Všeobecné obchodní podmínky prodeje skupiny Webasto

(Datum vydání verze: květen 2022)

Poznámka:Použití mužského rodu v následujícím textu nemá za cíl rozlišit pohlaví, ale spíše zvýšit srozumitelnost textu.

1. Rozsah použití

​​​​​​1.1 Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP Webasto“) platí pro společnost Webasto SE a všechny její závislé společnosti ve skupině (jednotlivě nebo společně také „Webasto“ nebo „skupina Webasto“). „Závislý" v tomto smyslu znamená, že společnost Webasto SE má přímý nebo nepřímý kontrolní vliv na řízení příslušné společnosti skupiny na základě většiny hlasovacích práv, většiny ve vedení nebo na základě dohody. Kromě toho se tyto VOP Webasto vztahují na prodej a dodávku jakýchkoli movitých výrobků a softwaru společností Webasto, bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny společností Webasto nebo zakoupeny od třetích stran, zejména zboží, náhradních dílů, součástí, materiálů, strojů a/nebo úprav výrobků (souhrnně označovaných jako „zakoupené položky“), jakož i na poskytování služeb nebo prací prováděných společností Webasto (souhrnně označovaných jako „služby“), které si kupující (jak je definováno níže) objednají, získají a/nebo zadají u společnosti Webasto.

Na území ĆR skupina Webasto podniká prostřednictvím níže uvedených subjektů:

  • Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H., odštěpný závod, Praha 9, U Elektry 830/2b, PSČ 19800, , IČO: 10831223
  • Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o., České mládeže 452, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, IČO: 03865436

Pokud je objednána nabíjecí stanice s integrovaným balíčkem konektivity, platí rovněž Všeobecné obchodní podmínky – konektivita („VOP – konektivita“), které jsou ke stažení na adrese webasto-charging.com/en_de/connectivity.

1.2 „Kupující“ ve smyslu těchto VOP Webasto zahrnuje jak spotřebitele, tak podnikatele. „Podnikatel“ zahrnuje jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu nebo osobní společnost, která je způsobilá mít práva a povinnosti, včetně právnických osob veřejného práva a zvláštních veřejnoprávních fondů, které při uzavírání smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo nezávislé profesní způsobilosti. „Spotřebitel“ zahrnuje jakoukoli fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu za účelem, který převážně nelze přičítat její obchodní nebo nezávislé profesní způsobilosti.

1.3 Právní vztahy mezi společností Webasto a kupujícími (společnost Webasto a kupující jsou také jednotlivě označováni jako „strana“ a společně jako „strany“) v souvislosti s prodejem a dodávkou zakoupených položek a poskytováním služeb společností Webasto jsou založeny výhradně na ustanoveních těchto VOP Webasto. To platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy týkající se prodeje a dodávek zakoupených položek a poskytování služeb, a to i v případě, že použití ustanovení těchto VOP Webasto není v daném okamžiku výslovně dohodnuto. Odchylná nebo protichůdná ustanovení na straně kupujících, zejména vlastní všeobecné obchodní podmínky nákupu nebo prodeje kupujícího, se použijí pouze tehdy, pokud jejich použití společnost Webasto výslovně a písemně potvrdila před uzavřením smlouvy. Další samostatná námitka ze strany společnosti Webasto v tomto konkrétním případě není nutná.

1.4  Aktuální verzi platných VOP Webasto lze kdykoli stáhnout online na adrese www.webasto-comfort.com/cs-cz/terms-and-conditions/.

2. Vznik smlouvy, odhad nákladů na instalační služby

2.1 Nabídky společnosti Webasto jsou právně nezávazné, pokud je společnost Webasto výslovně neprohlásí za závazné. Pokud pak kupující učiní nabídku prostřednictvím objednávky, smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky společností Webasto nebo okamžikem dodání.

2.2 Pokud společnost Webasto učiní závaznou nabídku, kterou kupující nepřijme ve lhůtě platnosti uvedené v objednávce nebo – pokud taková specifikace neexistuje – ve lhůtě dvou (2) týdnů od obdržení nabídky kupujícím, nabídka zaniká. Nabídka a tyto VOP Webasto se považují za přijaté v plném rozsahu bez jakýchkoli změn ze strany kupujícího, pokud kupující přijme nabídku společnosti Webasto provedenou zadáním nákupní objednávky a/nebo příkazu k provedení prací.

2.3 V případě objednávky zboží v internetovém obchodě na internetových stránkách www.webasto-charging.com platí následující:

Prezentace zakoupených položek a služeb na internetových stránkách nepředstavuje závaznou nabídku. Kupující podává závaznou nabídku na nákup zakoupených položek a/nebo služeb v košíku kliknutím na tlačítko objednávky. Po odeslání objednávky je na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím automaticky zasláno potvrzení nákupní objednávky s podrobnostmi o objednávce. Tento e-mail slouží pouze k potvrzení přijetí objednávky a ještě nevede ke vzniku smlouvy. Smlouva vzniká teprve tehdy, když společnost Webasto přijme objednávku a oznámí její přijetí v samostatném e-mailu („přijetí objednávky“ nebo „potvrzení o odeslání“). Pokud kupující v jednotlivém případě neobdrží potvrzení o odeslání, smlouva vzniká nejpozději skutečným dodáním na dohodnuté místo dodání („dodání“) společností Webasto. Pokud zakoupené položky nebo služby nejsou v době podání objednávky k dispozici, společnost Webasto si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout a smlouva v takovém případě nevzniká. Kupující o tom bude neprodleně informován. Veškeré již provedené platby budou kupujícímu neprodleně vráceny.

