Clauze și condiții generale ale Webasto Group pentru Vânzări
(Data prezentei versiuni: august 2021)

Notă:În următorul text, utilizarea formei masculine nu este menită să fie specifică genului, ci mai degrabă să îmbunătățească lizibilitatea textului.

1. Domeniul de aplicare

​​​​​​1.1 Următoarele clauze și condiții generale („CCG Webasto”) se aplică Webasto SE și tuturor companiilor dependente din Grupul său (individual sau colectiv, de asemenea „Webasto” sau „Webasto Group”). „Dependente” în sensul de față înseamnă că Webasto SE are o influență directă sau indirectă de control asupra managementului respectivei companii a Grupului, bazată pe o majoritate de voturi, pe o majoritate în conducere sau pe un contract. În plus, prezentele CCG Webasto se aplică vânzării sau furnizării oricăror produse mobile și software ale Webasto, indiferent dacă acestea sunt produse de Webasto sau achiziționate de la terți, în special bunuri, piese de schimb, componente, materiale, mașini și/sau adaptarea produselor (colectiv „produse achiziționate”), precum și prestarea de servicii sau de activități realizate de Webasto (colectiv „servicii”) pe care Beneficiarii (astfel cum sunt definiți mai jos) le comandă, le achiziționează și/sau le solicită de la Webasto.

Dacă se comandă o stație de încărcare cu Pachet de conectivitate integrat, se vor aplica și Clauzele și condițiile generale privind conectivitatea („CCG conectivitate”), document care poate fi descărcat de la adresa webasto-charging.com/en_de/connectivity.

1.2 „Beneficiar” în sensul prezentelor CCG Webasto include atât consumatori, cât și afaceri. „Afacerile” includ orice persoană fizică sau entitate juridică sau un parteneriat care poate deține drepturi și obligații, inclusiv entități juridice de drept public și fonduri speciale de drept public care activează în calitate profesională comercială sau independentă atunci când încheie un contract. „Consumatorii” includ orice persoană fizică care încheie un contract în scopuri care nu pot fi atribuite predominant nici calității profesionale comerciale, nici celei independente.

1.3 Relațiile juridice dintre Webasto și Beneficiari (Webasto și Beneficiarii sunt denumiți în continuare individual drept „Parte” și colectiv drept „Părți”) în legătură cu vânzarea și cu furnizarea articolelor achiziționate, precum și cu prestarea de servicii de Webasto se bazează doar pe prevederile prezentelor CCG Webasto. Acest lucru este valabil și pentru viitoarele relații de afaceri privind vânzarea și furnizarea articolelor achiziționate și prestarea serviciilor, chiar dacă aplicarea prevederilor prezentelor CCG Webasto nu este expres agreată la momentul respectiv. Prevederile diferite sau contrare din partea Beneficiarilor, în special propriile Clauze și condiții privind achiziția sau vânzarea ale Beneficiarilor, se vor aplica dacă aplicarea acestora a fost recunoscută expres de Webasto, în scris, înainte de încheierea contractului. Nu este necesară nicio altă viitoare obiecție a Webasto în cazuri individuale.

1.4 Prezentele CCG pot fi descărcate oricând online de la www.webasto-comfort.com/de-de/agb/.

 

2. Informații privind contractul, estimarea costurilor pentru servicii de instalare

2.1 Ofertele făcute de Webasto nu vor fi obligatorii din punct de vedere juridic, cu excepția cazului în care sunt declarate în mod expres ca fiind obligatorii de Webasto. În cazul în care Beneficiarul face o ofertă prin plasarea unei comenzi, se va încheia un contract la confirmarea comenzii de Webasto sau la livrare.

2.2 Dacă Webasto înaintează o ofertă obligatorie care nu este acceptată de Beneficiar în perioada de valabilitate menționată în comandă, în absența unei astfel de mențiuni, în două (2) săptămâni de la primirea ofertei de Beneficiar, aceasta va expira. Oferta și prezentele CCG Webasto se vor considera integral acceptate, fără nicio modificare, de Beneficiar, dacă Beneficiarul acceptă o ofertă înaintată de Webasto prin plasarea unei comenzi și/sau un ordin de comandă la termen.

2.3 În cazul unei comenzi de mărfuri din magazinul online de la adresa www.webasto-charging.com, se aplică următoarele:

Prezentarea pe site-ul web a articolelor și serviciilor achiziționate nu reprezintă o ofertă fermă. Beneficiarul înaintează o ofertă fermă de a achiziționa articolele și/sau serviciile achiziționate aflate în coșul de cumpărături făcând click pe butonul de comandă. După transmiterea comenzii, se trimite automat o confirmare a comenzii pe adresa de e-mail indicată de Beneficiar în detaliile privind comanda. E-mailul are doar rolul de a confirma primirea comenzii și încă nu duce la încheierea unui contract. Contractul se va încheia atunci când Webasto acceptă comanda și declară acceptarea acesteia într-un e-mail separat („acceptareacomenzii” sau „confirmaredeexpediere”). În cazul în care Beneficiarul nu primește o confirmare de expediere într-un caz individual, contractul se va încheia cel târziu la data livrării la locul de livrare asupra căruia s-a convenit („livrare”) de Webasto. În cazul în care articolele sau serviciile achiziționate nu sunt disponibile în momentul plasării comenzii, Webasto își păstrează dreptul de a nu accepta comanda, caz în care nu se încheie niciun contract. Beneficiarul va fi informat prompt cu privire la acest lucru. Orice plăți efectuate vor fi returnate Beneficiarului fără întârziere.

