Ogólne warunki handlowe Grupy Webasto
(Data wersji: sierpień 2021 r.)

Uwaga:Użycie formy męskiej w poniższym tekście nie ma na celu określenia płci, a jedynie zwiększenie czytelności tekstu.

1. Zakres zastosowania

1.1 Poniższe Ogólne warunki („OWH Webasto”) mają zastosowanie do Webasto SE i wszystkich od niej zależnych spółek Grupy (indywidualnie lub łącznie zwane również „Webasto” lub „Grupa Webasto”). „Zależna” w tym sensie oznacza, że Webasto SE ma bezpośredni lub pośredni wpływ kontrolny na zarządzanie odpowiednią spółką Grupy w oparciu o większość praw głosu, większość w zarządzie lub umowę. Ponadto niniejsze OWH Webasto mają zastosowanie do sprzedaży i dostaw wszelkich rzeczy ruchomych i oprogramowania przez Webasto, niezależnie od tego, czy takie rzeczy ruchome i oprogramowanie zostały wytworzone przez Webasto, czy zakupione od stron trzecich, włączając w to w szczególności towary, części zamienne, komponenty, materiały, maszyny i/lub adaptacje produktów (łącznie „Zakupione przedmioty”), a także świadczenie usług lub realizowanie prac przez Webasto (łącznie „Usługi”), które Nabywcy (zgodnie z poniższą definicją) zamawiają, nabywają i/lub zlecają u Webasto.

1.2 Definicja „Nabywcy” w rozumieniu niniejszych OWH Webasto obejmuje zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Definicja „Przedsiębiorców” obejmuje każdą osobę fizyczną lub prawną lub spółkę mogącą posiadać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym osoby prawne prawa publicznego oraz fundusze specjalne prawa publicznego, które przy zawieraniu umowy działają w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Definicja „Konsumenta” obejmuje każdą osobę fizyczną, która zawiera umowę w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jego działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej.

1.3 Stosunki prawne między Webasto i Nabywcą (Webasto i Nabywca są również nazywani odpowiednio indywidualnie „Stroną” i łącznie „Stronami”) w związku ze sprzedażą i dostawą zakupionych przedmiotów oraz świadczeniem usług przez Webasto opierają się wyłącznie na postanowieniach niniejszych OWH Webasto. Dotyczy to również wszystkich przyszłych stosunków handlowych dotyczących sprzedaży i dostawy zakupionych przedmiotów oraz świadczenia usług, nawet jeśli zastosowanie postanowień niniejszych OWH Webasto nie zostanie w tym czasie wyraźnie uzgodnione. Odmienne lub sprzeczne postanowienia ze strony Nabywców, w szczególności własne Warunki zakupu lub sprzedaży Nabywcy, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie i pisemnie zatwierdzone przez Webasto przed zawarciem umowy. Wysuwanie odrębnego dalszego sprzeciwu ze strony Webasto w indywidualnych przypadkach nie jest wymagane.

1.4 Niniejsze OWH można w każdej chwili pobrać online pod adresem www.webasto-comfort.com/pl-pl/owh.

 

2. Zawarcie umowy, kosztorys usług instalacyjnych

2.1 Oferty składane przez Webasto nie są prawnie wiążące, chyba że zostaną wyraźnie określone jako wiążące przez Webasto. Jeżeli Nabywca następnie złoży ofertę poprzez złożenie zamówienia, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Webasto lub z chwilą dostawy.

2.2 Jeżeli Webasto złoży wiążącą ofertę, która nie zostanie zaakceptowana przez Nabywcę w terminie ważności określonym w zamówieniu lub, w przypadku braku takiej specyfikacji, w terminie dwóch (2) tygodni od otrzymania oferty przez Nabywcę, oferta wygasa. Ofertę i niniejsze OWH Webasto uważa się za zaakceptowane w całości bez jakichkolwiek zmian przez Nabywcę, jeżeli Nabywca zaakceptuje ofertę złożoną przez Webasto poprzez złożenie zamówienia zakupu i/lub zamówienia ramowego.

2.3 W przypadku zamówienia towaru w sklepie internetowym za pośrednictwem witryny internetowej Webasto obowiązują następujące zasady:

Prezentacja zakupionych towarów i usług na witrynie internetowej nie stanowi wiążącej oferty. Nabywca składa wiążącą ofertę zakupu zakupionych towarów i/lub usług znajdujących się w koszyku, klikając przycisk zamówienia. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail wysyłane jest automatyczne potwierdzenie zamówienia zawierające szczegóły zamówienia. Rzeczona wiadomość e-mail służy jedynie do potwierdzenia otrzymania zamówienia i nie oznacza sama w sobie zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta dopiero wówczas, gdy Webasto zaakceptuje zamówienie i zadeklaruje jego przyjęcie w osobnej wiadomości e-mail („przyjęcie zamówienia” lub „potwierdzenie wysyłki”). Jeżeli Nabywca nie otrzyma potwierdzenia wysyłki w indywidualnym przypadku, umowa zostanie zawarta najpóźniej w momencie faktycznej dostawy w uzgodnionym miejscu dostawy („Dostawa”) przez Webasto. Jeśli zakupione produkty lub usługi nie są dostępne w momencie składania zamówienia, Webasto zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, w którym to przypadku umowa nie zostanie zawarta. Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Wszelkie już dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone Nabywcy.