3. Změny

Pokud je kupující podnikatelem, musí jakékoli změny požadované kupujícím, pokud jde o předmět dodávky, specifikace a/nebo procesy, předložit společnosti Webasto prostřednictvím vhodné a obvyklé dokumentace. Tyto požadované změny provede společnost Webasto až poté, co se strany vzájemně dohodnou na nezbytných úpravách a změnách dodacích lhůt, cen a/nebo jiných dodacích podmínek a postupů. Společnost Webasto upozorní kupujícího, pokud po přezkoumání požadovaných změn zjistí, že změny nejsou vhodné pro zamýšlený účel a potřebné standardy kvality předmětu dodávky. V takovém případě si společnost Webasto vyhrazuje právo odmítnout provedení a implementaci změn bez odpovědnosti vůči kupujícímu, dokud se strany vzájemně nedohodnou na úpravě požadovaných změn, která odpovídá účelu a standardům kvality.

4. Pověření třetích stran

Pokud je kupující podnikatelem, platí rovněž následující ustanovení:

4.1 Společnost Webasto je oprávněna zadat zakázku třetím stranám bez předchozího souhlasu kupujícího. Pověření třetích stran nemá vliv na přímou právní odpovědnost společnosti Webasto vůči kupujícímu.

4.2 V případě výroby zakoupených položek bude společnost Webasto informovat kupujícího, pokud bude nutné přemístit výrobní činnost a/nebo výrobní místo pro výrobu zakoupené položky nebo jejích částí na jiné místo. V takovém případě se strany vzájemně dohodnou na případné potřebné úpravě termínů, cen atd.

5. Dodací termíny a lhůty, přerušení dodávky, zpoždění dodávky

5.1 Dodací lhůty, které nejsou výslovně prohlášeny za závazné, jsou nezávazné. Dodací lhůty začínají běžet nejdříve po splnění všech dohodnutých povinností kupujícího k součinnosti, zejména po obdržení všech dokumentů, ustanovení a informací potřebných k určení obsahu objednávky, pokud kupující souhlasil s jejich poskytnutím. Nejsou-li tyto požadavky splněny včas nebo řádně nebo dojde-li ke zpoždění dodávky v důsledku jiných okolností, za které odpovídá kupující, nebo z jiných důvodů, za které společnost Webasto neodpovídá, dohodnutá dodací lhůta nebo dohodnuté datum dodání se odpovídajícím způsobem prodlouží.  Totéž platí v případě, že dodací lhůty a termíny nelze dodržet v důsledku vyšší moci (viz bod 6.1).

5.2 Dodací lhůty se prodlužují o dobu trvání přerušení v případě okolností, za které společnost Webasto neodpovídá a které mají významný vliv na výrobu nebo dodání položky, zejména okolností uvedených v bodě 6.1, jakož i okolností, které se týkají společnosti Webasto nebo jejích subdodavatelů („přerušení, za která společnost Webasto neodpovídá"). Pokud přes veškerou přiměřenou snahu není možné smlouvu upravit podle požadavků z důvodu přerušení, za která společnost Webasto neodpovídá, je společnost Webasto oprávněna od smlouvy odstoupit.

5.3 Pokud dojde k prodloužení dodací lhůty v důsledku okolností uvedených v bodě 5.2 nebo pokud je společnost Webasto zproštěna své povinnosti dodat zboží, nemá kupující vůči společnosti Webasto žádné nároky z odpovědnosti. Společnost Webasto neodpovídá za přerušení, za která neodpovídá, a to ani v průběhu zpoždění. Společnost Webasto je povinna informovat kupujícího o výskytu výše uvedených okolností.

5.4 Pokud se přeprava nebo dodání předmětu dodávky zpozdí na žádost kupujícího nebo v důsledku okolností, které mají původ v oblasti rizika a odpovědnosti kupujícího, musí kupující uhradit společnosti Webasto skutečné náklady vzniklé v důsledku uskladnění. Pokud je kupující podnikatelem, činí nárok na skladné nejméně 0,5 % z neuhrazené částky faktury za každý neuhrazený měsíc, počínaje měsícem po oznámení, že zásilka je připravena; ověření nižší škody je nadále možné. Společnost Webasto je však oprávněna po stanovení přiměřené lhůty a po jejím marném uplynutí s předmětem dodávky naložit jinak.

5.5 Není-li dohodnuto jinak, budou zakoupené položky dodány ze závodu (Incoterms 2020). Pro převod rizika platí část 7.

5.6 Dílčí dodávky a odpovídající faktury jsou přípustné, pokud nejsou pro kupujícího nepřiměřené. Pokud kupující přijme předčasné dodávky nebo dodávky identifikovatelného nadměrného množství bez námitek, považuje se závazek společnosti Webasto dodat tyto zakoupené položky za splněný. Totéž platí v případě bezpodmínečného přijetí identifikovatelných nadměrných množství.