3. Modificări

Dacă Beneficiarul reprezintă o afacere, orice modificări dorite de Beneficiar cu privire la articolul livrat, specificații și/sau procese vor fi prezentate Webasto prin intermediul unei documentații corespunzătoare și uzuale. Aceste modificări dorite vor fi aplicate de Webasto doar după ce Părțile au convenit de comun acord asupra oricăror ajustări sau modificări privind datele, prețurile și/sau alte clauze privind livrarea și procesul de livrare. Webasto va notifica Beneficiarul dacă, după examinarea modificărilor dorite, stabilește că acestea nu sunt adecvate scopului urmărit și standardelor necesare de calitate ale articolului de livrat. Într-un asemenea caz, Webasto își păstrează dreptul de a refuza executarea și aplicarea modificărilor fără nicio răspundere față de Beneficiar până când Părțile nu convin de comun acord o adaptare a modificărilor dorite care corespunde scopului și standardelor de calitate.

4. Împuternicirea terților

În cazul în care Beneficiarul este o afacere, se vor aplica și următoarele prevederi:

4.1 Webasto va avea dreptul de a subcontracta terți, fără consimțământul prealabil al Beneficiarului. Angajarea terților nu va avea niciun efect asupra responsabilității directe a Webasto față de Beneficiar.

4.2 În cazul fabricării articolelor achiziționate, Webasto va informa Beneficiarul dacă activitatea de producție și/sau locația de producție pentru fabricarea articolului achiziționat sau a unor părți din acesta trebuie să fie relocată în alt loc. În acest caz, Părțile vor conveni de comun acord asupra oricărei ajustări necesare a datelor, prețurilor etc.

 

5. Datele și perioadele livrării, întreruperea livrării, întârzierea livrării

5.1 Perioadele de livrare care nu sunt prevăzute expres ca fiind obligatorii nu sunt obligatorii. Perioadele de livrare încep cel mai devreme atunci când toate obligațiile convenite în ceea ce privește cooperarea Beneficiarului au fost îndeplinite, în special primirea tuturor documentelor, prevederilor și informațiilor necesare pentru a stabili conținutul comenzii, atât timp cât Beneficiarul a convenit să le furnizeze. Dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite la timp sau nu sunt realizate corespunzător sau dacă livrarea este întârziată din cauza altor împrejurări de care este răspunzător Beneficiarul sau din alte motive pentru care Webasto nu este responsabilă, perioada sau data de livrare convenită va fi extinsă în consecință.  Aceleași dispoziții se aplică și dacă perioadele sau datele de livrare nu pot fi respectate ca urmare a forței majore (a se vedea Secțiunea 6.1).

5.2 Perioadele de livrare se vor prelungi cu o durată egală cu cea a întreruperii în cazul unor împrejurări care nu țin de responsabilitatea Webasto care au o influență semnificativă asupra fabricări sau livrării articolului, în special împrejurările precum cele prevăzute de Secțiunea 6.1, precum și acele împrejurări care au efecte asupra Webasto sau asupra subcontractanților săi („întreruperi pentru care Webasto nu este responsabilă”). Dacă nu este posibilă modificarea contractului în conformitate cu cerințele apărute ca urmare a întreruperilor pentru care Webasto nu este responsabilă, în ciuda tuturor eforturilor rezonabile, Webasto este îndreptățită să anuleze contractul.

5.3  În cazul un care perioada de livrare este extinsă ca urmare a împrejurărilor prevăzute la Secțiunea 5.2 sau dacă Webasto este eliberată de obligația de a livra, Beneficiarul nu va avea dreptul la niciun fel de pretenții de răspundere civilă de la Webasto. Webasto nu va putea fi trasă la răspundere pentru întreruperi pentru care nu este responsabilă, chiar și în timpul întârzierii. Webasto este obligată să informeze Beneficiarul despre apariția oricărei împrejurări menționate anterior.

5.4  În cazul în care expedierea sau livrarea articolului este întârziată la cererea Beneficiarului sau din cauza unor împrejurări care se nasc ca urmare a riscurilor sau responsabilității Beneficiarului, acesta trebuie să ramburseze către Webasto costurile reale suportate ca urmare a depozitării. În cazul în care Beneficiarul este o afacere, cererea pentru depozitare va avea un cuantum de cel puțin 0,5% din valoarea facturii restante pentru fiecare lună rămasă neachitată, începând de la o lună după notificarea care atestă că marfa este pregătită; verificarea unor daune mai mici este posibilă în continuare. Cu toate acestea, Webasto este îndreptățită să dispună în alt mod de articolul comandat după stabilirea unui termen rezonabil și dacă un astfel de termen a expirat fără niciun rezultat.

5.5 Cu excepția cazului în care se convine altfel, articolele comandate vor fi livrate la locul de livrare specificat (Incoterms 2020). În caz de transfer al riscului, se aplică Secțiunea 7.

5.6 Livrările parțiale și facturile aferente sunt permise, cu excepția cazului în care acestea nu sunt rezonabile pentru Beneficiar. Dacă Beneficiarul acceptă livrarea anticipată sau livrarea cantităților excedentare identificabile fără a ridica obiecții, obligația Webasto de a livra în ceea ce privește aceste articole achiziționate va fi considerată ca fiind îndeplinită. Același lucru se aplică și în cazul acceptării necondiționate a cantităților excedentare identificabile.

6. Forță majoră

6.1 Forța majoră, conflictele de muncă, pandemiile, revoltele, acțiunile oficiale sau alte întrerupere pentru care Webasto nu este responsabilă, precum și evenimentele imprevizibile, inevitabile și grave care împiedică Webasto să-și îndeplinească obligațiile contractuale vor exonera Webasto de obligația de a presta pe durata perturbării și în măsura impactului acestora. Aceste prevederi se aplică și în cazul în care aceste evenimente au loc într-un moment în care Webasto este în stare de nerambursare. Webasto își asumă informarea promptă a Beneficiarului de existența unui blocaj și durata estimată a acestuia. În cazul în care blocajul durează mai mult de trei (3) luni, fiecare dintre Părți are dreptul de a se retrage din contract. În acest caz, Webasto va rambursa Beneficiarului toate sumele pentru orice plăți deja efectuate pentru livrări sau servicii care nu au fost încă prestate. Un blocaj cu privire la prestare pentru care este responsabil Beneficiarul nu va îndreptăți Beneficiarul să se retragă din contractul de livrare.