3. Zmiana

Jeżeli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, wszelkie pożądane przez Nabywcę zmiany w zakresie przedmiotu dostawy, specyfikacji i/lub procesów należy przedstawić Webasto za pomocą odpowiedniej i zwyczajowej dokumentacji. Takie żądane zmiany zostaną wdrożone przez Webasto dopiero po wzajemnym uzgodnieniu przez Strony wszelkich niezbędnych korekt i zmian terminów dostaw, cen i/lub innych warunków i procesów dostawy. Webasto zawiadomi Nabywcę, jeśli po zbadaniu żądanych zmian stwierdzi, że modyfikacje nie są odpowiednie do zamierzonego celu i niezbędnych standardów jakości przedmiotu dostawy. W takim przypadku Webasto zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania i wdrożenia zmian bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Nabywcy do czasu, gdy Strony wspólnie uzgodnią odpowiednie dostosowanie żądanych zmian, tak by odpowiadały one celowi i standardom jakości.

4. Zlecanie stronom trzecim

Jeżeli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, zastosowanie mają również następujące postanowienia:

4.1 Webasto ma prawo do korzystania z usług stron trzecich bez uprzedniej zgody Nabywcy. Zlecanie stronom trzecim nie ma wpływu na bezpośrednią odpowiedzialność prawną Webasto wobec Nabywcy.

4.2 W zakresie wytwarzania zakupionych przedmiotów, Webasto poinformuje Nabywcę, jeśli działalność produkcyjna i/lub miejsce produkcji zakupionego przedmiotu lub jego części musi zostać przeniesione. W takim przypadku Strony wspólnie uzgodnią wszelkie niezbędne korekty terminów, cen itp.

5. Terminy i okresy dostaw, zakłócenia i opóźnienia w dostawach

5.1 Terminy dostaw, które nie zostały wyraźnie określone jako takie, nie są wiążące. Terminy dostaw mogą być określone najwcześniej po wypełnieniu wszystkich uzgodnionych zobowiązań Nabywcy w zakresie współpracy, w szczególności po otrzymaniu wszelkich dokumentów, klauzul i informacji niezbędnych do ustalenia treści zamówienia, o ile Nabywca wyraził uprzednio zgodę na ich przekazanie. Jeśli wymagania te nie zostaną spełnione na czas lub nie zostaną spełnione prawidłowo lub dostawa jest opóźniona z powodu innych okoliczności, za które odpowiedzialny jest Nabywca lub z innych powodów, za które Webasto nie ponosi odpowiedzialności, uzgodniony termin lub okres dostawy zostanie odpowiednio przedłużony.  To samo dotyczy sytuacji, gdy terminy i okresy dostaw nie mogą zostać dotrzymane w wyniku działania siły wyższej (zob. punkt 6.1).

5.2 Terminy dostaw ulegają przedłużeniu na czas trwania zakłócenia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Webasto nie ponosi odpowiedzialności, a które mają istotny wpływ na wytwarzanie lub dostawę przedmiotów, w szczególności w okolicznościach określonych w punkcie 6.1, a także okoliczności, które dotyczą Webasto lub jej podwykonawców („Zakłócenia niezależne od Webasto”). Jeśli pomimo wszelkich uzasadnionych starań nie jest możliwe zmodyfikowanie umowy w sposób niezbędny z uwagi na Zakłócenia niezależne od Webasto, Webasto ma prawo do odstąpienia od umowy.

5.3 Jeśli termin dostawy zostanie przedłużony w wyniku okoliczności wymienionych w punkcie 5.2 lub jeśli Webasto zostanie zwolnione z obowiązku dostawy, Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Webasto. Webasto nie ponosi odpowiedzialności za Zakłócenia niezależne od Webasto, nawet w momentach zwłoki. Webasto poinformuje Nabywcę o wystąpieniu którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności.

5.4 Jeżeli wysyłka lub dostawa przedmiotu dostawy jest opóźniona na żądanie Nabywcy lub z powodu okoliczności leżących po stronie Nabywcy, Nabywca zwróci Webasto faktyczne koszty magazynowania. Jeżeli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, koszty magazynowania wyniosą co najmniej 0,5% zaległej kwoty faktury za każdy zaległy miesiąc, począwszy od jednego miesiąca po zawiadomieniu o gotowości wysyłki. Weryfikacja niniejszych odszkodowań pozostaje możliwa. Webasto ma jednak prawo do innego dysponowania przedmiotem dostawy po wyznaczeniu uzasadnionego terminu i jego bezskutecznym upływie.

5.5 O ile nie uzgodniono inaczej, zakupione przedmioty będą dostarczane na zasadzie ex works (Incoterms 2020). W zakresie przeniesienia ryzyka ma zastosowanie Punkt 7.