6. Vyšší moc

6.1 Vyšší moc, pracovní spory, pandemie, nepokoje, úřední akce nebo jiná přerušení, za která společnost Webasto neodpovídá, jakož i nepředvídatelné, neodvratitelné a závažné události, které společnosti Webasto brání v plnění jejích smluvních závazků, osvobozují společnost Webasto od povinnosti plnit své závazky po dobu trvání přerušení a v rozsahu jejich dopadu. To platí i v případě, že tyto události nastanou v době, kdy je společnost Webasto v prodlení. Společnost Webasto se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o výskytu překážky a jejím předpokládaném trvání. Pokud překážka trvá déle než tři (3) měsíce, je každá ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit. V takovém případě společnost Webasto vrátí kupujícímu veškeré již provedené platby za dosud neposkytnuté dodávky a služby. Překážka plnění, za kterou odpovídá kupující, neopravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy o dodávce.

6.2 Strany jsou povinny vynaložit veškeré přiměřené úsilí na zmírnění dopadů přerušení. Strany musí rovněž hledat alternativní způsoby a prostředky, jak nadále umožnit plnění povinností plnění a případně v dobré víře upravit své závazky po dobu přerušení změněného vztahu. Jakmile přerušení skončí, musí být původní povinnosti plnění stran (s výhradou ustanovení o zrušení podle bodu 5.1) opět splněny.

7. Převod rizika

Pokud je kupující podnikatelem, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení na kupujícího nejpozději v okamžiku, kdy společnost Webasto předá zboží dopravci nebo jinému odesílateli (dále jednotně označované jako „odesílatel“). Je-li kupujícím spotřebitel, přechází riziko při dodání na odesílatele pouze tehdy, pokud kupující pověřil odesílatele provedením dodávky a společnost Webasto kupujícímu předem nesdělila jméno odesílatele. Není-li dohodnuto jinak, přechází riziko nejpozději při dodání zboží kupujícímu. Zákonný převod rizika v případě opožděného převzetí zůstává nedotčen. Není-li dohodnuto jinak, přechází riziko výhradně na kupujícího také v případě, že jsou zakoupené předměty na žádost kupujícího uskladněny v prostorách společnosti Webasto. Společnost Webasto bude postupovat výhradně s péčí vyžadovanou v obchodním styku, ale nebude pro kupujícího přijímat žádná další bezpečnostní opatření.

8. Kvalita, kontrola přijímaného zboží, reklamace vad

8.1 Společnost Webasto je povinna u zakoupených položek a služeb dodržovat současný stav vědy a techniky, dohodnuté specifikace a předpisy týkající se kvality, životního prostředí, imisí, bezpečnosti a zkoušek, jakož i dohodnuté technické údaje. Společnost Webasto písemně informuje kupujícího o jakýchkoli problémech s kvalitou zakoupených položek nebo služeb. Pokud je kupující podnikatelem, strany se rovněž vzájemně informují o možnostech zlepšení kvality.

8.2 V případě vady zakoupených položek má kupující nárok na zákonná záruční práva – s výhradou ustanovení platných pro podnikatele v bodě 8.3 – s tím, že nároky na náhradu škody existují pouze v rozsahu uvedeném v bodě 9. Postoupení nároků vůči společnosti Webasto vyplývajících z vad je zakázáno, pokud kupující není spotřebitelem.

8.3 Pokud není dohodnuto jinak a kupující je podnikatelem, platí rovněž následující ustanovení:

a) Kupující je povinen bezodkladně po dodání zkontrolovat zakoupené položky z hlediska zjistitelných podstatných vad. Kupující je povinen neprodleně, nejpozději však do deseti (10) dnů po dodání zakoupených položek, tyto podstatné vady písemně oznámit společnosti Webasto. Spolu s reklamací je třeba předložit kartonové štítky, štítky s obsahem a balicí lístky přiložené k zásilce. Ostatní podstatné vady je třeba písemně oznámit společnosti Webasto ihned po jejich zjištění, pokud vznikly v promlčecí lhůtě. Rozhodující je v každém případě datum přijetí reklamace společností Webasto. Pokud není podstatná vada nahlášena včas, jsou nároky vyplývající z této podstatné vady zakázány, s výjimkou podvodně zatajených vad.

b) Kupující nemůže odmítnout převzít zakoupené položky z důvodu nepodstatných vad dle čl. 8.4.

c) Pokud je reklamace neoprávněná, je společnost Webasto oprávněna požadovat po kupujícím náhradu nákladů, které jí vznikly, ledaže kupující prokáže, že si nebyl vědom existence vady, přestože vynaložil náležitou péčí.

d) Promlčecí doba práv z vadného plnění je dvacet čtyři (24) měsíců od dodání předmětu dodávky. Na rozdíl od výše uvedeného platí zákonná záruční doba pro nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku úmyslného trestného činu nebo hrubé nedbalosti, jakož i v důsledku zaviněné újmy na životě, zdraví nebo těle. Zákonná ustanovení o promlčení zůstávají nedotčena i v případě regresu dodavatele.