6.2 Părțile se obligă să depună orice eforturi rezonabile pentru a reduce efectele blocajului. De asemenea, părțile trebuie să caute, de asemenea, metode și mijloace alternative pentru a permite îndeplinirea în continuare a obligațiilor de prestare și, dacă este necesar, să-și modifice cu bună credință obligațiile pentru perioada în care blocajul a schimbat relația dintre acestea. De îndată ce blocajul a luat sfârșit, se vor îndeplini obligațiile inițiale de prestare care le revin Părților - care fac obiectul prevederii privind anularea de la Secțiunea 5.1.

În cazul în care Beneficiarul este o afacere, riscul de pierdere accidentală sau de deteriorare accidentală este transferat Beneficiarului nu mai târziu decât data livrării de Webasto către transportator sau către expeditor (denumiți în mod uniform „expeditor”). În cazul în care Beneficiarul este consumator, riscul se va transfera doar la livrarea către un expeditor, dacă Beneficiarul a împuternicit expeditorul să transporte livrarea și Webasto nu a menționat anterior denumirea expeditorului Beneficiarului. În cazul în care nu s-a convenit altfel, riscul se va transfera cel târziu la data livrării către Beneficiar. Nu există efecte asupra transferului legal al riscurilor, în cazul în care acceptul este întârziat. În cazul în care nu s-a convenit altfel, riscul se va transfera exclusiv Beneficiarului în măsura în care articolele achiziționate sunt depozitate în spațiile Webasto la cererea Beneficiarului. Webasto va asigura în mod exclusiv diligența necesară în relațiile comerciale, dar nu va lua măsuri suplimentare de siguranță pentru Beneficiar.

8. Calitatea, inspecția bunurilor primite, reclamații rezultate din defecte

8.1 În ceea ce privește bunurile și serviciile achiziționate, Webasto va respecta stadiul actual al științei și tehnologiei, specificațiile convenite și reglementările în materie de calitate, mediu, emisii, siguranță și testare, precum și datele tehnice convenite. Webasto va informa în scris Beneficiarul cu privire la orice probleme de calitate în ceea ce privește articolele sau serviciile achiziționate. În cazul în care Beneficiarul este o afacere, Părțile se vor informa reciproc asupra posibilităților de îmbunătățire a calității.

8.2 În cazul unui defect al articolelor achiziționate, Beneficiarul va fi îndreptățit la drepturile de garanție legală - care fac obiectul prevederilor aplicabile afacerilor din Secțiunea 8.3 - care fac obiectul prevederilor potrivit cărora cererile de despăgubiri pot exista doar în măsura specificată în Secțiunea 9. Este interzisă cesiunea creanțelor împotriva Webasto, cu excepția cazului în care Beneficiarul este un consumator.

8.3 În cazul în care nu s-a convenit altfel și dacă Beneficiarul este o afacere, se vor aplica și următoarele prevederi:

a) Beneficiarul trebuie să inspecteze fără întârziere, la livrare, articolele achiziționate, pentru a identifica defecte materiale. Beneficiarul va raporta în scris, fără întârziere, orice asemenea defecte materiale către Webasto, dar nu mai târziu de zece (10) zile de la data livrării articolelor achiziționate. Etichetele cutiilor, etichetele conținutului și fișele de ambalare incluse în transport vor fi transmise împreună cu reclamația. Alte defecte materiale vor fi raportate în scris către Webasto imediat după descoperirea acestora, cu condiția de a apărea în perioada limită. Data primirii de Webasto a reclamației va fi decisivă în fiecare caz. În cazul în care defectul material nu este raportat la timp, se interzic reclamațiile care apar ca urmare a unor asemenea defecte materiale, cu excepția defectelor acoperite fraudulos.

b) Beneficiarul nu poate refuza acceptarea articolelor achiziționate din cauza unor defecte nesemnificative.

c) În cazul în care o reclamație nu este justificată, Webasto va fi îndreptățită să solicite rambursarea cheltuielilor suferite de Webasto din cauza Beneficiarului, cu excepția cazului în care Beneficiarul demonstrează că nu a știut că nu există niciun defect, deși a depus toată diligența necesară.

d) Perioada de garanție este de douăzeci și patru (24) de luni de la livrarea articolului. Contrar celor expuse anterior, perioada de garanție legală se va aplica cererilor de despăgubiri apărute ca urmare a intenției criminale sau neglijenței grave, precum și în cazul vătămării din culpă a vieții, a integrității corporale sau a sănătății. Dispozițiile legale de limitare rămân, de asemenea, neafectate în cazul recursului furnizorului.

e) În cazul în care articolul livrat prezintă în mod identificabil un defect material în cadrul perioadei de garanție în conformitate cu articolul 8.3.d), a cărui cauză exista deja la momentul transferului riscurilor, la latitudinea sa, Webasto fie va elimina defectul, fie va furniza un articol de livrare fără defecte, cu scop de rectificare. Revendicările Beneficiarului ca urmare a cheltuielilor suportate pentru a rectifica defectul, în special cheltuielile de transport, de transport maritim, de manoperă și costurile materiale, se bazează în general pe prevederile legale. Acest lucru nu se aplică atât timp cât cresc cheltuielile din cauză că articolul livrat a fost dus într-un alt loc decât locul de livrare inițial al Beneficiarului, cu excepția cazului în care transferul corespunde utilizării prevăzute a articolului.

f) În măsura în care acest lucru este posibil, părțile vor fi furnizate Webasto pentru inspecție. Atât timp cât articolele achiziționate către urmează a fi înlocuite nu sunt incluse în diagnoza defectului sau nu sunt puse la dispoziția Webasto pentru analiză tehnică sau pentru revizie generală, acestea vor fi casate de Beneficiar, iar Părțile vor conveni separat asupra asumării costurilor de casare.