5.6 Dostawy częściowe i odpowiadające im faktury są dopuszczalne, chyba że Nabywca nie uzna ich za uzasadnione. Jeżeli Nabywca zaakceptuje bez zastrzeżeń wcześniejsze dostawy lub dostawy w możliwych do zidentyfikowania nadmiernych ilościach, zobowiązanie Webasto do dostawy w odniesieniu do takich zakupionych przedmiotów uważa się za spełnione. To samo obowiązuje w przypadku bezwarunkowego przyjęcia możliwych do zidentyfikowania nadwyżek.

6. Siła wyższa

6.1 Siła wyższa, spory pracownicze, pandemie, zamieszki, działania rządowe lub inne Zakłócenia niezależne od Webasto, a także nieprzewidywalne, nieuniknione i poważne zdarzenia, które uniemożliwiają Webasto wywiązanie się ze zobowiązań umownych, zwalniają Webasto z obowiązku realizacji zobowiązań na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego działania. Dotyczy to również sytuacji, gdy takie zdarzenia zaistnieją w czasie, w którym Webasto zalega z realizacją zobowiązań. Webasto zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Nabywcy o zaistnieniu przeszkody i przewidywanym czasie jej trwania. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż trzy (3) miesiące, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Webasto zwróci Nabywcy wszelkie płatności już dokonane za dostawy i usługi, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Przeszkoda w realizacji zobowiązań, za którą odpowiada Nabywca, nie uprawnia Nabywcy do odstąpienia od umowy dostawy.

6.2 Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu złagodzenia skutków zakłócenia. Strony muszą również szukać alternatywnych sposobów i środków pozwalających wywiązywać się ze zobowiązań oraz, w razie potrzeby, w dobrej wierze odpowiednio dostosują swoje zobowiązania na czas istnienia zakłócenia. Niezwłocznie po zakończeniu zakłócenia, pierwotne zobowiązania Stron będą ponownie obowiązywały.

7. Przeniesienie ryzyka

Jeżeli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu przechodzi na Nabywcę nie później niż z chwilą przekazania towarów przez Webasto przewoźnikowi lub innemu spedytorowi („Spedytor”). Jeżeli Nabywca jest konsumentem, ryzyko zostanie przeniesione z chwilą przekazania towaru spedytorowi tylko wówczas, gdy to Nabywca zlecił spedytorowi realizację dostawy, a Webasto nie sugerowało Nabywcy spedytora. O ile nie uzgodniono inaczej, przeniesienie ryzyka nastąpi najpóźniej z chwilą dostawy do Nabywcy. Ustawowe przeniesienie ryzyka w przypadku opóźnienia w odbiorze pozostaje nienaruszone. O ile nie uzgodniono inaczej, ryzyko przechodzi również wyłącznie na Nabywcę w zakresie, w jakim zakupione przedmioty są przechowywane w siedzibie Webasto na żądanie Nabywcy. Webasto dołoży staranności wymaganej w transakcjach handlowych, ale nie podejmie żadnych dalszych środków ostrożności w stosunku do Nabywcy.

 

8. Jakość, kontrola przychodzących towarów, roszczenia z tytułu wad

8.1 W odniesieniu do zakupionych przedmiotów i usług, Webasto będzie przestrzegać aktualnego stanu nauki i technologii, uzgodnionych specyfikacji i przepisów dotyczących jakości, ochrony środowiska, emisji, bezpieczeństwa i testowania, a także uzgodnionych danych technicznych. Webasto poinformuje Nabywcę na piśmie o wszelkich problemach z jakością zakupionych przedmiotów lub usług. Jeżeli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, Strony będą również informować się wzajemnie o możliwościach poprawy jakości.

8.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, Nabywcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących działalności gospodarczych zawartych w punkcie 8.3 oraz pod warunkiem, że roszczenia odszkodowawcze przysługują tylko w zakresie określonym w punkcie 9. Cesja roszczeń wobec Webasto wynikających z wad jest zabroniona, chyba że Nabywca jest konsumentem.

8.3 Obowiązują również następujące postanowienia, o ile nie uzgodniono inaczej, a Nabywca prowadzi działalność gospodarczą:

a) Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia zakupionych przedmiotów pod kątem wad fizycznych możliwych do zidentyfikowania w momencie dostawy. Nabywca zgłosi takie wady fizyczne Webasto na piśmie niezwłocznie, ale nie później niż dziesięć (10) dni po dostarczeniu zakupionych przedmiotów. Do reklamacji należy dołączyć etykiety kartonowe, etykiety zawartości oraz listy przewozowe załączone do przesyłki. Pozostałe wady fizyczne należy zgłaszać Webasto na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, pod warunkiem, że wystąpią przed upływem terminu przedawnienia. W każdym przypadku decyduje data otrzymania reklamacji przez Webasto. Jeżeli wada fizyczna nie zostanie zgłoszona w terminie, roszczenia z tytułu wad fizycznych są wykluczone, z wyjątkiem wad umyślnie ukrytych.

b) Nabywca nie może odmówić przyjęcia zakupionych przedmiotów z powodu nieistotnych wad.

c) Jeżeli reklamacja jest nieuzasadniona, Webasto ma prawo żądać od Nabywcy zwrotu kosztów poniesionych przez Webasto, chyba że Nabywca potwierdzi, że mimo dołożenia należytej staranności nie wiedział o braku wady.

d) Okres rękojmi wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące od dostarczenia przedmiotu dostawy..