e) Pokud se na předmětu dodávky v promlčecí době prokazatelně vyskytne vada, jejíž příčina existovala již v době přechodu nebezpečí škody na věci, společnost Webasto podle svého uvážení buď vadu odstraní, nebo poskytne jako opravu předmět dodávky bez vad. Nároky kupujícího v důsledku nákladů nutných k odstranění vady, zejména nákladů na přepravu, dopravu, práci a materiál, se obecně zakládají na zákonných ustanoveních. To neplatí, pokud se náklady zvýší z důvodu, že předmět dodávky byl následně převezen na jiné místo, než je původní místo dodání kupujícího, ledaže by toto převezení odpovídalo zamýšlenému použití předmětu dodávky.

f) Pokud je to možné, musí být díly poskytnuty společnosti Webasto ke kontrole. Pokud zakoupené položky, které mají být vyměněny, nejsou zahrnuty do diagnostiky vady nebo nejsou společnosti Webasto k dispozici pro technickou analýzu nebo generální opravu, budou sešrotovány kupujícím a strany se zvlášť dohodnou na převzetí nákladů na sešrotování.

8.4 Společnost Webasto neodpovídá za vadu, pokud (1) vada je drobná či nepodstatná a nemá vliv na funkčnost a užití dodaného zboží nebo (2) je odchylka od sjednané jakosti pouze nepodstatná nebo (3) je použitelnost pouze nepodstatně zhoršena. Jedná se zejména o:

a) Přirozené opotřebení; to platí zejména, nikoli však výlučně, pro hořáky a žárové zapalovače v ohřívačích, řemeny a napínáky v klimatizačních jednotkách, jakož i pro pojistky, uhlíkové kartáče a filtry. To neplatí, pokud je kupující spotřebitelem.

b) Vady vzniklé po převodu rizika v důsledku nevhodného nebo nesprávného použití, manipulace, použití nevhodných provozních materiálů, nevhodného skladování nebo instalace, nedodržení pokynů pro instalaci nebo manipulaci, nadměrného namáhání nebo používání nebo v důsledku klimatických či jiných vlivů.

c) Vady vzniklé v důsledku vyšší moci, zejména v důsledku vnějších vlivů, které nejsou ve smlouvě předpokládány, nebo pokud je zboží používáno způsobem, který se odchyluje od použití předpokládaného ve smlouvě nebo od typického použití. 

d) Neopravitelné softwarové chyby.

e) Kupující dále není oprávněn uplatňovat nároky z podstatných vad, pokud je zboží upraveno třetími stranami nebo instalací dílů původem od třetích stran, ledaže by příčina vady nesouvisela s úpravou. Společnost Webasto neodpovídá za kvalitu zboží založenou na designu nebo výběru materiálu, pokud kupující určil design nebo materiál.

8.5 Uplatnění práva na odstranění vady vůči společnosti Webasto vyžaduje v každém případě ověření a předložení nákupní faktury společnosti Webasto, příp. i dalšího dokladu o řádné instalaci provedené odborníkem.

8.6 V případě, že kupující je podnikatelem, platí navíc následující ustanovení:

a) Odmítnuté díly je třeba zaslat společnosti Webasto.

b) Společnost Webasto je připravena nést náklady na instalaci a odstranění podle svého uvážení v rámci provozní doby své dílny, aniž by tím byla dotčena tato záruční ustanovení a aniž by tím byla uznána jakákoli právní povinnost. Předpokladem pro převzetí nákladů na demontáž a montáž je, že tyto práce jsou provedeny společností Webasto nebo zákaznickým servisem uznaným společností Webasto;

c) Kupující může vůči společnosti Webasto uplatnit regresní práva pouze v případě a v rozsahu, kdy kupující se se svým zákazníkem nedohodl na právech z vadného plnění nad rámec zákonných práv z vad, např. z důvodu úsluhy.

8.7 Další nebo jiné nároky kupujícího z vadného plnění, než které jsou upraveny v tomto čl. 8, jsou vyloučeny, pokud pro spotřebitele neplatí další kogentní zákonná práva. Ustanovení tohoto čl. 8 se použijí přiměřeně pro právní vady; v případě porušení vlastnických práv třetích stran se však navíc aplikuje čl. 11.

8.8 Záruka ze strany společnosti Webasto existuje pouze tehdy, pokud ji společnost Webasto výslovně prohlásí.

8.9 V případě objednávky nabíjecí stanice prostřednictvím internetového obchodu (pokud existuje) má kupující možnost uplatnit své nároky vůči společnosti Webasto z vadného plnění prostřednictvím zákaznické linky společnosti Webasto na čísle uvedené v internetovém obchodě). Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.webasto-charging.com.

9. Odpovědnost za škodu

9.1 Nároky kupujícího na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud není dále uvedeno jinak:

Společnost Webasto odpovídá za zákonem stanovených podmínek za škodu v případě zaviněné újmy na životě, zdraví nebo těle, jakož i za škodu vzniklou na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany společnosti Webasto, jejích statutárních orgánů nebo osob, jejichž služeb společnost Webasto využívá ke splnění svých závazků. Společnost Webasto dále odpovídá za zaviněné porušení smlouvy podstatným způsobem, přičemž podstatné je takové porušení povinnosti, o němž společnost Webasto již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V případě jiného nedbalostního porušení smlouvy než hrubě nedbalostního porušení odpovídá společnost Webasto pouze za předvídatelné škody typické pro daný smluvní typ, s výjimkou nároků kupujícího na náhradu škody způsobené újmou na životě, zdraví nebo těle.