8.4 Beneficiarul nu va solicita despăgubiri pentru defecte materiale atunci când diferența față de calitatea agreată este nesemnificativă sau când utilizarea produsului este afectată nesemnificativ.

Mai mult, defectele materiale nu vor exista în cazul:

a) uzurii naturale; aceasta se aplică în special, dar nu exclusiv, pentru arzătoarele și aprinzătoarele cu incandescență din aparatele de încălzire, pentru curele și tensionatoarele din aparatele de aer condiționat, precum și pentru siguranțe, perii de cărbune și filtre. Aceasta nu se aplică în cazul în care Beneficiarul este un consumator.

b) defectelor care apar după transferul riscurilor drept consecință a utilizării necorespunzătoare sau inadecvate, manipulării, utilizării unor materiale de operare nepotrivite, depozitării sau instalării necorespunzătoare, lipsei conformității cu cerințele de instalare sau de manipulare, solicitării sau utilizării excesive sau din cauza unor efecte legate de mediu sau de altă natură;

c) defectelor care apar ca urmare a forței majore, în special ca urmare a influențelor externe care nu au fost anticipate în contract sau dacă bunurile sunt utilizate într-o manieră contrară utilizării anticipate în contract sau utilizării tipice; 

d) erorilor de software care nu pot fi reproduse.

e) Mai mult, Beneficiarul nu va fi îndreptățit să solicite despăgubiri pentru defecte materiale dacă bunurile sunt modificate de terți sau prin instalarea unor piese care provin de la terți, cu excepția situației în care cauza defectului nu este legată de modificări. Webasto nu va fi răspunzătoare pentru calitatea bunurilor pe baza designului sau selecției materialelor, dacă Beneficiarul a stipulat designul sau materialul.

8.5 În cazul în care rectificarea eșuează, este imposibilă sau nerezonabilă sau dacă se refuză, Beneficiarul își poate - indiferent de cererile de despăgubire prevăzute de Secțiunea 8 - exercita dreptul de a anula contractul sau dreptul la reducerea prețului de achiziție.

8.6 Pentru valabilitatea unei cereri de garanție împotriva Webasto, este necesară verificarea și prezentarea facturii de achiziție Webasto în fiecare caz, precum și dovezi suplimentare privind instalarea corespunzătoare de un specialist în fiecare caz.

Dacă Beneficiarul este o afacere, se vor aplica și următoarele prevederi:

a) Piesele respinse vor fi trimise către Webasto.

b) Webasto este pregătită să își asume costurile de instalare și de demontare, la latitudinea sa, în cadrul orelor de funcționare ale propriului atelier, fără a aduce atingere prezentelor prevederi privind garanția și fără a recunoaște nicio obligație juridică. Această muncă trebuie realizată de Webasto și/sau de un atelier de service pentru clienți recunoscut de Webasto, ca o cerință premergătoare pentru asumarea costurilor de demontare și de instalare.

c) Beneficiarul poate face uz de drepturile de recurs împotriva Webasto doar dacă și în măsura în care nu a încheiat alte acorduri cu clientul său care depășesc pretențiile legale pentru defecte, de ex. acorduri legate de fondul comercial.

8.7 Alte pretenții sau pretenții din partea Beneficiarului din cauza defectelor materiale, altele decât cele reglementate de prezenta Secțiune 8 sunt excluse în măsura în care drepturile legale obligatorii își încetează existența pentru consumatori. Prevederile prezentei Secțiuni 8 se vor aplica în egală măsură defectelor juridice; cu toate acestea, se va aplica și Secțiunea 11 pentru încălcarea drepturilor de proprietate ale terților.

8.8 Garanția din partea Webasto va exista doar dacă acest lucru este prevăzut în mod expres de Webasto.

8.9 În cazul comenzii unei stații de încărcare prin intermediul magazinului online, Beneficiarul are opțiunea de a-și revendica despăgubirile de la Webasto în baza defectelor bunurilor, după cum urmează: prin intermediului liniei verzi pentru clienți Webasto +800 CHARGING (00 800 24274464). Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web www.webasto-charging.com.

 

9. Răspundere

9.1 Solicitările de daune interese din partea Beneficiarului sunt excluse, cu excepția cazurilor specificate mai jos:

Webasto este răspunzătoare conform condițiilor legale pentru daune în caz de vătămare din culpă a vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și pentru daune bazate pe încălcarea frauduloasă sau din neglijență gravă a obligațiilor de Webasto, de reprezentanții său legali sau de agenții indirecți. Mai mult, Webasto va fi răspunzătoare pentru încălcarea din culpă a obligațiilor contractuale materiale, cum ar fi acele obligații a căror îndeplinire este necesară pentru derularea adecvată a contractului și acelea pe care Beneficiarul se așteaptă în mod regulat să fie respectate. În cazul încălcării din neglijență a obligațiilor contractuale materiale, Webasto va fi răspunzătoare doar pentru daunele previzibile tipice contractului, cu excepția cazului cererilor de despăgubire ale Beneficiarului din cauza vătămării vieții, a integrității corporale sau a sănătății.

9.2 În plus, daunele Webasto se vor limita, în măsura permisă de lege, la daunele directe, previzibile, tipice contractului și la un maxim al valorii articolului achiziționat. Beneficiarul trebuie să deducă orice cheltuieli suportate și orice drepturi legale sau contractuale de recurs față de terți în cererea sa de despăgubire împotriva Webasto.

9.3 Webasto nu va fi în mod expres responsabilă dacă și în măsura în care Beneficiarul suferă daune ca urmare a eșecului său de a-și îndeplini obligația de a coopera sau dacă o asemenea obligație este insuficient îndeplinită, în special dacă o instalare nu este permisă la locul stabilit al instalării din motive legale sau dacă Beneficiarul este parțial responsabil, adică dacă Beneficiarul este (parțial) de vină pentru daune din cauza acțiunilor sale intenționate sau neglijente.

