto har utstedt Etiske retningslinjer for Webasto Group som må overholdes av alle ansatte hos Webasto for å sikre samsvar med viktige juridiske krav. I tillegg skal ikke Webasto akseptere noen retningslinjer om etikk, bærekraft, samsvar eller andre tilsvarende dokumenter, betingelser og/eller protokoller fra Anskafferen. Anskafferen vil ikke få tillatelse til å gjennomføre en samsvarsrevisjon på Webastos anlegg, med mindre Webasto uttrykkelig har samtykket i det enkelte tilfelle og Partene har blitt enige om omfang og innhold for en slik revisjon i en egen, skriftlig avtale.

16. Gjeldende lov

16.1 Med mindre noe annet er avtalt i avtalen, skal avtalen, inkludert disse Webastos generelle vilkår, være underlagt retten i landet der det registrerte forretningskontoret for det bemyndigede Webasto-selskapet har sin beliggenhet. Bestemmelsene under Forente Nasjoners Konvensjon om kontrakter for Internasjonale løsørekjøp (såkalt CISG) er uttrykkelig ekskludert.

16.2 Dersom Anskafferen er en forbruker med vanlig bosted utenfor landet der Webastos registrerte forretningskontor befinner seg, vil de ufravikelige lovbestemmelsene i landet der forbrukeren til vanlig har bosted ikke påvirkes av den foregående valg av lovsted.

17. Løsning av forbrukertvister

17.1  Webasto vil peke på at Den europeiske kommisjonen har en nettplattform for forlik utenom rettsvesenet av forbrukertvister på følgende kobling: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 Webasto er innstilt på å delta i behandling av tvist i en forbrukertvistnemd i tilfelle tvist med en forbruker. Forbrukere kan kontakte følgende forbrukertvistnemd («General Conciliation Body») til dette formålet: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de

18. Personvern

Alle personopplysninger som overleveres fra Anskafferen skal samles inn og behandles utelukkende for leveranse og prosessering av tjenestene og forpliktelsene knyttet til anskaffelsen av varer og tjenester fra utvalget som tilbys i Webastos nettbutikk, i hvert enkelt tilfelle i samsvar med gjeldende personvernbestemmelser, i særdeleshet den generelle personvernforordning (GDPR) og tilsvarende medfølgende nasjonale lover. Detaljer vedrørende innsamling og behandling av opplysninger samt beskyttelse av opplysninger, styres av Webastos personvernerklæring som kan finnes, på tysk, på www.webasto.com/de/datenschutz eller på engelsk på charging.webasto.com/int/data-privacy/.

 

19. Endringer i avtalen, rettsted, delvis ugyldighet

19.1 Endringer i avtalen må alltid være skriftlige. Dette gjelder også for klausulen om skriftlighet i punkt 19.1, første setning.

19.2 Webasto og Anskafferen enes om at rettstedet for alle tvister knyttet til en avtale skal sammenfalle med det registrerte forretningskontoret til den bemyndigede Webasto-selskapet hvis Anskafferen er en forretningsvirksomhet, en forhandler, en offentlig juridisk enhet eller et offentlig spesialfond eller om Anskafferen har flyttet sitt bosted eller vanlige bosted ut av Tyskland etter inngåelsen av avtalen eller om vedkommendes bosted eller vanlige bosted er ukjent i det klagen innleveres. Avtalen om rettsted skal være eksklusiv for Anskafferen under de ovenfornevnte betingelsene. I tillegg skal Webasto være berettiget til å innlevere en klage mot Anskafferen hos den domstol som er ansvarlig på stedet for Anskafferens registrerte forretningskontor.

19.3 Skulle noen bestemmelse i disse Webastos generelle vilkår eller tilleggsavtaler som er inngått være eller bli ugyldige, vil gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i disse Webastos generelle vilkår eller tilleggsavtalene som er inngått, følgelig ikke bli påvirket. Den korresponderende lovbestemmelsen skal være gjeldende i stedet for den ugyldige bestemmelsen.

20. Forbrukeres angrerett i forbindelse med nettbestillinger

Dersom en Anskaffer inngår avtalen som forbruker, vil vedkommende være berettiget til en lovbestemt angrerett i henhold til følgende instruks for angrerett:

20.1 Angrerett for salgsavtaler for anskaffelse av varer:

Du har rett til å angre på denne avtalen innen fjorten (14) dager uten å oppgi grunn. Angrerettsperioden for en salgsavtale er fjorten (14) dager fra den dag da du eller en tredjepart utnevnt av deg, som ikke er befordreren, har fått varene i sin besittelse.