e) Jeśli przedmiot dostawy w okresie gwarancji zgodnie z punktem 8.3 d) wykazuje w sposób potwierdzony wadę materialną, której przyczyna istniała już w momencie przeniesienia ryzyka, Webasto według własnego uznania albo usunie wadę, albo dostarczy element dostawy wolny od wad. Roszczenia Nabywcy z tytułu wydatków niezbędnych do usunięcia wady, w szczególności kosztów przeniesienia, transportu, robocizny i materiałów, zasadniczo opierają się na przepisach ustawowych. Nie ma to zastosowania do wzrostu kosztów wynikających z przeniesienia przedmiotu dostawy w miejsce inne niż pierwotne miejsce dostawy do Nabywcy, chyba że przeniesienie wynika z przeznaczenia przedmiotu.

f) W miarę możliwości części należy dostarczyć do Webasto w celu przeprowadzenia inspekcji. O ile zakupione przedmioty podlegające wymianie nie są objęte diagnozą wady lub nie zostały udostępnione Webasto do analizy technicznej lub naprawy, zostaną one zezłomowane przez Nabywcę, a Strony odrębnie uzgodnią pokrycie kosztów złomowania.

8.4 Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad fizycznych, gdy odchylenie od uzgodnionej jakości jest jedynie nieznaczne lub gdy użyteczność jest tylko nieznacznie pogorszona.

Ponadto wada fizyczna nie istnieje w przypadku:

a) normalnego zużycia; dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, palników i sztyftów żarowych, pasków i napinaczy w klimatyzatorach, a także bezpieczników, szczotek węglowych i filtrów. Nie dotyczy to przypadku, gdy Nabywca jest konsumentem.

b) wad powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku niewłaściwego użytkowania, obsługi, użycia nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwego przechowywania lub instalacji, nieprzestrzegania instrukcji instalacji lub obsługi, nadmiernego obciążenia lub użytkowania, lub wad powstałych w wyniku warunków klimatycznych lub innych skutków;

c) wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, w szczególności wpływów zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w umowie lub w przypadku używania towaru w sposób odbiegający od przewidzianego w umowie lub zwykłego użytkowania; 

d) błędów oprogramowania niemożliwych do odtworzenia.

e) Ponadto Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wadfizycznych, jeżeli towar został zmodyfikowany przez strony trzecie lub w przypadku montażu części pochodzących od stron trzecich, chyba że przyczyna wady nie jest związana z modyfikacją. Webasto nie ponosi odpowiedzialności za jakość towaru wynikającą z projektu lub wyboru materiału, za które odpowiada Nabywca.

8.5 Jeżeli naprawa nie powiedzie się, jest niemożliwa lub nieuzasadniona, lub jeżeli należy jej odmówić, Nabywca może – niezależnie od ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z punktem 8 – skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub z prawa do obniżenia ceny zakupu.

8.6 Dochodzenie roszczenia gwarancyjnego wobec Webasto wymaga w każdym przypadku weryfikacji i przedstawienia faktury zakupu, a także dodatkowego dowodu prawidłowej instalacji przez specjalistę.

Poniższe postanowienia mają zastosowanie również w przypadku, gdy Nabywca prowadzi działalność gospodarczą:

a) Uszkodzone części należy przesłać do Webasto.

b) Webasto jest przygotowane do poniesienia kosztów instalacji i demontażu według własnego uznania w ramach godzin pracy warsztatu, bez uszczerbku dla niniejszych postanowień gwarancyjnych i bez uznania jakichkolwiek zobowiązań prawnych. Prace te muszą być realizowane przez Webasto i/lub warsztat obsługi klienta wskazany przez Webasto, co stanowi podstawowy warunek pokrycia kosztów demontażu i instalacji.

c) Nabywca może dochodzić roszczeń regresowych wobec Webasto tylko wówczas i w zakresie, w jakim nie zawarł ze swoim klientem żadnych umów, które wykraczają poza ustawowe roszczenia z tytułu wad, np. w ramach dobrej woli.

8.7 Dalsze roszczenia Nabywcy z tytułu wad fizycznych innych niż uregulowane w niniejszym punkcie 8 są wykluczone, o ile nie przysługują bezwzględnie obowiązujące prawa ustawowe na rzecz konsumentów. Postanowienia niniejszego punktu 8 stosuje się odpowiednio w przypadku wad prawnych, jednak w przypadku naruszenia praw majątkowych stron trzecich obowiązuje również punkt 11.