9.4. Secțiunea 9.1 se aplică și pentru reprezentanții legali ai Webasto și pentru agenții indirecți, atunci când pretențiile sunt îndreptate direct împotriva acestora.

9.5 Prevederile Actului de Răspundere privind Produsul rămân aceleași.

9.6 Prevederile prezentei Secțiuni se vor aplica și dacă Beneficiarul introduce o cerere pentru rambursarea cheltuielilor inutile în loc de o cerere de despăgubire în loc de prestare.

10. Prețuri, facturare, plată

10.1 Comanda se va plasa de Beneficiar la prețurile stabilite în lista actuală de prețuri a Webasto, plus taxa pe valoare adăugată. Taxa pe valoare adăugată nu se calculează în cazurile în care sunt îndeplinite cerințele pentru scutirea de taxe pe livrările la export. Webasto va indica prețul pentru consumatori, incluzând taxa pe valoare adăugată legală aplicabilă. Toate prețurile de pe site-ul web www.webasto-charging.com sunt exprimate în Euro și includ taxa pe valoare adăugată.

10.2 Webasto își rezervă dreptul de a ajusta prețurile pentru afaceri în cazul în care costurile articolelor individuale se schimbă în urma încheierii contractului din motive care nu intră în responsabilitatea Webasto, de exemplu în cazul unei creșteri a prețurilor materiilor prime. Webasto va fi îndreptățită astfel să crească prețurile dacă schimbarea costului articolului (articolelor) conduce la o creștere a costurilor totale pentru realizarea contractului. În acest caz, Webasto va informa prompt Beneficiarul despre ajustarea de preț și despre motivele care au dus la aceasta.

10.3 Dacă nu se convine altfel, scadența facturilor va fi de cel mult treizeci (30) de zile de la livrarea articolului achiziționat și/sau a facturii. În cazul depășirii termenului scadent, se consideră că Beneficiarul este în întârziere fără altă somație, cu consecința plății dobânzii legale.

10.4 În eventualitatea unei comenzi în magazinul online prin site-ul web www.webasto-charging.com, Beneficiarul poate utiliza metodele de plată indicate pe site la încheierea procesului de efectuare a comenzii. Bunurile care presupun costuri de expediere, precum și valoarea acestora va fi afișată Beneficiarului înainte de plasarea comenzii. Mai multe informații privind metodele de plată, în special privind procesatorii externi de plată se găsesc pe www.webasto-charging.com.

10.5 În cazul în care Webasto ia la cunoștință despre împrejurări care ar putea duce la concluzia că situația financiară a Beneficiarului s-a deteriorat semnificativ după încheierea contractului, în special în cazul în care Beneficiarul nu reușește să achite creanțele datorate Webasto și, astfel, cererile de plată ale Webasto par în pericol, Webasto va avea dreptul de a efectua livrarea doar în urma plății integrale sau parțiale sau contra furnizării unei garanții. Dacă Beneficiarul nu reușește să îndeplinească solicitarea Webasto privind plata în avans sau furnizarea unei garanții într-o perioadă rezonabilă, Webasto va fi îndreptățită să anuleze contractul.

10.6 Beneficiarul are dreptul la compensare doar dacă cererea reconvențională nu este contestată sau dacă a fost stabilită legal. Restricția nu se va aplica dacă cererea reconvențională bazată pe defecte sau pe neîndeplinirea (parțială) a contractului în măsura în care cererile reconvenționale din partea Beneficiarului apar ca urmare a aceluiași contract pe care se bazează pretenția Webasto. Mai mult, orice cereri de plată din partea Beneficiarului, dacă acesta își exercită dreptul de revocare în calitate de consumator, nu vor fi afectate de prezenta prevedere.

11. Drepturi de proprietate, drepturile terților

11.1 Webasto va rămâne în orice moment titularul drepturilor de proprietate, al drepturilor de autor și al altor drepturi deja deținute de Webasto înainte de încheierea contractului sau în afara domeniului de aplicare a contractului, în special, dar fără a se limita la expertiză, rapoarte de testare și de dezvoltare, sugestii, idei, proiecte, designuri, schițe, propuneri, șabloane, modele, software, inclusiv cod sursă, seturi de date, CAD, inclusiv istoric, etc. (împreună „drepturi de proprietate existente”). Beneficiarul nu va obține drepturi de folosință și/sau licențe pentru aceste drepturi de proprietate existente, cu excepția cazului în care Webasto și-a dat acordul expres în cazul individual și dacă Părțile au ajuns la un acord separat corespunzător care guvernează astfel de drepturi care să includă în special acordarea de drepturi de utilizare în condiții obișnuite de piață.

11.2 În cazul în care Beneficiarul este o afacere, se vor aplica și următoarele prevederi:

a) Webasto nu va fi răspunzătoare pentru despăgubirea pentru daunele care rezultă din încălcarea drepturilor de proprietate sau a drepturilor de proprietate intelectuală („drepturi de proprietate”), dacă Webasto demonstrează că nu este responsabilă pentru încălcare. Webasto nu poate fi trasă la răspundere pentru încălcare, în special în cazul în care nici măcar un drept de proprietate din familia drepturilor de proprietate nu a fost publicat fie de Oficiul European de Brevete, fie de unul dintre statele din Republica Federală Germania, Franța, Regatul Unit, Austria sau S.U.A., iar Webasto nu cunoștea existența drepturilor de proprietate din alte motive. În caz contrar, răspunderea Webasto pentru daunele apărute în cazul încălcării drepturilor de proprietate va fi reglementată de Secțiunea 9 a prezentelor CCG Webasto.