9.2 Kromě toho je náhrada škody společností Webasto omezena v rozsahu povoleném zákonem na přímou předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu a maximálně na hodnotu předmětu dodávky. Kupující je povinen započíst veškeré vzniklé náklady a veškerá zákonná a smluvní regresní práva vůči třetím stranám proti svému nároku na náhradu škody vůči společnosti Webasto, tedy v případě, že již byl nárok z náhrady škody kupujícího uspokojen třetí stranou, kupující je o tomto povinen Webasto informovat a zároveň v takovém případě kupující ztrácí nárok, aby byl v tomto rozsahu uspokojen ze strany Webasto.

9.3 Společnost Webasto výslovně neodpovídá, pokud a v rozsahu, v jakém kupujícímu vznikne škoda v důsledku nesplnění jeho povinnosti součinnosti nebo pokud je tato povinnost splněna nedostatečně, zejména pokud instalace není na zamýšleném místě instalace z právních důvodů přípustná, nebo pokud je kupující částečně odpovědný, tj. kupující (částečně) zavinil škodu v důsledku svého úmyslného nebo nedbalého jednání.

9.4 Čl. 9.1 platí také ve prospěch statutárních orgánů a osob, jejichž služeb společnost Webasto využívá ke splnění svých závazků, pokud jsou nároky uplatněny přímo vůči nim.

9.5 Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčena.

9.6 Ustanovení tohoto článku se použijí i v případě, že kupující vůči společnosti Webasto uplatní nároky z jiných právních důvodů včetně nároků na náhradu marně vynaložených nákladů.

10. Ceny, fakturace, platby

10.1 Objednávku podává kupující za ceny uvedené v aktuálních cenících společnosti Webasto včetně daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty se nevyměřuje pouze v případech, kdy jsou splněny zákonné podmínky. Společnost Webasto uvádí cenu pro spotřebitele včetně příslušné zákonné daně z přidané hodnoty. Všechny ceny na internetových stránkách www.webasto-charging.com jsou uvedeny v eurech a zahrnují daň z přidané hodnoty.

10.2 Společnost Webasto si vyhrazuje právo upravit své ceny pro podnikatele, pokud se jednotlivé nákladové položky změní po uzavření smlouvy z důvodů, za které společnost Webasto neodpovídá, například v případě zvýšení cen surovin. Společnost Webasto je proto oprávněna zvýšit své ceny, pokud změna nákladové položky (položek) vede ke zvýšení celkových nákladů na plnění smlouvy. V takovém případě společnost Webasto neprodleně informuje kupujícího o úpravě ceny a jejím důvodu.

10.3 Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury splatné nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení zakoupené položky a/nebo faktury. Pokud dojde k překročení lhůty splatnosti, má se za to, že je kupující bez další upomínky v prodlení, v důsledku čehož se platí zákonná úroková sazba.

10.4 V případě objednávky v internetovém obchodě na internetových stránkách www.webasto-charging.com může kupující použít platební metody uvedené na internetových stránkách v závěru procesu objednávky. Zboží, které je zatíženo náklady na přepravu, a částka se zobrazí kupujícímu před odesláním objednávky. Další informace o způsobech platby, zejména u externích zpracovatelů plateb, naleznete na www.webasto-charging.com.

10.5 Pokud se společnost Webasto dozví o okolnostech, které dávají předpoklad, že se finanční situace kupujícího po uzavření smlouvy výrazně zhoršila, zejména pokud kupující neuhradí splatné pohledávky společnosti Webasto, a proto se nároky společnosti Webasto na zaplacení jeví jako ohrožené, je společnost Webasto oprávněna uskutečnit dodávky pouze za úplnou nebo částečnou úhradu nebo za poskytnutí zajištění. Pokud kupující v tomto případě nesplní požadavek společnosti Webasto na zaplacení zálohy nebo poskytnutí zajištění v přiměřené lhůtě, je společnost Webasto oprávněna od smlouvy odstoupit.

10.6 Kupující je oprávněn provést započtení pouze v případě, že protipohledávka je nesporná nebo byla právně prokázána. Toto omezení se nevztahuje na protipohledávky založené na vadách nebo (částečném) neplnění smlouvy, pokud tyto protipohledávky kupujícího vyplývají ze stejné smlouvy jako pohledávka společnosti Webasto. Kromě toho zůstávají tímto ustanovením nedotčeny případné nároky na zaplacení ze strany kupujícího, pokud uplatní své právo na odstoupení od smlouvy jako spotřebitel.

11. Práva duševního vlastnictví, práva třetích stran

11.1 Společnost Webasto zůstává vždy vlastníkem veškerých práv průmyslového vlastnictví, autorských a jiných práv, která společnost Webasto vlastnila již před uzavřením smlouvy nebo mimo rámec smlouvy, zejména, ale nikoliv výlučně, know-how, zkušebních a vývojových zpráv, podnětů, nápadů, návrhů, nákresů, výkresů, námětů, vzorů, modelů, softwaru (včetně zdrojového kódu), souborů dat, CAD včetně historie atd. (dále společně jen „existující práva duševního vlastnictví“). Kupující uzavřením smlouvy nezískává žádná užívací práva a/nebo licence k těmto existujícím právům duševního vlastnictví, pokud s tím společnost Webasto v konkrétním případě výslovně nesouhlasila a pokud strany neuzavřely odpovídající samostatnou dohodu upravující tato práva, která zahrnuje zejména udělení jakýchkoli užívacích práv za podmínek obvyklých na trhu.