8.8 Gwarancja ze strony Webasto obowiązuje tylko wówczas, gdy została wyraźnie zadeklarowana przez Webasto.

9. Odpowiedzialność

9.1 Wysuwanie przez Nabywcę roszczeń o odszkodowanie jest wykluczone, chyba że poniżej określono inaczej:

Webasto ponosi odpowiedzialność zgodnie z warunkami ustawowymi za szkody w przypadku zawinionego uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, a także za szkody wynikające z nieuczciwego lub rażącego niedbalstwa skutkującego naruszeniem obowiązków przez Webasto, jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników. Ponadto Webasto ponosi odpowiedzialność za zawinione naruszenie istotnych zobowiązań umownych, tj. takich, których wypełnienie jest wymagane do prawidłowej realizacji umowy oraz takich, na których przestrzeganiu Nabywca może regularnie polegać. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych w wyniku lekkiego niedbalstwa, Webasto ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przewidywalne szkody typowe dla umowy, z wyjątkiem roszczeń ze strony Nabywcy o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

9.2 Ponadto odszkodowanie od Webasto jest ograniczone, w zakresie dozwolonym przez prawo, do bezpośredniej, przewidywalnej szkody typowej dla umowy i do maksymalnej wartości zakupionego przedmiotu. Nabywca musi potrącić wszelkie poniesione wydatki oraz wszelkie ustawowe i umowne prawa regresowe wobec stron trzecich ze swoim roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Webasto.

9.3 Wyraźnie wyklucza się odpowiedzialność Webasto, jeżeli i w takim zakresie, w jakim Nabywca poniesie szkodę w wyniku niewypełnienia przez niego zobowiązania współpracy lub jeżeli obowiązek ten jest wypełniany w sposób niewłaściwy, w szczególności jeżeli instalacja jest niedopuszczalna w zamierzonym miejscu montażu z przyczyn prawnych lub jeśli Nabywca ponosi częściową odpowiedzialność, tj. ponosi (częściową) winę za szkodę spowodowaną jego umyślnym lub niedbałym działaniem.

9.4 Punkt 9.1 stosuje się również na korzyść przedstawicieli prawnych i pełnomocników Webasto, gdy roszczenia są wnoszone bezpośrednio przeciwko nim.

10. Ceny, fakturowanie, płatności

10.1 Zamówienia będą składane przez Nabywcę po cenach zgodnych z aktualnymi cennikami Webasto, powiększonymi o podatek VAT (podatek od wartości dodanej). Podatek VAT nie jest naliczany tylko w przypadkach, w których spełnione są warunki zwolnienia z podatku od dostaw eksportowych. Webasto poda konsumentowi ceny zawierające ustawowy VAT.

10.2 Webasto zastrzega sobie prawo do dostosowania swoich cen dla działalności gospodarczych, jeśli poszczególne pozycje kosztów po zawarciu umowy ulegną zmianie z przyczyn, za które Webasto nie ponosi odpowiedzialności, np. wskutek wzrostu cen surowców. Webasto ma zatem prawo do podwyższenia swoich cen, jeżeli zmiana pozycji kosztów prowadzi do wzrostu całkowitych kosztów realizacji umowy. W takim przypadku Webasto niezwłocznie poinformuje Nabywcę o zmianie ceny i jej przyczynie.

10.3 Faktury będą płatne zgodnie z ustalonymi warunkami płatności. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Nabywca zostanie uznany za zalegającego z płatnością bez konieczności wysyłania dalszych wezwań do zapłaty, zostaną również naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

10.4 W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym, Nabywca może skorzystać ze sposobów płatności wskazanych na witrynie internetowej pod koniec procesu składania zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia, Nabywcy zostanie wskazana cena towaru wraz z kosztami wysyłki. Dalsze informacje dotyczące metod płatności, w szczególności angażujących zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności, można znaleźć pod adresem sklepu internetowego.

10.5 Jeżeli Webasto dowie się o okolicznościach, z których wynika, że sytuacja finansowa Nabywcy uległa znacznemu pogorszeniu po zawarciu umowy, w szczególności jeżeli Nabywca nie ureguluje kwot należnych Webasto i w związku z tym zapłata kwot należnych Webasto wydaje się być zagrożona, Webasto jest uprawnione do realizacji dostaw wyłącznie za pełną lub częściową zapłatą lub za odpowiednim zabezpieczeniem. Jeżeli w takim przypadku Nabywca nie spełni żądania Webasto dotyczącego zapłaty zaliczki lub ustanowienia zabezpieczenia w uzasadnionym terminie, Webasto ma prawo odstąpić od umowy.

11. Prawa majątkowe, prawa stron trzecich

11.1 Webasto przez cały czas pozostaje właścicielem praw własności, praw autorskich i innych praw już posiadanych przez Webasto przed zawarciem umowy lub poza zakresem umowy, w szczególności m.in. ekspertyz, sprawozdań z testów i rozwoju, sugestii, pomysłów, szkiców, projektów, rysunków, propozycji, wzorów, modeli, oprogramowania wraz z kodem źródłowym, zbiorów danych, CAD z historią itp. (łącznie „Istniejące prawa własności”). Nabywca nie uzyskuje żadnych praw użytkowania i/lub licencji do tych Istniejących praw własności, chyba że Webasto udzieli wyraźnej zgody w indywidualnym przypadku, a Strony zawrą odpowiednią odrębną umowę regulującą takie prawa, która obejmie w szczególności przyznanie wszelkich praw użytkowania na warunkach zwyczajowych na rynku.