b) Părțile se angajează să se informeze reciproc și fără întârziere cu privire la orice riscuri de încălcare a prevederilor sau de pretinse cazuri de încălcare a prevederilor de care ar putea lua la cunoștință și să se sprijine reciproc, în mod gratuit, în orice mod rezonabil pentru a se apăra împotriva pretențiilor potențiale, de ex. în analizarea și evaluarea documentației. În special, Beneficiarul trebuie să notifice Webasto cu privire la riscurile care pot fi identificate ca încălcare a drepturilor de proprietate ale Beneficiarului și/sau ale unei entități asupra căreia Beneficiarul deține o majoritate directă sau indirectă a capitalului sau a drepturilor de vot; în cazul în care nu își îndeplinește această obligație, pretențiile bazate pe o asemenea încălcare a drepturilor de proprietate vor fi excluse.

c) Pretențiile Beneficiarului sunt excluse în măsura în care acesta este responsabil pentru încălcarea drepturilor de proprietate sau dacă nu reușit să ofere sprijin rezonabil către Webasto în apărarea de pretențiile din partea terților. Mai mult, pretențiile Beneficiarului sunt excluse, dacă produsele sunt fabricate conform specificațiilor sau instrucțiunilor Beneficiarului sau (pretinsa) încălcare a drepturilor de proprietate se naște ca urmare a utilizării în combinație cu un alt produs sau cu o parte a unui produs care nu provine de la Webasto sau produsele sunt utilizate într-un mod care nu face parte din acordul Părților și pe care Webasto nu ar fi putut să o prevadă.

11.3   În cazul în care articolul cumpărat este achiziționat împreună cu un software, Webasto va acorda Beneficiarului un drept netransferabil, neexclusiv de a utiliza software-ul asociat care este limitat în timp și spațiu. Aceasta îi permite clientului doar utilizarea specificată în cadrul echipamentului electronic a articolului achiziționat. În special, clientul nu va avea dreptul să distribuie, să reproducă sau să editeze software-ul. Cu titlu de excepție, software-ul poate fi transferat în cazul în care clientul demonstrează un interes justificat în transferul către un terț, renunțând la propria utilizare, în special dacă articolul achiziționat este revândut. În acest caz, clientul este obligat să-l instruiască contractual pe noul Beneficiar să respecte drepturile la care este îndreptățită Webasto. Textele și programele necesare pentru a opera articolul livrat fac, în mod normal, obiectul drepturilor de proprietate intelectuală și al drepturilor de proprietate și rămâne proprietatea Webasto.

12. Păstrarea titlului de proprietate

12.1 Articolele achiziționate rămân proprietatea Webasto până la efectuarea integrală a plății de Beneficiar. Dacă terții ajung să aibă acces la bunurile rezervate, Beneficiarul le va aduce la cunoștință calitatea de proprietar a Webasto și va notifica prompt Webasto.

12.2 După ce renunță la drepturile de utilizare, Beneficiarul trebuie să acorde cu promptitudine accesul Webasto la articolele care fac obiectul titlului de proprietate și să le predea.

12.3 În cazul în care Beneficiarul este o afacere, se vor aplica și următoarele reglementări:

a) Dacă articolele achiziționate sunt prelucrate, amestecate sau combinate cu alte articole, Beneficiarul va transfera către Webasto drepturile de proprietate și de co-proprietate asupra articolelor nou fabricate în ceea ce privește valorile de facturare a bunurilor prelucrate, amestecate sau combinate și le va păstra în siguranță în limitele grijii unui om de afaceri prudent.

b) Beneficiarul nu va promite bunurile rezervate unor terți și nu le va desemna ca reprezentând garanții. Cu toate acestea, va avea dreptul să revândă bunurile rezervate în cadrul operațiunilor de afaceri obișnuite, în cazul în care în cadrul revânzării, dispune și rezervarea dreptului de proprietate. În acest sens, va atribui Webasto toate pretențiile care se nasc ca urmare a revânzării sau din orice alte motive juridice în acest context ca garanție care se ridică la valoare brută a facturii Webasto. Cu toate acestea, va fi autorizat în mod revocabil să încaseze creanța cedată în nume propriu în contul Webasto, Webasto va retrage această autorizare numai dacă Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile privind plata.

c) În cazul încălcării contractului de Beneficiar, în special dacă nu mai efectuează plăți sau dacă activele sale au făcut obiectul procedurilor de insolvență, Webasto va avea dreptul de a informa cumpărătorul bunurilor rezervate cu privire la cesiunea de creanțe și de a colecta creanțele corespunzătoare. Dreptul Beneficiarului de a colecta creanțele corespunzătoare expiră automat atunci când cumpărătorul bunurilor rezervate este informat cu privire la cesiunea de creanțe. În acest caz, Beneficiarul este obligat să furnizeze Webasto toate documentele și informațiile necesare pentru colectarea creanțelor.

d) În cazul în care valoarea garanției oferite Webasto va depăși creanțele Webasto cu peste 20% din totalul sumei, Webasto va elibera garanția excedentară la cererea Beneficiarului și la propria sa latitudine.

e) În cazul în care titlul de proprietate sau cesiunea nu sunt aplicabile în conformitate cu legea statului pe teritoriul căruia se află bunurile, garanția corespunzătoare păstrării titlului sau cesiunea vor fi considerate ca fiind acceptate. În cazul în care este necesară cooperarea Beneficiarului pentru a se naște astfel de drepturi, acesta va fi obligat să ia toate măsurile rezonabile (precum cerințele de înregistrare sau de publicare) necesare pentru a stabili și a menține astfel de drepturi pe cheltuiala sa.

13. Anularea, încetarea contractului

13.1 În cazul încălcării contractului de Beneficiar, în special în ceea ce privește plata întârziată, Webasto va avea dreptul să anuleze contractul după expirarea unei perioade de grație rezonabile - cu condiția ca o astfel de perioadă să nu poată fi eliminată din prevederile legale - fără a aduce atingere celorlalte drepturi contractuale sau legale ale sale.

13.2 În cazul încălcării contractului de Webasto, Beneficiarul va avea dreptul de a anula contractul în conformitate cu condițiile legale.