Ved en avtale om flere varer som du har bestilt som del av en enkel bestilling og som må leveres separat, er angreretten fjorten (14) dager fra den dagen du, eller en tredjepart utnevnt av deg som ikke er befordreren, har tatt den siste gjenstand i besittelse.

Ved en avtale om levering av en gjenstand med flere delforsendinger eller deler, er angreretten fjorten (14) dager fra den dagen du, eller en tredjepart utnevnt av deg som ikke er befordreren, har tatt den siste delforsendingen eller delen i besittelse.

Ved en avtale om regelmessig levering av varer over en bestemt periode, er angreretten fjorten (14) dager fra den dagen du, eller en tredjepart utnevnt av deg som ikke er befordreren, har tatt den første gjenstand i besittelse.

For å benytte deg av angreretten, må du informere

Webasto Thermo & Comfort SE,

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Tyskland

E-post: info.de@webasto-charging.com

Tlf.: +49 (89) 8 57 94-0
Faks: +49 (89) 8 57 94-4 48

med en klar melding (f.eks. med brev sendt gjennom posten, faks eller e-post) om din beslutning om å angre på avtalen. For dette formålet kan du bruke angrerettsskjemaet som er vedlagt disse vilkårene (generelle vilkår), men det er ikke obligatorisk å bruke skjemaet.

For å oppfylle tidsfristen er det tilstrekkelig at du sendte meldingen med varsel om at du ønsker å benytte angreretten før utløpet av angrerettsperioden.

Hvis du benytter angreretten på avtalen, må vi snarest refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av tilleggskostnader som oppstår fordi du har valgt en annen type leveranse enn den billigste standardleveringen som tilbys av oss), innen maksimalt fjorten (14) dager fra den dagen da vi mottok din melding om at du benytter angreretten på avtalen. Vi benytter den samme betalingsmetoden for tilbakebetalingen som du benyttet i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og du vil ikke i noen tilfeller bli belastet for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte å betale tilbake inntil varene er returnert til oss eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som skjer først.

Du må returnere varene uten forsinkelse til Webasto Neubrandenburg GmbH, Werner-Baier-Straße 1, 17033 Neubrandenburg, Tyskland, og i alle tilfeller ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du informerte oss om at du ville benytte angreretten. Tidsfristen oppfylles hvis du sender eller overleverer varene før utløp av perioden på fjorten (14) dager. Vi skal bære kostnaden av å returnere varene.

Du vil bare betale for verditap på varene hvis verditapet kan tillegges at du har håndtert varene på et sett som ikke er nødvendig for å teste kvaliteten, egenskapene eller funksjonaliteten til varene.

Angreretten utgår i følgende tilfeller:

a) Ved avtaler om leveranse av varer som ikke er forhåndsprodusert og for produksjon hvor forbrukerens individuelle valg eller beslutninger er den avgjørende faktoren eller som tydelig er tilpasset de personlige behovene til forbrukeren, og

b) ved avtale om leveranse av varer hvis de, grunnet deres art, har blitt kombinert med andre varer og disse ikke kan adskilles.

Dersom angrerett benyttes for hele bestillingen, skal forbrukeren få tilbakebetalt hele fraktkostnaden. Dersom angreretten benyttes på en del av en bestilling, skal hele fraktkostnaden kun tilbakebetales hvis fraktkostnaden påløp for de varene som man benytter angretten på. Fraktkostnader skal ikke tilbakebetales i den grad de har blitt påført av kunden fordi vedkommende har valgt en annen leveransemetode enn den billigste, standard leveringsmetode som tilbys av Webasto.

20.2 Du kan bruke skjemaet under for bruk av angreretten.

Om du ønsker å angre på avtalen, fyll ut følgende skjema og send det til oss på:

Webasto Thermo & Comfort SE («Webasto»)

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Tyskland

PO Box 1410, 82199 Gilching

Tlf.: +49 (89) 8 57 94-0

Faks: +49 (89) 8 57 94-4 48

E-post: info.de@webasto-charging.com

Bruk av angrerett

Jeg/Vi (*) benytter herved angreretten på avtalen som ble inngått av meg/oss (*) om anskaffelse av

følgende varer (*)/bestillingen av følgende tjeneste (*)

Bestilt den (*)/mottatt den (*): _______________________________________________

Navn på forbrukeren(e): _________________________________________________

Adresse til forbrukeren(e): _______________________________________________

________________________________________________

Underskrift til forbrukeren(e)

((bare for meldinger på papir)

Dato: __________________________________

(*) Kryss ut det som ikke passer.

Du kan laste ned skjemaet fra vårt nettsted på webasto-charging.com/default/agb