11.2 Jeżeli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, zastosowanie mają również następujące postanowienia:

a) Webasto nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich („Prawa własności”), o ile udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. Webasto nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie w szczególności gdy ani jedno prawo własności z kategorii praw własności nie zostało opublikowane ani przez Europejski Urząd Patentowy, ani w Republice Federalnej Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii czy USA i Webasto nie dowiedziało się o istnieniu praw własności w żaden inny sposób. W przeciwnym razie odpowiedzialność Webasto za szkody powstałe w przypadku naruszeń praw własności będzie regulowana postanowieniami punktu 9 niniejszych OWH Webasto.

b) Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o ryzyku naruszeń lub domniemanych naruszeń, o których mogą się dowiedzieć oraz do bezpłatnego wspierania się nawzajem w uzasadniony sposób w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami m.in. w zakresie analizy i oceny dokumentacji. W szczególności Nabywca zawiadomi Webasto o możliwym do zidentyfikowania ryzyku naruszenia praw własności Nabywcy i/lub podmiotu, w którym Nabywca posiada bezpośrednią lub pośrednią większość kapitału lub praw głosu. Jeżeli Nabywca nie dopełni tego obowiązku, roszczenia z tytułu takiego naruszenia praw własności są wykluczone.

c) Roszczenia ze strony Nabywcy są wykluczone w zakresie, w jakim ponosi on odpowiedzialność za naruszenie praw własności lub nie zapewnił Webasto uzasadnionego wsparcia w obronie przed roszczeniami stron trzecich. Ponadto roszczenia Nabywcy są wykluczone, jeżeli produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacjami lub instrukcjami Nabywcy lub (domniemane) naruszenie praw własności wynika z użycia w połączeniu z innym produktem lub częścią produktu nie pochodzącego od Webasto lub gdy produkty są wykorzystywane w sposób, który nie jest objęty ustaleniami Stron i którego Webasto nie mogło przewidzieć.

11.3 Jeśli zakupiony przedmiot jest kupowany razem z oprogramowaniem, Webasto przyzna Nabywcy niezbywalne, niewyłączne prawo do korzystania z powiązanego oprogramowania, które to prawo będzie ograniczone w czasie i miejscu. Uprawnia to klienta wyłącznie do określonego użytkowania w połączeniu z wyposażeniem elektronicznym wchodzącym w skład zakupionego przedmiotu. W szczególności klientowi nie przysługuje prawo do rozpowszechniania, powielania ani edytowania oprogramowania. W drodze wyjątku przekazanie oprogramowania może nastąpić, gdy klient wykaże uzasadniony interes w przekazaniu go stronie trzeciej przy zaprzestaniu własnego użytkowania, w szczególności w przypadku odsprzedaży zakupionego przedmiotu. W takim przypadku klient jest zobowiązany umownie poinstruować nowego Nabywcę o przestrzeganiu praw przysługujących Webasto. Teksty i oprogramowanie wymagane do obsługi przedmiotu dostawy są zwykle przedmiotem praw autorskich i praw majątkowych oraz pozostają własnością Webasto.

12. Zastrzeżenie własności

12.1 Zakupione przedmioty pozostają własnością Webasto do czasu uiszczenia przez Nabywcę pełnej ceny zakupu. Jeśli do zastrzeżonych towarów uzyskają dostęp strony trzecie, Nabywca poinformuje je o własności Webasto i niezwłocznie zawiadomi Webasto.

12.2 Jeżeli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, zastosowanie mają również następujące postanowienia:

a) Jeżeli zakupione przedmioty zostaną przetworzone, lub połączone z innymi przedmiotami, Nabywca przeniesie na Webasto prawo własności i współwłasności do nowo wytworzonych przedmiotów w stosunku do wartości fakturowej przetworzonych, lub połączonych towarów i zobowiązuje się przechować je dla Webasto w bezpiecznym miejscu z zachowaniem należytej staranności.

b) Nabywca nie może zastawiać zastrzeżonych towarów na rzecz stron trzecich ani używać ich w charakterze zabezpieczenia. Jest jednak uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonych towarów w ramach zwykłego toku działalności, jeżeli w ramach odsprzedaży również dokona zastrzeżenia własności. W tym celu niniejszym przeniesie on na Webasto wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub z jakichkolwiek innych podstaw prawnych w tym kontekście jako zabezpieczenie w wysokości kwoty brutto faktury Webasto. Nabywca jest jednak upoważniony, z możliwością odwołania takiego upoważnienia, do ściągnięcia scedowanej wierzytelności we własnym imieniu na korzyść Webasto, przy czym Webasto cofnie to upoważnienie tylko w przypadku, gdy Nabywca nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych.

c) W przypadku jakiegokolwiek naruszenia umowy ze strony Nabywcy, w szczególności w przypadku zaprzestania dokonywania płatności lub poddania majątku Nabywcy postępowaniu upadłościowemu, Webasto ma prawo poinformować kupującego zastrzeżone towary o cesji roszczeń i ściągnąć odpowiednie należności. Prawo Nabywcy do ściągnięcia odpowiednich należności wygasa automatycznie z chwilą poinformowania kupującego zastrzeżone towary o cesji roszczeń. W takim przypadku Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia Webasto wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do ściągnięcia należności.

d) Jeżeli wartość zabezpieczenia przekazanego Webasto przekroczy należności dochodzone przez Webasto łącznie o ponad 20%, Webasto zwolni nadwyżkę zabezpieczenia na żądanie Nabywcy i według własnego uznania.

e) Jeżeli zastrzeżenie własności lub cesja nie mogą być skuteczne zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu, gdzie znajdują się towary, ustala się zabezpieczenie odpowiadające zastrzeżeniu własności lub cesji. Jeżeli do ustanowienia takich praw wymagana będzie współpraca Nabywcy, będzie on zobowiązany do podjęcia na własny koszt wszelkich uzasadnionych działań (takich jak wymogi dotyczące rejestracji lub publikacji) niezbędnych do ustanowienia i utrzymania takich praw.

13. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy

13.1 W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Nabywcę, w szczególności w przypadku opóźnionej płatności, Webasto ma prawo do odstąpienia od umowy po upływie uzasadnionego okresu karencji, o ile z takiego okresu karencji nie można zrezygnować na mocy przepisów ustawowych, bez uszczerbku dla innych praw umownych i ustawowych przysługujących Webasto.

13.2 W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Webasto, Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy na warunkach ustawowych.

13.3 Jeżeli umowa zawarta między Stronami jest umową długoterminową (ciągłe, powtarzające się zobowiązanie), każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z ważnej przyczyny w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez drugą Stronę, gdzie taka druga Strona nie naprawiła naruszenia w uzasadnionym terminie, o ile takie naruszenie jest możliwe do naprawienia. W przypadku wypowiedzenia umowy w całości lub w części poprzez wypowiedzenie, Strony porozumieją się w sprawie uregulowania zaległych zobowiązań wynikających z już złożonych zamówień ramowych, w szczególności uregulowania zaległych należności, dostaw zakupionych przedmiotów już wytworzonych oraz zwrotu wszelkich dokumentów, zapisów, materiałów lub innych informacji, które mogły zostać dostarczone i które są w posiadaniu drugiej Strony.

14. Klauzula kontroli eksportu

Wypełnienie zobowiązań Webasto wynikających z odpowiedniej umowy podlega warunkowi, że takiego wypełnienia nie uniemożliwiają żadne przeszkody wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu, w szczególności z embarga lub innych sankcji na mocy obowiązującego prawa. Nabywca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów wymaganych przy eksporcie lub wysyłce. Opóźnienia w wyniku kontroli eksportowych lub procedur zatwierdzania nie stanowią uchybienia ze strony Webasto. Wszelkie terminy lub terminy dostaw ulegną odpowiedniemu przedłużeniu. Jeśli niezbędne zatwierdzenia nie zostaną udzielone lub jeśli dostawa lub świadczenie usług należnych przez Webasto nie mogą zostać zatwierdzone, umowa zostanie uznana za niezawartą w odniesieniu do zakupionych przedmiotów, których to dotyczy. Nabywca musi przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych lub międzynarodowych przepisów (re-)eksportowych podczas przesyłania zakupionych przedmiotów dostarczonych przez Webasto stronom trzecim.

 

15. Zgodność

15.1 Jeżeli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w związku z umową oraz do niepodejmowania lub zaniechania jakichkolwiek działań mogących prowadzić do popełnienia przestępstwa, w szczególności z powodu oszustwa lub naruszenia zaufania, przestępstwa związanego z niewypłacalnością, działania przestępczego naruszającego zasady konkurencji, włączając w to kontrole importu i eksportu, przyznawania lub przyjmowania korzyści, szantażu, korupcji lub innych przestępstw związanych z przekupstwem lub porównywalnych przestępstw dokonywanych przez Strony, osoby zatrudnione przez Strony, lub inne strony trzecie.  W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, drugiej Stronie przysługuje prawo do odstąpienia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz prawo do zaprzestania wszelkich negocjacji. Niezależnie od powyższego, każda ze Stron jest zobowiązana do pełnego przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności dotyczących ochrony danych.

15.2 Webasto wydało Kodeks Postępowania obowiązujący w Grupie Webasto, którego muszą przestrzegać wszyscy pracownicy Webasto, aby zapewnić zgodność z kluczowymi wymogami prawnymi. Ponadto, Webasto nie akceptuje żadnych kodeksów dotyczących postępowania, zrównoważonego rozwoju, zgodności ani innych porównywalnych dokumentów, warunków i/lub zapisów Nabywcy. Nabywcy nie wolno przeprowadzać audytu zgodności w placówkach Webasto, chyba że Webasto wyrazi na to wyraźną zgodę w indywidualnym przypadku. Strony uzgodnią zakres i treść takiego audytu poprzez zawarcie odrębnej pisemnej umowy.

16. Prawo właściwe

16.1 O ile w umowie nie uzgodniono inaczej, umowa, w tym niniejsze OWH Webasto, podlega prawu kraju, w którym znajduje się siedziba zaangażowanej spółki Webasto. Przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) zostają wyraźnie wykluczone.

16.2 Jeżeli Nabywca jest konsumentem, którego miejsce zwykłego pobytu znajduje się poza krajem, w którym znajduje się siedziba Webasto, wybór prawa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

17. Rozwiązywanie sporów konsumenckich

17.1   Webasto zauważa, że Komisja Europejska udostępnia platformę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18. Ochrona danych

Wszelkie dane osobowe przekazane przez Nabywcę będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia i przetwarzania usług i zobowiązań w związku z zakupem towarów i usług z asortymentu oferowanego przez Webasto, każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi towarzyszącymi przepisami krajowymi. Szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania oraz ochrony danych są regulowane w Oświadczeniu o ochronie danych Webasto, do którego można uzyskać dostęp w języku polskim pod adresem www.webasto.com/pl/poufnosc-danych.