13.3 În cazul în care contractul încheiat între Părți este un contract pe termen lung (obligație recurentă continuă), fiecare Parte va avea dreptul de a rezilia contractul fără preaviz pentru motive întemeiate în cazul încălcării obligațiilor contractuale materiale de cealaltă parte care - în caz de încălcare a obligațiilor care pot fi reparate - nu este despăgubită într-o perioadă rezonabilă de timp, în ciuda unui avertisment în scris. În cazul în care contractul este reziliat integral sau în parte prin preaviz de reziliere, Părțile vor conveni asupra soluționării obligațiilor restante care rezultă din comenzi deja plasate, în special asupra soluționării creanțelor restante, livrării articolelor achiziționate deja fabricate și returnării oricăror documente, înregistrări, materiale sau altor informații care ar fi putut fi furnizate și care se află în posesia celeilalte Părți.

14. Clauza de control privind exportul

Îndeplinirea obligațiilor Webasto în temeiul contractului respectiv vor face obiectul prevederii că o astfel de îndeplinire nu este împiedicată de niciun obstacol care rezultă din dispozițiile aplicabile controlului exporturilor, în special embargouri sau alte sancțiuni în temeiul legii aplicabile. Beneficiarul își asumă furnizarea tuturor documentelor și informațiilor necesare pentru export sau pentru transport. Întârzierile apărute ca urmare a inspecțiilor asupra exporturilor sau ca urmare a procedurilor de aprobare nu constituie a neîndeplinire a obligațiilor Webasto. Orice termene limită sau date de livrare vor fi extinse în consecință. Dacă aprobările necesare nu sunt acordate sau dacă livrarea sau prestarea serviciilor datorate de Webasto nu pot fi aprobate, se consideră neîncheierea contractului în ceea ce privește articolele achiziționate afectate. Beneficiarul trebuie să respecte prevederile aplicabile respective ale legii naționale sau internaționale privind controlul (re-) exporturilor atunci când transmite articolele achiziționate livrate sau prestate de Webasto în favoarea terților din Germania sau din străinătate.

15. Conformitate

15.1 În cazul în care Beneficiarul este o afacere, Părțile se angajează să respecte legislația aplicabilă în ceea ce privește contractul și să nu inițieze și să nu omită acțiuni care pot duce la o faptă penală, în special din cauza fraudei sau abuzului de încredere, din cauza infracțiunilor în domeniul insolvenței, din cauza faptelor penale anticoncurențiale, inclusiv din cauza controalelor la export și la import, din cauza acordării de avantaje sau din cauza acceptării avantajelor, din cauza șantajului, corupției sau altor infracțiuni care implică corupție sau infracțiuni asemănătoare din partea Părților, persoanelor angajate de Părți, sau din partea altor terți.  În cazul încălcării prezentei prevederi, cealaltă Parte va avea dreptul să anuleze sau să rezilieze contractul fără avertisment, precum și dreptul de a înceta orice negocieri. Indiferent de cele expuse mai sus, fiecare Parte este obligată să respecte integral toate legile și reglementările relevante, în special pe cele privind protecția datelor.

15.2 Webasto a elaborat un Cod de conduită în cadrul Webasto Group, cod care trebuie respectat de toți angajații Webasto pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale principale. În plus, Webasto nu va accepta niciun Cod de conduită, durabilitate, conformitate și niciun alt document, nicio altă condiție și/sau niciun alt registru asemănătoare ale Beneficiarului. Beneficiarului nu îi va fi permis să desfășoare niciun audit de conformitate la sediile Webasto, cu excepția cazului în care Webasto și-a dat în mod expres consimțământul în cazul individual, iar Părțile au convenit domeniul de aplicare și conținutul unui astfel de audit, ca urmare a încheierii unui acord scris separat.

16. Legea aplicabilă

16.1 În cazul în care nu s-a convenit altfel prin contract, contractul, inclusiv prezentele CCG Webasto, se supun legii țării în care se află sediul social al companiei Webasto responsabile. Prevederile Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri (CIVB) sunt excluse în mod expres.

16.2 În cazul în care Beneficiarul este un consumator a cărui reședință obișnuită se află în afara țării în care se află sediul social al Webasto, prevederile legale obligatorii ale statului în care consumatorul își are reședința obișnuită nu vor fi afectate de alegerea susmenționată a legii.

17. Soluționarea litigiilor de consum

17.1 Webasto ar dori să atragă atenția asupra platformei online puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum la următoare adresă: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 Webasto este pregătită să participe la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori, în cazul unui litigiu cu un consumator. În acest scop, consumatori pot contacta următoarea comisie de arbitraj pentru consumatori („Organismul general de conciliere”): Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de

18. Protecția datelor

Toate datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar vor fi colectate și prelucrate exclusiv pentru prestarea sau procesarea serviciilor și obligațiilor în legătură cu achiziționarea de bunuri și de servicii din gama oferită în magazinul online Webasto, în fiecare caz, în conformitate cu prevederile aplicabile privind protecția datelor, în special cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și cu legile naționale asociate corespunzătoare. Detaliile privind colectarea și prelucrarea datelor, precum și protecția datelor sunt reglementate de Declarația Webasto privind protecția datelor, care poate fi accesată în limba germană la www.webasto.com/de/datenschutz sau în limba engleză la charging.webasto.com/int/data-privacy/.

 

19. Modificări contractuale, jurisdicție, nulitate parțială

19.1 Modificările contractuale se vor efectua întotdeauna în scris. Aceasta se aplică și clauzei scrise prevăzute în Secțiunea 19.1, teza 1.

19.2 Webasto și Beneficiarul convin că locul jurisdicției pentru toate litigiile în legătură cu un contract va coincide cu sediul social al companiei Webasto responsabile, în cazul în care Beneficiarul este o afacere, un comerciant, o entitate juridică guvernată de legea publică sau un fond special guvernat de legea publică sau dacă Beneficiarul și-a schimbat locul de rezidență sau rezidența obișnuită în afara Germaniei după încheierea contractului sau dacă locul său de rezidență sau rezidența obișnuită nu sunt cunoscute la momentul depunerii reclamației. Prezentul acord cu privire la locul jurisdicției se aplică exclusiv pentru Beneficiar în temeiul condițiilor susmenționate. În plus, Webasto va avea de asemenea dreptul să depună o reclamație împotriva Beneficiarului la instanța competentă pentru sediul social al Beneficiarului.