11.2 Pokud je kupující podnikatelem, platí rovněž následující ustanovení:

a) Společnost Webasto neodpovídá za náhradu škody vzniklé v důsledku porušení práv na průmyslové vlastnictví nebo autorských práv (dále jen „vlastnická práva“), pokud prokáže, že za toto porušení není odpovědná. Společnost Webasto nenese odpovědnost za porušení zejména v případě, že ani jedno vlastnické právo ze skupiny vlastnických práv nebylo zveřejněno Evropským patentovým úřadem nebo v některém ze států Spolkové republiky Německo, Francie, Spojeného království, Rakouska nebo USA a společnost Webasto o existenci vlastnických práv nevěděla z jiných důvodů. Jinak se odpovědnost společnosti Webasto za škodu v případě porušení vlastnického práva řídí bodem 9 těchto VOP Webasto.

b) Strany se zavazují, že se budou neprodleně vzájemně informovat o všech rizicích porušení nebo údajných případech porušení, o nichž se dozvědí, a že se budou vzájemně bezplatně podporovat všemi přiměřenými způsoby při obraně proti případným nárokům, např. při analýze a hodnocení dokumentace. Kupující je zejména povinen oznámit společnosti Webasto identifikovatelná rizika porušení vlastnických práv kupujícího a/nebo subjektu, v němž má kupující přímou nebo nepřímou většinu kapitálu nebo hlasovacích práv; pokud tuto povinnost nesplní, jsou nároky založené na takovém porušení práv duševního vlastnictví vyloučeny.

c) Nároky na straně kupujícího jsou vyloučeny, pokud je odpovědný za porušení práv duševního vlastnictví nebo pokud neposkytl společnosti Webasto přiměřenou podporu při obraně proti nárokům třetích stran. Nároky na straně kupujícího jsou dále vyloučeny, pokud jsou výrobky vyrobeny podle specifikací nebo pokynů kupujícího nebo (údajné) porušení práv duševního vlastnictví vyplývá z použití v kombinaci s jiným výrobkem nebo částí výrobku nepocházející od společnosti Webasto, nebo jsou výrobky použity způsobem, který není součástí dohody stran a který společnost Webasto nemohla předvídat.

11.3 Pokud je zakoupená položka zakoupena společně se softwarem, společnost Webasto uděluje kupujícímu nepřenosné, nevýhradní právo na používání souvisejícího softwaru, které je časově a místně omezené. To opravňuje zákazníka výhradně k určenému použití v rámci elektronického zařízení zakoupené položky. Zákazník zejména nemá právo software distribuovat, reprodukovat nebo upravovat. Výjimečně lze software převést, pokud zákazník prokáže oprávněný zájem na jeho převodu na třetí stranu a zároveň jej přestane sám používat, zejména pokud dojde k dalšímu prodeji zakoupené položky. V takovém případě je zákazník povinen smluvně poučit nového kupujícího, aby dodržoval práva, na která má společnost Webasto nárok. Texty a programy potřebné k provozu předmětu dodávky jsou obvykle předmětem autorských a práv průmyslového vlastnictví a zůstávají majetkem společnosti Webasto.

12.Výhrada vlastnictví

12.1 Zakoupené položky zůstávají majetkem společnosti Webasto až do úplného zaplacení ze strany kupujícího. Pokud by třetí strany získaly přístup k vyhrazenému zboží, musí je kupující upozornit na vlastnictví společnosti Webasto a neprodleně o tom společnost Webasto informovat.

12.2 Po prohlášení o vzdání se práva na užívání musí kupující neprodleně umožnit společnosti Webasto přístup k předmětům s výhradou vlastnictví a odevzdat je.

12.3 Pokud je kupující podnikatelem, platí rovněž následující ustanovení:

a) Pokud jsou zakoupené předměty zpracovány, zkombinovány nebo spojeny s jinými předměty, převede kupující na společnost Webasto svá vlastnická a spoluvlastnická práva k nově vyrobeným předmětům ve vztahu k fakturovaným hodnotám zpracovaného, zkombinovaného nebo spojeného zboží a uchová je pro společnost Webasto s péčí řádného hospodáře.

b) Kupující nesmí rezervované zboží zastavit třetím stranám ani je postoupit jako zástavu. Je však oprávněn dále prodat vyhrazené zboží v běžném obchodním styku, pokud v rámci dalšího prodeje sjedná i výhradu vlastnictví. Za tímto účelem tímto postupuje společnosti Webasto veškeré pohledávky vyplývající z dalšího prodeje nebo z jakéhokoli jiného právního důvodu v této souvislosti jako záruku ve výši hrubé fakturované částky společnosti Webasto. Je však odvolatelně oprávněn vymáhat postoupenou pohledávku svým jménem na účet společnosti Webasto, přičemž společnost Webasto toto oprávnění odvolá pouze v případě, že kupující řádně nesplní své platební povinnosti.