 

19. Zmiany umowy, jurysdykcja, częściowa nieważność

19.1 Zmiany umowy zawsze wymagają formy pisemnej.

19.2 Webasto i Nabywca uzgadniają, że miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów związanych z umową będzie się pokrywać z siedzibą zaangażowanej spółki Webasto, jeżeli Nabywca prowadzi działalność gospodarczą, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem na mocy prawa publicznego lub Nabywca przeniósł swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium kraju siedziby zaangażowanej spółki Webasto po zawarciu umowy lub jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia reklamacji. Niniejsze ustalenia miejsca jurysdykcji obowiązują Nabywcę wyłącznie na powyższych warunkach. Ponadto, Webasto ma również prawo wnieść skargę wobec Nabywcy do sądu właściwego dla siedziby Nabywcy.

19.3 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWH Webasto lub zawartych umów dodatkowych jest lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych OWH Webasto lub zawartych umów dodatkowych. W miejsce nieważnego postanowienia stosuje się odpowiednie przepisy ustawowe.

20. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy w przypadku zamówień złożonych przez Internet

Jeżeli Nabywca zawrze umowę jako konsument, przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi instrukcjami:

20.1 Prawo do odstąpienia od umowy:

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy sprzedaży wynosi czternaście (14) dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wejdzie w posiadanie towarów.

W przypadku umowy obejmującej kilka towarów w ramach jednego zamówienia i które muszą być dostarczone osobno, okres odstąpienia wynosi czternaście (14) dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wejdzie w posiadanie ostatniego z zakupionych towarów.

W przypadku umowy na dostawę przedmiotu w wielu częściowych przesyłkach lub sztukach, okres odstąpienia wynosi czternaście (14) dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wejdzie w posiadanie ostatniej częściowej wysyłki lub ostatniej sztuki.

W przypadku umowy okresowej dostawy towarów obejmującej ustalony czas, okres odstąpienia wynosi czternaście (14) dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wejdzie w posiadanie pierwszego z towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować

Webasto Petemar Sp. z o.o.,

Warszawska 205/219

05-092 ŁomiankiPolska

E-mail: webasto.petemar@webasto.com

Tel.: +48 22 732 73 20

poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z szablonu formularza odstąpienia od umowy dołączonego do niniejszych OWH, jednak formularz nie jest obowiązkowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia informującego o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Webasto jest zobowiązane niezwłocznie zwrócić Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Nabywcę innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa usługa), w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o odstąpieniu od umowy. Podczas realizacji zwrotu Webasto używa tych samych sposobów płatności, których użył Nabywca w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku Nabywca nie poniesie żadnych kosztów realizacji zwrotu. Webasto może odmówić realizacji zwrotu do momentu otrzymania towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy niezwłocznie zwrócić do Webasto, w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym Nabywca poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeśli Nabywca wyśle lub przekaże towary przed upływem terminu czternastu (14) dni. Koszty zwrotu towarów ponosi Webasto.

Za utratę wartości towarów Nabywca będzie zobowiązany zapłacić wyłącznie wówczas, gdy utratę wartości można przypisać obchodzeniu się z towarami w sposób, który nie jest konieczny do potwierdzenia jakości, właściwości lub funkcjonowania towarów.

Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w następujących przypadkach:

a) W przypadku umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane, a dla wytworzenia których decydujący jest indywidualny wybór lub decyzja konsumenta, lub które wyraźnie zostały dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta, oraz

b) W przypadku umów dostawy towarów, które ze względu na swój charakter zostały połączone z innymi towarami, od których nie można ich już oddzielić.

W przypadku anulowania całości zamówienia, klientowi zostanie zwrócony w całości zryczałtowany koszt przesyłki. W przypadku odstąpienia od części zamówienia, zryczałtowane koszty wysyłki zostaną zwrócone tylko wówczas, gdy faktycznie poniesiono koszty wysyłki towarów objętych odstąpieniem. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi w zakresie, w jakim zostały poniesione przez klienta z powodu wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez Webasto.

20.2 W celu odstąpienia od umowy można opcjonalnie skorzystać z poniższego szablonu.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres:

Webasto Petemar Sp. z o.o.,

Warszawska 205/219

05-092 ŁomiankiPolska

E-mail: webasto.petemar@webasto.com

Tel.: +48 22 732 73 20

Odstąpienie od umowy

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) w związku z zakupem następujących towarów (*)/świadczeniem następujących usług (*)

Zamówionych dnia (*)/dostarczonych/zrealizowanych dnia (*): ________________________

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów _______________________________________

Adres konsumenta/konsumentów _______________________________________________

________________________________________________

Podpis konsumenta/konsumentów

(wyłącznie w przypadku zawiadomienia w wersji papierowej)

Data: __________________________________

(*) Skreślić niepotrzebne