19.3 În cazul în care orice prevedere a prezentelor CCG Webasto sau a acordurilor suplimentare încheiate devine nulă, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentelor CCG Webasto sau ale acordurilor suplimentare încheiate. În locul dispoziției nule, se vor aplica prevederile legale corespunzătoare.

20. Dreptul de retragere al consumatorilor în cazul comenzilor online

În cazul în care Beneficiarul încheie un contract în calitate de consumator, acesta va avea dreptul legal de retragere în conformitate cu următoarele instrucțiuni privind retragerea:

20.1 Dreptul de retragere în cazul contractelor de vânzare pentru achiziționarea de bunuri:

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract în termen de paisprezece (14) zile, fără a furniza niciun motiv. Perioada de retragere pentru contractul de vânzare este de paisprezece (14) zile de la data la care dvs. sau un terț numit de dvs., care nu este transportatorul, a intrat în posesia bunurilor.

În cazul unui contract pentru o anumită cantitate de bunuri care au fost comandate ca parte a unei singure comenzi și care trebuie livrate separat, perioada de retragere este de paisprezece (14) zile de la data la care dvs. sau un terț numit de dvs., care nu este transportatorul, a intrat în posesia ultimului articol.

În cazul unui contract de livrare a unui articol în mai multe transporturi parțiale sau pe bucăți, perioada de retragere este de paisprezece (14) zile de la data la care dvs. sau un terț numit de dvs., care nu este transportatorul, a intrat în posesia ultimului transport sau a ultimei bucăți.

În cazul unui contract privind livrarea periodică de bunuri pe o anumită perioadă de timp, perioada de retragere este de paisprezece (14) zile de la data la care dvs. sau un terț numit de dvs., care nu este transportatorul, a intrat în posesia primului articol.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să informați

Webasto Thermo & Comfort SE,

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Germania

Email: info.de@webasto-charging.com

Tel.: +49 (89) 8 57 94-0
Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48

prin intermediul unei declarații clare (de ex., o scrisoare transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail) cu privire la decizia dvs. de vă retrage din prezentul contract. În acest sens, puteți utiliza modelul de formular de retragere anexat prezentelor CCG; cu toate acestea, formularul nu este obligatoriu.

Pentru a respecta termenul limită, este suficient să transmiteți notificarea prin care informați exercitarea dreptului dvs. de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, trebuie să vă returnăm prompt toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de transport (cu excepția costurilor suplimentare rezultate ca urmare a faptului că ați selectat un alt timp de livrare față de cea mai ieftină livrare standard oferită de noi), în termen de maximum paisprezece (14) zile de la data la care am primit notificarea dvs. de retragere din prezentul contract. Pentru returnare utilizăm aceleași metode de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel; în niciun caz nu veți fi taxat pentru această rambursare. Putem refuza rambursarea până la momentul la care bunurile ne-au fost returnate sau până când furnizați dovada că ați returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea se întâmplă mai devreme.

Trebuie să returnați bunurile, fără întârziere, la Webasto Neubrandenburg GmbH, Werner-Baier-Straße 1, 17033 Neubrandenburg, Germania și în niciun caz mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne informați de retragerea din contract. Termenul limită este considerat respectat dacă trimiteți sau dacă predați bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece (14) zile. Vom suporta costurile returnării bunurilor.

Va trebui să achitați doar pentru pierderea valorii bunurilor în cazul în care aceasta vă poate fi atribuită ca urmare a manevrării bunurilor într-un mod care nu era necesar pentru testarea calității, caracteristicilor sau funcționării bunurilor.

Dreptul de retragere este exclus în următoarele cazuri:

a) În cazul contractelor de livrare de bunuri care nu sunt prefabricate și pentru fabricarea cărora o selecție sau o decizie individuală din partea consumatorului este un factor decisiv sau care au fost comandate având în vedere nevoile personale ale consumatorului, și

b) În cazul contractelor de livrare de bunuri, dacă, prin natura acestora, au fost amestecate cu alte bunuri de care nu pot fi separate.

În cazul anulării întregii comenzi, clientului i se vor rambursa integral costurile forfetare de expediere. Dacă o parte a comenzii este anulată, costurile forfetare de expediere vor fi rambursate doar în cazul în care au fost suportate costuri de expediere pentru bunurile la care s-a renunțat. Costurile de expediere nu vor fi rambursate în măsura în care acestea au fost suportate de client din cauză că a optat pentru un alt tip de livrare față de cea mai ieftină livrare standard oferită de Webasto.

20.2 Pentru retragere, puteți utiliza modelul de mai jos.

Dacă doriți să vă retrageți din contract, vă rugăm să completați formularul și să-l trimiteți la:

Webasto Thermo & Comfort SE („Webasto”)

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching

Germania

PO Box 1410, 82199 Gilching

Tel.: +49 (89) 8 57 94-0

Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48

E-mail: info.de@webasto-charging.com

Revocare

Eu/Noi (*) mă retrag (ne retragem) prin prezenta din contractul încheiat de mine/noi (*) cu privire la achiziția

următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)

Comandat(e) la (*)/primit la (*): _______________________________________________

Numele consumatorului (consumatorilor): _______________________________________

Adresa consumatorului (consumatorilor): _______________________________________________

________________________________________________

Semnătura consumatorului (consumatorilor)

(doar pentru notificări pe suport hârtie)

Data: __________________________________

(*) Se taie cu o cruciuliță, după caz.

Puteți descărca modelul de pe pagina noastră principală, la webasto-charging.com/default/agb.