c) V případě jakéhokoli porušení smlouvy ze strany kupujícího, zejména pokud přestane platit nebo pokud byl jeho majetek předmětem insolvenčního řízení, je společnost Webasto oprávněna informovat kupujícího vyhrazeného zboží o postoupení pohledávek a vymáhat příslušné pohledávky. Právo kupujícího vymáhat příslušné pohledávky automaticky zaniká, jakmile je kupující vyhrazeného zboží informován o postoupení pohledávek. V takovém případě je kupující povinen poskytnout společnosti Webasto veškeré dokumenty a informace nezbytné pro vymáhání pohledávek.

d) Pokud by hodnota zajištění poskytnutého společnosti Webasto převýšila pohledávky společnosti Webasto o více než 20 %, společnost Webasto na žádost kupujícího a podle vlastního uvážení uvolní nadměrné zajištění.

e) Pokud by výhrada vlastnictví nebo postoupení neměly být účinné podle práva, na jehož území se zboží nachází, považuje se zajištění odpovídající výhradě vlastnictví nebo postoupení za dohodnuté. Pokud by ke vzniku takových práv byla nutná součinnost kupujícího, je kupující povinen na vlastní náklady učinit veškerá přiměřená opatření (např. požadavky na registraci nebo zveřejnění) nezbytná ke vzniku a zachování takových práv.

13. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

13.1 V případě porušení smlouvy ze strany kupujícího, zejména v případě opožděné platby, je společnost Webasto oprávněna odstoupit od smlouvy po uplynutí přiměřené doby odkladu, a to za předpokladu, že tuto lhůtu nelze prominout podle zákonných ustanovení, a to aniž by byla dotčena její další smluvní a zákonná práva.

13.2 V případě porušení smlouvy ze strany společnosti Webasto je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy za zákonných podmínek.

13.3 Pokud je předmětem smlouvy trvale opakující se závazek, je každá strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, a to v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem, které – v případě odstranitelných porušení povinností – není napraveno v přiměřené lhůtě, a to ani přes písemné upozornění. V případě úplného nebo částečného ukončení smlouvy výpovědí se strany dohodnou na vypořádání nesplněných závazků vyplývajících z již zadaných objednávek, zejména na vypořádání nevyřízených pohledávek, dodání již vyrobených zakoupených položek a vrácení veškerých dokumentů, záznamů, materiálů nebo jiných informací, které mohly být poskytnuty a které jsou v držení druhé strany.

14. Doložka o kontrole vývozu

Plnění závazků společnosti Webasto podle příslušné smlouvy podléhá podmínce, že tomuto plnění nebrání žádné překážky vyplývající z platných ustanovení o kontrole vývozu, zejména embarga nebo jiné sankce podle platných právních předpisů. Kupující se zavazuje poskytnout veškeré informace a dokumenty potřebné pro vývoz nebo přepravu. Zpoždění v důsledku vývozních kontrol nebo schvalovacích postupů nepředstavuje prodlení společnosti Webasto. Případné termíny nebo dodací lhůty se odpovídajícím způsobem prodlouží. Pokud nejsou udělena potřebná schválení nebo pokud nelze schválit dodávku nebo poskytnutí služby, které společnost Webasto dluží, má se za to, že smlouva ohledně dotčených zakoupených položek nebyla uzavřena. Při předávání zakoupených položek dodaných nebo poskytnutých společností Webasto třetím stranám v České republice nebo v zahraničí musí kupující dodržovat příslušná platná ustanovení národních nebo mezinárodních zákonů o kontrole (re-)exportu.

 

15. Dodržování předpisů

15.1 Pokud je kupující podnikatelem, zavazují se strany v souvislosti s touto smlouvou dodržovat platné právní předpisy a nepodnikat ani neopomenout žádné kroky, které by mohly vést k trestnému činu, zejména v důsledku podvodu nebo zneužití důvěry, insolvenčních trestných činů, trestných činů proti hospodářské soutěži, včetně kontroly dovozu a vývozu, poskytování výhod nebo přijímání výhod, vydírání, korupce nebo jiných trestných činů zahrnujících korupci nebo srovnatelné trestné činy ze strany stran, osob zaměstnaných stranami nebo jiných třetích stran.  V případě porušení tohoto ustanovení je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo ji ukončit bez výpovědní lhůty, stejně jako má právo zastavit jakákoli jednání. Bez ohledu na výše uvedené je každá strana povinna plně dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy, zejména ty, které se týkají ochrany údajů.

15.2 Společnost Webasto vydala Pravidla chování v rámci skupiny Webasto, který musí dodržovat všichni zaměstnanci společnosti Webasto, aby bylo zajištěno dodržování klíčových právních požadavků. Kromě toho společnost Webasto neakceptuje žádná Pravidla chování, udržitelnosti, shody nebo jiné srovnatelné dokumenty, podmínky a/nebo záznamy kupujícího. Kupující není oprávněn provádět audit shody na pracovištích společnosti Webasto, pokud s tím společnost Webasto v konkrétním případě výslovně nesouhlasila a pokud se strany nedohodly na rozsahu a obsahu takového auditu uzavřením samostatné písemné dohody.

16. Rozhodné právo

16.1 Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se smlouva, včetně těchto VOP Webasto, právem země, ve které se nachází sídlo pověřené společnosti Webasto. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) jsou výslovně vyloučena.

16.2 Pokud je kupující spotřebitelem, který má obvyklé bydliště mimo zemi, v níž se nachází sídlo společnosti Webasto, nejsou výše uvedenou volbou práva dotčena závazná zákonná ustanovení země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště.

17. Řešení spotřebitelských sporů

17.1 Společnost Webasto upozorňuje, že Evropská komise poskytuje online platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pod tímto odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 V případě spotřebitelského sporu se lze rovněž obrátit na Českou obchodní inspekci pod tímto odkazem: https://www.coi.cz/.

18. Ochrana údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem poskytování a zpracování služeb a povinností v souvislosti s nákupem zboží a služeb ze sortimentu nabízeného v internetovém obchodě společnosti Webasto, a to vždy v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými doprovodnými vnitrostátními právními předpisy. Podrobnosti týkající se shromažďování a zpracování údajů a jejich ochrany jsou upraveny v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Webasto, které je k dispozici na adrese https://www.webasto-comfort.com/cs-cz/data-privacy/.

 

19. Změny smlouvy, místo soudní příslušnosti, částečná neplatnost

19.1 Změny smlouvy musí být vždy provedeny písemně. To platí i pro ustanovení o písemné formě v bodě 19.1 větě 1.

19.2 Společnost Webasto a kupující se dohodli, že místo soudní příslušnosti pro všechny spory v souvislosti se smlouvou se shoduje se sídlem pověřené společnosti Webasto, pokud je kupující podnikatelem, obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva nebo pokud kupující po uzavření smlouvy přemístil své bydliště nebo obvyklé bydliště mimo území České republiky nebo pokud jeho bydliště nebo obvyklé bydliště není v době podání reklamace známo. Tato dohoda o místě soudní příslušnosti platí za výše uvedených podmínek výhradně pro kupujícího. Kromě toho je společnost Webasto oprávněna podat na kupujícího stížnost u příslušného soudu podle sídla kupujícího.

19.3 Pokud by některé ustanovení těchto VOP Webasto nebo uzavřených dodatečných smluv bylo nebo se stalo neplatným, platnost ostatních ustanovení těchto VOP Webasto nebo uzavřených dodatečných smluv tím není dotčena. Místo neplatného ustanovení se použijí odpovídající zákonná ustanovení.

20. Právo spotřebitelů na odstoupení v případě online objednávek

Pokud kupující uzavírá smlouvu jako spotřebitel, má zákonné právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími pokyny pro odstoupení od smlouvy:

20.1 Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů u zboží zakoupeného mimo obchodní prostory:

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

V případě smlouvy na několik kusů zboží, které jste si objednali v rámci jedné objednávky a které musí být dodány samostatně, je lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední kus zboží.

V případě smlouvy o dodání položky ve více dílčích zásilkách nebo kusech je lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus.

V případě smlouvy o pravidelných dodávkách zboží během určitého období je lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali první kus.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, informujte Webasto v sídle společnosti ze skupiny Webasto, od které jste objednali zakoupené položky, uvedeném v článku 1.1. těchto VOP Webasto, nebo na níže uvedené emailové adrese: info.cz@webasto.com
prostřednictvím prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, který je přiložen k těmto VOP Webasto; formulář však není povinný.

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, který je přiložen k těmto VOP; formulář však není povinný.

Pro dodržení lhůty stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám neprodleně vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých z důvodu, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebude účtován poplatek za toto vrácení peněz. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud nám zboží nebude vráceno nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Zboží musíte neprodleně vrátit na adresu Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft mbH, Jochen-Rindt-Straße 19, A-1230 Wien, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali oodstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete nebo předáte před uplynutímčtrnácti (14) dnů. Náklady na vrácení zboží neseme my.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ztrátu hodnoty lze přičíst tomu, že jste se zbožím manipulovali způsobem, který není nezbytný pro testování kvality, vlastností nebo funkčnosti zboží.

Právo na odstoupení je vyloučeno v následujících případech:

a) v případě smluv o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodujícím faktorem individuální výběr nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které bylo zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele, a

b) v případě smluv o dodání zboží, pokud bylo vzhledem ke své povaze zkombinováno s jiným zbožím, od kterého nemůže být odděleno.

V případě zrušení celé objednávky budou spotřebiteli plně uhrazeny paušální náklady na dopravu. V případě, že je část objednávky zrušena, budou paušální náklady na dopravu uhrazeny pouze v případě, že náklady na dopravu byly skutečně vynaloženy na zrušené zboží. Náklady na dopravu nebudou uhrazeny v rozsahu, v jakém vznikly spotřebiteli proto, že si zvolil jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení nabízené společností Webasto.

20.2 Pro odstoupení můžete použít níže uvedenou šablonu.

Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím následující formulář
/zde uveďte název a adresu prodávajícího ze skupiny Webasto/ („Webasto“) e-mail: info.cz@webasto.com

Odstoupení

Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mezi mnou/námi (*) o nákupu

následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

Objednáno dne (*)/přijato dne (*): _______________________________________________

Jméno spotřebitele (spotřebitelů): _________________________________________________

Adresa spotřebitele (spotřebitelů): _______________________________________________

________________________________________________

Podpis spotřebitele (spotřebitelů)

(pouze pro oznámení na papíře)

Datum: __________________________________

(*) Nehodící se škrtněte.

Šablonu si můžete stáhnout z naší domovské stránky na adrese webasto-charging.com/default/agb.